intTypePromotion=1

Bài giảng Thực hành sinh lý động thực vật: Phần 1 - TS. Nguyễn Hoài Hương, KS. Phạm Minh Nhựt

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
269
lượt xem
67
download

Bài giảng Thực hành sinh lý động thực vật: Phần 1 - TS. Nguyễn Hoài Hương, KS. Phạm Minh Nhựt

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thực hành sinh lý động thực vật biên soạn bởi TS. Nguyễn Hoài Hương và KS. Phạm Minh Nhựt. Bài giảng Thực hành sinh lý động thực vật Phần 1 này gồm 2 bài đầu của bài giảng, bài mô thực vật và bài cấu trúc hình thái thực vật có hoa. Đây là tài liệu dùng cho sinh viên ngành Công nghệ sinh học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thực hành sinh lý động thực vật: Phần 1 - TS. Nguyễn Hoài Hương, KS. Phạm Minh Nhựt

 1. TRƯ NG I H C K THU T CÔNG NGH TP. HCM KHOA MÔI TRƯ NG & CÔNG NGH SINH H C ------ BÀI GI NG TH C HÀNH SINH SINH LÝ Đ NG TH C V T TS. Nguy n Hòai Hương KS. Ph m Minh Nh t Dùng cho sinh viên ngành Công ngh Sinh h c Năm xu t b n: 2009
 2. M cl c Trang Gi i thi u môn h c 3 Bài 1 Mô th c v t 4 I Lý thuy t 4 II Th c hành 7 III Bài n p 8 Bài 2 C u trúc hình thái th c v t có hoa 9 I Lý thuy t 9 1. Gi i thi u cây có hoa 9 2. C u trúc lá cây có hoa 9 3. C u trúc than cây có hoa 10 4. C u trúc r cây có hoa 11 II Th c hành 13 1. Nguyên li u 13 2. K thu t làm vi m u 14 3. Quan sát c u trúc lá cây 15 4. Quan sát c u trúc than cây 17 5. Quan sát c u trúc r cây 19 III Bài n p 21 Bài 3 Xác nh s lư ng h ng c u b c c u 22 I Lý thuy t 22 II Th c hành 23 1. Xác nh s lư ng h ng c u 23 2. Xác nh s lư ng b ch c u 27 III Bài n p 28 Bài 4 Kh o sát enzyme catalase trong gan 29 I Lý thuy t 29 II Th c hành 30 III Bài n p 34 2
 3. GI I THI U MÔN H C Bài gi ng “Th c hành sinh lý ng th c v t” dành cho sinh viên năm th hai khoa Môi trư ng & Công ngh Sinh h c, trư ng i h c K Thu t Công Ngh TP.HCM. ây là môn th c hành ti p theo c a môn Th c hành Sinh h c i cương. Sinh viên làm quen v i các c u trúc mô th c v t, th c hành m tr c tíêp t bào eukaryote dư i kính hi n vi và kh o sát enzyme trích ly t mô ng v t t ó tìm hi u ch c năng mô cơ quan. Bài gi ng bao g m 4 bài th c hành phân b theo các tíêt h c như sau: Bài s 1: Kh o sát mô th c v t (5 ti t) Bài s 2: Kh o sát C u trúc hình thái th c v t có hoa (10 ti t) Bài s 3: Xác nh s lư ng h ng c u, b ch c u (5 ti t) Bài s 4: Kh o sát enzyme catalase trong gan (5 ti t). 3
 4. BÀI S 1: MÔ TH C V T --------------------- I. LÝ THUY T Cơ th th c v t ư c c u t o t nh ng ơn v hình thái ư c g i là t bào, m i t bào ư c liên k t v i nh ng t bào khác b i ch t k t dính gian bào bao quanh. Mô là t p h p c a nh ng t bào có cùng c u t o và ch c năng. Mô còn là k t qu phân hóa c a nh ng t bào cùng ư c phân c t t nh ng t bào còn non, sinh s n m nh g i là mô phân sinh. Có 2 lo i mô phân sinh: - Mô phân sinh sơ c p: ng n thân, ng n cành, ng n r giúp cây tăng trư ng theo chi u dài. - Mô phân sinh th c p: bên trong các cơ quan như r , thân… giúp cho cây tăng trư ng theo chi u ngang, thư ng g p cây hai lá m m. M t s mô có c u t o ơn gi n, ch g m m t lo i t bào, nh ng mô khác ph c t p hơn g m nhi u hơn m t ki u t bào. Các mô th c v t t p h p thành ba h th ng : h mô bì, h mô n n và h mô m ch như hình 1. H mô bì H mô n n H mô (B o v ) (c u trúc) m ch (d n) Nhu mô Xylem (nư c, ch t H u mô khoáng) Mô bi u bì Cương mô Phloem (đư ng, hormone…) T bào bi u bì T bào nhu mô Qu n bào + y u t T bào lông T bào h u mô m ch T bào tuy n T bào cương T bào ng sàng + t T bào b o v mô (s i, cương bào kèm bào) Mô phân sinh Hình 1. Các h mô th c v t 4
 5. 1. H mô bì Bao b c m t ngoài các cơ quan và có nhi m v che ch ch ng l i các nh hư ng c a môi trư ng bên ngoài và ch ng l i s thoát hơi nư c. G m có 2 lo i: Bi u bì có ngu n g c t mô phân sinh sơ c p B n có ngu n g c t mô phân sinh th c p a. Bi u bì Bao b c m t ngoài lá cây, hoa, thân cành non, …, c u t o b i 1 l p t bào s ng, không ch a l c l p, m t ngoài l p bi u bì ư c ph b i 1 l p cutin và sáp không th m nư c. T bào bi u bì có th phân hóa thành t bào b o v vi n hai bên khí kh ng là nơi th c hi n s trao i nư c và khí. T bào bi u bì còn phân hóa thành t bào lông, t bào tuy n. Hình 2. T bào b o v và khí kh ng. b. Chu bì (B n) Bao b c m t ngoài c a thân già, r già. B n do t ng sinh b n t o ra c u t o b i các t bào ch t hình ch nh t, x p ch ng lên nhau, vách tNm ch t b n (suberin). 2. H mô n n a) Nhu mô C u t o b i t bào s ng, vách cellulose nên có màu h ng khi nhu m màu. Nhu mô có lá (t bào th t lá), thân và r (v và ru t). Nhu mô óng vai trò quang h p (lá), d tr (r ). lá t bào nhu mô có th có l c l p, r t bào nhu mô có th ch a bôt l p. b) H u mô T bào s ng dài, vách cellulose dày khi nhu m s b t màu h ng, óng vai trò ch ng , thư ng n m phía ngoài dư i l p bi u bì. 5
 6. a) b) Hình 3. H mô n n a) T bào nhu mô (par) vách b) T bào cương mô có vách th cellulose m ng và t bào h u mô c p dày (col) vách cellulose dày. c) Cương mô: T bào ch t, có vách th c p ch a lignin, khi nhu m s b t màu xanh. 3. H mô d n G m xylem và phloem, c u t o b i các t bào dài, x p thành ng, chung quanh ng là nhu mô. a. Xylem G m qu n bào và các y u t m ch, c u t o b i các t bào ch t, vách lignin có vai trò d n nư c và mu i khoáng t r lên lá. b. Phloem C u t o b i các t bào s ng, g m y u t ng sàng và t bào kèm, vách cellulose, có vai trò d n ư ng và các ch t h u cơ khác t lá i n các cơ quan khác. 4. H th ng ti t (Mô ti t) C u t o b i 1 nhóm t bào làm nhi m v bài ti t các ch t c a quá trình trao i ch t ra ngoài hay tích lũy chúng trong nh ng c u t o riêng. Có 2 lo i h th ng ti t: a) H th ng ti t ngoài 6
 7. Mô ti t do t bào bi u bì t o ra g m lông ti t, lông tuy n, tuy n m t, tuy n thơm và th y kh ng. Mu n quan sát các lo i mô ti t này thì ph i quan sát l p bi u bì. Các ch t ti t là mu i, m t ( ư ng), ch t nhày, h p ch t th c p (hương). (I) (II) Hình 4. (I) T bào lông và t bào lông ti t hoa o i hương (Lavandula vera) (II) T bào lông ti t hoa o i hương. A. l p cutin n m sát t bào; B, C. l p cutin do ch t ti t làm ph ng lên. b) H th ng ti t trong: sâu trong cơ quan g m t bào ti t, túi ti t, ng ti t và ng nh a m . Các ch t ti t là d u, nh a, m , tannin… T bào ti t là nh ng t bào có kích thư c phát tri n. Túi ti t, ng ti t là kho ng không gian ngo i bào ch a các ch t ti t. Chúng ư c t o nên b i l p t bào ti t. ng nh a m là t p h p các t bào n i nhau thành ng ch a m . Hình 5: ng nh a m cây Euphorbia eyassiana (thu c h Th u d u) , m t c t d c thân cây II. TH C HÀNH 1. V t li u: - Lá khoai lang (Ipomoea batatas) 7
 8. - Lá l t (Piper lolot) - Thân cây hoa h ng (Rosa spp.) - Lá rau t n dày lá (húng chanh) (Plectranthus amboinicus) - Dao c t - Kim mũi mác - Kính hi n vi quang h c 2. Quan sát khí kh ng Bóc bi u bì dư i lá Khoai lang, Lá l t …, t trong 1 gi t nư c. Quan sát v i v t kính x10 và x40. Phân bi t khí kh ng và c p t bào b o v . 3. Quan sát t bào ti t lá Rau t n (còn g i là v y ti t) - C t ngang lá Rau t n thành l t m ng và t trong gi t nư c. Quan sát th y ngoài l p bi u bì có nhi u lông b o v a bào có u nh n và th nh tho ng có v y ti t g m 2 lo i: - V y ti t non c u t o b i 1 chân ng n ơn bào, u tròn mang 2 t bào ti t màu vàng. Bên ngoài có l p cutin bao ph . - V y ti t trư ng thành ư c c u t o b i 1 chân ơn bào, 2 t bào ti t màu vàng ti t ra ch t ti t th i ra ngoài l p cutin nên l p cutin b ph ng to lên và ch a y ch t ti t, còn t bào ti t thu nh thành vNy chân c a ch t ti t, l p cutin m ng nên d v vì th khi c t m u c n ph i nh tay. 4. Quan sát mô ti t thân cây Hoa h ng và thân Lá l t - C t ngang thân Hoa H ng thành lát m ng, t trong 1 gi t nư c, quan sát trong ph n ru t c a thân có 2 d ng t bào: t bào nh , màng dày có nhi u l trên màng, t thành nhóm vài t bào màu vàng, ó là t bào ti t, ch t ti t là ch t tannin ư c ch a trong t bào ti t và t bào l n hình a giác màng m ng là nhu mô ru t. - C t ngang thân Lá l t thành lá m ng, t trong 1 gi t nư c, quan sát ngay tâm c a lát c t có m t ng ti t g m m t kho ng tr ng ch a ch t ti t do các t bào ti t màu xanh bao quanh kho ng tr ng này ti t ra. III. BÀI N P 1. V t bào b o v và khí kh ng quan sát dư i kính hi n vi 2. V c u trúc ti t lá rau t n và than cây hoa h ng, thân cây lá l t. 3. Cho bi t vai trò c a các c u trúc tíêt trong cây hoa h ng và cây lá l t. BÀI S 2: C U TRÚC HÌNH THÁI TH C V T CÓ HOA 8
 9. I. LÝ THUY T 1. Gi i thi u cây có hoa Th c v t có hoa (th c v t có phôi) là nhóm th c v t ti n hóa nh t và ph bi n nh t trên Trái t. Hai l p chính c a cây có hoa là cây hai lá m m và cây m t lá m m. Có th phân bi t cây m t lá m m và cây hai lá m m qua c u trúc hình thái trình bày tóm t t trong hình 1. Caây moät laù maàm Reã: xylem vaø Hoa: caáu taïo Haït: moät laù Thaân: boù maïch Laù: gaân laù song phloem xeáp theo boäi soá maàm phaân taùn song thaønh voøng cuûa 3 Caây hai laù maàm Reã: phloem Thaân: boù maïch Hoa: caáu taïo boäi Haït: hai laù Laù: gaân laù phaân xen keõ vôùi xeáp thaønh voøng soá cuûa 4 hoaëc 5 maàm nhaùnh xylem rieâng bieät Hình 1. Phân bi t c u trúc hình thái cây m t lá m m và cây hai lá m m 2. C u trúc lá cây có hoa a) Lá cây hai lá m m Lá 2 là m m thông thư ng lá d p, màu xanh l c g m 3 ph n: - Phi n lá mang h th ng gân lá hình m ng. - Cu ng lá - Lá kèm (lá b ) Lá cây hai lá m m thư ng n m ngang, mang nhi u gân là hình m ng lư i, g m 2 m t: m t trên (m t b ng) màu xanh m ti p nh n ánh sáng m t tr i và m t dư i (m t lưng) màu xanh nh t hơn, có h th ng gân lá n i h n. b) Lá cây m t lá m m Lá cây 1 là m m có c u t o h gân song song g m các bó m ch l n g n b ng nhau. Lá m t lá m m có c u t o ng di n vì các lá m c th ng ng c 2m t u phơi ra ánh sáng. 9
 10. 3. C u trúc thân cây có hoa a) Thân cây hai lá m m Thân cây hai lá m m có tăng trư ng sơ c p và tăng trư ng th c p. Tăng trư ng sơ c p là tăng trư ng theo chi u dài; tăng trư ng th c p là tăng trư ng theo chi u ngang (Hình 2). Phloem sô caáp Phloem sô caáp Phloem thöù caáp Xylem sô caáp Xylem sô caáp Xylem thöù caáp Taàng phát sinh maïch Loõi Voû Voû Baàn Bieåu bì Taàng sinh baàn Hình 2. Tăng trư ng sơ c p và tăng trư ng th c p cây hai lá m m i) Thân cây hai lá m m sơ c p Ch g p thân, cành non. Thân 2 lá m m sơ c p có các c i m sau: - i x ng qua m t tr c - V m ng hơn ph n tr gi - Có vòng tinh b t - Bó m ch g m bó xylem và bó phloem x p ch ng ch t (phloem ngoài xylem). Xylem là tam giác nh trong áy ngoài (phân hóa ly tâm). S lư ng bó m ch nhi u hơn 7 bó. - Nhu mô ru t r t nhi u. ii) Thân cây hai lá m m th c p Thân và cành già tăng trư ng th c p nh mô phân sinh th c p. T ng phát sinh m ch phân hóa thành xylem và phloem th c p. T ng sinh b n phân hóa thành b n. Thân 2 lá m m th c p có các c i m sau: - Có b n và t ng sinh b n. 10
 11. - Có t ng phát sinh m ch phân hóa thành phloem và xylem th c p. - Vòng phloem th c p n m trong vòng phloem sơ c p. - Vòng xylem th c p n m ngoài vòng xylem sơ c p. - Có xu t hi n tia ru t. - Có nhu mô ru t. b) Thân cây m t lá m m Thân 1 lá m m không có c u t o th c p và có c u t o khác h n v i thân 2 lá m m. Thân 1 lá m m có các c i m sau: - Có bi u bì. - Bó xylem bó phloem x p ch ng ch t: phloem ngoài, xylem trong. - Các bó m ch phân b phân tán trên m t c t. - Không có c u t o th c p. 4. C u trúc r cây có hoa a) R cây hai lá m m R cây hai lá m m có tăng trư ng sơ c p và th c p. i) R cây hai lá m m sơ c p Tăng trư ng sơ c p ch g p r còn non. C u t o c a r chia làm 2 ph n rõ r t, ph n v dày hơn ph n tr (Hình 3). V - Bi u bì có lông r - Ngo i bì ng m b n (suberin) - Nhu mô v g m nhi u l p t bào s ng, vách m ng, hình d ng không ng u, ch a các h t tinh b t (nơi d tr dinh dư ng). Các t bào s p x p l ng l o, không khí, nư c và ch t khoáng d dàng chuy n ng qua l p v . - N i bì c u t o b i m t l p t bào s ng, d p, hình ch nh t, là nơi ngăn cách gi a l p v và tr d n bên trong. N i bì có ai Caspary. Tr d n - Tr bì là l p t bào u tiên trong tr d n, c u t o b i m t l p t bào s ng v n gi kh năng phân chia nên có th t o thành r bên. - Bó m ch g m có bó xylem và bó phloem x p xen k nhau, s lư ng bó m ch thư ng nh hơn 7 bó. 11
 12. - Bó xylem g m các m ch g nh phía ngoài, to d n vào bên trong nên có hình d ng tam giác nh quay ra ngoài, áy hư ng vào trong (phân hóa hư ng tâm). Xylem sơ c p Phloem sơ c p Tr bì T ng phát sinh m ch N i bì Bi u bì Lông r V Hình 3. Sơ m t c t r cây hai lá m m sơ c p i n hình. ii) R cây hai lá m m th c p Cũng như thân, c u t o c a r g m s hình thành mô d n th c p t t ng phát sinh m ch và chu bì t t ng sinh b n. b) R cây m t lá m m R 1 lá m m gi mãi c u t o sơ c p (không có c u t o th c p) có nghĩa là còn gi các c tính chung c a r non 2 lá m m, ch khác vài i m. V : - Bi u bì có lông r - Ngo i bì ng m b n (suberin) - Nhu mô v g m r t nhi u l p t bào s ng ch a ch t d tr hay ch t c n bã, ph n ngoài t bào x p l n x n, ph n trong t bào x p thành dãy u n. - N i bì c u t o b i 1 l p t bào s ng, d p, hình ch nh t, có ai Caspary. Tr d n: - Tr bì 12
 13. - Bó m ch bao g m bó xylem và bó phloem x p xen k , s lư ng bó m ch > 7 bó, thông thư ng 20 – 30 bó. - Nhu mô ru t nhi u hơn r 2 lá m m. II. TH C HÀNH 1. Nguyên li u: - Lá cây chanh, bư i hay cam quít (Citrus spp.), - Thân, r cây rau mu ng (Ipomoea aquatica), rau lang (Ipomoea batatas) - Lá, thân, r cây c voi (Miscanthus sinensis), - R cây dâm b t già (Hibicus spp.) - Chén nhu m - Bóng bàn làm r ng m u - Kính hi n vi quang h c - Nư c Javel - Dung d ch acid acetic 10% - PhNm nhu m hai màu (carmin và xanh iod): Cách pha phNm nhu m hai màu: • Trong 200 ml nư c c t hòa tan 6 g Carmin 40 và 12 g KAl(SO4)2. 12 H 2O • un l a nh • Thêm 200 ml nư c c t • 0,4 g xanh iod (iodine green) • un sôi, ngu i, l c. Carmin Iodine green C22H20O13 C27H35N3Cl, M = 492.4 g/l M= 472.5 g/mol 2. K thu t làm vi m u 13
 14. a) C t m u Mu n quan sát d dàng c u t o ta ph i c t các cơ quan th c v t (r , thân, lá …) thành các lát m ng g i là thi t v t. Ngư i ta có th t cơ quan lên t m th t b ng khoai lang hay c c gôm r i dao lam th t bén c t, các lát c t ph i th ng góc v i tr c c a cơ quan và ph i th t m ng. C t xong, dùng kim mũi mác v t thi t v t nhúng vào nư c hay hóa ch t thích ng. i) Nhu m màu Có th t thi t v t vào ngay gi t nư c hóa ch t thích ng xem. Nhưng thông thư ng mu n phân bi t ư c các lo i mô trong m u ta dùng 2 lo i phNm nhu m: - PhNm nhu m carmin s nhu m màu h ng l t hay tím l t n u vách t bào c u t o t cellulose và pectin. - PhNm nhu m xanh iod s nhu m màu xanh l c n u vách t bào th m lignin hay b n (suberin). Mu n nhu m 2 màu ph i l n lư t ngâm thi t v t trong các dung d ch sau: - Nư c Javel 15’ lo i n i dung t bào. - R a nư c cho s ch Javel - Acid acetic 5’ lo i nư c Javel còn l i - R a nư c cho s ch nư c Javel còn l i - PhNm nhu m 2 màu trong 3’ - R a s ch phNm th a và ngâm thi t v t trong nư c khi quan sát Ch nên dùng m t chén nh (chén bánh bèo hay m t kính ng h ) ti n hành nhu m và dùng m t ng nh gi t hay 1 cái r (n a trái bóng bàn cl ) ti n hành thay hóa ch t hay nư c trong dĩa, không ư c dùng kim nh n v t thi t v t vì s làm v thi t v t khó quan sát. ii) Cách t thi t v t lên lame Sau khi nhu m xong, thi t v t ph i ư c ngâm trong nư c s ch tránh m u b khô, khó quan sát. Nh m t gi t nư c (hay gi t glycerin) lên lame s ch, l y kim mũi mác v t 2 – 3 thi t v t m ng (màu nh t) vào, r i y l i b ng lamelle. Khi t lamelle, dùng kim mũi 0 mác nghiêng 45 i v i lame r i h t t và rút d n kim sang bên ph i tránh b t khí len vào thi t v t khó quan sát. 3. Quan sát c u trúc lá cây 14
 15. a) Lá cây hai lá m m C t ngang qua phi n lá chanh ho c lá bư i ph n g n cu ng lá thành nh ng lát m ng. Nhu m 2 màu. Quan sát: Dư i kính hi n vi th y 2 ph n i) Ph n gân chính: t ngoài vào trong (hình 4) - Bi u bì: g m bi u bì bao b c m t b ng và bi u bì dư i bao b c m t lưng, không th y khí kh ng. - H u mô: ch t cellulose dày góc - Vòng bao bó m ch - Bó m ch c a gân chính c t ngang c u t o b i nhi u bó nh t p trung thành các bó l n hình vòng cung, xylem trên và phloem dư i. ii) Ph n phi n lá d p - Bi u bì: g m bi u bì trên bao b c m t b ng có l p cutin dày vì ti p nh n ánh sáng, không có khí kh ng hay r t ít và bi u bì dư i bao b c m t lưng có l p cutin m ng và có nhi u khí kh ng. - Th t lá: có 2 lo i: T bào th t lá nhu mô gi u: n m dư i l p t bào bi u bì, c u t o b i t bào h p, dài và x p th ng ng v i b m t lá, ch a nhi u l c l p, khi n m t trên lá có màu xanh m. T bào th t lá nhu mô x p: n m dư i l p t bào th t lá nhu mô gi u và dày hơn, g m nh ng t bào hình th không u, ch a ít l c l p nên m t dư i lá có màu xanh nh t. - Các bó m ch c a gân bên nh g n ra mép lá g m 2 lo i là các bó m ch c t ngang và bó m ch c t d c cũng g m xylem n m trên và phloem n m dư i. 15
 16. Bi u bì Nhu mô gi u Nhu mô x p Xylem Phloem T bào bao m ch lá Bi u bì Hình 4. Lá cây hai lá m m (gân chính) b) Lá cây m t lá m m C t ngang qua thân lá c voi ho c lá b p thành lát m ng, nhu m 2 màu Quan sát: Dư i kính hi n vi ta nh n th y (Hình 5) - Bi u bì trên và bi u bì dư i u gi ng nhau: có cùng l p cutin, khí kh ng và lông b o v . - Nhu mô: ch có t bào nhu mô x p. - Cương mô dư i bi u bì trên c a gân chính ho c r i rác thành các ám nh g n bó m ch. - Mô d n: vì là m t lá m m có gân song song nên mô d n g m các bó m ch c t ngang có kích thư c g n b ng nhau. 16
 17. Hình 5. Lá cây m t lá m m 3. Quan sát c u trúc thân cây a) Thân cây hai lá m m sơ c p C t ngang thân khoai lang non thành các khoanh m ng. Nhu m 2 màu. L a khoanh m ng t trong gi t nư c gi a lame và lamelle và quan sát. Quan sát: Dư i kính hi n vi th y thân cây có 2 ph n: v m ng hơn tr gi a. V (m ng): - Bi u bì: có l p cutin, c u t o b i 1 l p t bào x p u n, ôi khi có th th y l v . - H u mô góc: có vách cellulose dày góc t bào nên ăn phNm h ng m. - Nhu mô v màu h ng nh t - Vòng tinh b t Tr d n (to): - Tr bì: khó phân bi t thân non, ch các thân già thì các t bào này b t màu xanh. - Bó m ch bao g m bó phloem và bó xylem x p ch ng ch t. - Bó phloem n m bên ngoài b t màu h ng. - Bó xylem n m bên trong có d ng t ng quát là hình tam giác v i nh quay vào trong và áy phía ngoài b t màu xanh. - Nhu mô ru t r t nhi u. 17
 18. Phloem sơ c p T ng phát sinh m ch Xylem Hình 6. M t c t ngang thân cây hai lá m m sơ c p b) Thân cây hai lá m m th c p C t ngang thân dâm b t già thành khoanh m ng. Nhu m 2 màu. Ch n nh ng lát m ng t trong gi t nư c gi a lame và lamelle và quan sát. Quan sát: Dư i kính hi n vi th y t ngoài vào trong V : - B n: nhi u t bào ch t hình ch nh t, vách ng m suberin, x p ch ng lên nhau, b t màu xanh. - T ng sinh b n: vài l p t bào m ng hình ch nh t. Tr d n: - Tr bì có nhi u t bào có vách ng m lignin b t màu xanh. - Phloem sơ c p b ép nát khó th y. - Phloem th c p g m các l p xanh xen gi a các l p tím h ng. - T ng phát sinh m ch g m t bào s ng hình ch nh t vách m ng màu h ng nh t - Xylem th c p - Tia ru t g m nh ng t bào h p, dài ch y d c su t ph n xylem th c p. - Xylem sơ c p - Ru t là t bào nhu mô. c) Thân cây m t lá m m Th c hành: C t ngang thân cây c voi thành nh ng lát m ng. Nhu m 2 màu. Ch n nh ng lát m ng nh t, t trong m t gi t nư c gi a lame và lamelle và quan sát. - S phân b các bó m ch r i rác trong thân - Xung quanh m i bó m ch có l p t bào cương mô màu xanh. 18
 19. - Xylem màu xanh và phloem màu h ng.tím. Cương mô Phloem Xylem Hình 7. M t c t thân cây m t lá m m 4. Quan sát c u trúc r cây a) R cây hai lá m m sơ c p C t ngang r non cây rau mu ng thành khoanh m ng. Nhu m 2 màu. Ch n nh ng khoanh m ng nh t t trong 1 gi t nư c giưa lame và lamelle và quan sát. Quan sát: Dư i kính hi n vi, th y rõ c u t o c a r chia làm 2 ph n rõ r t, ph n v dày hơn ph n tr V : - Bi u bì có lông r b t màu h ng. - Ngo i bì c u t o b i 1 l p t bào tNm b n (suberin) b t màu xanh. - Nhu mô v . - N i bì c u t o b i m t l p t bào s ng, d p, hình ch nh t có ai Caspary b t màu xanh. Tr d n: - Tr bì - Bó m ch g m có bó xylem và bó phloem x p xen k nhau, s lư ng bó m ch thư ng nh hơn 7 bó. - Bó xylem g m cách m ch g nh phía ngoài, to d n vào bên trong nên có hình d ng tam giác nh quay ra ngoài, áy hư ng vào trong (phân hóa hư ng tâm). 19
 20. - Bó phloem là nh ng ám t bào nh màu h ng. V N i bì Xylem Phloem Hình 8. R cây hai lá m m sơ c p b) R cây hai lá m m th c p C t ngang r cây khoai lang già thành các lát m ng. Nhu m 2 màu. Ch n nh ng lát m ng nh t t vào m t gi t nư c gi a lame và lamelle và quan sát Quan sát: Dư i kính hi n vi, th y t ngoài vào trong - Có s xu t hi n c a b n và t ng sinh b n - Xu t hi n t ng phát sinh m ch - Phloem sơ c p và phloem th c p - Xylem sơ c p và xylem th c p, trong ó xylem sơ c p x p thành bó và phân hóa hư ng tâm. - Có s xu t hi n c a tia ru t. Hình 9. R cây hai lá m m th c p (pe = chu bì, ph = phloem, vc = t ng phát sinh m ch, xy = xylem) c) R cây m t lá m m 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2