intTypePromotion=1

Bài giảng Quy trình thực hiện Cam kết bảo vệ môi trường

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:42

0
23
lượt xem
2
download

Bài giảng Quy trình thực hiện Cam kết bảo vệ môi trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quy trình thực hiện Cam kết bảo vệ môi trường đưa ra một số khái niệm và yêu cầu pháp lý thực hiện Cam kết bảo vệ môi trường; nội dung lập Cam kết bảo vệ môi trường; các vấn đề môi trường phát sinh trong thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ; bài tập thực hành về xác định phạm vi ảnh hưởng khi lập Cam kết bảo vệ môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quy trình thực hiện Cam kết bảo vệ môi trường

 1. QUI TRÌNH THỰC HIỆN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 2. Nội dung 1. Mục tiêu và nội dung 2. Một số khái niệm và yêu cầu pháp lý thực hiện Cam kết Bảo vệ môi trường (CKBVMT) 3. Nội dung lập Cam kết bảo vệ môi trường 4. Các vấn đề môi trường phát sinh trong thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô nhỏ 5. Bài tập thực hành về xác định phạm vi ảnh hưởng khi lập Cam kết bảo vệ môi trường
 3. 1 MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG 1/ Cam kết bảo vệ môi trường (CKBVMT) là gì? 2/ Tại sao phải lập Cam kết bảo vệ môi trường ? 3/ Nội dung, thời gian và các bước lập Cam kết bảo vệ môi trường được quy định như thế nào? 4/ Khi xây dựng công trình cơ sở hạ tầng những vấn đề ô nhiễm môi trường nào cần được xem xét, phân tích, đánh giá? 5/ Ai chịu trách nhiệm lập CKBVMT ? 6/ Ai kiểm tra, giám sát việc thực hiện CKBVMT?
 4. 2 Một số khái niệm và yêu cầu pháp lý về cam kết bảo vệ môi trường
 5. Câu hỏi: 1/ Theo Anh (Chị) môi trường là gì? 2/ Tiêu chuẩn môi trường là gì? 3/ Ô nhiễm môi trường là gì? 4/ Cam kết bảo vệ môi trường là gì? Lớp chia 04 nhóm, trả lời trong 10 phút
 6. Khái niệm môi trường? • Luật Bảo vệ Môi trường 2005: Môi trường bao gồm các yếu tố tự nhiên và vật chất nhân tạo bao quanh con người, có ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất, sự tồn tại, phát triển của con người và sinh vật (Luật Bảo vệ Môi trường, 2005). Thành phần môi trường là yếu tố vật chất tạo thành môi trường như đất, nước, không khí, âm thanh, ánh sáng, sinh vật, hệ sinh thái và các hình thái vật chất khác
 7. TIÊU CHUẨN MÔI TRƯỜNG ? Là giới hạn cho phép của các thông số về chất lượng môi trường xung quanh, về hàm lượng của chất gây ô nhiễm trong chất thải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định làm căn cứ để quản lý và bảo vệ môi trường.
 8. Ô nhiễm môi trường? • Là sự biến đổi của các thành phần môi trường không phù hợp với tiêu chuẩn môi trường, gây ảnh hưởng xấu đến con người, sinh vật (Luật Bảo vệ Môi trường, 2005) Nồng độ chất ô nhiễm Nồng độ vượt QCVN=> ô nhiễm QCVN Ví dụ: COD cho phép nước mặt Nước bị ô nhiễm COD Thời gian
 9. CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ? Là việc phân tích, dự báo các tác động của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó.
 10. Ví dụ: Tác động môi trường từ dự án? Trước khi mở CKBVMT rộng đường Cần phối hợp nhiều Khi thi công mở chuyên môn khác nhau rộng đường Thông số MT Thay đổi MT => Cần phân tích, dự báo & đưa giải pháp hạn chế những thay đổi môi trường (lý hóa, sinh học, Không có DA sinh thái, VH, KTXH…và những rủi ro khi thực hiện dự án Thời gian
 11. Vai trò của CKBVMT với chu trình DA Đánh giá chi tiết các tác động có ý nghĩa, xác định sự cần Thiết kế cụ thể biện thiết giảm thiếu, phân tích chi pháp giảm thiểu phí & lợi ích Khả thi Tiền khả thi Chọn vị trí, sàng lọc, kiểm tra MT sơ bộ, xác định phạm Thiết kế kỹ thuật vi Thực hiện các biện pháp giảm thiểu Hình thành DA Thực hiện =>Rất có lợi khi thực hiện Giám sát & đánh giá Giám sát, kiểm toán tác CKBVMT động, điều chỉnh, rút ra bài học cho DA tiếp theo
 12. 3 NỘI DUNG LẬP CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
 13. CƠ SỞ PHÁP LÝ QUY ĐỊNH LẬP CKBVMT • Điều 24, Luật BVMT 2005 quy định: - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình trước khi hoạt động phải lập CKBVMT; • Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định: - Dự án đầu tư có tính chất quy mô, công suất nhỏ, không thuộc danh mục dự án hoặc dưới mức quy định tại phụ lục II Nghị định này phải làm CKBVMT; - Các hoạt động, sản xuất, kinh doanh không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư có phát sinh chất thải phải làm CKBVMT. • Thông tư 26/2011/TT-BTNMT có hướng dẫn chi tiết về CKBVMT
 14. ĐỐI TƯỢNG LẬP CKBVMT • Áp dụng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình quy định tại Điều 24 của LBVMT 2005; Cụ thể: • Dự án đầu tư có tính chất quy mô, công suất nhỏ, không thuộc danh mục dự án hoặc dưới mức quy định tại phụ lục II NĐ29/2011; • Các hoạt động, sản xuất, kinh doanh không thuộc phải lập dự án đầu tư có phát sinh chất thải.
 15. Thời điểm lập bản CKBVMT Điều 13, Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định: • Đối với dự án thăm dò, khai thác khoáng sản, chủ dự án phải đăng ký bản CKBVMT trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép thăm dò, giấy phép khai thác. • Đối với dự án thăm dò dầu khí, chủ dự án phải đăng ký bản CKBVMT trước khi khoan thăm dò. • Đối với dự án đầu tư có hạng mục xây dựng công trình thuộc đối tượng phải xin giấy phép xây dựng, chủ dự án phải đăng ký bản CKBVMT trước khi đề nghị cơ quan có thẩm quyền cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng. • Đối với các dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, chủ dự án hoặc chủ cơ sở phải đăng ký bản CKBVMT trước khi thực hiện đầu tư, sản xuất, kinh doanh. => PHẢI TIẾN HÀNH TRƯỚC KHI TRIỂN KHAI DỰ ÁN, HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
 16. NỘI DUNG VÀ HỒ SƠ LẬP CKBVMT A) Nội dung: - Bản cam kết BVMT đối với các dự án đầu tư lập theo mẫu Phụ lục 5.1 và 5.2 Thông tư số 26/2011/TT- BTNMT. - Bản cam kết BVMT đối với các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không thuộc đối tượng phải lập dự án đầu tư theo mẫu Phụ lục 5.1 và 5.3 Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT. B) Hồ sơ đăng ký bản cam kết BVMT bao gồm: - 03 bản cam kết BVMT; - 01 dự án đầu tư (báo cáo nghiên cứu khả thi) hoặc phương án sản xuất, kinh doanh.
 17. Quy định trách nhiệm của chủ dự án sau khi bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký a) Thực hiện các biện pháp giảm thiểu những tác động xấu đến môi trường trong bản cam kết BVMT đã được đăng ký. b) Dừng hoạt động và báo cáo kịp thời cho UBND cấp xã, UBND cấp huyện nơi có dự án để chỉ đạo và phối hợp xử lý trong trường hợp để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng trong quá trình thực hiện dự án, sản xuất, kinh doanh.
 18. Quy định trách nhiệm của chủ dự án sau khi bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký c) Trường hợp dự án đầu tư, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thay đổi tính chất hoặc quy mô đến mức tương đương với đối tượng phải lập báo cáo ĐTM được quy định tại Phụ lục II Nghị định này, chủ dự án, chủ cơ sở phải lập báo cáo ĐTM gửi cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 18 Nghị định này để được thẩm định, phê duyệt theo quy định. d) Xây dựng kế hoạch giám sát, báo cáo định kỳ với cơ quan chức năng quản lý. Theo cam kết với chính phủ Canada, chủ dự án phải niêm yết công khai bản Cam kết bảo vệ môi trường để cộng đồng có thể nắm rõ và thực hiện việc giám sát.
 19. 4 Các vấn đề môi trường phát sinh trong thực hiện xây dựng CSHT quy mô nhỏ
 20. Các thành phần môi trường cần quan tâm • Môi trường vật lý có thể bị tác động như: – Không khí – Nước mặt, nước ngầm – Đất

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản