intTypePromotion=1

BÀI GIẢNG: "Tiền tệ, tài khóa và lạm phát"

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
175
lượt xem
68
download

BÀI GIẢNG: "Tiền tệ, tài khóa và lạm phát"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng:"tiền tệ, tài khóa và lạm phát" giúp bạn xác định được các nhân tố ảnh hưởng đến Cung Cầu tiền tệ trong nền kinh tế, trước hết bạn cần phải xác định được đối tượng có nhu cầu về tiền trong nền kinh tế là những ai? họ có nhu cầu để làm gì?

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG: "Tiền tệ, tài khóa và lạm phát"

 1. TIEÀN TEÄ, TAØI KHOÙA VAØ LAÏM PHAÙT PGS.TS. SÖÛ ÑÌNH THAØNH KHOA TAØI CHÍNH NHA NÖÔÙC TAI NHAØ NÖÔC 2/7/2009 1
 2. NOÄI DUNG NGHIEN CÖÙU NGHIEÂN CÖU 1. Cau tien 1 Caàu tieàn teä 2. Moâ hình ISLM, chính saùch tieàn teä vaø taøi khoùa trong moâ hình ISLM 3. Tien 3 Tieàn teä, taøi khoùa vaø lam phaùt tai khoa va laïm phat 2/7/2009 2
 3. LYÙ THUYEÁT CAÀU TIEÀN TEÄ Taïi sao caùc chuû theå caàn tieàn ? Caùc chuû theå caàn tieàn teä ñeå ñaùp öùng nhu caàu: Caàu ñaàu tö Caàu tieâu duøng … 2/7/2009 3
 4. LYÙ THUYEÁT CAÀU TIEÀN TEÄ Nhaân toá aûnh höôûng caàu tieàn teää: Thu nhaäp Gia ca va laïm phaùt Giaù caû vaø lam phat Laõi suaát Cô caáu dan soá Vaên hoa cau daân so, Van hoùa 2/7/2009 4
 5. ( (Thuyeát soá löôïïng tieàn teää Fisher 1887-1947) y ) M.V = P.Y M: Khoái löôïng tieàn löu haønh P: Giaù caû haøng hoùa Y: Khoi löôï hang hoa Y Kh ái löông h ø h ù => M.V = GDP V: Toác ñoä voøng quay ñoàng tieàn (velocity of Toc vong ñong tien money) Phöông trình treân goïi laø phöông trình trao ñoåi (Equation of exchange) nghóa l ø soáá löông ti àn t ä (E ti f h ) hó laø löôï tieà teä nhaân vôùi soá laàn maø löôïng tieàn chi tieâu trong moät naêm baèng soá thu nhaäp danh nghóa (P.Y) 2/7/2009 5
 6. (Fisher 1887-1947) PY laø thu nhaääp danh nghóa, ñöôïïc quyeát ñònh bôûi M. g q y ò Nghóa laø giaù caû haøng hoùa bieán ñoäng tuøy thuoäc vaøo löôïng cung tieàn M Fisher cho raèng V trong ngaén laø coá ñònh rang ngan la co ñònh. Töø ñoù coù theå chuyeån ñoåi phöông trình trao ñoåi thaønh lyù thuyeát soá löôïng tieàn teä. PY ñöôïc quyeát bôûi soá löôïng tieàn . Ví d : V = 5 PY l ø 5 tyûû ñ àng thì M = 1 tyûû ñ àng duï 5; laø ñoà hì ñoà Lyù thuyeát soá löôïng tieàn teä cho raèng: Neu gap ñoi Neáu gaáp ñoâi M thì P cuõng gaáp ñoâi trong ngaén han vì V vaø Y cung gap ñoi ngan haïn va coá ñònh. Nhöõng thay ñoåi möùc giaù keát quaû duy nhaát laø töø thay ñoåi soá löôïng tien löông tieàn teä 2/7/2009 6
 7. (Fisher 1887-1947) Coù theå vieát laïi phöông trình trao ñoåi : M = PY/V Khi thò tröôøng tieàn teä caân baèng thì soá löôïng tieàn teä maø coâng chuùng naém giöõ baèng vôùi soá löôïng caàu tieàn teä Md . Goïi k= 1/V, khi ñoù phöông trình treân ñöôïïc vieát laïïi: , p g Md = k x PY Do k laø coá ñònh, caàu tieàn laø haøm soá cuûa thu nhaäp danh nghóa PY Laõi suaát khoâng coù aûnh höôûng ñeán caàu tieàn teä. PY. Lai suat khong co anh höông ñen cau tien Theo Fisher, coâng chuùng naém giöõ tieàn laø ñeå giao dòch vaø caàu tieàn teä phuï thuoäc vaøo: Nhu caàu giao dòch PY. Caùch thöùc ñieàu haønh cuûa caùc ñònh cheá taùc ñoäng đñến giao dòch, töø ñoù quyeát ñònh ñeán V vaø k. tö ño quyet ñen va 2/7/2009 7
 8. (Cambridge –Marsall &Pigou) Khaùc vôùi Fisher, Cambridge cho raèng coâng chuùng raát linh hoaït trong vieäc naém giöõ tieàn vaø khoâng phuï thuoäc hoaøn toaøn vaøo caùc ñònh cheá taøi chính. Cong chung can tien ñe Coâng chuùng caàn tieàn ñeå trao ñoåi vaø caát tröõ giaù trò Tieàn laø ñoi va cat trö gia trò. Tien la moät taøi saûn vaø caàu tieàn teä phuï thuoäc vaøo: Möùc ñoä giao dòch cuûa coâng chuùng Möùc ñoä giaøu coù cuûa coâng chuùng . k coù theå thay ñoåi trong ngaén haïn. Söï caát tröõ tieàn phuï thuoäc vaøøo l i töùùc k ø voïng cuûûa caùùc taøøi saûûn coùù chöùùc naêng caáát tröõõ giaùù lôï kyø h i trò 2/7/2009 8
 9. (Keynes 1884 -1946) y Thuyeát öu thích thanh khoaûn cuûa Keynes Söï öu thích tieààn maët xuaáát phaùt töø: Ñoäng cô giao dòch ( Transaction motive) Tien la Tieàn laø phöông tieän trao ñoåi (tính loûng cao) ñoi long Ñoäng cô döï phoøng (Precautionary motive) Tien la Tieàn laø phöông tieän ñaùp öùng caùc nhu caàu khoâng ñap öng cac cau khong mong ñôïi ( tính loûng cao) Ñoäng cô ñaàu cô (Speculative motive) Tieà Ti àn vaøø traùùi phieááu. C âng chuùùng choïn tieààn h hi Coâ h h i hay traùi phieáu? Cầu tiền quan hệ nghịch với laõi suấtlai 2/7/2009 9
 10. (Keynes 1884 -1946) 1946) 2/7/2009 10
 11. (Keynes 1884 -1946) 1946) Keynes phaân bieät soá löông tieàn danh nghiaõ (nominal) vaø soá phan so löôïng tien nghia va so löôïng tieàn thöïc (real). Coâng chuùng muoán naém giöõ khoái löông tieàn thöc. Ba ñoääng cô g ï g ï giöõ tieàn coù quan heä ñeán Y vaø laõi suaát. Caàu tieàn teää ñöôïïc bieát ñeán nhö laø haøm soá “sôû thích tính loûng g”. Caàu tieàn thöïc (M/p) coù lieân quan ñeán Y vaø i: M d p = f (i, y ) - + 2/7/2009 11
 12. (Keynes 1884 -1946) 1946) Nghòch ñaûo coâng thöùc treân g ò P M d = 1 f (i, y ) Nhaân 2 veá cho Y ta coù v = PY = f (Y, y) M i Keynes cho raèng v bieán ñoåi. Khi i taêng thì f(i,Y) giaûm vì the theá => v gia taêng tang. 2/7/2009 12
 13. (Keynes 1884 -1946) 1946) r Cung tiền Cầu tiền L (r) M/P M/P 2/7/2009 13
 14. Thuyeát soá löôïng tieàn teä cuûa Milton_Friedman (1950s) Nhu caàu tieàn maët laø haøm soá cuûa nhieàu bieán: thu nhaäp, giaù caû, laõ l i suaáát, cô caááu taøøi saûûn vaøø söï öa thích caùù nhaâân hí h h Md P = f (Yp , rh − rm , re − rm ,π e − rm ) + - - - Trong ñoù: Md P cau t e t öïc caàu tieàn thöc Yp: cuûa caûi (taøi saûn) rm: tieàn lôøi kyø voïng cuûa tieàn teä rh: tieàn lôøi kyø voïng cuûa traùi phieáu re tieàn lôøi kyø voïng cuûa coå phieáu π e tyû leä laïm phaùt kyø voïng 2/7/2009 14
 15. Thuyeát soá löôïng tieàn teä cuûa Milton_Friedman (1950s) Sö khaùc nhau giöõa Keyness vaø Friedman: Friedman cho raèng: Söï khac giöa va rang: Coù nhieàu taøi saûn coù theå thay theá tieàn. Taùch traùi phieáu ra khoûi coå phieáu, chuùng coù möùc tieàn lôøi khaùc nhau Tieàn vaø haøng hoùa coù theå thay theá nhau tuøy theo tyû suaát sinh lôïi cuûa chuùng. Möc Möùc sinh lôi cuûa tieàn teä khoâng coá ñònh Sö thay ñoåi möùc lôïi cua tien khong co ñònh. Söï ñoi möc sinh lôïi cuûa tieàn teä keùo theo söï thay ñoåi giaù caû cuûa traùi phieáu vaø coå phieáu. Neáu nhö Keynes cho raèng laõi suaát aûnh höôûng quan troïng ñeán caàu tieàn teä thì Friedman cho raèng caàu tieàn teä ít bò aûnh höôûng bôi lai suat va co bôûi laõi suaát vaø coù tính oån ñònh on 2/7/2009 15
 16. Milton_Friedman (1950s) H am cau tieàn teä cua Friedman coù theå vieát thanh: aøm caàu tien cuûa co the viet thaønh: Md P = f (Yp ) v= Y f (Y p ) => Khaùc vôùi keynes, Friedman cho raèng caàu tieàn teä chuû yeáu phuï thuoäc vaøo thu nhaäp. 2/7/2009 16
 17. MOÂ HÌNH ISLM Moâ hình ISLM ñöôc John Hicks (1937) phaùt o S ñöôïc Jo c s ( 937) p at trieån döïa vaøo phaân tích cuûa Keynes (1936) Mo Moâ hình ISML giaûi thích laõi suaát vaø saûn löông giai lai suat va san löôïng ñöôïc quyeát ñònh nhö theá naøo öùng vôùi moät möùc gia co giaù coá ñònh (trong ngaén han) ngan haïn) Coâng duïng ISLM: (i) döï baùo kinh teá; (ii) kieåm soat tac soaùt taùc ñoäng chính saùch cuûa chính phuû ñeán hoat sach cua phu ñen hoaït ñoäng kinh teá toång theå. 2/7/2009 17
 18. Caùc khaùi nieääm cô baûn Toång caàu xaõ hoääi AE = C + I + G + ( X − M ) Keynes hình thaønh moâ hình soá nhaân treân cô sôû phaân thanh mo so nhan tren sô phan taùch chi tieâu xaõ hoäi thaønh hai loaïi: (i) chi tieâu töï ñònh (Autonomy expenditures) thay ñoåi theo nhöõng nhaân toá khaùc, ñoäc laäp vôùi thay ñoåi thu nhaäp; (ii) Chi tieâu öùng duï (Induced expenditure) laø thaønh phaàn chi tieâu thay ñoå th ñ åi khi th nhaääp th ñ åi. thu h thay ñoå 2/7/2009 18
 19. Caùc khaùi nieääm cô baûn Khi ñoù AE = C + I + G + ( X − M) = AE + mpcY 0 Trong ñoù: ño: AE0 laø chi tieâu töï ñònh (chi tieâu duøng vaø chi ñaàu tö); mpc: thieân höôùng tieâu duøng bieân (Marginal thien höông tieu dung bien propensity to consume); Y: thu nhaäp; vaø tích soá mpcY chính laø chi tieâu öùng duï. 2/7/2009 19
 20. Caùc khaùi nieääm cô baûn ΔC Δ AE mpc ñöôc tính: p ï mpc = p = ΔY ΔY Döïa vaøo mpc, Keynes thieát laäp moái quan heä giöõa chi tieâu cuûa ngöôøi tieâu duøng (C) vôùi thu nhaääp khaû duïïng g ( ) (disposable income: YD). Trong ñoù, thu nhaäp khaû duïng (YD) ñöôïc xaùc ñònh baèng toång thu nhaäp (Y) tröø ñi thueá (T): YD = Y - T. Haøm soá tieâu duøng C ñöôïc dieãn taû qua coâng thöùc: C = a + mpcY D a laø chi tieâu töï ñònh cuûa ngöôøi tieâu duøng. 2/7/2009 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2