intTypePromotion=1

Bài giảng Thị trường tài chính ( Bùi Ngọc Toản) - Chương 3: Thị trường vốn

Chia sẻ: Pham Quy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
319
lượt xem
61
download

Bài giảng Thị trường tài chính ( Bùi Ngọc Toản) - Chương 3: Thị trường vốn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 thị trường vốn của bài giảng thị trường tài chính, của giảng viên Bùi Ngọc Toản nhằm giúp các bạn nắm vững khái niệm, đặc điểm và cấu trúc của thị trường vốn; Các công cụ trên thị trường vốn; Chủ thể hoạt động trên thị trường vốn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường tài chính ( Bùi Ngọc Toản) - Chương 3: Thị trường vốn

  1. NỘI DUNG CHÍNH  Khái niệm, đặc điểm và cấu trúc của thị trường vốn;  Các công cụ trên thị trường vốn;  Chủ thể hoạt động trên thị trường vốn. Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH CN Tp.HCM Mail: buitoan.hui@gmail.com Bài giảng môn: Thị trường tài chính DĐ: 0986 785 984 Giảng viên: Bùi Ngọc Toản 2 Khái niệm Phân loại thị trường vốn Thị trường vốn (còn gọi là thị trường vốn dài hạn) Thị trường chứng khoán: giao dịch mua bán các là: giấy tờ trung hạn, dài hạn (có thời gian trên một  Một bộ phận của thị trường tài chính năm).  Gồm những công cụ vay nợ trung và dài hạn > 01 năm và các chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu Thị trường tín dụng thuê mua: cung cấp các tín chính phủ, trái phiếu công ty, trái phiếu chính dụng trung và dài hạn cho các doanh nghiệp qua quyền địa phương, các hợp đồng vay thế chấp) được mua bán. hình thức tài trợ cho thuê tài sản. Chứng khóan của thị trường vốn có tính thanh Thị trường thế chấp: cung cấp tín dụng trung và khoản kém hơn so với các lọai chứng khoán ngắn dài hạn cho doanh nghiệp với điều kiện phải có tài hạn và rủi ro lớn hơn so với chứng khóan ngắn hạn do thời gian dài hơn và giá cả của chúng biến sản thế chấp. động nhiếu. Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Các công cụ trên thị trường vốn Các công cụ trên thị trường vốn  Cổ phiếu (chứng khoán vốn); Cổ phiếu (chứng khoán vốn)  Trái phiếu (chứng khoán nợ); Khái niệm:  Một số các công cụ khác. Laø moät loaïi chöùng khoaùn xaùc nhaän quyeàn sôû höõu voán của cổ đông goùp vaøo coâng ty vaø quyeàn ñöôïc höôûng moät khoaûn coå töùc theo ñònh kyø. Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản
  2. Các công cụ trên thị trường vốn Các công cụ trên thị trường vốn Cổ phiếu (chứng khoán vốn) Cổ phiếu (chứng khoán vốn)  Phân loại:  Phân loại:  Căn cứ vào hình thức:  Căn cứ vào hình thức, cổ phiếu có hai loại: o Cổ phiếu ghi danh o Cổ phiếu ghi danh: là cổ phiếu có ghi tên người sở hữu o Cổ phiếu vô danh trên tờ cổ phiếu. Cổ phiếu này có nhược điểm là việc  Caên cöù vaøo quyeàn lôïi ñöôïc hưởng: chuyển nhượng phức tạp, phải đăng ký tại cơ quan phát o Cổ phiếu ưu đãi hành và phải được Hội đồng Quản trị của công ty cho o Cổ phiếu thường phép.  Caên cöù vaøo phöông thöùc goùp voán: o Cổ phiếu vô danh: là cổ phiếu không ghi tên người sở o Coå phieáu hieän kim hữu. Cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng mà không o Coå phieáu hieän vaät cần thủ tục pháp lý. Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Các công cụ trên thị trường vốn Các công cụ trên thị trường vốn Cổ phiếu (chứng khoán vốn) o Cổ phiếu ưu đãi Phân loại: • Là một chứng khoán lai tạp có những đặc điểm vừa giống cổ phiếu thường, vừa giống trái phiếu.  Caên cöù vaøo quyeàn lôïi ñöôïc hưởng, cổ phiếu • Đó là một giấy chứng nhận cổ đông được ưu tiên so có hai loại: với cổ đông thường về mặt tài chính hoặc một số o Cổ phiếu ưu đãi mặt khác nhưng bị hạn chế về quyền hạn đối với công ty góp vốn, như: người giữ cổ phiếu ưu đãi o Cổ phiếu thường không được tham gia ứng cử bầu cử vào hội đồng quản trị hoặc ban kiểm soát công ty, nhưng lại được ưu tiên chia cổ tức trước cổ đông thường, ưu tiên được hoàn lại vốn trước cổ đông thường khi thanh lý tài sản trong trường hợp công ty bị phá sản Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Các công cụ trên thị trường vốn Các công cụ trên thị trường vốn o Cổ phiếu ưu đãi o Cổ phiếu ưu đãi • Đặc điểm chính: • Các loại Cổ phiếu ưu đãi: Möùc coå töùc coá ñònh vaø ñöôïc ghi roõ treân coå phieáu luùc phaùt haønh;  Cổ phiếu ưu đãi về cổ tức; Thu nhaäp cuûa coå ñoâng khoâng phuï thuoäc vaøo chính  Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại; saùch chia laõi haøng naêm cuûa coâng ty;  Cổ phiếu ưu đãi chuyển đổi thành cổ phiếu Ñöôïc chia coå töùc tröôùc loaïi coå phieáu thöôøng; thường; Trường hợp công ty bị thanh lý tài sản, nhà đầu tư  Cổ phiếu ưu đãi khác theo điều lệ công ty; sẽ được hoàn lại vốn theo trình tự: chủ nợ  cổ đông sở hữu CPƯĐ  cổ đông sở hữu CPT;  Cổ phiếu ưu đãi về quyền biểu quyết. Không có ngày đáo hạn. Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản
  3. Các công cụ trên thị trường vốn Các công cụ trên thị trường vốn o Cổ phiếu thường Cổ phiếu (chứng khoán vốn) • Khái niệm Phân loại:  Là loại chứng khoán vốn hay chứng chỉ chứng  Caên cöù vaøo phöông thöùc goùp voán: nhận đầu tư; o Coå phieáu hieän kim: giaønh cho nhöõng coå ñoâng goùp Cổ tức được trả hằng năm theo lợi nhuận (kết quả voán baèng tieàn; hoạt động SXKD) của doanh nghiệp; o Coå phieáu hieän vaät: giaønh cho nhöõng coå ñoâng goùp Giá trị cổ phiếu tương ứng với giá trị sở hữu doanh nghiệp; voán baèng taøi saûn nhö maùy moùc, thieát bò, nhaø xöôûng… Cổ phiếu được hoàn vốn sau cùng; Treân thò tröôøng giaù cuûa coå phieáu thöôøng bieán ñoäng nhieàu hôn so vôùi coå phieáu öu ñaõi và trái phiếu. Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Các công cụ trên thị trường vốn Các công cụ trên thị trường vốn Trái phiếu (chứng khoán nợ) Trái phiếu (chứng khoán nợ)  Khái niệm:  Phân loại: Laø moät loaïi chöùng khoaùn xaùc nhaän moät khoaûn voán cho vay vaø quyeàn ñöôïc höôûng möùc thu nhaäp theo ñònh kỳ, o Trái phiếu Nhà nước, trái phiếu Kho bạc; ngöôøi mua traùi phieáu laø chuû nôï cuûa ñôn vò phaùt haønh vaø o Trái phiếu doanh nghiệp; seõ ñöôïc hoaøn laïi voán khi ñeán kyø haïn. Hay: o Trái phiếu do chính quyền địa phương; Trái phiếu là một hợp đồng nợ dài hạn được ký kết giữa o … chủ thể phát hành (chính phủ, chính quyền địa phương hay doanh nghiệp) và người cho vay, đảm bảo một sự chi trả lợi tức định kỳ và hoàn lại vốn gốc cho người cầm trái phiếu ở thời điểm đáo hạn. Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Các công cụ trên thị trường vốn Các công cụ trên thị trường vốn o Trái phiếu Nhà nước o Trái phiếu Nhà nước • Hình ảnh trái phiếu: • Hình ảnh trái phiếu: Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản
  4. Các công cụ trên thị trường vốn Các công cụ trên thị trường vốn o Trái phiếu Nhà nước o Trái phiếu doanh nghiệp: • Do NSNN phaùt haønh vôùi muïc ñích buø ñaép nhöõng • Do caùc coâng ty hoaëc caùc xí nghieäp ñang hoaït khoaûn chi cuûa NSNN; ñoäng phaùt haønh vôùi muïc ñích boå sung voán kinh • Laø chöùng thö xaùc nhaän khoaûn nôï cuûa Nhà nước. doanh; • Laø loaïi chöùng khoaùn coù lôïi töùc coá ñònh; • Ngöôøi sôû höõu traùi phieáu chæ laø chuû nôï cuûa coâng ty neân khoâng ñöôïc tham döï vaø can thieäp vaøo hoaït ñoäng cuûa coâng ty; • Ñaàu tö vaøo traùi phieáu vaãn coù möùc ñoä an toaøn cao hôn so vôùi ñaàu tö vaøo coå phieáu; Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Các công cụ trên thị trường vốn Chủ thể họat động trên thị trường vốn o Traùi phieáu do chính quyeàn ñòa phöông phaùt haønh  Chuû theå phaùt haønh chöùng khoaùn • Muïc ñích hoã trôï cho ngaân saùch ñòa phöông;  Ngöôøi ñaàu tö • Loaïi traùi phieáu naøy hieän nay ôû nöôùc ta chöa phaùt  Ngöôøi moâi giôùi chöùng khoaùn trieån.  Ngöôøi kinh doanh chöùng khoaùn  Ngöôøi toå chöùc thò tröôøng  Ngöôøi ñieàu hoøa thò tröôøng Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Chủ thể họat động trên thị trường vốn Chủ thể họat động trên thị trường vốn  Chuû theå phaùt haønh chöùng khoaùn  Ngöôøi ñaàu tö  Ñaây laø nhöõng chuû theå coù nhu caàu veà voán ñaàu tö  Laø nhöõng ngöôøi coù voán nhaøn roãi vaø ñöôïc Nhà nước cho pheùp phaùt haønh chöùng  Mua chöùng khoaùn treân thò tröôøng ñeå kieám lôøi khoaùn ñeå huy ñoäng voán;  Ñaïi dieän cho nguoàn cung öùng chöùng khoaùn vaøo  Laø phaùp nhaân kinh teá vaø caùc theå nhaân. löu thoâng vaø ñoù laø caùc coâng ty, xí nghieäp, caùc toå chöùc taøi chính vaø Nhà nước. Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản
  5. Chủ thể họat động trên thị trường vốn Chủ thể họat động trên thị trường vốn  Ngöôøi moâi giôùi chöùng khoaùn:  Ngöôøi moâi giôùi chöùng khoaùn:  Coù vò trí quan troïng nhaát ñònh ñoái vôùi söï toàn taïi vaø Hoaït ñoäng moâi giôùi: chæ nhaän leänh mua phaùt trieån cuûa thò tröôøng chöùng khoaùn; hoaëc baùn hoä chöùng khoaùn cho khaùch haøng  Coù theå hoaït ñoäng vôùi tö caùch laø theå nhaân hay phaùp nhaân (coâng ty moâi giôùi); ñeå höôûng hoa hoàng  khoâng ñöôïc mua  Phaûi ñöôïc Nhà nước caáp giaáy pheùp vaø phaûi hoäi ñuû caùc baùn chöùng khoaùn cho chính mình nhaèm ñieàu kieän maø qui cheá veà ngheà moâi giôùi theo luaät ñaûm baûo tính khaùch quan trong ngheà moâi chöùng khoaùn vaø giao dòch chöùng khoaùn ban haønh. giôùi. Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Chủ thể họat động trên thị trường vốn Chủ thể họat động trên thị trường vốn  Ngöôøi kinh doanh chöùng khoaùn:  Ngöôøi toå chöùc thò tröôøng: Mua baùn chöùng khoaùn cho baûn thaân nhaèm kieám  Laø ban ñieàu haønh cuûa Sôû giao dòch giöõ nhieäm lôïi nhuaän. vuï toå chöùc caùc khaâu hoaït ñoäng treân thò tröôøng;  Laø ngöôøi chuyeån taûi nhöõng luaät leä cuûa Nhà nước vaøo thöïc tieãn quaûn lyù thò tröôøng. Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Chủ thể họat động trên thị trường vốn CÂU HỎI ÔN TẬP  Ngöôøi ñieàu hoøa thò tröôøng: 1, Phân biệt điểm giống và khác nhau giữa trái phiếu Nhà nước và trái phiếu doanh nghiệp?  Laø cô quan ñöôïc Nhà nước thaønh laäp nhö: uûy 2, Bạn hãy trình bày những công cụ tài chính được ban ñieàu haønh thò tröôøng chöùng khoaùn, hoäi ñoàng giao dịch trên thị trường vốn? chöùng khoaùn quoác gia… 3, Lãi suất thị trường tăng thì giá trái phiếu biến động  Giöõ nhieäm vuï ban haønh caùc luaät leä, toå chöùc như thế nào? giaùm saùt hoaït ñoäng giao dòch vaø mua baùn chöùng 4, Theo pháp luật Việt Nam, các tổ chức được phép khoaùn treân thò tröôøng. phát hành trái phiếu là những tổ chức nào? 5, Đại bộ phận trái phiếu ở Việt Nam hiện nay là do ai phát hành? Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản Giảng viên: Bùi Ngọc Toản
  6. Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: Bùi Ngọc Toản 31
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2