intTypePromotion=1

Bài giảng Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Chia sẻ: Nganguyen Nganguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:18

0
595
lượt xem
62
download

Bài giảng Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng chương 7 " Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân" trình bày về khái niệm giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, các giai cấp và tầng lớp trung gian, vai trò Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Chương 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

 1. Chương VII Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 1.Khái niệm GCCN và sứ mệnh lịch sử của GCCN 2.Những  điều  kiện  khách  quan  quy  định  sứ  mệnh  lịch sử của GCCN 3.Các giai cấp và tầng lớp trung gian 4.Vai  trò  Đảng  Cộng  sản  trong  quá  trình  thực  hiện  sứ mệnh lịch sử của GCCN 5.Sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt Nam
 2. 1. Khái niệm GCCN và sứ mệnh lịch sử của GCCN 1.1. Khái niệm ­ Cơ sở phương pháp luận: + GCCN là sản phẩm của c/m công nghiệp. + Hai tiêu chí nhận biết GCCN Về nghề nghiệp Về vị trí trong QHSX TBCN ­ Khái niệm:  GCCN là một tập đoàn xã hội  ổn định, hình thành  và phát triển cùng với quá trình hình thành và phát triển của nền  SX  công  nghiệp  hiện  đại,  với  nhịp  độ  phát  triển  của  LLSX  có  tính chất XHH ngày càngcao; là LLSX cơ bản và tiên tiến, trực  tiếp  hoặc  gi¸n tiÕp tham  gia  vào  quá  trình  sản  xuất,  tái  sản  xuất  ra  của  cải  vật  chất  và  cải  tạo  các  quan  hệ  xã  hội;  là  lực  lượng chủ yếu của tiến trình lịch sử quá độ từ CNTB lên CNXH.
 3. “GC vô sản là do cuộc c/m công nghiệp sản sinh  ra;  cuộc  c/m  này xảy ra  ở Anh vào nửa sau của thế  kỷ  trước,  và  sau  đó  tái  diễn  ở  tất  cả  các  nước  văn  minh trên thế giới”.  (Mác­Ăngghen tuyển tập T1 Nxb St H 1980 tr441,442). “Phát  minh  đầu  tiên  làm  thay  đổi  sâu  sắc  tình  cảnh  người  lao  động  Anh  là  cái  máy  sợi  Jenny  của  anh  thợ  dệt  Jame  Hargeaves  ở  Standhill,  gần  Blackburn thuộc Nord – Lanca sihre (năm 1764).  (Mác­Ăngghen tuyển tập T1 Nxb St H 1980 tr441,442). 
 4. “GCVS là một g/c xã hội hoàn toàn chỉ sống dựa vào việc  bán sức  lao  động  của  mình,  chứ  không  phải sống dựa vào lợi  nhuận của bất cứ số tư bản nào, đó là một g/c mà hạnh phúc  và đau khổ, sống và chết, toàn bộ sự sống còn của họ đều phụ  thuộc  vào  yêu  cầu  về  lao  động,  tức  là  vào  tình  hình  chuyển  biến tốt hay xấu của công việc làm ăn, vào những sự biến động  của cuộc cạnh tranh không gì ngăn cản nổi. Nói tóm lại, g/c VS  hay g/c của những người VS là g/c lao động trong thế kỷ XĨX”.  (“Những  nguyên  lý  của  CNCS”,  Mác­Ăngghen  tuyển  tập  T1  Nxb  St H 1980 tr441,442). “Giai  cấp  Vô  sản  là  giai  cấp  những  công  nhân  làm  thuê  hiện  đại,  vì  mất  các  tư  liệu  sản  xuất  của  bản  thân,  nên  buộc  phải bán sức lao động của mình để sống”  (Tuyên  ngôn  của  ĐCS­  Mác­Ăngghen  tuyển  tập  T1  Nxb  St  Hn  1980 tr540).
 5. 1.Khái niệm giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của GCCN 1.2. Nội dung SMLS của GCCN. ­ SMLS của g/c cách mạng:  +  Lật  đổ  xã  hội  cũ,  xây  dựng  xã  hội  mới  tiến  bộ  hơn. + SMLS đó do địa vị lịch sử khách quan (đặc biệt  là địa vị kinh tế ­ xã hội) của g/c đó quy định.
 6. S ù c huyÓn biÕn c ¸c  h×nh th¸i kinh tÕ x∙ hé i  tro ng  lÞc h s ö Tr×n HTKTXH Céng s¶n chñ g /c   h nghÜa c «ng       ®é HTKTXH T­ b¶n chñ nghÜa k/tÕ nh©n g /c  t­  x· héi HTKTXH Phong kiÕn s ¶n gpho /c   ng HTKTXH ChiÕm h÷u n« lÖ      kiÕn HTKTXH Céng s¶n nguyªn g /c  c hñ n« thñy Thêi gian
 7. ­Né i dung SMLS của g/c công nhân:   xóa bỏ chế  độ TBCN, xóa bỏ chế  độ người bóc  lột người, giải phóng GCCN, nhân dân lao động và toàn  thể  nhân  loại  khỏi  mọi  áp  bức,  bóc  lột,  nghèo  nàn  lạc  hậu, xây dựng xã hội CSCN văn minh. Mác:  GCCN  là  người  đào  huyệt  chôn  CNTB,  tõng b­íc x©y dùng  cnxh, cncs .
 8. 2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của GCCN Mé t c ¸c h  tổng quát: do địa vị kinh tế ­ xã hội khách quan  của GCCN quy định Trong CNTB GCCN gắn với lực lượng sản  xuất tiên tiến nhất, cho nªn là lực lượng Sø mÖnh quyết định phá vỡ QHSX TBCN. lÞch sö cña Sau khi giành được chính quyền GCCN  GCCN đạibiểu cho sự tiến hóa tất yếu của lịch  sử, cho nên, là giai cấp duy nhất có khả năng lãnh đạo xã hội xây dựng một PTSX  mới cao hơn PTSX TBCN
 9. - Mét c¸ch cô thÓ VÒ kinh tÕ: GCCN là con ®Î của nÒn s¶n xuÊt c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i Sø mÖnh VÒ x∙ hé i: GCCN trong CNTB bÞ giai cÊp t­ s¶n lÞch sö ¸p bøc bãc lét, ®iÒu ®ã ®· t¹o kh¶ n¨ng cho GCCN Cña ®oàn kÕt c¸c giai cÊp kh¸c và ®i ®Çu trong c¸c cuéc gccn ®ấu tranh. Địa vÞ kinh tÕ - x· héi ®· t¹o ra nh÷ng ®Æc  điÓm c hÝnh trị ­ x∙ hé i cña GCCN vµ do ®ã, t¹o kh¶ n¨ng ®Ó GCCN hoàn thành thắng lîi SMLS cña m×nh.
 10. 3. Các giai cấp và tầng lớp trung gian ­ Đó là các giai cấp: nông dân, tầng lớp trí thức, tiểu  thương, tiểu chủ… Mác: Trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp  tư sản thì chỉ có giai cấp vô sản là thực sự cách mạng. Các giai  cấp khác đều suy tàn và tiêu vong cùng với sự phát triển của đại  công nghiệp; giai cấp vô sản, trái lại, là sản phẩm của bản thân  nền đại công nghiệp. (Mác­Ăngghen:Tuyển tập t1 Nxb ST Hn 1980 tr554) ­>Chỉ  duy  nhất  GCCN  có  SMLS  xóa  bỏ  CNTB,  từng bước xây dựng CNXH, CNCS trên phạm vi  toàn thế giới.
 11. 4. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN 4.1. Khái niệm về Đảng Cộng sản ­ Đảng Cộng sản là tổ chức cao nhất của GCCN,  đảm bảo vai trò lãnh đạo c ña  GCCN (Từ điển CNCS  khoa học). ­ Đảng Cộng sản mang bản chất giai cấp công nhân.      
 12. 4. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN 4.2. Quy luật hình thành ĐCS ®cs = cn m +  ptcn X©m nhËp §.tranh Chñ nghÜa PTCN tù ph¸t C«ng liªn Bé phËn §.tranh tiªn tiÕn tù gi¸c §CS L∙nh ®¹o
 13. 4.3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN Sự  lãnh  đạo  của  Đảng  Cộng  sản  là  nhân  tố  quyết  định  đầu  tiên  đảm  bảo  cho  GCCN  hoàn  thành  thắng  lợi sứ mệnh lịch sử của mình ĐCS mang bản chất giai cấp công nhân S ù l∙nh ®¹o c ña §CS lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ĐCS đã thể hiện vai trò lãnh đạo thông qua việc thực hiện các nhiệm vụ
 14. 4.3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực  hiện sứ mệnh lịch sử của GCCN Đề ra đường lối Tuyên truyền, vận động đưa đường lối  S ù l∙nh  vào thực tiễn cuộc sống ®¹o  c ña §CS Tổ chức thực hiện đường lối Gương mẫu thực hịên đường lối
 15. 5. Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam 5.1. Nội dung sứ mệnh lịch sử của GCCN Việt  Nam SMLS của GCCN Việt Nam được thể hiện  thông  qua  việc  thực  hiện  2  giai  đoạn  cách  mạng: ­ Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ­ Cách mạng XHCN
 16. 5.2. Một số vấn đề về GCCN Việt Nam ­ Ra đời vào cuèi thÕ kû 19 đầu thế kỷ 20. ­  Những  điều  kiện  để  GCCN  Việt  Nam  đảm  đương vai trò lãnh đạo cách mạng (4 đ/k). ­ Những hạn chế của GCCN Việt Nam. ­ Vai trò GCCN Việt Nam hiện nay.
 17. 5.3.Đảng Cộng sản Việt Nam ­ Ra đời: 3.2.1930. Quy luật: ĐCSVN = CNMLN + PTCN + PTYN ­ Vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam: Thể hiện vai trò lãnh đạo. Nêu cao tinh thần phụ trách. ­ Lãnh đạo giai đoạn c/m DTDCND. ­ Khởi xướng và lãnh đạo sự nghiệp đổi mới. ­ Đảng cần phải tự chỉnh đốn và tiếp tục đổi mới.
 18. ĐỀ TÀI NC THUYẾT TRÌNH  1. Dựa vào căn cứ khách quan nào mà có thể khẳng định sự  diệt vong của chủ nghĩa tư bản và sự ra đời của chủ nghĩa xã  hội là tất yếu lịch sử?  2. Giai cấp công nhân có sứ mạng lịch sử nào? Vì sao?  3. Đảng Cộng Sản là gì? Vai trò của Đảng Cộng Sản trong quá  trình thực hiện sứ mạng lịch sử của giai cấp công nhân? Liên  hệ với thực tiễn lịch sử Việt Nam.  4. Theo quan điểm của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác­Lênin  thì chủ nghĩa xã hội với tư cách là giai đoạn thấp của chủ nghĩa  cộng sản, có những đặc trưng cơ bản nào? Những đặc trưng đó  có thể đầy đủ ngay sau khi tiến hành công cuộc xây dựng chủ  nghĩa xã hội hay không? Tại sao? Tìm hiểu những biểu hiện  của đặc trưng đó trong thực tiễn lịch sử xây dựng chủ nghĩa xã  hội.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2