intTypePromotion=1

Bài giảng Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
33
lượt xem
0
download

Bài giảng Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa" trình bày sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; cách mạng xã hội chủ nghĩa; hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa

 1. PHẦN THỨ BA LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
 2. CHƯƠNG VII SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
 3. NỘI DUNG: I. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN II. CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA III. HÌNH THÁI KINH TẾ ­ XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA
 4.  Là một tập đoàn xã hội ổn định, hình thành và phát triển cùng với quá trình hình thành và phát triển của nền công nghiệp hiện đại, với nhịp độ phát triển của lực lượng sản xuất có tính chất xã hội hoá ngày càng cao;  Là lực lượng sản xuất cơ bản, tiên tiến, trực tiếp hoặc gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, tái sản xuất ra của cải vật chất và cải tạo các quan hệ xã hội;  Là lực lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.
 5. • Về phương thức lao động: trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hoá cao. • Về địa vị: là những người lao động không có hoặc về cơ bản không có tư liệu sản xuất, làm thuê cho giai cấp tư sản và bị nhà tư bản bóc lột giá trị thặng dư.
 6. • Về phương thức lao động: trực tiếp hay gián tiếp vận hành các công cụ sản xuất có tính chất công nghiệp ngày càng hiện đại và xã hội hoá cao. • Về địa vị: giai cấp công nhân cùng nhân dân lao động từng bước làm chủ những tư liệu sản xuất chủ yếu, là giai cấp lãnh đạo xã hội trong quá trình xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc XHCN.
 7. Sứ mệnh lịch sử của 1 giai cấp là việc giai cấp đó xoá bỏ chế độ cũ, đã lỗi thời, không còn phù hợp với tiến trình của lịch sử để xây dựng một xã hội mới tiến bộ hơn, tạo điều kiện phát triển con người, phát triển xã hội. SMLS đó do địa vị lịch sử khách quan (đặc biệt là địa vị kinh tế - xã hội) của giai cấp đó quy định. Giai cấp nào làm được điều này được gọi là có SMLS.
 8. Sù chuyÓn biÕn c¸ c h×nh th¸ i kinh tÕx· héi trong lÞch sö Tr×nh HTKTXH Céng s¶n chñ nghÜa g/c c«ng ®é k/tÕ nh©n HTKTXH T- b¶n chñ nghÜa x· héi g/c t­ HTKTXH Phong kiÕn s¶n g/c phong HTKTXH ChiÕm h÷u n« lÖ kiÕn HTKTXH Céng s¶n nguyªn thñy g/c chñ n« Thêi gian
 9. • Là con đẻ của nền sản xuất đại công nghiệp; • Có lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của đại đa số quần chúng nhân dân lao động; • Có tinh thần cách mạng triệt để nhất; • Có ý thức tổ chức kỷ luật cao; • Giai cấp công nhân có bản chất quốc tế.
 10. Sự xâm nhập của Chủ nghĩa Mác vào phong trào công nhân dẫn đến sự hình thành chính đảng của giai cấp công nhân. ĐCS = CNM + PTCN Ở nhiều nước thuộc địa, nửa phụ thuộc Chủ nghĩa Mác thường kết hợp với phong trào công nhân và phong trào yêu nước lập nên đảng cộng sản. ĐCS = CNM + PTCN + PTYN
 11. II. CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA CM Tư sản Pháp 1789 CM tháng Mười Nga 1917 CM tháng Tám 1945
 12. a. Quan niệm về cách mạng xã hội chủ nghĩa: ­ Theo nghĩa rộng: Cách mạng XHCN là quá trình cải biến một cách toàn diện trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội từ kinh tế, chính trị, văn hoá, tư tưởng…để xây dựng thành công CNXH và cuối cùng là CNCS. CMXHCN = giành chính quyền + cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới.
 13. b. Nguyên nhân của cách mạng xã hội chủ nghĩa: + Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất mang tính chất xã hội hoá cao với quan hệ sản xuất dựa trên chế độ chiếm hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. + Mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân với giai cấp tư sản.
 14. a. Mục tiêu của cách mạng xã hội chủ nghĩa:
 15. b. Động lực của cách mạng xã hội chủ nghĩa: -Giai cấp công nhân là động lực chủ yếu và là lực lượng lãnh đạo cách mạng. Sự lãnh đạo của giai cấp công nhân là yếu tố quyết định hàng đầu đảm bảo cho thắng lợi của cách mạng. -Giai cấp nông dân là động lực quan trọgn đối với sự hiện thực hoá vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân và là một đảm bảo cho thắng lợi của cách mạng. - Đội ngũ trí thức là những người có vị trí quan trọng trong cách mạng XHCN.
 16. c. Nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa:
 17. c. Nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa:
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2