Bài giảng Quản lý chất thải rắn

Chia sẻ: Nguyễn Thị Ngọc Lựu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
241
lượt xem
71
download

Bài giảng Quản lý chất thải rắn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý chất thải rắn giới thiệu khái niệm chất thải rắn và nguồn gốc, thành phần chất thải rắn, ảnh hưởng của chất thải rắn đối với môi trường, quá trình quản lý rác, thu gom rác, phân loại rác, xử lý rác, chôn lấp rác hợp vệ sinh, sản xuất phân compost hiếu khí, một số nhà máy sản xuất phân rác,... Đây là tài liệu tham khảo dành cho sinh viên Môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý chất thải rắn

 1. QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN
 2. KHÁI NIỆM CHẤT THẢI RẮN -NGUỒN GỐC Chất thải rắn : là các chất rắn bị loại ra trong quá trình sống, sinh hoạt, hoạt động sản xuất của con người và động vật. Rác công nghiệp Rác sinh hoạt Rác chợ Rác xây dựng Rác y teá
 3. SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP SINH HOẠT NGUỒN GỐC PHÁT SINH CHẤT THẢI RẮN Khu thöông Khu HC & VP maïi 2% ChaáthaûNH t i Hoä n cö daâ 3% 3% 35% Raù ñöôøg phoá c n 10% Chôï 20% Coâg trình XD n 27% TYÛLEÄ NÔNG NGHIỆP NGUOÀ CTR NAÊ 1999 N M CÔNG NGHIỆP
 4. Thành phần rác sinh hoạt STT Thaønh phaàn Phaàn traêm (%) STT Thaønh phaàn Phaàn traêm(%) Höõu cô Voâ cô 1 Thöïc phaåm 55-85 6 Thuûy Tinh 0,0-1,3 2 Giaáy 0,05-25 7 Saønh söù 0,0-1,4 3 Carton 0,0-0,01 8 Ñoà hoäp 0,0-0,06 4 Bao nilon 5 - 17 9 Saét 0,0-0,01 5 Plastic 0,0-0,01 10 Buïi, tro 0,0-6,1
 5. THÀNH PHẦN CHẤT THẢI RẮN Ngành bia rượu nước giải khát : xỉ than, chất trợ lọc, bao bì hỏng, nút chai, chai, lon, chai vỡ, bao bì, két, nhãn kém phẩm, bụi bột, bã malt, men bia..... Ngành Dệt nhuộm : thùng can hoá chất, thuốc nhuộm. Nhựa, bao PP, PE, bìa carton, ống côn giấy, chỉ vụn, vải đầu cây, bụi, vòng bi, chi tiết máy hỏng, dây đai, kim loại.., Chất thải ngành may mặc : vải vụn các loại, vải bị lỗi, bao bì đựng, giẻ, khăn lau,, các lõi sợi,….
 6. THÀNH PHẦN CHẤT THẢI RẮN Sản xuất giày : da vụn, vải vụn, bao bì đựng nguyên phụ liệu, phụ liệu dư, giẻ, khăn lau dính dầu nhớt, phụ liệu hỏng….. Chế biến thuỷ sản : Đầu tôm, vỏ tôm, ruột nội tạng, vảy cá, đầu nang mực, da, xương, bạc nhạc, các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn … Phế liệu bao bì Đông lạnh : nội tạng, phế phẩm, sản phẩm không đạt chất lượng, phế liệu bao bì
 7. Hệ số phát thải chất thải rắn công nghiệp theo sản phẩm Ngaønh Ñôn vò SP Heä soá (taán) CB thuỷ sản Taán 0,15 Rượu 1000lít 0,17 Bia caùc loaïi 1000 lít 0,2 Deät Trieäu meùt 4 May maëc 1000 caùi 0,05 Cao su vaø Plastic Taán 0,1 Daøy 1000 ñoâi 0,02 Ñoâng laïnh Taán 0,31
 8. Thành phần rác Y TẾ Thaønh phaàn Khoái löôïng, % Thuûy tinh 9,5 Plastic caùc loaïi 30,5 Cao su 21 Vaûi 21,5 Kim loaïi 3,5 Giaáy 1,5 Thöïc phaåm caùc loaïi 8,5 Ñoä aåm 4
 9. NƯỚC ẢNH HƯỞNG ĐẤT KHÔNG KHÍ CTR VÀ CTNH ĐỐI VỚI MÔI TRƯỜNG CON NGƯỜI
 10. THÀNH PHẦN NƯỚC RÁC ĐIỂN HÌNH Bãi mới Bãi lâu năm Thành phần (Trên 10 năm) Khoảng TB (BOD5), mg/l 2000 – 20 000 10.000 100 – 200 (TOC), mg/l 1500 – 20 000 6000 80 – 160 (COD), mg/l 3000 – 60 000 18 000 100 – 500 (TSS), mg/l 200 – 2000 500 100 – 400 Nitơ hữu cơ, mg/l 10 – 800 200 80 – 120 Amoniac, mg/l 10 – 800 200 20 – 40 Nitrat, mg/l 5 – 40 25 5 – 10 5 – 100 Tổng Photpho, mg/l 30 5 – 10 4 – 80 Othophotpho, mg/l 1000 – 20 4–8 Độ kiềm, mg CaCO3/l 10.000 3000 200 – 1000 Độ pH 4,5 – 7,5 6 6,6 – 7,5 Canxi, mg/l 50 – 1500 250 50 – 200 Clorua, mg/l 200 – 3000 500 100 – 400 Tổng lượng sắt, mg/l 50 – 1200 60 20 – 200 Sulfat, mg/l 50 – 1000 300 20 – 50
 11. STT Chæ u tieâ Giaù trò STT Chæ u tieâ Giaù trò 1 PH 4.8-6.2 10 N-NH3, mg/l 297-2350 2 Ñoä m, mg CaCO3/l kieà 1.200-4.500 11 N-NO3-, mg/l 5-8.5 THÀNH 3 TOC 18.700-31.900 12 Toåg P, mg/l n 55.8-89.6 PHẦN 4 COD, mg O2/l 39.614-59.750 13 Htc (CaCO3) 5.833-9.667 NƯỚC 5 BOD, mg O2/l 30.000-48.000 14 Ca2+ 1.670-2.739 RÁC 6 VFA, meq/l 21.878-25.182 15 Mg2+ 404-678 CỦA BÃI Cacid acetic 2.569-5.995 Cacid propionic 1.309-2.663 CHÔN Cacid butyric 4.122-4.842 LẤP Cacid valeric 1.789-2.838 GÒ CÁT 7 TSS, mg/l 1.760-4.311 16 Cl- 4.100-4.890 8 VSS, mg/l 1.120-3.190 17 SO42- 1.590- 2.340 9 N toåg, mg/l n 336-2500 18 Fetc 204-208 (Nguồn CENTEMA và Khoa Môi trường ĐHBK, 2002)
 12. QUI TRÌNH QUẢN LÝ RÁC Hoä n daâ Cô quan, coâg sôû n Chôï Raù HC c Raù HC c Raù HC c Raù TS c Raù TS c Raù TS c X e thu gom Raù taùsinh c i Xe taûthu gom i Raù TS c Raù HC c P haâ l oaï n i EÙ contai ner p K hu x öû yù l Giaá y L on N höï a Cao su Baù cho cô sôû i sinh n taù 22
 13. THU GOM RÁC Giai đoạn 1: Giai đoạn từ nhà đến thùng rác Giai đoạn 2: Chuyển rác đến xe tải . Giai đoạn 3: Di chuyển xe tải từ điểm này sang điểm khác Giai đoạn 4-5 : giai đoạn thu gom cuối cùng Bao chứa rác và thùng đựng rác Hệ thống thùng tĩnh Hệ thống thùng di động và phương tiện
 14. QUI TRÌNH QUẢN LÝ RÁC Hoä n daâ Cô quan, coâg sôû n Chôï Raù HC c Raù HC c Raù HC c Raù TS c Raù TS c Raù TS c X e thu gom Raù taùsinh c i Xe taûthu gom i Raù TS c Raù HC c P haâ l oaï n i EÙ contai ner p K hu x öû yù l Giaá y L on N höï a Cao su Baù cho cô sôû i sinh n taù 22
 15. VẤN ĐỀ THU GOM Thải bỏ bừa bãi Rác xuống cống rảnh Rác trong khu dân cư Rác trên sông, rạch
 16. CÔNG TÁC THU GOM Công tác tổ chức, phương tiện thu gom chưa tốt Hiệu quả chưa cao (khu vực đô thị chỉ đạt từ 50 – 70%) Giải pháp nào thu gom triệt để rác đô thị?
 17. VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI Lợi ích của phân loại rác  Tiết kiệm tài nguyên  Tạo đ/k s/x compost chất lượng cao  Giảm diện tích đất chôn  Thuận lợi cho công tác xử lý rác
 18. VẤN ĐỀ PHÂN LOẠI RÁC Đạt hiệu quả trong giai đoạn thử nghiệm Vấn đề Duy trì ?
 19. TRẠM TRUNG CHUYỂN/ ĐIỂM HẸN CHUYỂN/ Ô nhiễm mùi Ruồi nhặng, chuột gây mất vệ sinh Nước rác chảy tràn, ảnh hưởng nước ngầm
 20. XỬ LÝ RÁC Rác tái sinh (giấy, nhựa, Tái chế thuỷ tinh…) Rác độc hại, Chôn lấp an toàn khó phân Rác đô Phân huy Đốt (đ/v chất hữu cơ) thị loại (pin, acquy,.) Rác Chôn lấp hợp vệ sinh hữu cơ Hiếu khí Sản xuất phân compost Kỵ khí Thiếu khí

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản