intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng - TS. Hồ Ngọc Đăng

Chia sẻ: Sdfcdxgvf Sdfcdxgvf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

455
lượt xem
85
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng nhằm trình bày các nội dung chính: nhận thức vị trí, nội dung, bản chất của nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng, chấp hành, vận dụng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. Kiên trì thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ nguyên tắc hiện nay.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tập trung dân chủ nguyên tắc tổ chức cơ bản của Đảng - TS. Hồ Ngọc Đăng

 1. TẬP TRUNG DÂN CHỦ NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC CƠ BẢN CỦA ĐẢNG ThS. Hồ Ngọc Đăng ĐT:0945588377
 2. - Nhận thức vị trí , nội dung, bản chất của nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. - Chấp hành, vận dụng xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh. - Kiên trì thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ nguyên tắc hiện nay.
 3. I. Một số vấn đề cơ bản về nguyên tắc tập trung dân chủ. II. Quán triệt, thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng ta hiện nay.
 4. - Chương II - Điều lệ Đảng , khóa XI. - Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc Lần thứ XI. - Giáo trình Trung cấp Lý luận – Hành chính – phần “Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lý luận cơ bản về Đảng Cộng sản” - Bài 8 – Tr 230-252 – NXB CT – HC - 2009.
 5. 1- Nêu những căn cứ xác định TTDC là nguyên tắc cơ bản của Đảng? 2- Trình bày nội dung, bản chất của nguyên tắc TTDC? 3- Trình bày những nội dung tăng cường thực hiện nguyên tắc TTDC trong giai đoạn hiện nay?
 6. I. Một số vấn đề cơ bản về nguyên tắc tập trung dân chủ. 1. Quaù trình hình thaønh M-A Lê-Nin Hoà Chí Minh Điều lệ Nguyên tắc Nguyên tắc liên đoàn Tổ chức cơ những người Đảng kiểu Bản của cộng sản mới đảng
 7. Căn cứ để xác Mục đích của định nguyên tập trung dân tắc tập trung chủ dân chủ 2. VỊ TRÍ CỦA NGUYEÊ N TẮC Tập trung TTDC Ý nghĩa thực dân chủ là khoa học về tiễn của tổ chức nguyên tắc TTDC 7
 8. * Caên cöù xaùc ñònh nguyeân taéc TDC aên - Là một phần cấu thành của lý luận Mác- Mác- Lênin về chính đảng của giai cấp công nhân. nhân. - Nguyên lý xây dựng Đảng kiểu mới của Lênin; Lênin; tiêu chuẩn, thước đo của Đảng cách thư mạng chân chính. chính. - Chi phối, chỉ đạo nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng và giải quyết các mối quan hệ trong Đảng. Đảng.
 9. * Muïc ñích cuûa nguyeân taéc TDC - Phát huy tính tích cực sáng tạo, bảo đảm thống nhất ý chí và hành động của tổ chức Đảng và đảng viên - Cơ sở xây dựng đoàn kết trong Đảng; nội dung xây dựng, kiện toàn tổ chức đảng hiện nay. - Là một trong những vấn đề kiên định trong quá trình đổi mới đất nước
 10. * TDC laø khoa hoïc veà toå chöùc - Căn cứ xây dựng tổ chức, hoạt động của Đảng. Đảng. - Cơ sở giáo dục, rèn luyện, quản lý đảng viên. viên. - Vận dụng vào quản lý xã hội, kinh tế. hội, tế. - Khi Đảng cầm quyền, nguyên tắc TTDC phát huy tác dụng trong cả hệ thống chính trị. trị.
 11. * YÙ nghóa thöïc tieãn cuûa nguyeân taéc TDC - Là một trong những nguyên nhân tan rã của các Đảng cộng sản Đông Âu - Liên Xô. Xô. - Đảng ta kiên trì thực hiện nguyên tắc TTDC, TTDC, nhờ đó mà đứng vững trước mọi thử thách trư phức tạp và gay gắt. gắt. - Phát huy dân chủ, tránh tập trung quan liêu. liêu. -Kẻ thù tập trung tấn công vào nguyên tắc TTDC, TTDC, làm suy yếu Đảng từ bên trong. trong.
 12. 3. Nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ 1. Cơ quan lãnh đạo các cấp của đảng do bầu cử đặt ra,thực hiện tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. 2 Cơ quan lãnh đạo cao nhất của đảng là Đại hội ĐBTQ. - Cơ quan lãnh đạo ở mỗi cấp là ĐHĐB hoặc đại hội đảng viên - Giữa 2 kì đại hôi, cơ quan lãnh đạo của đảng là BCHTW, ở mỗi cấp là BCH đảng bộ, chi bộ (cấp ủy) 12
 13. 3 Cấp ủy các cấp báo cáo và chịu trách nhiệm về hoạt dộng của mình trước đại hội cùng cấp, trước cấp ủy cấp trên và cấp dưới. Định kì thông báo của mình đến các tổ chức đảng trực thuộc. Thực hiện tự phê bình và phê bình 4 Tổ chức đảng và đảng viên phải chấp hành nghị quyết của đảng . Thiểu số phục tùng đa số;cấp dưới phục tùng cấp trên;cá nhân phục tùng tổ chức;các tổ chức trong toàn đảng phục tùng ĐHĐBTQ,BCHTW 13
 14. 5 Bảo lưu và báo cáo lên cấp ủy cấp trên cho đến ĐHĐBTQ, song phải chấp hành nghiêm chỉnh NQ - Không được truyền bá ý kiến trái với NQ của đảng - Cấp ủy có thẩm quyền nghiên cứu xem xét ý kiến đó; không phân biệt đối xử đảng viên có ý kiến thuNghị quyết của các cơ quan lãnh đạo của đảng chỉ có giá trị thi hành khi: - Có hơn một nửa số thành viên trong cơ quan đó tán thành - Trước khi biểu quyết mỗi thành viên được phát Biểu ý kiến của mình - Đảng viên có ý kiến thuộc về tiểu số được quyền ộc về thiểu số. 14
 15. 6 Tổ chức Đảng nghị quyết các vấn đề thuộc phạm vi quyền hạn của mình, song không được trái với nguyên tắc,đường lối,chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước và nghị quyết của cấp trên.
 16. Tập trung dân chủ có 2 mặt Dân chủ - Cơ quan lãnh đạo do Tập trung bầu cử -Kỷ luật nghiêm minh -Hoạt động theo nguyên tắc: -Phục tùng ý chí, nghị quyết tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ của đa số trách -Cấp dưới chấp hành -Tự phê và phê bình cấp trên -Quyền bảo lưu ý kiến Đảm bảo cho sự lãnh đạo của Đảng: Tập trung, đoàn kết, thống nhất, chặt chẽ
 17. Là sự liên minh tự nguyện của những người cộng sản thành tổ chức, có sự lãnh đạo thống nhất, ý chí, hành động và kỷ luật thống nhất
 18. TẬP CƯƠNG LĨNH TRUNG TRONG ĐIỀU LỆ ĐẢNG LÀ SỰ MỤC TIÊU THỐNG CHUNG NHẤT THỐNG Ý ĐƯỜNG LỐI CHÍ, NHẤT HÀNH ĐỘNG TRUNG TÂM LÃNH ĐẠO TRÊN CƠ HỆ THỐNG TỔ CHỨC SỞ
 19. Lãnh đạo tập thể Quyền của đảng viên (trực tiếp, gián tiếp) DÂN CHỦ Sự bình đẳng giữa các đảng viên TRONG ĐẢNG Tự phê bình và phê bình Các cơ quan lãnh đạo được bầu cử lập ra
 20. Tập trung: -Sức mạnh thống nhất ý chí và hành động của Đảng -Là điều kiện cần thiết cho sự hoạt động, tồn tại, phát triển của Đảng Dân chủ: -Thực chất là phát huy quyền làm chủ tập thể của đảng viên. -Là điều kiện rèn luyện, giáo dục đảng viên -Laø ñieàu kieän phaùt huy trí tueä, nguoàn löïc cuûa Ñaûng -Quyền làm chủ của đảng viên nhưng phải trong phạm vi tổ chức
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=455

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2