intTypePromotion=3

Bài giảng Quyết định đầu tư và Xác định dòng tiền

Chia sẻ: Thới Ngọc Nhuận | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
91
lượt xem
13
download

Bài giảng Quyết định đầu tư và Xác định dòng tiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quyết định đầu tư và Xác định dòng tiền, người học sẽ được tìm hiểu nội dung kiến thức về xếp loại dự án đầu tư, xác định “Dòng tiền tăng thêm” của dự án. Cùng tham khảo để nắm rõ hơn nội dung cụ thể.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quyết định đầu tư và Xác định dòng tiền

  1. Quyết định đầu tư và Xác định dòng tiền Chương 7  Xếp loại dự án đầu tư  Xác định “Dòng tiền tăng thêm” Quyết định đầu tư và của dự án Xác định dòng tiền 1 2 Xếp loại các dự án đầu tư Dòng tiền tăng thêm 1. Sản phẩm mới hay mở rộng sản phẩm Dòng tiền tăng thêm của dự án là hiện tại dòng tiền tạo ra thêm từ dự án mới: 2. Thay thế các thiết bị hiện tại: cắt giảm chi phí. 3. Nghiên cứu và triển khai 4. Dự án thăm dò 5. Dự án khác (e.g., an toàn lao động và bảo vệ môi trường) 3 4 1
  2. Xác định dòng tiền Xác định dòng tiền tăng thêm sau thuế tăng thêm sau thuế Các nguyên tắc trong việc xác định Các yếu tố cơ bản liên quan đến dòng tiền dự án  Không tính đến Chi phí chìm - sunk costs  Dòng tiền (không phải lợi nhuận kế toán)  Không tính đến Chi phí lãi vay  Dòng tiền từ Hoạt động sản xuất kinh  Tính đến yếu tố ngoại tác doanh (không phải hoạt động tài trợ)  Bao gồm chi phí cơ hội - opportunity costs  Dòng tiền sau thuế - After-tax flows After-  Bao gồm những thay đổi trong vốn lưu động  Dòng tiền tăng thêm - Incremental flows ròng của dự án 5 6  Bao gồm Tác động của lạm phát Thuế và khấu hao Xác định khấu hao • Khấu hao là sự phân bổ một cách hệ thống Trong kế toán thuế, toàn bộ chi phí chi phí đầu tư của một tài sản trong một lắp đặt của tài sản, theo luật, sẽ thời gian nhằm mục đích báo cáo tài chính, mục đích thuế, hay cả hai. được khấu trừ qua thời gian nhằm • Khi các yếu tố khác không thay đổi, chi phí mục đích tính thuế. khấu hao càng lớn thì thuế mà doanh Giá trị khấu hao = nghiệp phải đóng càng thấp • Khấu hao không phải là một khoản chi tiền Giá của tài sản + Chi phí vốn hoá mặt 7 8 2
  3. Chi phí vốn hoá Bán tài sản đã khấu hao (Capitalized Expenditures ) Chi phí vốn hoá là các khoản chi tiêu  Thông thường, việc bán “tài sản đầu tư” (theo định nghĩa của Cục thuế IRS) sẽ tạo có thể đem lại lợi ích trong tương lai ra khoản lãi vốn (giá bán tài sản lớn hơn và do vậy được xem là vốn đầu tư giá trị sổ sách) hay lỗ vốn (giá bán tài sản chi ra và không phải là khoản chi phí nhỏ hơn giá trị sổ sách). trong kỳ khi chi phí này được chi ra.  Ở Mỹ, phần lãi vốn chịu thuế ít hơn lợi Examples: Chi phí vận chuyển và nhuận từ hoạt động. Còn ở Việt Nam, lãi vốn từ việc bán tài sản vẫn nộp thuế lắp đặt theo mức thuế suất thuế thu nhập công 9 10 ty. Tính dòng tiền tăng thêm Dòng tiền đầu tư ban đầu a) Chi phí tài sản “mới”  Dòng tiền đầu tư ban đầu – tiền chi đầu b) + Chi phí vốn hoá tư ròng ban đầu. c) + (-) Tăng (giảm) NWC  Dòng tiền ròng tăng thêm từ năm 1 đến d) - Tiền (ròng) thu từ bán tài sản “cũ” năm t - 1 – dòng tiền ròng có được sau nếu thay thế tài sản khoản chi đầu tư ban đầu không bao e) + (-) Thuế (tiết kiệm thuế) từ việc bán tài gồm dòng tiền vào cuối kỳ của dự án. sản nếu thay thế  Dòng tiền ròng trong năm cuối cùng của f) + Chi phí cơ hội của tài sản sử dụng trong dự án dự án dòng tiền ròng cuối kỳ của dự án. án– 11 g) 12 = Đầu tư ban đầu 3
  4. Xaùc ñònh ngaân löu töø naêm 1 ñeán naêm Dòng tiền tăng thêm t – 1 trong trường hợp tổng quaùt NCF(1,t-1) = EBIT(1-t) – (Cap.exp – Dep) – a) Doanh thu hoạt động tăng (giảm) trừ (cộng) chi WCR – Opportunity cost (if any) phí hoạt động ròng tăng (giảm), không gồm khấu  Chú thích: hao.  NCF: dòng tiền của dự án b) - (+) Tăng (giảm) ròng khấu hao  EBIT: Lợi nhuận trước thuế và lãi vay c) = Thay đổi ròng của EBT  Cap. Exp : Chi phí tái đầu tư vào tài sản cố định d) - (+) Tăng (giảm) ròng khoản thuế  Dep: Khấu hao  WCR: Chi phí tăng thêm do đầu tư vào tài sản lưu e) = Thay đổi ròng của EAT động f) + (-) Tăng (giảm) ròng khấu hao  Opportunity cost: Chi phí cơ hội khác, bao gồm g) = Dòng tiền ròng tăng thêm trong kỳ  - Tiền thuê nhà xưởng 13 14  - Mất doanh số từ sp cũ, hoặc tiết kiệm chi phí Dòng tiền tăng thêm vào cuối Xaùc ñònh chi phí cô hoäi cuûa voán kỳ (năm t) D E r  WACC  K d * (1  t ) *  Ke * a) Tính dòng tiền ròng tăng thêm vào lúc V V kết thúc dự án  Kd : Laõi suaát vay nôï thò tröôøng. b) + (-) giá trị còn lại (bán thanh lý/chi phí) t : Thueá suaát của việc thanh lý tài sản  D/V : tæ soá nôï / taøi saûn theo giaù thò tröôøng c) - (+) Thuế (tiết kiệm thuế) từ việc thanh  Ke : Chi phí cô hoäi cuûa voán chuû sôû höõu lý tài sản Ví dụ: Ke = rf + b * (Rm – Rf) d) + (-) Giảm (tăng) của NWC e) = Dòng tiền ròng tăng thêm vào cuối kỳ  E/V: tæ soá voán chuû sôû höõu / toång taøi saûn 15 16 theo giaù thò tröôøng 4
  5. Ví duï veà moät döï aùn môû roäng taøi saûn MACRS lịch trình khấu hao Công ty BW đang xem xét việc mua một máy mới. Giá mua máy mới là $50,000 cộng với Recovery Property Class Year 3-Year 5-Year 7-Year $20,000 chi phí vận chuyển và lắp đặt, máy 1 33.33% 20.00% 14.29% khấu hao trong 3 năm theo MACRS. NWC sẽ 2 44.45 32.00 24.49 tăng lên $5,000. Doanh thu dự tính sẽ tăng 3 14.81 19.20 17.49 $110,000 trong mỗi năm trong 4 năm tới, máy 4 7.41 11.52 12.49 sẽ thanh lý vào cuối năm thứ tư với giá 5 11.52 8.93 $10,000 khi dự án kết thúc. Chi phí hoạt 6 5.76 8.92 động tăng lên $70,000 mỗi năm trong 4 năm 7 8.93 tới. Thuế thu nhập công ty là 40%. 8 4.46 17 18 Đầu tư ban đầu Dòng tiền tăng thêm a) $50,000 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 b) + 20,000 a) $40,000 $40,000 $40,000 $40,000 b) - 23,331 31,115 10,367 5,187 c) + 5,000 c) = $16,669 $ 8,885 $29,633 $34,813 d) - 0 (không phải là thay thế) d) - 6,668 3,554 11,853 13,925 e) + (-) 0 (không phải là thay thế) e) = $10,001 $ 5,331 $17,780 $20,888 f) = $75,000 f) + 23,331 31,115 10,367 5,187 g) = $33,332 $36,446 $28,147 $26,075 19 20 5
  6. Ví dụ dự án thay thế tài Dòng tiền tăng thêm vào cuối kỳ sản a) $26,075 Dòng tiền tăng thêm ở năm Giả sử ở ví dụ trên là dự án thay thế tài sản. Hiện tại công ty đang sử dụng máy có giá thứ 4 4. gốc là $30,000 và khấu hao theo đường b) + 10,000 Giá trị thu hồi thẳng trong 5 năm ($6,000 mỗi năm). Máy c) - 4,000 .40*($10,000 - 0) thuế phải này còn được khấu hao tiếp trong 2 năm. nộp do thanh lý tài sản Công ty có thể bán máy này với giá $6,000. d) + 5,000 NWC – cuối dự án. Máy mới không làm tăng doanh thu (vẫn là $110,000) nhưng chi phí hoạt động giảm e) = $37,075 dòng tiền tăng thêm cuối dự $10,000 mỗi năm (máy cũ = $80,000). NWC án tăng $10,000 từ $5,000 (cũ). 21 22 Tính toán thay đổi của Đầu tư ban đầu khấu hao a) $50,000 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 b) + 20,000 a) $23,331 $31,115 $10,367 $ 5,187 b) - 6,000 6,000 0 0 c) + 5,000 c) = $17,331 $25,115 $10,367 $ 5,187 d) - 6,000 (bán tài sản “cũ”) a) Khấu hao của dự án “mới”. e) - 2,400
  7. Dòng tiền tăng thêm vào Dòng tiền tăng thêm cuối kỳ Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 a) $8,075 Dòng tiền tăng thêm năm thứ 4 a) $10,000 $10,000 $10,000 $10,000 b) + 10,000 Giá trị thanh lý b) - 17,331 25,115 10,367 5,187 c) = $ -7,331 -$15,115 $ -367 $ 4,813 c) - 4,000 (.40)*($10,000 - 0). d) - -2,932 -6,046 -147 1,925 d) + 5,000 thu hồi NWC. e) = $ -4,399 $ -9,069 $ -220 $ 2,888 e) = $19,075 Dòng tiền tăng thêm f) + 17,331 25,115 10,367 5,187 g) = $12,932 $16,046 $10,147 $ 8,075 cuối kỳ 25 26 Tóm tắt dòng tiền ròng Ví duï cho vieäc xaùc ñònh ngaân löu cuûa döï Microsoft Excel aùn của dự án  Worksheet Coâng ty Thieân YÙ ñang caân nhaéc ñaàu tö vaøo döï aùn saûn xuaát vaät lieäu caùch nhieät môùi. Döï aùn naøy caàn xöû duïng maët baèng nhaø Mở rộng tài sản xöôûng maø hieän nay ñang cho 01 coâng ty khaùc thueâ vôùi giaù thueâ naêm tôùi laø $100,000/naêm, giaù thueâ naøy seõ ñöôïc ñieàu chænh theo tæ Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 leä laïm phaùt ñöôïc döï kieán laø 4%naêm. Ngoaøi ra, Thieân YÙ coøn phaûi ñaàu tö vaøo maùy moùc thieát bò vôùi giaù $1.2 trieäu. Thieát bò naøy seõ -$75,000 $33,332 $36,446 $28,147 $37,075 ñöôïc khaáu hao theo ñöôøng thaèng trong 10 naêm. Tuy nhieân, Thieân YÙ döï ñònh seõ keát thuùc döï aùn naøy ôû naêm thöù 8, khi ñoù, thieát bò naøy seõ ñöôïc thanh lyù vôùi giaù $400,000. Ñaàu tö vaøo voán löu ñoäng ôû naêm ñaàu tö seõ laø $350,000, nhöõng naêm sau ñoù, töø Thay thế tài sản naêm thöù 1 ñeán naêm thöù 7, voán löu ñoäng seõ laø 10% cuûa doanh soá. Year 0 Year 1 Year 2 Year 3 Year 4  Doanh soá ôû naêm thöù nhaát ñöôïc döï baùo laø 4.2 trieäu, nhöõng naêm sau ñoù, doanh soá seõ taêng tröôûng ôû möùc 5%/naêm. Chi phí saûn -$66,600 $12,933 $16,046 $10,147 $19,075 xuaát baèng 90% doanh soá. Thueá suaát coâng ty laø 35%. Döï aùn ñoøi hoûi 01 suaát sinh lôøi laø 12%. Hoûi, Thieân YÙ coù neân thöïc hieän döï aùn naøy hay khoâng? 27 28 7

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản