intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

245
lượt xem
15
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 của bài giảng Thị trường tài chính trình bày tổng quan về thi trường tài chính với các nội dung chủ yếu như sau: Cơ sở hình thành thị trường tài chính, khái niệm và phân loại thị trường tài chính, vai trò của thị trường tài chính trong nền kinh tế thị trường, sự hình thành và phát triển thị trường tài chính Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường tài chính: Chương 1 - ThS. Bùi Ngọc Toản

  1. NỘI DUNG CHÍNH  Cơ sở hình thành thị trường tài chính  Khái niệm và phân loại thị trường tài chính  Vai trò của thị trường tài chính trong nền kinh tế thị trường.  Sự hình thành và phát triển thị trường tài chính Việt Nam Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường ĐH CN Tp.HCM Mail: buitoan.hui@gmail.com Bài giảng môn: Thị trường tài chính Website: https://sites.google.com/site/buitoanffb Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 2 CƠ SỞ HÌNH THÀNH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CƠ SỞ HÌNH THÀNH THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Sự phát triển của các hình thái thị trường tài chính:  Hình thức giản đơn nhất: quan hệ vay mượn trực tiếp giữa các tầng lớp dân cư hoặc quan hệ tín dụng thương mại giữa các doanh nghiệp.  Hình thức thứ hai: thông qua các tổ chức tài chính trung gian như Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng, các công ty tài chính.  Hình thức thứ ba: chủ thể đại diện cho nhu cầu vốn đầu tư chủ động tìm kiếm nguồn vốn đầu tư bằng cách phát hành các chứng từ có giá. Mối liên hệ giữa 3 thị trường cơ bản Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 4
  2. KHÁI NIỆM THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH BẢN CHẤT THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH  Laø thò tröôøng trong ñoù caùc loaïi voán ngaén  Bản chất của thị trường tài chính là sự luân haïn , trung haïn , daøi haïn , ñöôïc chuyeån töø chuyển vốn, giao lưu vốn trong xã hội nôi “thöøa” sang nôi “thieáu” ñeå ñaùp öùng nhu caàu phaùt trieån neàn kinh teá xaõ hoäi.  Laø nôi gaëp gôõ giöõa nhöõng beân coù nguoàn voán dö thöøa vôùi nhöõng beân coù nhu caàu söû duïng chuùng. Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản CHỨC NĂNG CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VAI TRÒ CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH  Chöùc naên g quan tr oïn g nhaát cuûa TTTC là : daãn  Vậy vai trò của TTTC là: nguoàn taøi chính (huy động vốn  nguồn vốn lớn Tạo lập nguồn vốn cho nền kinh tế;  tài trợ cho các chủ thể có nhu cầu) - theå hiện Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của khaû naêng cung öùng nguoàn taøi chính ñeán nhöõng nền kinh tế; chuû theå caàn nguoàn taøi chính; Đẩy nhanh quá trình tự do hóa tài chính và hội  Chöùc naêng kích thích tieát kieäm vaø ñaàu tö; nhập quốc tế.  Chöùc naêng hình thaøn h giaù caùc taøi saûn taøi chính;  Chöùc naêng taïo tính thanh khoaûn (khaû naêng chuyeån ñoåi thaønh tieàn) cho taøi saûn taøi chính. Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
  3. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Caên cöù Phaân Noäi dung vaøo thaøn Thò tr öôøn g taøi chính coù 3 yeáu toá cô baûn : h Ñoái töôïn g cuûa TTTC: laø nhöõng nguoàn cung vaø Hình TT - Là thị trường trong đó người cần huy động vốn dựa trên việc thöùc caàu veà voán; công phát hành các công cụ nợ như: trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu,... huy cụ Coân g cuï tham gia treân TTTC: bao goàm caùc loaïi động nợ voán chöùng töø coù giaù trò do các chủ thể phát hành; (Hay TT - Là thị trường trong đó người cần huy động vốn dựa trên việc công phát hành các cổ phiếu. Chuû theå cuûa TTTC: laø nhöõng theå nhaân vaø phaùp tính chất chuyên cụ vốn nhaân tham gia treân TTTC chuû yeáu laø caùc ngaân môn hóa TT - Là thị trường phát hành và mua đi bán lại các chứng khoán phái haøng thöông maïi, coâng ty taøi chính, coâng ty baûo của thị trường) công sinh – đây là những công cụ tài chính cao cấp như: chứng quyền, hieåm, quyõ ñaàu tö, … cụ quyền chọn, hợp đồng tương lai,… phái sinh Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Caên cöù Phaân Noäi dung Caên cöù Phaân Noäi dung vaøo thaøn h thaøn h vaøo Caáp TT caáp - Là thị trường mua bán các chứng khoán mới phát Kyø haïn - Laø nôi caùc coâng cuï nôï ngaén haïn coù kyø haïn döôùi baäc thò 1 (TT sơ hành. TT coân g cuï moät naêm ñöôïc mua baùn, goàm: tín phieáu kho baïc, tr öôøn g cấp) tieàn nôï (Hay caùc loaïi thöông phieáu, kyø phieáu, chöùng chæ tieàn (Hay cơ TT caáp - Laø nôi dieãn ra caùc hoaït ñoäng giao dòch mua baùn teä thời hạn göûi, kyø phieáu ngaân haøng, caùc kheá öôùc cho vay… cấu thị 2 (TT caùc loaïi CK ñaõ ñöôïc phaùt haønh ôû TT caáp1. trường) thứ cấp) luân - Laø nôi caùc coâng cuï trung vaø daøi haïn coù kyø haïn chuyển TT treân 1 naêm ñöôïc mua baùn, goàm: coå phieáu, traùi vốn) voán phieáu, caùc hôïp ñoàng vay theá chaáp… Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
  4. CẤU TRÚC CỦA THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Các điều kiện cần thiết để hình thành TTTC  Nền kinh tế hàng hoá phát triển, tiền tệ ổn định;  Các công cụ tài chính phải đa dạng;  Hình thành và phát triển các tổ chức trung gian tài chính;  Hoàn thiện hệ thống cơ sở pháp lý;  Xây dựng được cơ sở vật chất kỹ thuật;  Cần có đội ngũ các nhà kinh doanh, các nhà quản lý am hiểu kiến thức của thị trường tài chính; … Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 14 Sự hình thành và phát triển thị trường tài chính Việt Nam CÂU HỎI ÔN TẬP THẢO LUẬN 1, TTTC cung cấp các nguồn vốn có kỳ hạn trong bao lâu? 2, Trình bày các chức năng của TTTC? 3, Vai trò của TTTC trong nền kinh tế thị trường hiện nay? 4, Trình bày các yếu tố cơ bản của TTTC? 5, Trình bày cấu trúc của TTTC? Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 15 Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản
  5. CÂU HỎI ÔN TẬP 6, Trong nền kinh tế thị trường, cung cầu về vốn được thực hiện dưới những hình thức nào? 7, Trong nền kinh tế thị trường, hàng hóa của TTTC là gì? 8, Cuộc khủng hoảng tài chính ở Thái Lan xảy ra vào năm nào? 9, Thuật ngữ “Eurodollars” hàm ý gì? 10, Trình bày vị trí và vai trò của thị trường chứng khoán đối với TTTC? Bài giảng môn: Thị trường tài chính Bài giảng môn: Thị trường tài chính Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản Giảng viên: ThS. Bùi Ngọc Toản 18
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2