intTypePromotion=1

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 7 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

Chia sẻ: Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

0
216
lượt xem
70
download

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 7 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 7 - Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa trình bày về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; cách mạng xã hội chủ nghĩa; hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin: Chương 7 - TS. Nguyễn Minh Tuấn

 1. PHẦN THỨ BA LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI
 2. CHƯƠNG 7 SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
 3. I. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1. Giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 1.1. Khái niệm giai cấp công nhân • Giai cấp công nhân là một tập đoàn xã hội ổn định hình thành và phát triển cùng với nền đại công nghiệp, là lực lượng sản xuất cơ bản, tiên tiến, tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình sản xuất và cải tạo các quan hệ xã hội
 4. 1.2. Nội dung sử mệnh lịch sử của giai cấp công nhân • Giành chính quyền và thiết lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất. • Tập hợp, lãnh đạo nhân dân lao động thông qua chính Đảng để xây dựng xã hội mới-XHCN.
 5. 2. Những điều kiện khách quan quy định sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 2.1. Địa vị KT-XH của giai cấp công nhân • Trong nền sản xuất lớn, giai cấp công nhân là lực lượng sản xuất hàng đầu • Là giai cấp tiên tiến có khả năng đoàn kết chặt chẽ, để thực hiện những nhiệm vụ cách mạng to lớn • Có cùng lợi ích, có khả năng đoàn kết, tập hợp các giai cấp và tầng lớp khác để thực hiện sứ mệnh của mình
 6. 2.2. Những đặc điểm chính trị- xã hội của giai cấp công nhân • Giai cấp tiên phong, có tinh thần cách mạng triệt để. • Giai cấp có ý thức tổ chức kỷ luật cao • Giai cấp có bản chất quốc tế
 7. 3. Vai trò của Đảng Cộng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân 3.1.Tính tất yếu và quy luật hình thành, phát triển chính Đảng của giai cấp công nhân • Phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân dâng cao, chống áp bức, bất công • Giai cấp công nhân được trang bị lý luận khoa học, cách mạng • Đảng Cộng sản ra đời giúp cho giai cấp công nhân hiểu rõ sứ mệnh của mình • Đảng phải trong sạch, vững mạnh và không ngừng hoàn thiện
 8. 3.2. Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản và giai cấp công nhân • Giai cấp công nhân là cơ sở giai cấp của Đảng, là nguồn bổ sung lực lượng cho Đảng • Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, chính là sự lãnh đạo của giai cấp công nhân • Đảng có lợi ích cơ bản thống nhất với lợi ích của giai cấp công nhân • Đảng là bộ tham mưu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc
 9. II. CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA 1. Cách mạng XHCN và nguyên nhân của nó 1.1. Khái niệm cách mạng XHCN • Theo nghĩa hẹp: là cách mạng chính trị, được kết thúc khi giai cấp công nhân và nhân dân lao động giành được chính quyền. • Theo nghĩa rộng: bao gồm cách mạng chính trị và cải tạo xã hội cũ, xây dựng xã hội mới-XHCN
 10. 1.2. Nguyên nhân của cách mạng XHCN • Mâu thuẫn giữa lực lượng sản xuất phát triển cao có tính xã hội hóa, với quan hệ sản xuất mang tính chất tư nhân TBCN
 11. 2. Mục tiêu, động lực và nội dung của cách mạng XHCN 2.1. Mục tiêu của cách mạng XHCN • Mục tiêu của giai đoạn 1: giai cấp công nhân giành chính quyền • Mục tiêu của giai đoạn 2: giai cấp công nhân tập hợp các tầng lớp nhân dân để xây dựng xã hội mới- XHCN
 12. 2.2. Động lực của cách mạng XHCN • Giai cấp công nhân vừa là giai cấp lãnh đạo, vừa là động lực chủ yếu trong cách mạng XHCN • Giai cấp nông dân là lực lượng to lớn trong cách mạng XHCN • Trí thức là lực lượng quan trọng trong xây dựng CNXH
 13. 2.3. Nội dung của cách mạng XHCN • Về chính trị: giành chính quyền về tay giai cấp công nhân và nhân dân lao động • Về kinh tế: xác lập chế độ công hữu về tư liệu sản xuất, phát triển LLSX, nâng cao năng suất lao động, phân phối theo lao động
 14. • Về văn hóa-tư tưởng:  Giai cấp công nhân và nhân dân lao động là chủ thể sáng tạo những giá trị văn hóa, tinh thần  Giữ vững giá trị văn hóa tinh thần tốt đẹp của dân tộc. Tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại  Xây dựng con người mới XHCN: có lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị vững vàng, có văn hóa, tri thức
 15. 3. Liên minh giữa giai cấp công nhân với nông dân và các tầng lớp lao động khác trong cách mạng XHCN 3.1. Tính tất yếu và cơ sở khách quan của liên minh • Tính tất yếu  Giữ vững chính quyền nhà nước  Xây dựng thành công CNXH
 16. • Cơ sở khách quan của liên minh công- nông  Trong CNTB đều là những người bị áp bức, bóc lột  Để thúc đẩy LLSX và sự phát triển của công nghiệp, nông nghiệp  Là lực lượng to lớn trong công cuộc xây dựng CNXH
 17. 3.2. Nội dung và nguyên tắc cơ bản của liên minh giai cấp trong cách mạng XHCN a. Nội dung: • Liên minh về chính trị:  Để giành chính quyền  Tham gia vào bộ máy chính quyền nhà nước  Đứng trên lập trường của giai cấp công nhân để xây dựng xã hội mới
 18. • Liên minh về kinh tế:  Kết hợp hài hòa lợi ích kinh tế của các giai cấp và các tầng lớp  Xây dựng và phát triển nông nghiệp, nông thôn  Huy động sức mạnh, nguồn lực của các giai cấp và tầng lớp vào phát triển kinh tế • Nội dung văn hóa, xã hội:  Không ngừng nâng cao trình độ văn hóa  Liên minh tham gia quản lý kinh tế, quản lý xã hội, quản lý nhà nước
 19. b. Nguyên tắc: • Phải đảm bảo vai trò lãnh đạo của giai cấp công nhân • Phải đảm bảo nguyên tắc tự nguyện • Kết hợp đúng đắn các lợi ích
 20. III. HÌNH THÁI KINH TẾ- XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA 1. Xu hướng tất yếu của sự xuất hiện hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa • Do mâu thuẫn cơ bản: LLSX với QHSX • Mâu thuẫn về kinh tế • Mâu thuẫn về chính trị-xã hội
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2