intTypePromotion=1
ADSENSE

Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân

Xem 1-20 trên 114 kết quả Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân
 • Bài viết Những giá trị đặc sắc trong tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” của C.Mác và Ph.Ăngghen phân tích những giá trị đặc sắc trong tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”. Tác phẩm đã phác họa bức tranh toàn diện, sâu sắc về chủ nghĩa tư bản; phát hiện và luận chứng thuyết phục về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; khẳng định tư tưởng về giải phóng con người mang giá trị nhân văn cao đẹp.

  pdf3p vimegwhitman 10-06-2022 12 1   Download

 • Mục đích nghiên cứu của đề tài nhằm tìm hiểu rõ quan điểm của Mác-Lênin và đặc điểm sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, từ đó liên hệ đến sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam qua các thời kỳ. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tiểu luận!

  doc31p hiepvuvhh 11-05-2022 125 26   Download

 • Nối tiếp phần 1, Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (Học phần 2): Phần 2 tiếp tục trình bày những nội dung về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; một số vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa; chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng;... Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf114p chenlinong_0310 23-02-2022 14 1   Download

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học do Vũ Trung Kiên biên soạn gồm có 7 chương, cung cấp cho người học những kiến thức như: Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Chủ nghĩa Xã hội và thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội; Dân chủ Xã hội Chủ nghĩa và Nhà nước Xã hội Chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên Chủ nghĩa Xã hội;...

  ppt175p chieusanga 12-01-2022 39 3   Download

 • Giai cấp công nhân đang đi đầu trong xây dựng xã hội mới, nhất là trong việc xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội nhằm thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đảng Cộng sản Việt Nam đặc biệt chú trọng phương hướng xây dựng giai cấp công nhân trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung bài viết.

  pdf23p hoabubo 16-11-2021 101 14   Download

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học: Chương 2 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cung cấp cho người học các kiến thức: Quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân; Giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf37p tomjerry003 03-11-2021 18 4   Download

 • Bài giảng Chủ nghĩa xã hội: Chương 2 Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân cung cấp cho người học những kiến thức như: Quan điểm cơ bản của CN.Mác - Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân; Giai cấp công nhân và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân hiện nay; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.

  pdf12p conbongungoc09 05-08-2021 19 0   Download

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học cung cấp cho người học những kiến thức như: Vị trí, đối tượng, phương pháp và chức năng của chủ nghĩa xã hội khoa học; Lược khảo lịch sử tư tưởng xã hội chủ nghĩa; Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; Nền dân chủ xã hội chủ nghĩa và nhà nước xã hội chủ nghĩa; Cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giữa công nhân với nông dân và trí thức trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội;...Mời các bạn cùng tham khảo!

  pdf179p chanhh1303 04-08-2021 76 19   Download

 • Giáo trình Chủ nghĩa xã hội khoa học gồm 7 chương với những nội dung chính sau: Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa; cơ cấu xã hội - giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội.

  pdf65p larachdumlanat125 01-12-2020 334 64   Download

 • "Bài giảng Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác–Lênin - Bài 7: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa" với 3 nội dung đó là sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; cách mạng xã hội chủ nghĩa; hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.

  pdf54p nguathienthan9 10-12-2020 38 0   Download

 • "Bài giảng Chủ nghĩa xã hội khoa học - Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân" cung cấp đến các bạn những kiến thức quan điểm cơ bản của chủ nghĩa Mác Lênin về giai cấp công nhân và sứ mệnh lịch sử thế giới của giai cấp công nhân; giai cấp công và việc thực hiện sứ mệnh lịch sử của của giai cấp công nhân hiện nay; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân Việt Nam.

  pdf20p nguathienthan8 15-10-2020 826 69   Download

 • "Đề cương chi tiết học phần Chủ nghĩa xã hội khoa học" cung cấp những kiến thức tổng quan về môn học như mục tiêu của môn học, nội dung, phương pháp đánh giá học phần giúp sinh viên có thêm tư liệu tham khảo để chủ động trong việc học tập và ôn luyện kiến thức.

  doc9p letphong1808 15-10-2020 190 13   Download

 • "Bài giảng Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa" trình bày sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; cách mạng xã hội chủ nghĩa; hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa.

  pdf37p trinhthamhodang7 27-08-2020 63 8   Download

 • Bài giảng Lý luận của chủ nghĩa Mác – Lênin về chủ nghĩa xã hội trình bày sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa; những vấn đề chính trị- xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa; chủ nghĩa xã hội hiện thực và triển vọng.

  pdf81p phamthithuhuyen9b 18-05-2020 54 2   Download

 • Nội dung tài liệu bao gồm các nội dung: Quá trình hình thành và phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học; sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và giai cấp công nhân Việt Nam; chủ nghĩa quốc tế của giai cấp công nhân; chủ nghĩa Mác - Lênin về chủ nghĩa xã hội và thực tiễn xây dựng chủ nghĩa xã hội từ 1917 đến 1991; các mô hình và trào lưu xã hội chủ nghĩa trên thế giới hiện nay.

  doc71p khidoichuoi 29-02-2020 150 8   Download

 • Tiếp nội dung phần 1 Giáo trình Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin: Phần 2 - PGS. TS. Nguyễn Viết Thông cung cấp kiến thức cụ thể như: Học thuyết giá trị thặng dư, học thuyết về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân và cách mạng xã hội chủ nghĩa, những vấn đề chính trị-xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa, chủ nghĩa xã hội thực hiện và triển vọng.

  pdf276p kieuvinha000 04-06-2019 114 34   Download

 • Học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lênin giúp chúng ta từng bước xây dựng và hình thành thế giới quan khoa học, có phương pháp tiếp thu một cách hiệu quả lý luận mới, những thành tựu khoa học - công nghệ của nhân loại, có niềm tin vào sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, có cơ sở khoa học chống lại tư tưởng lạc hậu, phản động.

  pdf8p tran_truong_siu 01-04-2019 379 35   Download

 • Phát hiện ra sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân là một trong những cống hiến vĩ đại của C.Mác. Trong tác phẩm Tuyên ngôn của Đảng Cộng Sản, C.Mác và Ph.Ăngghen chỉ rõ: giai cấp tư sản không những đã rèn ra vũ khí mà còn tạo ra những người sử dụng vũ khí để tự chống lại mình. Điều đó có nghĩa, sứ mệnh lịch sử của giai cấp vô sản hiện đại là tất yếu khách quan.

  pdf7p miulovesmile2 01-11-2018 167 37   Download

 • Tiểu luận cung cấp cho người học các kiến thức: Tiểu luận triết học, triết học Mac Lenin, sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân, chủ nghĩa xã hội khoa học, chuyển biến lịch sử thế giới,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

  doc34p hpnguyen18 03-07-2018 256 68   Download

 • Bài viết nghiên cứu nhằm làm sáng tỏ và nhận thức một cách đúng đắn hơn về giai cấp công nhân,về vai trò sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân không chỉ có ý nghĩa lý luận sâu sắc, mà còn có ý nghĩa thực tiễn hết sức to lớn.

  pdf12p jangni9 15-05-2018 494 47   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Sứ mệnh lịch sử giai cấp công nhân
p_strCode=sumenhlichsugiaicapcongnhan

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2