intTypePromotion=3

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng (9 chương)

Chia sẻ: Bfvhgfff Bfvhgfff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:312

0
119
lượt xem
39
download

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng (9 chương)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tiền tệ ngân hàng gồm 9 chương trình bày lý thuyết căn bản về tiền tệ ngân hàng như bản chất chức năng của tiền tệ, tổng quan về thị trường tài chính, lãi suất, ngân hàng trung gian, tổ chức tài chính phi ngân hàng, ngân hàng trung ương, cung cầu tiền tệ, lạm phát và chính sách tiền tệ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tiền tệ ngân hàng (9 chương)

 1. N I DUNG MÔN H C Chương 1: B n ch t – Ch c năng c a ti n t Chương 2: T ng quan v Th trư ng tài chính Chương 3: Lãi su t Chương 4: Ngân hàng trung gian Chương 5: T ch c tài chính phi ngân hàng Chương 6: Ngân hàng Trung ương Chương 7: Cung c u ti n t Chương 8: L m phát Chương 9: Chính sách ti n t
 2. CHƯƠNG 1 B N CH T - CH C NĂNG TI N T B môn Ti n t Khoa Ngân hàng
 3. N I DUNG B n ch t c a ti n t Ch c năng c a ti n t Vai trò c a ti n t
 4. S RA ð I C A TI N T Trao ñ i hàng hóa qua 2 giai ño n: • Trao ñ i tr c ti p: H – H Yêu c u: ph i có s trùng h p kép v nhu c u gi a các bên tham gia trao ñ i • Trao ñ i gián ti p: H – T – H Ti n xu t hi n
 5. B N CH T C A TI N T Theo K.Mark “Ti n là m t lo i hàng hóa ñ c bi t, ñ c quy n gi vai trò v t ngang giá chung ñ bi u hi n ño lư ng giá tr hàng hóa khác và là môi gi i trung gian trong quá trình trao ñ i” Theo KTH hi n ñ i: “Ti n là phương ti n trao ñ i ñư c xã h i ch p nh n và ñư c pháp lu t b o v ”
 6. CÁC HÌNH THÁI TI N T Ti n Ti n gi y hàng hóa Ti n Ti n kim lo i qua ngân hàng
 7. TI N HÀNG HÓA Các hàng hóa ñư c s d ng làm trung gian trao ñ i: g o, c u, mu i, v sò, g , l a… H n ch c a ti n hàng hóa: • Khó v n chuy n • Khó d tr , b o qu n hay b o toàn giá tr • Khó chia nh hay g p l i • Ch ñư c ch p nh n trong t ng khu v c, t ng ñ a phương
 8. TI N KIM LO I (TI N VÀNG) • ðư c ch p nh n r ng rãi Ưu • B n v ng ñi m • D chi nh và h p nh t • Giá tr n ñ nh, ít bi n ñ i • B t ti n khi di chuy n kh i lư ng l n H n • Khó th c hi n các GD nh ch • Kh năng khai thác có h n, không ñ ñáp ng nhu c u NKT
 9. TI N GI Y Ưu ñi m: • Nh , d dàng c t tr và v n chuy n • Có nhi u m nh giá, thu n ti n trong trao ñ i • Chi phí phát hành th p H n ch : • Lưu thông ti n gi y d rơi vào tình trang b t n ñ nh • Không b n, d rách • Chi phí lưu thông tương ñ i l n
 10. TI N QUA NGÂN HÀNG Là s dư trên tài kho n ti n g i c a khách hàng t i NHTG Ưu ñi m: • Ti t ki m CFGD. • T c ñ thanh toán cao, an toàn và ñơn gi n → tăng hi u qu kinh t . • Thu n ti n cho vi c thanh toán các giao d ch có giá tr l n. H n ch : • CF v th i gian, x lý ch ng t • CF hi n ñ i hóa ngân hàng.
 11. TÍNH CH T C A TI N T ðư c ch p nh n r ng rãi trong lưu thông D nh n bi t Có th chia nh ñư c Lâu b n D v n chuy n Khan hi m ð ng nh t
 12. CH C NĂNG C A TI N T Phương ti n trao ñ i (Medium of exchange) Thư c ño giá tr (Unit of account) Tích lũy giá tr (Store of value)
 13. PHƯƠNG TI N TRAO ð I Ti n ñư c s d ng làm phương ti n mua hàng hóa d ch v ho c thanh toán các kho n n Tác d ng: • Kh c ph c ñư c h n ch c a trao ñ i tr c ti p: “s trùng h p ý mu n” → gi m CFGD • Tăng hi u qu kinh t thông qua thúc ñ y CMH và phân công LðXH
 14. THƯ C ðO GIÁ TR Ti n ñư c s d ng ñ ño lư ng, bi u hi n giá tr hàng hóa, d ch v . Tác d ng: • T o s thu n ti n, d dàng khi so sánh giá tr các hàng hóa v i nhau • Ti t ki m CFGD nh vi c gi m s l n hình thành giá trung gian.
 15. TÍCH LŨY GIÁ TR Tích lũy s c mua cho nhu c u chi dùng trong tương lai. Tác d ng: • Kh c ph c h n ch c a tích lũy b ng hi n v t: d hư h ng, khó che gi u… • T o phương ti n tích lũy an toàn v i tính l ng cao.
 16. VAI TRÒ C A TI N T ð i v i kinh t vi mô ð i v i kinh t vĩ mô
 17. YÊU C U Phân bi t ti n (Money) v i: • ð ng ti n (Currency) • Thu nh p (Income) • Tài s n (Weath) www.themegallery.com
 18. YÊU C U Tìm hi u tình tr ng ñô la hóa trên th gi i và Vi t Nam www.themegallery.com
 19. CHƯƠNG 2 T NG QUAN V TH TRƯ NG TÀI CHÍNH B môn Ti n t Khoa Ngân hàng
 20. N I DUNG Ch c năng và vai trò TTTC Phân lo i TTTC Công c TTTC

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản