intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 8

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

74
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 8 - Định giá sản phẩm và dịch vụ nhằm mục tiêu biết cách xác định giá bán của sản phẩm mới để đạt được lợi nhuận mong muốn, biết cách xác định chi phí mong muốn làm cơ sở để đưa ra các quyết định kinh doanh các mặt hàng đã có trên thị trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 8

 1. Chương 8 ĐỊNH GIÁ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
 2. Mục tiêu ª Biết cách xác định giá bán của sản phẩm mới để đạt được lợi nhuận mong muốn. ª Biết cách xác định chi phí mong muốn làm cơ sở để đưa ra các quyết định kinh doanh các mặt hàng đã có trên thị trường. ª Biết cách xác định giá trị của các dịch vụ sao cho đạt được lợi nhuận mong muốn. ©Leâ Ñình Tröïc 2008 8-2 Chương 8: Định giá sản phẩm và dịch vụ
 3. Nội dung ª Định giá sản phẩm ª Xác định chi phí mong muốn ª Định giá dịch vụ ©Leâ Ñình Tröïc 2008 8-3 Chương 8: Định giá sản phẩm và dịch vụ
 4. Định giá sản phẩm ª Ý nghĩa của định giá sản phẩm ª Phương pháp định giá sản phẩm ©Leâ Ñình Tröïc 2008 8-4 Chương 8: Định giá sản phẩm và dịch vụ
 5. Ý nghĩa của định giá sản phẩm s Các phương pháp định giá chỉ có ý nghĩa trong trường hợp nào - sản phẩm đã có trên thị trường hay sản phẩm mới? ©Leâ Ñình Tröïc 2008 8-5 Chương 8: Định giá sản phẩm và dịch vụ
 6. Phương pháp định giá sản phẩm ª Định giá để tối đa hóa lợi nhuận ª Định giá trên cơ sở chi phí ©Leâ Ñình Tröïc 2008 8-6 Chương 8: Định giá sản phẩm và dịch vụ
 7. Định giá để tối đa hóa lợi nhuận s Nội dung phương pháp s Ưu, nhược điểm ©Leâ Ñình Tröïc 2008 8-7 Chương 8: Định giá sản phẩm và dịch vụ
 8. Định giá để tối đa hóa lợi nhuận Ví duï8.1. Ñò giaù toá ña hoù lôï nhuaä nh ñeå i a i n Soá ng saû phaå löôï n m Ñôn giaù Doanh thu Tieâ thuï sp) u ( baù( ngñ /sp) n ( ngñ ) 100 900 90.000 150 800 120.000 200 700 140.000 300 600 180.000 400 500 200.000 480 400 192.000 600 300 180.000 Bieá phí ñôn vò 300 ngñ /sp; Ñò phò50.000 ngñ n : nh ©Leâ Ñình Tröïc 2008 8-8 Chương 8: Định giá sản phẩm và dịch vụ
 9. Định giá để tối đa hóa lợi nhuận Baû g 8.1. Doanh thu, Chi phí vaø i nhuaä n Lôï n Soá ng löôï Ñôn giaù Toåg n Toåg chi n Lôï nhuaä i n saû phaå n m baù n doanh thu phí ( ngñ ) tieâ thuï sp) u ( ( ngñ /sp) ( ngñ ) ( ngñ ) 100 900 90.000 80.000 10.000 150 800 120.000 95.000 25.000 200 700 140.000 110.000 30.000 300 600 180.000 140.000 40.000 400 500 200.000 170.000 30.000 480 400 192.000 194.000 -2.000 600 300 180.000 230.000 -50.000 ©Leâ Ñình Tröïc 2008 8-9 Chương 8: Định giá sản phẩm và dịch vụ
 10. Ñò giaù toáña hoù lôï nhuaä nh ñeå i a i n Ví duï8.1. Ñònh giaùñeåtoá ña hoù lôï nhuaä i a i n Định giá để tối đa hóa lợi nhuận Soá ng saû phaå löôï u ( n Tieâ thuï sp) 100 m Ñôn giaù baù( ngñ /sp) n 900 Doanh thu ( ngñ ) 90.000 150 800 120.000 Baû g 8.1. Doanh thu, Chi phí vaø i nhuaä n 200 Lôï 700n 140.000 300 600 180.000 400 500 200.000 480 400 192.000 Soá ng löôï Ñôn giaù Toåg n600 300 180.000 Toåg chi n Lôï nhuaä i n Bieá phí ñôn vò 300 ngñ /sp; Ñò phò50.000 ngñ n : nh saû phaå n m baù n doanh thu 26 May, 2005 Chöông 8: Ñò giaù n phaå vaø ch vuï nh saû m dò phí 8 ( ngñ ) tieâ thuï sp) u ( ( ngñ /sp) ( ngñ ) ( ngñ ) 100 900 90.000 80.000 10.000 150 800 120.000 95.000 25.000 200 700 140.000 110.000 30.000 300 600 180.000 140.000 40.000 400 500 200.000 170.000 30.000 480 400 192.000 194.000 -2.000 600 300 180.000 230.000 -50.000 ©Leâ Ñình Tröïc 2008 8-10 Chương 8: Định giá sản phẩm và dịch vụ
 11. Định giá trên cơ sở chi phí s Theo cách tiếp cận giá thành đầy đủ (Phương pháp toàn bộ) s Theo cách tiếp cận số dư đảm phí (Phương pháp trực tiếp) ©Leâ Ñình Tröïc 2008 8-11 Chương 8: Định giá sản phẩm và dịch vụ
 12. Theo cách tiếp cận giá thành đầy đủ (Phương pháp toàn bộ) Coâ g thöù 8.1. Coâ g thöù ñò giaù n cô sôû phí n c n c nh treâ chi Giaù n mong muoá =[ Chi phí +(Tyû boå baù n leä sung ×Chi phí)] Ví duï8.2. Ñò giaù n cô sôû phí theo caùh tieá caä giaù nh ñaà ñuû nh treâ chi c p n thaø y Chi phí lieâ quan ñeá 10.000 saû phaå ñöôï saû xuaábôûCoâg ty R nhö sau: n n n m c n t i n Ñôn vò Toåg coäg n n ( ngñ /sp) ( ngñ ) Vaälieä tröï tieá t u c p 6 Nhaâ coâg tröï tieá n n c p 4 Bieá phí saû xuaáchung n n t 3 Ñò phí saû xuaáchung nh n t - 70.000 Bieá phí baù haøg vaø n lyù n n n quaû 2 Ñò phí baù haøg vaø n lyù nh n n quaû - 60.000 Tyû boå leä sung laø 50% giaù nh ñaà ñuû thaø y . ©Leâ Ñình Tröïc 2008 8-12 Chương 8: Định giá sản phẩm và dịch vụ
 13. Theo cách tiếp cận giá thành đầy đủ (Phương pháp toàn bộ) Baûg 8.2 . Ñò giaù n cô sôû thaøh ñaà ñuû n nh treâ giaù n y Vaälieä tröï tieá t u c p 6 ngñ/sp Nhaâ coâg tröï tieá n n c p 4 Bieá phí saû xuaáchung n n t 3 Ñò phí saû xuaáchung nh n t 7 Giaù nh ñaà ñuû thaø y ñôn vò 20 ngñ/sp Soá n boå tieà sung (50%x20ngñ/sp) 10 Giaù n mong muoá baù n 30 ngñ/sp ©Leâ Ñình Tröïc 2008 8-13 Chương 8: Định giá sản phẩm và dịch vụ
 14. Theo caùh tieá caä giaù nh c p n thaø Theo cách tiếp cận giá thành ñaà ñuû y (Phöông phaù toaø boä p n ) Coâ g thöù 8.1. Coâ t höù ñònh giaù â cô sôû phí n c ng c tre n chi đầy đủ (Phương pháp toàn bộ) Giaù n m baù ong m n =[ Chi phí +(Tyû boå uoá leä sung × Chi phí)] Ví duï 8.2. Ñònh giaùtreâ cô sôû phí theo caù tieá caä giaù nh ñaà ñuû n chi ch p n thaø y Chi phí lieâ quan ñeá 10.000 saû phaå ñöôï saû xuaábôûCoâ ty R nhö sau: n n n m c n Ñôn vò t i ng Toåg coäg n n ( ngñ /sp) ( ngñ ) Baûg 8.2 . Ñò giaù n cô sôû thaøh ñaà ñuû n nh treâ giaù n Vaälieä tröïc tieá t u p Nhaâ coâ tröï tieá n ng c p y Bieá phí saû xuaáchung n n t 6 4 3 Ñò phí saû xuaáchung nh n t - 70.000 Bieá phí baù haøg vaø n lyù n n n quaû 2 Ñò phí baù haøg vaø n lyù nh n n quaû - 60.000 Tyû boå leä sung laø 50% giaù nh ñaà ñuû thaø y . Vaälieä tröï tieá t u c p 6 ngñ/sp Nhaâ coâg tröï tieá n n c p 13 April, 2005 Chöông 8: Ñò giaù n phaå vaø ch vuï nh saû m dò 11 4 Bieá phí saû xuaáchung n n t 3 Ñò phí saû xuaáchung nh n t 7 Giaù nh ñaà ñuû thaø y ñôn vò 20 ngñ/sp Soá n boå tieà sung (50%x20ngñ/sp) 10 Giaù n mong muoá baù n 30 ngñ/sp ©Leâ Ñình Tröïc 2008 8-14 Chương 8: Định giá sản phẩm và dịch vụ
 15. Theo cách tiếp cận số dư đảm phí (Phương pháp trực tiếp) Ví duï8.3. Ñònh giaùtreâ cô sôûchi phí theo caùh tieá caä Soádö ñaû phí Ví duï8.3. Ñò giaù n cô sôû phí theo caùh tieá caä Soá ñaû phí nh treâ n chi c c p n p n dö m m Söûduïng döõlieä ôûVí duï 8.2 vôù Tyûleäboåsung laø Söûduï g döõlieä ôûVí duï 8.2 vôù Tyûleäboåsung laø n u u ii 100% bieá phí. n 100% bieá phí. n ©Leâ Ñình Tröïc 2008 8-15 Chương 8: Định giá sản phẩm và dịch vụ
 16. Theo cách tiếp cận số dư đảm phí (Phương pháp trực tiếp) Baûg 8.3. Ñò giaù n côû phí theo caùh tieá caä Soá ñaû phí n nh treâ chi c p n dö m Vaälieä tröï tieá t u c p 6 ngñ/sp Nhaâ coâg tröï tieá n n c p 4 Bieá phí saû xuaáchung n n t 3 Bieá phí baù haøg vaø n lyù n n n quaû 2 Toå g bieá phí n n 15 ngñ/sp Soá n boå tieà sung (100% bieá phí) n 15 Giaù n mong muoá baù n 30 ngñ/sp ©Leâ Ñình Tröïc 2008 8-16 Chương 8: Định giá sản phẩm và dịch vụ
 17. Theo caùh tieá caä giaù nh c p n thaø ñaà ñuû y (Phöông phaù toaø boä p n ) Theo cách tiếp cận số dư đảm Coâ g thöù 8.1. Coâ t höù ñònh giaù â cô sôû phí n c ng c tre n chi phí (Phương pháp trực tiếp) Giaù n m baù ong m n =[ Chi phí +(Tyû boå uoá leä sung × Chi phí)] Ví duï 8.2. Ñònh giaùtreâ cô sôû phí theo caù tieá caä giaù nh ñaà ñuû n chi ch p n thaø y Chi phí lieâ quan ñeá 10.000 saû phaå ñöôï saû xuaábôûCoâ ty R nhö sau: n n n m c n t i ng Ñôn vò Toåg coäg n n ( ngñ /sp) ( ngñ ) Vaälieä tröïc tieá t u p 6 Nhaâ coâ tröï tieá n ng c p 4 Bieá phí saû xuaáchung n n t 3 Ñò phí saû xuaáchung nh n t - 70.000 Baûg 8.3. Ñò giaù n côû phí theo caùh tieá caä Soá ñaû phí n nh treâ chi nh c p n dö m Bieá phí baù haøg vaø n lyù n n n n n quaû Ñò phí baù haøg vaø n lyù quaû 2 - 60.000 Tyû boå leä sung laø 50% giaù nh ñaà ñuû thaø y . Vaälieä tröï tieá t u c p 13 April, 2005 Chöông 8: Ñò giaù n phaå vaø ch vuï nh saû m dò 11 6 ngñ/sp Nhaâ coâg tröï tieá n n c p 4 Bieá phí saû xuaáchung n n t 3 Bieá phí baù haøg vaø n lyù n n n quaû 2 Toå g bieá phí n n 15 ngñ/sp Soá n boå tieà sung (100% bieá phí) n 15 Giaù n mong muoá baù n 30 ngñ/sp ©Leâ Ñình Tröïc 2008 8-17 Chương 8: Định giá sản phẩm và dịch vụ
 18. Xác định tỷ lệ bổ sung s Theo cách tiếp cận giá thành đầy đủ (Phương pháp toàn bộ) s Theo cách tiếp cận số dư đảm phí (Phương pháp trực tiếp) ©Leâ Ñình Tröïc 2008 8-18 Chương 8: Định giá sản phẩm và dịch vụ
 19. Theo cách tiếp cận giá thành đầy đủ (Phương pháp toàn bộ) Coâ g thöù 8.2. Xaù ñò tyû boå n c c nh leä sung treâ cô sôû thaø h ñaà ñuû n giaù n y : Soá hoaøn ñaàu +Chi phíbaùn vaø tieàn voán tö haøng quaûnlyù Tyû boå = leä sung Soá tieâu × thaønh ñuû vò löôïng phaåm thuï Giaù saûn ñaày ñôn Ví duï8.4. Xaù ñò tyû boå c nh leä sung treâ cô sôû thaø h ñaà ñuû n giaù n y : Coâg ty H xaù ñò raèg ñeå n xuaávaø u thuï 50.000 sp haøg naê , n c nh n saû t tieâ n m caà ñaà tö 2.000.000 ngñ. Boä n keá n ñaõ c tính nhö sau: n u phaä toaù öôù Soá ng saû phaå tieâ thuïhaøg naê löôï n m u n m 50.000 Taøsaû ñöôï ñaà tö i n c u 2.000.000 ngñ Giaù nh ñôn vòsaû phaå thaø n m 30 ngñ /sp Chi phí baù haøg vaø n lyù n n quaû 700.000 ngñ Neá ROI mong muoá laø u n 25%, tyû boå leä sung seõ :laø Soá hoaøn ñaàu +Chi phíbaùn vaø tieàn voán tö haøng quaûnlyù Tyû boå = leä sung Soá tieâu × thaønh ñuû vò löôïng phaåm thuï Giaù saûn ñaày ñôn (25% 2.000.000 +700.000 × ngñ) ngñ 1.200.000 ngñ Tyû boå = leä sung = =80% 50.000 ×30ngñ/sp sp 1.500.000 ngñ ©Leâ Ñình Tröïc 2008 8-19 Chương 8: Định giá sản phẩm và dịch vụ
 20. Baû g 8.4. Baù caù keá quaû n o o t kinh doanh vaø n tích ROI cuû Coâ g ty H phaâ a n Giaù nh ñôn vò thaø 30 ngñ /sp Coäg soá n boå n tieà sung ( 80% × 30 ngñ /sp) 24 - Giaù n mong muoá baù n 54 ngñ /sp Coâ g ty H n Baù caù keá quaû o o t kinh doanh öôù tính c Doanh thu ( 50.000 sp × 54 ngñ /sp) 2.700.000 ngñ Tröø voá haøg baù ( 50.000 sp × 30ngñ /sp) 1.500.000 Giaù n n n - Laõgoä i p 1.200.000 ngñ Tröø phí baù haøg vaø n lyù Chi n n quaû 700.000 - Laõthuaà töø t ñoäg kinh doanh i n hoaï n 500.000 ngñ ROI cuû döïaù a n Laõi thuaàn hoaït töø ñoäng doanh 500.000 kinh ngñ ROI = = = 25% Taøi hoaït saûn ñoäng quaân bình 2.000.000 ngñ ©Leâ Ñình Tröïc 2008 8-20 Chương 8: Định giá sản phẩm và dịch vụ
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=74

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2