intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - CĐ Ngề Công nghệ LADEC

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
65
lượt xem
9
download

Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - CĐ Ngề Công nghệ LADEC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị học - Chương 3: Chức năng tổ chức trình bày với người học các khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc của chức năng tổ chức; các vấn đề khoa học trong công tác tổ chức; cơ cấu tổ chức quản trị và thực hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 3 - CĐ Ngề Công nghệ LADEC

 1. TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ LADEC QUẢN TRỊ HỌC TP. HỒ CHÍ MINH 2013 1
 2. CHƯƠNG 3 CHỨC NĂNG TỔ CHỨC I. KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC CỦA CHỨC NĂNG TỔ CHỨC II. CÁC VẤN ĐỀ KHOA HỌC TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC III. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ IV. THỰC HÀNH 2
 3. VẤN ĐỀ THUẬT NGỮ TỔ CHỨC  Danh từ  Tổ chức hiểu như là một cấu trúc  Tổ chức hiểu như là một thực thể  Động từ  Tổ chức hiểu như là một quá trình 3
 4. I. KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU, VAI TRỊ VÀ NGUYÊN TẮC CỦA CHỨC NĂNG TỔ CHỨC I.1 Khái niệm chức năng tổ chức Tổ chức là Chức năng quản trị liên quan đến hoạt động thành lập nên các bộ phận trong tổ chức gồm các khâu và các cấp để đảm nhận những hoạt động cần thiết, xác lập các mối quan hệ, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm giữa các bộ phận đó. 4
 5. I. KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU, VAI TRỊ VÀ NGUYÊN TẮC CỦA CHỨC NĂNG TỔ CHỨC Nội dung của Chức năng tổ chức Thiết kế, phát triển cơ cấu tổ chức Xây dựng nguyên tắc thủ tục và qui trình làm việc Thiết lập hệ thống quyền lực và phân quyền. 5
 6. I. KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU, VAI TRÒ VÀ NGUYÊN TẮC CỦA CHỨC NĂNG TỔ CHỨC I. 2 Mục tiêu của tổ chức Tạo nên môi trường nội bộ thuận lợi cho mỗi cá nhân, mỗi bộ phận phát huy năng lực, nhiệt tình để hoàn thành mục tiêu chung của tổ chức 6
 7. I. KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU, VAI TRÒ... I.3 Vai trò của chức năng tổ chức  Baûo ñaûm caùc muïc tieâu vaø keá hoaïch seõ ñöôïc trieån khai vaøo thöïc teá.  Taïo ra moâi tröôøng laøm vieäc thích hôïp cho caùc caù nhaân vaø cho caû taäp theå.  Taùc ñoäng tích cöïc ñeán vieäc söû duïng caùc nguoàn löïc moät caùch hieäu quaû nhaát.  Giaûm thieåu nhöõng sai soùt vaø nhöõng laõng phí trong hoaït ñoäng quaûn trò. 7
 8. I. KHÁI NIỆM, MỤC TIÊU, VAI TRÒ... I.4 Các nguyên tắc trong tổ chức  Thống nhất chỉ huy  Nguyên tắc hiệu quả  Nguyên tắc gắn liền với mục tiêu.  Nguyên tắc cân đối  Nguyên tắc linh hoạt 8
 9. II. VẤN ĐỀ KHOA HỌC TRONG CÔNG TÁC TỔ CHỨC II.1 Tầm hạn quản trị Là khá niệm để chỉ số lượng nhân viên cấp dưới mà một nhà quản trị có thể điều khiển một cách tốt nhất. Gồm có tầm quản trị rộng và tầm quản trị hẹp. Trung bình 1 nhà quản trị có từ 4-8 thuộc cấp là tốt nhất 9
 10. Ưu nhược điểm của tầm hạn quản trị 10
 11. II. VẤN ĐỀ KHOA HỌC TRONG... II.1 Tầm hạn quản trị 11
 12. II.1 Tầm hạn quản trị  Tầm hạn quản trị có liên quan chặt chẽ đến các thông số của cơ cấu tổ chức (cấp bậc và phân hệ)  Tầm hạn quản trị bị tác động bởi nhiều yếu tố : tâm lý hành vi, văn hóa, trình độ, tính kỷ luật, … 12
 13. II. VẤN ĐỀ KHOA HỌC TRONG... II.1 Tầm hạn quản trị  Tầm hạn quản trị rộng chỉ thuận lợi khi nhà quản trị có đầy đủ năng lực, cấp dưới có trình độ làm việc khá, công việc của cấp dưới ổn định, có kế hoạch, ít thay đổi; và cấp dưới đã được người quản trị cấp trên ủy quyền hành động khá nhiều.  Trái lại, nếu năng lực của nhà quản trị có hạn chế, trình độ của cấp dưới cũng không cao, hoặc khi công việc của cấp dưới thường xuyên thay đổi, công việc không có kế hoạch, thì tầm hạn quản trị hẹp lại thích hợp hơn 13
 14. II. VẤN ĐỀ KHOA HỌC TRONG... II.2 Quyền hành trong quản trị  Là năng lực cho phép các nhà quản trị yêu cầu những người thừa hành cấp dưới phải hành động theo chỉ thị của mình.  Quyền hành là công cụ của NQT, muốn quản trị phải có quyền  Theo Max Weber thì quyền hành của NQT chỉ đầy đủ khi đủ 3 yếu tố:  Sự hợp pháp chính đáng  Khả năng bản thân của NQT  Đức tính NQT khiến cấp dưới tin tưởng 14
 15. II. VẤN ĐỀ KHOA HỌC TRONG... II.3 Phân cấp quản trị  Khái niệm: Là sự phân chia hay ủy thác bớt quyền hành của NQT cấp trên cho các NQT cấp dưới. Phân cấp hay còn gọi là phân quyền hay phi tập trung hóa trong quản trị  Mục đích: - Làm tăng khả năng linh hoạt và thích nghi của cả hệ thống công ty - Giảm bớt khối lượng CV cho cấp trên - Tạo đk cho các NQT cấp dưới thể hiện và thay thế VD:... 15
 16. III.1 Khái niệm Cơ cấu tổ chức (bộ máy quản lý) là một chỉnh thể các khâu, các bộ phận khác nhau, được chuyên môn hoá và có những trách nhiệm, quyền hạn nhất định, có mối liên hệ phụ thuộc lẫn nhau và được bố trí theo các cấp quản trị nhằm thực hiện các mục tiêu chung của tổ chức. 16
 17. III. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ III. 2 Các yêu cầu đối với cơ cấu tổ chức Gồm có các tiêu chuẩn sau đây  Phân công và thành lập theo số lượng NV  Phân công và thành lập theo thời gian làm việc  Theo chức năng chủ yếu của cơ quan  Phân công và thành lập theo lãnh thổ  Phân công và thành lập theo sản phẩm  Phân công và thành lập theo khách hàng  Phân công và thành lập theo quy trình 17
 18. Cơ cấu tổ chức theo các chức năng 18
 19. Cơ cấu tổ chức theo địa lý 19
 20. Cơ cấu tổ chức phân theo sản phẩm + Ưu điểm: Nâng cao nâng cao trình độ chuyên môn hóa trong SXKD + Nhược điểm: Cần người có năng lực quản lý chung Tạo nên tình trạng trùng lắp trong tổ chức 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2