intTypePromotion=1

Bài giảng Thị trường tài chính ( Financial Markets )

Chia sẻ: Nguyễn Minh Thùy | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:122

0
522
lượt xem
155
download

Bài giảng Thị trường tài chính ( Financial Markets )

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường tài chính là nơi diễn ra sự chu chuyển vốn (giao lưu vốn) từ những người có vốn nhàn rỗi đến những người cần sử dụng vốn. Bài giảng Thị trường tài chính dưới đây sẽ giúp bạn nắm được các định chế tài chính, chứng khoán & định giá chứng khoán và thị trường các công cụ phái sinh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường tài chính ( Financial Markets )

 1. THỊ TRƯỜNG TH TÀI CHÍNH (Financial Markets)
 2. 2 04/03/11 NỘI DUNG 1. THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 2. CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH 3. CHỨNG KHOÁN & ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN 4. THỊ TRƯỜNG CÁC CÔNG CỤ PHÁI SINH
 3. 3 04/03/11 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI 1. TS. Đào Lê Minh (Ủy ban chứng khoán Nhà nước), Những vấn đề cơ c), Nh bản về chứng khoán và thị trường ng chứng khoán, Nhà xuất bản Chính trị ch quốc gia. 2. PGS.TS. Bùi Kim Yến, Thị trường tài ng chính - Thị trường chứng khoán, Nhà chính Nhà xuất bản Thống kê, 2008. xu
 4. 4 04/03/11 THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH TH I. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH II. PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH III. CÁC CÔNG CỤ LƯU THÔNG TRÊN THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH IV. CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH
 5. I. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG I. CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 1. Khái niệm - Thị trường tài chính là nơi diễn ra sự chu Th chuyển vốn (giao lưu vốn) từ những người có vốn nhàn rỗi đến những người cần sử dụng vốn. - Thị trường tài chính là nơi diễn ra các hoạt Th động cung, cầu vốn. - Thị trường tài chính là nơi tập trung huy động Th các nguồn vốn trong xã hội để tài trợ ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho các chủ thể trong nền kinh tế.
 6. I. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG I. CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 2. Bản chất của thị trường tài chính Chủ thể có cơ hội đầu tư để sinh lời thì thiếu Ch vốn, chủ thể có vốn nhàn rỗi lại không có cơ hội đầu tư. Sự chuyển dịch vốn từ chủ thể thừa vốn sang chuy chủ thể thiếu vốn hình thành thị trường tài chính.  Thị trường tài chính là nơi chuyển dịch vốn từ Th những chủ thể thừa vốn đến những chủ thể thiếu vốn hay là nơi mua, bán, trao đổi các công cụ tài chính. tài
 7. 7 I. KHÁI NIỆM, BẢN CHẤT, CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH 3. Chức năng của thị trường tài chính 3. a) Dẫn vốn từ những nơi thừa vốn sang những a) nơi thiếu vốn b) Hình thành giá của các tài sản tài chính b) c) Tạo tính thanh khoản cho tài sản tài chính c) d) Giảm thiểu chi phí tìm kiếm và chi phí thông d) tin e) Ổn định và điều hòa lưu thông tiền tệ e) f) Khuyến khích cạnh tranh và tăng hiệu quả kinh f) doanh doanh
 8. II. PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH II. + Căn cứ vào thời hạn luân chuyển vốn: thị Căn trường tiền tệ và thị trường vốn. a) Thị trường tiền tệ a) - Thị trường tiền tệ là thị trường phát hành và Th mua bán các công cụ tài chính ngắn hạn. - Thị trường tiền tệ bao gồm 3 thị trường bộ Th phận: + Thị trường liên ngân hàng Th + Thị trường ngoại hối (thị trường hối đoái) Th + Thị trường tín dụng ngắn hạn (thị trường Th vốn ngắn hạn)
 9. 9 04/03/11 II. PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH + Căn cứ vào thời hạn luân chuyển vốn: thị trường Căn tiền tệ và thị trường vốn. b) Thị trường vốn b) - Thị trường vốn là thị trường phát hành và Th mua bán các công cụ tài chính trung và dài hạn. - 3 bộ phận của thị trường vốn: ph + Thị trường tín dụng trung và dài hạn - thị Th trường thế chấp + Thị trường cho thuê tài chính Th + Thị trường chứng khoán Th
 10. 10 04/03/11 II. PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH + Căn cứ vào tính chất chuyên môn hóa của thị Căn trường: thị trường công cụ nợ và thị trường công cụ vốn. a) Thị trường công cụ nợ: là thị trường phát a) hành và mua bán các công cụ nợ ngắn hạn, trung và dài hạn (như trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu …). b) Thị trường công cụ vốn: là thị trường phát b) hành và mua bán cổ phiếu của các Công ty Cổ phần.
 11. II. PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH II. + Căn cứ vào cơ cấu thị trường: thị trường sơ cấp Căn và thị trường thứ cấp. a) Thị trường sơ cấp: là thị trường mua bán các a) chứng khoán mới phát hành lần đầu. Thị trường sơ cấp còn được gọi là Thị trường cấp 1. b) Thị trường thứ cấp: là thị trường giao dịch b) các chứng khoán đã được phát hành trên Thị trường sơ cấp. Thị trường thứ cấp còn được gọi là Thị trường cấp 2.
 12. III. CÁC CÔNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG III. TÀI CHÍNH 1. Các công cụ của Thị trường Tiền tệ a) Tín phiếu kho bạc a) b) Các khoản vay liên ngân hàng b) c) Thương phiếu c) d) Kỳ phiếu ngân hàng d) e) Chứng chỉ tiền gửi e) f) Hợp đồng mua lại (REPO) f)
 13. 1. Các công cụ của Thị trường Tiền tệ 1. a) Tín phiếu kho bạc - Là chứng khoán nợ ngắn hạn do Ngân hàng Là Trung ương phát hành đề thực thi nghiệp vụ trên thị trường mở, can thiệp vào thị trường tài chính nhằm mục đích điều hòa lưu thông tiền tệ, cân đối thu - chi ngân sách Nhà nước. - Là công cụ có độ an toàn cao nhất và có tính Là thanh khoản cao nhất trên thị trường thứ cấp. - Là công cụ được các tổ chính tài chính và phi Là tài chính sử dụng phổ biến.
 14. 1. Các công cụ của Thị trường Tiền tệ 1. b) Các khoản vay liên ngân hàng Ngân hàng Trung ương ấn định một tỷ lệ dự trữ Ngân bắt buộc đối với các tổ chức nhận tiền gửi  Theo quy luật cung - cầu, các khoản tiền gửi Theo này được mua bán trên thị trường liên ngân hàng (chủ yếu là Tín phiếu kho bạc).
 15. 1. Các công cụ của Thị trường Tiền tệ 1. c) Thương phiếu - Là giấy nhận nợ ngắn hạn do các Doanh Là nghiệp phát hành để tài trợ cho nhu cầu vốn tạm thời của doanh nghiệp. - Thương phiếu thường ấn định mức lãi suất Th cao hơn các công cụ khác của Thị trường tiền tệ nhưng tính thanh khoản tương đối thấp. - 02 loại hình thương phiếu cơ bản: 02 + Thương phiếu của Công ty tài chính Th + Thương phiếu của các Doanh nghiệp nhỏ Th
 16. 1. Các công cụ của Thị trường Tiền tệ 1. d) Kỳ phiếu ngân hàng Là loại chứng khoán ngắn hạn (từ 3, 6, 9 đến 12 Là tháng) được Ngân hàng Thương mại phát hành nhằm huy động vốn và dùng vốn huy động được để cho vay ngắn hạn. e) Chứng chỉ tiền gửi Là công cụ vay nợ do Ngân hàng Thương mại Là phát hành với lãi suất và thời hạn ấn định trước.
 17. 1. Các công cụ của Thị trường Tiền tệ 1. f) Hợp đồng mua lại (REPO) Là sự thỏa thuận giữa người mua và người bán chứng khoán, theo đó người bán có thể mua lại các chứng khoán này với một mức giá đã thỏa thuận tại một thời điểm nhất định trong tương lai. Ngoài ra, người bán sẽ trả cho người mua một lãi suất nhất định.
 18. III. CÁC CÔNG CỤ CỦA THỊ TRƯỜNG III. TÀI CHÍNH 2. Các công cụ của Thị trường Vốn a) Cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư a) b) Trái phiếu b) c) Các công cụ phái sinh c)
 19. 04/03/11 IV. CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH IV.  Trung gian tài chính là những tổ chức làm cầu nối giữa những chủ thể cầu vốn và những chủ thể cung vốn trên Thị trường tài chính. 1. Các loại hình trung gian tài chính - Ngaân haøng thöông maïi Ngaân - Caùc loaïi quyõ tieát kieäm - Caùc quyõ tín duïng - Caùc coâng ty baûo hieåm - Caùc coâng ty taøi chính Caùc - Caùc loaïi quyõ hoã töông Caùc
 20. IV. CÁC TRUNG GIAN TÀI CHÍNH 20 04/03/11 2. Vai trò của các trung gian tài chính 2. a) Chuyển đổi thời gian đáo hạn của các công a) cụ tài chính. b) Giảm thiểu rủi ro bằng cách đa dạng hóa b) đầu tư. c) Giảm thiểu chi phí hợp đồng và chi phí xử lý c) thông tin: Do các trung gian tài chính có ưu thế về tính tập trung, chuyên môn hóa và quy mô đầu tư lớn. d) Cung cấp một cơ chế thanh toán: Thông qua d) việc thanh toán không dùng tiền mặt tại các trung gian tài chính. gian
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2