intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 13: Quản lý chất lượng

Chia sẻ: Lê Thị Hạnh Tuyết | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

161
lượt xem
38
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn và thầy cô tham khảo bài giảng Quản trị dự án phần mềm bài 13: Quản lý chất lượng trình bày về quan niệm về chất lượng phần mềm, khái niệm về quản lý chất lượng phần mềm, các họat động cải thiện chất lượng phần mềm, chuẩn hoá đối với quản lý chất lượng phần mềm để giúp ích cho quá trình giảng dạy và học tập.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị dự án phần mềm - Bài 13: Quản lý chất lượng

 1. BÀI GIẢNG QUẢN TRỊ DỰ ÁN PHẦN MỀM BÀI 13. QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 2. NỘI DUNG  Mục tiêu  Các công việc cần thực hiện  Tài liệu  Hỏi đáp
 3. NỘI DUNG  Quan niệm về chất lượng phần mềm  Khái niệm về quản lý chất lượng phần mềm  Các họat động cải thiện chất lượng phần mềm  Chuẩn hoá đối với quản lý chất lượng phần mềm 
 4. CÁC VẤN ĐỀ VỀ CHẤT LƯỢNG TQC Môc ®Ýc h Chất lượng” là một trong những yếu tố quan trọng mà NSD đánh giá hệ thống thông tin. Đo chÊt l­îng nh­ thÕ nµo ? Ph­ong ph¸p luËn ChuÈn ho ¸ VËy thÕ nµo lµ chÊt l­îng cña hÖ thèng ? ChÊt l­îng Lµm thÕ nµo ® mÒm hÖ thèngC«ng l­îng ? phÇn cã mét Ó chÊt cô
 5. QUAN NIỆM VỀ CHẤT LƯỢNG Chất lượng của® ần mềm theo Theo quan ph iÓm Chất lượngTheo ần mềm® của ph quan theo iÓm quan điểm lập trinh. Đó chính quan điểm NSD. Đó là chất Quanlượng củcña ng trinh. là chất điểm a chươ lượng thiết kế .cña ng­êi dïng Vấn đề ph¸t triÓn. để ng­êi là làm thế nào Vấn đGiao làm thế dễ bảo tri ết ề là diện tốt, nào để thi It lçi. Lý t­ëng chương trinh chạy giống như Dễ dùng! kế đáp ứng đúng nhu cầu của thiết kế. lµ kh«ng cã lçi người sử dụng. Người ta cũng Đây chính là chất lượng theo nói đó là chất lượng theo nghĩa nghĩa cần thiết hấp dẫn
 6. ChÊt l­îng hÊp dÉn QUAN NiỆM ĐÆc tả ® øng ¸p ngoµi Yªu cÇu cña NSD Đặc tả PhÇn trong ® øng ¸p mÒm ChÊt l­îng cÇn thiÕt
 7. QUAN NiỆM Cßn mét khÝa c¹nh míi trong quan niÖm chÊt l­îng cña phÇn mÒm ® lµ ® tin cËy, ® hiÓu lµ tÝnh chÝnh x¸c, tÝnh æn ® ã é ­îc Þnh, tÝnh an toµn cña phÇn mÒm. KÓ tõ khi m¸y tÝnh trë thµnh h¹ tÇng míi cña x· héi, ® tin cËy cña phÇn mÒm trë nªn hÕt søc quan träng é ® víi c¸c ho¹t ® èi éng x· héi. ChÊt l­îng theo nghÜa x· héi ® o møc ® ảnh h­ëng cña sản phÊm é tíi mäi ng­êi (kh«ng kÓ chÝnh ng­êi ph¸t triÓn vµ NSD trùc tiÕp)
 8. QUAN NiỆM Một phần mềm tốt không những nhu cầu của người phát triển mà còn Phải đáp ứng nhu cầu của người phát triển mà phải thoả mãn người sử dụng và có độ tin cậy cao Chất lượng là mức độ thoả mãn của NSD đối với sản phẩm hay dịch vụ
 9. CÁC ĐẶC TÍNH CHẤT LuỢNG Cã mét sù kh¸c nhau giữa chÊt l­îng nãi chung vµ chÊt l­îng phÇn mÒm vi bản chÊt cña phÇn mÒm. Ph© mÒm v« hinh vµ phÇn mÒm lµ sản phÈm trÝ n tuÖ cña con ng­êi Do phÇn mÒm lµ v« hinh nªn sÏ kh«ng cã mét dÊu hiÖu bªn ngoµi nµo ® chøng tá Ó ch© l­îng . ChÝnh vi vËy ® ® gi¸ ng­êi ta phải t Ó ¸nh th«ng qua c¸c chØ sè gi¸n tiÕp mµ ta gäi lµ ®Æc tÝnh chÊt l­îng cña phÇn mềm PM ChÊt l­îng ĐÆc tÝnh chÊt l­îng phÇn mÒm
 10. CHUẨN HOÁ CHẤT LƯỢNG S ù pho ng phó c ña phÇn mÒm Nhu c Çu ®¸nh g i¸ c hÊt l­îng phÇn mÒm Nhu c Çu më ré ng c ña kh¸i niÖm Nhu c Çu c huÈn ho ¸ ®Æc tÝnh c hÊt l­îng phÇn mÒm IS O/IEC9126 c huÈn vÒ ®Æc tÝnh c hÊt l­îng phÇn mÒm c ña IS O năm 1991
 11. CÁC ĐẶC TÍNH CHẤT LƯỢNG Chø c năng Phï hîp,ChÝnh x¸c , T­¬ng t¸c ,Th.hiÖn ®ó ng , An to µn (S uitability, Ac c urac y, Inte ro pe rability, Co mplianc e , Func tio nality S e c urity) Tin c Ëy TØ lÖ trô c trÆc thÊp,Kh ả năng kh¸ng lç i, Kh ả năng kh«i phô c ®­îc : (Maturity, Fault To le ranc e , Re ablility Re c o ve rability) Dïng ®­îc DÔ hiÓu, DÔ häc , DÔ dïng : Us ability (Unde rs tandability, Le arnability, Ope rability ) HiÖu quả иp ø ng ®­îc v ề thê i g ian, иp ø ng ®­îc vÒ tµi Effic ie nc y ng uyªn: (Time Be havio r, Re s o urc e Be havio r ) B ảo tri ®­îc Ph©n tÝc h ®­îc , Thay ®æ i ®­îc , æ n ®inh, KiÓm thö Maintainability ®­îc (Analys ability, Chang e ability, S tability, Te s tabilty) Kh ả c huyÓn ThÝc h ng hi ®­îc , Cµi ®Æt ®­îc ,Tuan c hu ẩn , Cã thÓ Po rtability thay thÕ ®­îc (Adaptability, Ins tallability, Co nfo rmanc e , Re plac e ablity ) 6 ®Æc tÝnh c hÝnh 21 ®Æc tÝnh c o n
 12. TẠI SAO PHẢI QL CHẤT LƯỢNG Quản trÞ chÊt l­îng phÇn mÒm lµ PhÇn mÒm v« hinh. mét chuçi c¸c ho¹t ®éng vµ c¸c ph­ ¬ ph¸p luËn ® chÊt l­îng ® yªu ng Ó · cÇu phải ® ®ạt ­îc Kh«ng dÔ ® gi¸ chÊt l­îng, ¸nh PM phải cã biÖn ph¸p ngăn ngõa c¸c lçi tiÒm năng PhÇn mÒm lµ mét Cã thÓ xảy ra rÊt nhiÒu ®iÒu kh«ng Sản phÈm trÝ tuÖ. dù ® tr­íc ® o¸n ­îc.
 13. QUAN NIỆM Møc mong muèn Møc chÊt l­îng Mø Tæ n thÊt c l­î ý h iÖ c hÊt l­îng Êt n l ng n t¹ ch ả i Qu PM Qu¸ trinh diÔn tiÕn cña dù ¸n
 14. CHU TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Thùc hiÖn c¸c hµnh X¸c ®Þnh vÊn ® Ò ® éng dùa theo c¸c Thu thËp c¸c dữ liÖu ® gi¸ nÕu cÇn ¸nh X© dùng kÕ ho¹ch theo y . c¸c dữ liÖu thu thËp ®­îc. Ac tio n Plan Che c Do KiÓm tra kÕt quả k Thùc hiÖn kÕ ho¹ch. hiÖn t¹i. Thu thËp sè liÖu.
 15. CÁC THỦ TỤC Giai ®o ¹n lËp kÕ ho ¹c h Ên ®Þnhc¸c Ên ®Þnhc¸c chØ sè quản trÞ vµ Ên ®Þnh c¸c Ên ®Þnh c¸c chØ sè quản trÞ vµ môc tiªu vÒ môc tiªu vÒ ph­¬ngph¸p ®ochÊt l­îng ng o ph­¬ ph¸p ® chÊt l­îng chÊt l­îng chÊt l­îng ®ãivíi mçi b­íc ph¸t triÓn ãi ® víi mçi b­íc ph¸t triÓn Giai ®o ¹n thùc hiÖn Thu thËp dữ liÖu Thu thËp dữ liÖu иnh gi¸ иnh gi¸ Ch­¬ngtrinh ng Ch­¬ trinh vÒ chÊt l­îng vÒ chÊt l­îng chÊt l­îng chÊt l­îng hµnh ®éng hµnh ®éng
 16. MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG • Việc nâng cao chất lượng sản phẩm không phải là vấn đề cá nhân mà là vấn đề tổ chức. • Các hoạt động đòi hỏi phụ thuộc vào từng pha và cần phải đưa vào một kế hoạch • Mục tiêu chât lượng phần mềm cần phải cố định trong kế hoạch • Một êkip xúc tiến quản trị chất lượng rất nên đuợc tổ chức. Các hoạt động dự án cần được thông báo trở lại bởi ban xúc tiến chất lượng
 17. NGHIÊN CỨU PHÂN BỐ LỖI Ph© bè n Dù phßng lç i g© lçi y CÇn ® giảm ­îc ® møc tèi ® Õn a! X¸c ®Þnh X¸c ®Þnh ThiÕt kÕ LËp trinh Test Bảo tri nhu cÇu ThiÕt kÕ LËp trinh nhu cÇu Test Bảo tri CÇn ® ­îc ph¸t hiÖn sím Ph© bè lçi n tån t¹i Ph¸t hiÖn lç i
 18. HOẠT ĐỘNG TRONG PHA THIẾT KẾ Phßng ng õ a lç i Ph¸t hiÖn lç i Xem xÐt l¹i CÇn ph­¬ ph¸p ng (Review) thiÕt kÕ tèt (Methodology) 1. Lµm Xem xÐt l¹i tµi liÖu rÊt quan träng vi b ản mÉu (pro to typing ) 2. TÝc h hîp tõ ng b­íc (S te p by s tethiÕt kÓ ® sím 1. иnh gi¸ chÊt l­îng p Ó inte rg ratio n) ph¸t hiÖn lçi 3. S ö dô ng l¹i c «ng ng hÖ (Re us ing ) 2. X¸c nhËn tiÕn triÓn thùc tÕ cña dù 4. ChuÈn ho ¸ (S tandardizatio n)
 19. HOẠT ĐỘNG TRONG PHA TEST • Kh«ng cã mét ® bảo nµo ® ch¾c ch¾n kh«ng ảm Ó cã lçi dùa trªn c¸c kü thuËt hiÖn t¹i • Lµm thÕ nµo ® ph¸t hiÖn ra c¸c lçi cßn l¹i mét c¸ch Ó hiÖu quả lµ ®iÒu rÊt quan träng. ĐiÒu ® kh«ng cã ã nghÜa lµ lµm nhiÒu mµ phải test mét c¸ch cã hÖ thèng ® ph¸t hiÖn nhiÒu nhÊt những lçi cßn l¹i Ó • Giai ® test lµ c¬héi cuèi cïng ® ph¸t hiÖn o¹n Ó những lçi cßn l¹i Vi vËy test cÇn ® lËp kÕ ho¹ch vµ ­îc thùc hiÖn mét c¸ch cÈn thËn vµ hiÖu quả •CÇn nhí r»ng bÊt kú lçi nµo kh«ng n»m trong vïng phñ test thi sÏ kh«ng bao giê ® ph¸t hiÖn ­îc
 20. QUẢN LÝ TRONG PHA TEST Test LËp kÕ ho¹ch Thùc hiÖn test test ThiÕt kÕ c¸c ThiÕt kÕ c¸ch thøc khoản test Test
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2