intTypePromotion=1

Bài giảng Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:79

0
201
lượt xem
31
download

Bài giảng Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân được biên soạn nhằm giúp cho các bạn nắm được những đặc điểm của giai cấp công nhân; những nội dung cơ bản của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sứ mệnh lịch sử toàn thế giới của giai cấp công nhân

 1. CNXH – KH
 2. SỨ MỆNH LỊCH SỬ TOÀN THẾ GIỚI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN
 3. Mục đích yêu cầu: - Nắm được những đặc điểm của giai cấp công nhân; những nội dung cơ bản của sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân. - Nắm được vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. - Bảo vệ quan điểm của chủ nghĩa Mác - lênin về thời đại, về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân
 4. I. GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ SỨ MỆNH TOÀN THẾ GIỚI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1. Quan niệm về giai cấp công nhân a. Giai cấp công nhân trong chế độ TBCN - Giai cấp công nhân ra đời gắn liền với sự ra đời của PTSX TBCN, là những người không có TLSX buộc phải bán sức lao động cho nhà TB để kiếm sống
 5. I. GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ SỨ MỆNH TOÀN THẾ GIỚI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1. Quan niệm về giai cấp công nhân a. Giai cấp công nhân trong chế độ TBCN - Không có tư liệu sản xuất buộc phải bán sức lao động cho nhà tư bản để kiếm sống, phụ thuộc vào quá trình sản xuất TBCN
 6. I. GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ SỨ MỆNH TOÀN THẾ GIỚI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1. Quan niệm về giai cấp công nhân a. Giai cấp công nhân trong chế độ TBCN - Bị bóc lột giá trị thặng dư
 7. I. GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ SỨ MỆNH TOÀN THẾ GIỚI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1. Quan niệm về giai cấp công nhân a. Giai cấp công nhân trong chế độ TBCN - Có lợi ích cơ bản đối lập với lợi ích của GCTS và thống nhất với lợi ích của nhân dân lao động
 8. I. GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ SỨ MỆNH TOÀN THẾ GIỚI CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN 1. Quan niệm về giai cấp công nhân a. Giai cấp công nhân trong chế độ TBCN - Được trang bị bằng vủ khí lý luận là Chủ nghĩa Mác - Lênin
 9. a. Giai cấp công nhân trong chế độ TB - GCCN trong xã hội đương đại Có bản chất và đặc điểm của GCCN truyền thống nhưng trong giai đoạn hiện nay GCCN có những đặc điểm mới: + Mang bản chất quốc tế trong toàn cầu hoá kinh tế + Do tác động của LLSX hiện đại GCCN được trí thức hóa, gắn với cách mạng KHKT + Một bộ phận công nhân được trung lưu hoá, có cổ phần hoá + Một bộ phận công nhân bị lôi kéo vào nhiều tổ chức ngoài công nhân Giai cấp công nhân trở thành trí thức? Sứ mệnh lịch sử thế giới do trí thức đảm nhận?
 10. b. GCCN trong chế độ XHCN - Có những đặc điểm của GCCN thế giới + Lực lượng sản xuất hàng đầu của nhân loại Đóng Đại biểugóp chophần quan dân tộc đangtrọng phát Là Năng giai triển cấp xuất theo lao tiến hướng độngtiến XHCN trong tăng trưởng kinh tế cao
 11. b. GCCN trong chế độ XHCN - Có những đặc điểm của GCCN thế giới + Những đặc điểm khi GCCN trở thành GC lãnh đạo dân tộc LàmLàchủ hạtcác nhân TLSXcủacủakhối xã hội Hệ tư tưởng GCCN là liên cùngminh nhân công dân làm- nông – chủ các hệ tư tưởng thống trị xã hội quá trình sản xuất của xã hội trí thức
 12. 2. Sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân i c cấấpp a i ggiia nn m ộ t t ộ óii llêê a m ửử ccủủa ấpp)) nnó ttiiêênn chh ss iaaii ccấ i ccấấpp ủ ị c hh llị mộộtt ggi a ggiiaai gg cchhủ ệ n n S ứứ mệ ccủủaa m iêuu ccủủa llư m ư ợ ợ nn p hhốốii n hân -- S i ttrròò c c ttiê llựự cc c h h ii p ng a i ((vva vvụụ m ụụ l à m i ttrròò là h đđạạoo TTXXH c H Cô mm vaa i n h ã n tt H T K K nnhhiiệệ đđóónngg vượợnngg llã m ộộ HT ttiiếếnn à llự cc llư c ủủ aa m n l ự riiểểnn c ị nnhh sả u l à t t t r t đđ ị yyếếu pphháát nn hhấất Tư ssự ự n g kiế on ph c hủ a Đị n ô ủ ch
 13. 2. Sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân a. Nội dung SMLS thế giới của GCCN Về kinh tế: Về văn Về hoá, chính tư trị: tưởng: Đấu GCCN tranh trở với hệ thành tư tưởng Đấu tranh giành chính lực phi vô sản,lượng làm cho sản hệ tưxuất tưởng quyền, vô sản xáctrịlập thống và bảo trong đời vệ sống quyềncơ bản, làm chủ là giai của cấp tinh thần xã hội, xâynhân dựngdân tạo ra của cải vật nền văn hoá và con người mới, chất cho xã hội
 14. 2. Sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân b. Điều kiện khách quan quy định SMLS thế giới của GCCN -Do địa vị kinh tế - XH của CN qui định Đại diện Đại diện Kinh cho LLSX cho QHSX đang phát tiên tiến tế triển Có những đặc điểm của Trí thức gia nhập một GC hiện đại vào CN
 15. 2. Sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân b. Điều kiện khách quan quy định SMLS thế giới của GCCN - Do Mâu thuẫn của phương thức sản xuất TB qui định Nền sản xuất TB tồn tại nhiều mâu thuẫn và chỉ có thể giải quyết được một cách triệt để qua CMXH Nền Nền Nềnsản sản sản xuất xuất xuất không vì vì một vìlợi con sốnhuận ítngười người
 16. 2. Sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân b. Điều kiện khách quan quy định SMLS thế giới của GCCN - Do Mâu thuẫn cơ bản về lợi ích giữa GC TS và GCCN chỉ có thể giải quyết một cách triệt để bằng CMXH
 17. 2. Sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân b. Điều kiện khách quan quy định SMLS thế giới của GCCN - Do sự phát triển nhanh những giá trị nhân bản của thế giới qui định
 18. II. ĐIỀU KIỆN CHỦ QUAN CƠ BẢN ĐỂ GCCN THỰC HIỆN THÀNH CÔNG SMLS 1. Sự phát triển của GCCN - Phát triển về lượng + Cơ cấu: nhiều ngành + Tỷ trọng: lớn
 19. II. ĐIỀU KIỆN CHỦ QUAN CƠ BẢN ĐỂ GCCN THỰC HIỆN THÀNH CÔNG SMLS 1. Sự phát triển của GCCN - Phát triển về chất + Chất lượng về kinh tế kỹ thuật: làm chủ công nghệ hiện đại, có NSLĐ cao, trình độ văn hoá, tay nghề cao + Chất lượng về chính trị - xã hội: Sự giác ngộ giai cấp; năng lực giải quyết những vấn đề chính trị xã hội…
 20. II. ĐIỀU KIỆN CHỦ QUAN CƠ BẢN ĐỂ GCCN THỰC HIỆN THÀNH CÔNG SMLS 2. ĐCS – nhân tố chủ quan cơ bản để thực hiện thắng lợi SMLS của GCCN - ĐCS và CN + ĐCS được hình thành từ phong trào CN + ĐCS bao gồm những người ưu tú trong GC CN + Mục tiêu, lý tưởng của ĐCS và GCCN thống nhất nhau
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2