intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 6

Chia sẻ: Truong An | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

1
943
lượt xem
617
download

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 6 có nội dung chính trình bày về môi trường chính trị - luật pháp. Nội dung chương này trình bày một số vấn đề về: Môi trường chính trị và môi trường luật pháp. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm bắt nội dung chi tiết chương.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế: Chương 6

  1. CHÖÔNG 6: MOÂI TRÖÔØNG CHÍNH TRÒ – LUAÄT PHAÙP NG 1. Moâi tröôøng chính trò ng 2. Moâi tröôøng luaät phaùp ng 1
  2. 1. MOÂI TRÖÔØNG CHÍNH TRÒ NG Heä thoáng ng kinh teá chính trò Nöôùc sôû taïi: i: Chính quoác: c: Chính quyeàn Chính quyeàn Caùc nhoùm Caùc nhoùm aù p löïc aù p löïc 2
  3. 1. MOÂI TRÖÔØNG CHÍNH TRÒ (tt) NG Coù 3 loaïi ruûi ro chính trò thöôøng gaëp: ng p: Ruûi ro sôû höõu – taøi saûn vaø ñôøi soáng ng Ruûi ro veà söï hoaït ñoäng – ñeà caäp ñeán ng söï can thieäp vaøo hoaït ñoäng cuûa coâng ng ty Ruûi ro veà chuyeån giao – thöôøng gaëp khi ng nhöõng coá gaéng ñöôïc thöïc hieän ñeå ng chuyeån ñoåi quyõ giöõa caùc nöôùc. c. 3
  4. 1.1. THEÁ LÖÏC CHÍNH TRÒ NÖÔÙC SÔÛ TAÏI Haønh ñoäng nh ng Muïc ñích Töôùc ñoaït taøi saûn Töï baûo toàn Tòch thu Noäi ñòa hoùa An ninh Thònh ⇒ Mua ñòa phöông Haøng raøo phi thueá quan ng Taøi trôï vöôïng ng Leänh caám vaän nh Uy tín Kieåm soaùt xuaát khaåu Ñieàu chænh haønh vi kinh nh doanh quoác teá 4
  5. 1.2. THEÁ LÖÏC CHÍNH TRÒ ÔÛ CHÍNH QUOÁC Muïc ñích vaø haønh ñoäng töông töï nh ng ⇒MNC Haïn cheá kinh doanh Löïa choïn thò tröôøng ng Chính saùch kinh doanh ch 5
  6. 2. MOÂI TRÖÔØNG LUAÄT PHAÙP NG 2.1. Heä thoáng phaùp luaät ng Thöôøng luaät (Common Law) – döïa treân phong ng tuïc, taäp quaùn thoùi quen, tieàn leä hoaëc taäp tuïc c, hôn laø nhöõng quy cheá ñöôïc vieát saün Daân luaät (Code Law) – döïa treân söï toång hôïp ng caùc theå cheá baèng vaên baûn, laø nhöõng quy ñònh ng n, phaùp lyù Luaät – thöông maïi, hôïp ñoàng, taùc quyeàn, i, ng, n, thaønh laäp doanh nghieäp, phaù saûn, moâi nh p, n, tröôøng, lao ñoäng, caïnh tranh, choáng tham ng, ng, nh ng nhuõng, sôû höõu, luaät ñòa phöông, toøa aùn kinh teá… 6
  7. 2. MOÂI TRÖÔØNG LUAÄT PHAÙP (tt) NG 2.2. Haønh ñoäng cuûa Chính phuû nh ng Nhöõng haøng raøo döïa treân giaù (Price-based ng Barriers) Giôùi haïn soá löôïng (Quantity Limits) ng Coá ñònh giaù quoác teá (International Price Fixing) Nhöõng haøng raøo phi thueá quan (Nontariff ng Barriers) Giôùi haïn taøi chính (Financial Limits) Kieåm soaùt ñaàu tö ôû nöôùc ngoaøi (Foreign Investment Controls) 7
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2