intTypePromotion=3

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Phân tích và quyết định đầu tư ngắn hạn

Chia sẻ: Trịnh Phương Hoài | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
117
lượt xem
15
download

Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Phân tích và quyết định đầu tư ngắn hạn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu tham khảo giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy. Dưới đây là Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Phân tích và quyết định đầu tư ngắn hạn trình bày nội dung xoay quanh tài sản ngắn hạn, phân tích và quyết định tồn quỹ tiến mặt, phân tích và quyết định sđầu tư khoản phải thu, phân tích và quyết định tồn kho.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính doanh nghiệp - Chương 2: Phân tích và quyết định đầu tư ngắn hạn

N I DUNG CHÍNH *********<br /> <br /> Chương 2 PHÂN TÍCH VÀ QUY T NH U TƯ NG N H N<br /> <br /> 2.1 Khái ni m, s n ng n h n.<br /> <br /> c i m và phân lo i tài nh t n qu ti n nh u tư kho n<br /> <br /> 2.2 Phân tích và quy t m t. 2.3 Phân tích và quy t ph i thu. 2.4 Phân tích và quy t<br /> <br /> nh t n kho.<br /> <br /> 2.1 Khái ni m, tài s n ng n h n.<br /> <br /> c<br /> <br /> i m và phân lo i<br /> <br /> Tài s n ng n h n c a doanh nghi p là nh ng tài s n thu c quy n s h u c a doanh nghi p, có th i gian s d ng, luân chuy n, thu h i v n trong 1 năm ho c m t chu kỳ kinh doanh. Tài s n ng n h n c a doanh nghi p có th t n t i dư i hình thái ti n t , hi n v t (v t tư, hàng hóa) dư i d ng u tư ng n h n và các kho n n ph i thu ng n h n. c i m cơ b n c a tài s n ng n h n: ch tham gia m t chu kỳ kinh doanh và chuy n d ch toàn b m t l n vào trong giá tr s n ph m m i ư c t o thành và ư c thu h i toàn b m t l n sau khi hàng hóa d ch v ư c tiêu th .<br /> <br /> 2.1 Khái ni m, c i m và phân lo i tài s n ng n h n (tt). Phân lo i tài s n ng n h n (TSNH): – Theo vai trò c a TSNH trong SXKD: TSNH khâu d tr : nguyên, nhiên li u, v t li u, công c d ng c ,… ; TSNH khâu s n xu t: s n ph m d dang, chi phí tr trư c,… ; TSNH khâu lưu thông: thành ph m, hàng hóa, ti n t m ng thanh toán …. – Phân lo i theo hình thái bi u hi n: v t tư hàng hóa: nguyên v t li u, thành ph m, hàng hóa, …; Ti n: ti n m t, ti n g i ngân hàng …. – Phân lo i theo ngu n hình thành: TSNH hình thành t v n ch s h u và t v n vay.<br /> <br /> 2.2 Phân tích và quy t m t.<br /> <br /> nh t n qu ti n<br /> <br /> 2.2.2 Quy t tiêu.<br /> <br /> nh t n qu ti n m t m c<br /> <br /> 2.2.1 Nh ng lý do khi n doanh nghi p gi ti n m t. - áp ng các giao d ch hàng ngày. - N m b t nh ng cơ h i trong kinh doanh. u tư thu n l i<br /> <br /> Ti n m t ây hi u theo nghĩa r ng bao g m ti n m t t i qu và ti n g i thanh toán ngân hàng. T n qu m c tiêu là t n qu mà công ty ho ch nh lưu gi dư i hình th c ti n m t. Quy t nh t n qu m c tiêu t c là quy t nh xem công ty nên thi t l p và duy trì m c t n qu bao nhiêu là h p lý.<br /> <br /> - áp ng nhu c u chi tiêu khi có nh ng s c b t ng x y ra nh hư ng n ho t ng bình thư ng c a doanh nghi p.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2.2.2 Quy t tiêu (tt).<br /> <br /> nh t n qu ti n m t m c<br /> <br /> 2.2.2 Quy t<br /> Chi phí<br /> <br /> nh t n qu ti n m t m c tiêu (tt).<br /> Chi phí cơ h i<br /> <br /> Quy t nh t n qu ti n m t công ty ph i ánh i gi a chi phí cơ h i do gi nhi u ti n m t và chi phí giao d ch do gi ít ti n m t (chi phí chuy n i ra ti n m t). N u công ty gi nhi u ti n m t thì chi phí giao d ch s nh nhưng chi phí cơ h i s l n. T ng chi phí gi ti n m t chính là t ng chi phí cơ h i và chi phí giao d ch.<br /> <br /> T ng chi phí gi ti n m t<br /> <br /> Chi phí giao d ch Quy mô ti n m t<br /> <br /> C*<br /> <br /> C*: T n qu ti n m t t i ưu.<br /> <br /> 2.2.2.1 Mô hình Baumol. Mô hình này ư c ng d ng nh m thi t l p t n qu m c tiêu. Nh ng gi nh c a mô hình: - Công ty áp d ng t l bù p ti n m t không i. - Không có s ti n m t trong kỳ ho ch nh. - Không có d tr ti n m t cho m c ích an toàn. - Dòng ti n t r i r c ch không ph i liên t c.<br /> <br /> 2.2.2.1 Mô hình Baumol (tt). Gi s công ty K b t u tu n l 0 v i t n qu là C = 1,2 t ng và s chi vư t quá s thu 600 tri u ng m t tu n. Như v y, t n qu công ty s b ng 0 sau 2 tu n l và t n qu trung bình trong th i gian 2 tu n s là 1,2 t /2 = 600 tri u. Cu i tu n l th 2 công ty ph i bù p s ti n m t ã chi tiêu b ng cách bán ch ng khoán u tư ng n h n ho c vay ngân háng.<br /> <br /> 2.2.2.1 Mô hình Baumol (tt). Tình hình t n qu<br /> Giá tr Ti n m t u kỳ: C = 1,2 t Ti n m t bq: C/2 = 0,6 t Ti n m t cu i kỳ: C=0t 0 Tu n 1 2 3 4<br /> <br /> 2.2.2.1 Mô hình Baumol (tt).<br /> th :<br /> <br /> ư c th hi n qua<br /> <br /> V n t ra là làm sao thi t l p t n qu t i ưu. gi i quy t v n này ta t m t s ch tiêu sau: F: Chi phí c nh phát sinh khi bán ch ng khoán ng n h n. T: T ng s ti n m t m i c n thi t cho m c ích giao d ch trong th i kỳ ho ch nh là m t năm. K: Chi phí cơ h i do gi ti n m t.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 2.2.2.1 Mô hình Baumol (tt). - Chi phí cơ h i: G i K là lãi su t ng n h n (cho K = 0,1), ta có Chi phí cơ h i = K.C/2 Ta có b ng tính chi phí cơ h i như sau:<br /> T n qu ban u T n qu trung bình (C/2) (C) 4.800.000.000 2.400.000.000 2.400.000.000 1.200.000.000 600.000.000 300.000.000 1.200.000.000 600.000.000 300.000.000 150.000.000 Chi phí cơ h i (K.C/2) 240.000.000 120.000.000 60.000.000 30.000.000 15.000.000<br /> <br /> 2.2.2.1 Mô hình Baumol (tt). - Chi phí giao d ch: ư c xác nh b ng cách tính s l n công ty ph i bán ch ng khoán trong năm. T ng s ti n m t công ty ph i bù p trong năm là: T = 600 tri u x 52 tu n = 31,2 t ng. N u công ty thi t l p t n qu ban u là C = 1,2 t thì s l n công ty ph i bán ch ng khoán là: T/C = 31,2 t /1,2 t = 26 l n. Chi phí giao d ch = F x T/C Gi s cho F = 1.000.000 ng<br /> <br /> 2.2.2.1 Mô hình Baumol (tt). T công th c trên ta có b ng tính phí giao d ch như sau:<br /> T ng s ti n m t T n qu thi t l p Chi phí giao d ch c n bù p (T) ban u (C) (F x T/C) 31.200.000.000 31.200.000.000 31.200.000.000 31.200.000.000 31.200.000.000 4.800.000.000 2.400.000.000 1.200.000.000 600.000.000 300.000.000 6.500.000 13.000.000 26.000.000 52.000.000 104.000.000<br /> <br /> 2.2.2.1 Mô hình Baumol (tt). Ta có t ng chi phí như sau:<br /> ơn v tính: 1.000 ng<br /> T n qu Chi phí giao Chi phí cơ T ng d ch (F x thi t l p ban (K.C/2) chi phí + (F.T/C) h i (K.C/2) u (C) T/C) 4.800.000 246.500 240.000 6.500 2.400.000 1.200.000 600.000 300.000 133.000 86.000 82.000 119.000 120.000 60.000 30.000 15.000 13.000 26.000 52.000 104.000<br /> <br /> 2.2.2.1 Mô hình Baumol (tt). Xác nh m c t n qu t i ưu: Tông chi phí: TC = K.C/2 + F.T/C L y o hàm TC theo C ta có: d(TC)/d(C) = K/2 - F.T/C2 T n qu t i ưu khi t ng chi phí nh nh t: Nghĩa là: K/2 - F.T/C2 = 0 => C = (2T.F/K)1/2 Thay s ta có: C = (2 x 31,2 t x 1 tri u/0,1)1/2 C = 789.936.706 ng<br /> <br /> 2.2.2.2 Mô hình Miller - Orr. Các ký hi u trong mô hình: - Gi i h n trên H, ư c thi t l p căn c vào chi phí cơ h i gi ti n. - Gi i h n dư i L, ư c thi t l p trên cơ s r i ro c a vi c thi u ti n. - T n qu m c tiêu: Z + Khi t n qu b ng gi i h n trên H thì công ty s mua (H – Z) ng ch ng khoán ng n h n ưa t n qu v Z. + Khi t n qu gi m xu ng gi i h n dư i L thì công ty bán (Z – L) ng ch ng khoán gia tăng t n qu lên Z.<br /> <br /> 3<br /> <br /> 2.2.2.2 Mô hình Miller – Orr (tt). V i t n qu th p nh t cho trư c, theo mô hình này, giá tr c a Z và H làm cho m c t ng chi phí t i thi u ư c xác nh theo công th c sau: Z* = (3F.δ2/4K)1/3 + L H* = 3Z* - 2L Caverage = (4Z* – L)/3 Trong ó: K là chi phí cơ h i c a ti n; Caverage là t n qu trung bính; δ2 là phương sai c a dòng ti n ròng hàng ngày, ư c xác nh b ng cách thu th p d li u quá kh (tháng, quý) v chênh l ch dòng ti n vào và ra hàng ngày.<br /> <br /> 2.2.2.2 Mô hình Miller – Orr (tt). Ví d 1: Công ty X cho bi t chi phí giao d ch ch ng khoán ng n h n F = 1.000 USD, lãi su t danh nghĩa là 10%/năm, l ch chu n c a dòng ti n ròng hàng ngày là 2.000 USD, L = 0 USD. Chi phí cơ h i ngày: (1 + K)365 – 1 = 10% => K = 0,000261 Phương sai δ2 = (2.000)2 = 4.000.000 USD Z* = (3 x 1.000 x 4 tri u/4 x 0,000261)1/3 + 0 Z* = 22.568 USD H* = 3 x 22.568 = 67.704 USD Caverage = (4 x 22.568)/3 = 30.091 USD<br /> <br /> 2.2.3 Qu n tr thu chi ti n m t. qu n tr thu, chi ti n m t k toán ph i m s chi ti t theo dõi, tuy nhiên t n qu trên s sách công ty t i các th i i m thư ng không kh p v i t n qu trên tài kho n các ngân hàng, ch y u do hai trư ng h p sau: - Th nh t, k toán chưa l y s ph ngân hàng nên chưa h ch toán; - Th hai, do th i gian ch thanh toán vì ch ng t ang i ư ng hay ang ch ngân hàng x lý.<br /> <br /> 2.2.4 Chi phí do ti n ang chuy n T n qu s sách k toán thư ng không kh p v i t n qu trên tài kho n ngân hàng. Chênh l ch gi a t n qu s sách k toán và t n qu trên tài kho n ngân hàng g i là ti n ang chuy n. Ti n ang chuy n phát sinh do ch i thanh toán do ch ng t ang i trên ư ng hay ch ngân hàng x lý.<br /> <br /> 2.2.4 Chi phí do ti n ang chuy n (tt) Quá trình thu nh n, x lý và thanh toán cheque:<br /> Th i i m khách Th i i m Th i i m hàng phát hành công ty nh n công ty n p cheque cheque cheque Th i gian Th i i m công ty ư c nh n ti n<br /> <br /> Tr do chuy n Tr do x lý cheque cheque Ti n ang Ti n ang chuy n do chuy n do x chuy n cheque lý cheque<br /> <br /> Tr do thanh toán cheque Ti n ang chuy n do thanh toán cheque<br /> <br /> 2.2.4 Chi phí do ti n ang chuy n (tt) Ti n ang chuy n qua các khâu như mô t trên làm cho công ty b t n th t chi phí cơ h i do ti n chưa k p ưa vào s d ng. Chi phí này ư c quy t nh b ng cách: - Ư c lư ng doanh s trung bình hàng ngày. - S ngày ch m tr trung bình c a doanh thu. - L y hi n giá s trung bình hàng ngày.<br /> <br /> 4<br /> <br /> 2.2.4 Chi phí do ti n ang chuy n (tt) Ví d 2: Công ty A nh n hai kho n thanh toán m i tháng như sau:<br /> S ti n Kho n 1 500.000.000 Kho n 2 300.000.000 T ng 800.000.000 T S ngày tr ng ch m tr 5/8 3/8 3 5 Ti n ang chuy n 1.500.000.000 1.500.000.000 3.000.000.000<br /> <br /> 2.2.4 Chi phí do ti n ang chuy n (tt) Ví d 2 (tt): Xác nh t n th t ròng: - S thu bình quân ngày = 800 tri u/30 = 26.666.667 - Ti n ang chuy n bình quân ngày: 3.000 tri u/30 = 100 tri u/ngày - S ngày ch m tr bình quân: (5/8) x 3 + (3/8) x 5 = 3,75 ngày - Gi s lãi vay ngân hàng là 10%/năm, thì lãi qui ra 3,75 ngày là: 10% x 3,75/365 = 0,103% - Hi n giá c a s thu bình quân hàng ngày là: 26.666.667/(1 + 0,103%) = 26.639.229 ng - T n th t: 26.639.229 - 26.666.667 = -27.438 /ngày<br /> <br /> 2.2.5 u tư ti n t m th i nhàn r i Công ty, c bi t là công ty ho t ng mang tính th i v cao, ôi khi có m t lư ng ti n t m th i nhàn r i. Nhàn r i ây mang tính t m th i cho n khi ti n ư c ưa vào kinh doanh. Trong th i gian nhàn r i ti n c n ư c u tư vào nh ng ch ng khoán ng n h n nh m m c ích sinh l i. Vi t Nam, th trư ng ch ng khoán ng n h n chưa ư c phát tri n, nên các công ty có ti n nhàn r i thư ng ch n g i ti t ki m.<br /> <br /> 2.3 Phân tích và quy t nh u tư kho n ph i thu. 2.3.1 Phân tích và quy t nh chính sách bán ch u. Quy t nh chính sách bán ch u g n li n v i vi c ánh i gi a chi phí liên quan n kho n ph i thu và doanh thu tăng thêm do bán ch u hàng hóa. 2.3.1.1 Quy t nh tiêu chu n bán ch u. Tiêu chu n bán ch u là tiêu chu n t i thi u v m t uy tín tín d ng c a khách hàng ư c công ty ch p nh n bán ch u hàng hóa ho c cung c p d ch v .<br /> <br /> 2.3.1.1 Quy t<br /> <br /> nh tiêu chu n bán ch u (tt).<br /> <br /> 2.3.1.1 Quy t<br /> <br /> nh tiêu chu n bán ch u (tt).<br /> <br /> Ví d 3: Công ty ABC có giá bán s n ph m A là 10 USD/sp, trong ó chi phí kh bi n là 8 USD. Công ty chưa s d ng h t công su t nên vi c gia tăng doanh thu không làm tăng nh phí. Doanh thu hàng năm là 2.400.000 USD. N u n i l ng chính sách bán ch u, doanh thu có th tăng 25%. Gi s giá bán không i và chi phí cơ h i th c hi n kho n ph i thu tăng thêm 20%. Bi t r ng chu kỳ thu ti n bình quân c a khách hàng tăng thêm là 2 tháng. V y công ty có nên n i l ng tiêu chu n bán ch u không.<br /> <br /> Ví d 3 (tt): gi i quy t v n này, ta c n phân tích l i nhu n thu ư c và chi phí tăng thêm. - L i nhu n tăng thêm: + Doanh thu tăng = 2,4 tri u x 25% = 0,6 tri u + S lư ng bán tăng: 600.000/10 = 60.000 sp + L i nhu n 1 s n ph m = 10 – 8 = 2 USD + T ng LN tăng = 2 x 60.000 = 120.000 USD<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

YOMEDIA
Đồng bộ tài khoản