intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Đại cương về tin học

Chia sẻ: Nguyễn Hải Trường | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

76
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 "Đại cương về tin học" thuộc bài giảng Tin học đại cương được thiết kế và trình chiếu trên Powerpoint, dành cho đào tạo trình độ sơ cấp nghề. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để nắm bắt thông tin chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học đại cương: Chương 1 - Đại cương về tin học

 1. Ch­¬ng  I: §¹i c ­¬ng  vÒ tin häc I. C¸c  kh¸i niÖm c ¬ b¶n:  1. Tin häc  lµ g ×: Tin häc lµ mét ngµnh khoa häc cã môc tiªu lµ ph¸t triÓn vµ sö dông m¸y tÝnh ®iÖn tö ®Ó nghiªn cøu cÊu tróc, tÝnh chÊt cña th«ng tin, ph­¬ng ph¸p thu thËp, l­u tr÷, t×m kiÕm, biÕn ®æi, truyÒn th«ng tin vµ øng dông vµo c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña ®êi sèng x· héi.
 2. Ch­¬ng  I: §¹i c ­¬ng  vÒ tin häc 2. Th«ng  tin: Th«ng tin lµ nh÷ng d÷liÖu, d÷kiÖn vÒ mét ®èi t­îng nµo ®ã gióp ta nhËn biÕt vµ xö lý ®­îc ®èi t­îng ®ã.  * §¬n v Þ ®o  th«ng  tin : Trong kü thuËt m¸y tÝnh ng­êi ta dïng 2 ký hiÖu 0 vµ 1 ®Ó l­u tr÷th«ng tin, mçi ký hiÖu 0 hoÆc 1 gäi lµ 1 bit ( Binary digit). 8 bit gäi lµ 1 byte( B) 1 KB (Kylo byte) =210 B =1024 B 1 MB ( Mega byte) =210 KB =1024KB 1GB( Giga byte) =210 MB =1024 MB.
 3. Ch­¬ng  I: §¹i c ­¬ng  vÒ tin häc * C¸c h m ∙ ho ¸ th«ng  tin: D÷liÖu M· ho¸ Gi¶i m· D÷ ®Çu vµo thµnh d·y 0 vµ 1 Xö lý d·y 0 vµ 1 liÖu ®Çu ra §Ó m· ho¸ d÷liÖu ta m· ho¸ theo b¶ng m· chuÈn cña mü ASCII ( amrican standard code for information interchange) Mçi ký tù ( Ch÷sè, ch÷c¸i, c¸c dÊu) ®Ò ®­îc m· ho¸ b»ng 8 bÝt( 1 byte), t­¬ng øng víi 256 (=28) ký tù, ch­a ®ñ ®Ó m· ho¸ tÊt c¶ c¸c b¶ng ch÷c¸i cña c¸c ng«n ng÷trªn thÕ gíi. VD: Ch÷A t­¬ng øng víi 0100 0001 hoÆc sè 41 trong bé m· ASCII Bëi vËy, ng­ßi ta ®· x©y dùng bé m· Unic o de sö dông 16 bÝt ®Ó m· ho¸ t­¬ng øng víi 65.536 ( =216) ký tù kh¸c nhau, cho phÐp thÓ hiÖn trong m¸y tÝnh v¨n b¶n cña tÊt c¶ c¸c ng«n ng÷trªn thÕ giíi.
 4. Ch­¬ng  I: §¹i c ­¬ng  vÒ tin häc 3. ø ng  dô ng  c ña tin häc  tro ng  s ù ph¸t triÓn c ña  nÒn kinh tÕ x∙ hé i. - C¸c bµi to¸n khoa häc kü thuËt nh­ bµi to¸n dù b¸o thêi tiÕt, thiÕt kÕ x©y dùng. - C¸c bµi to¸n qu¶n lý ®a d¹ng nh­: L­u tr÷hå s¬ nh©n sù, qu¶n lý l­u tr÷v©n tay hå s¬téi ph¹m cña nghµnh c«ng an, kÕ to¸n ng©n s¸ch ë c¸c ng©n hµng, kho b¹c, qu¶n lý häc tËp vµ gi¶ng d¹y ë c¸c tr­êng phæ th«ng, qu¶n lý doanh nghiÖp... - Bµi to¸n tù ®éng ho¸ vµ ®iÒu khiÓn. - TÝnh thuª bao tiÒn ®iÖn tho¹i, Ng­êi m¸y, c¸c robot ®iÒu khiÓn ë c¸c nhµ m¸y, ®iÒu khiÓn ra ®a vµ tªn löa
 5. Ch­¬ng  I: §¹i c ­¬ng  vÒ tin häc 4. S ¬ ®å c Êu tró c  m¸y tÝnh: - CÊu tróc chung cña m¸y tÝnh (Computer ) bao gåm: +Bé xö lý trung t©m. +Bé nhí trong. +Bé nhí ngoµi vµ c¸c thiÕt Bé nhí bÞ vµo/ ra. ngoµi: (Hard disk,Floppy disk) Bé xö lý trung t©m (Control Processing Unit – CPU ) Bé ®iÒu Bé sè ThiÕt bÞ ra khiÓn häc/l«gic ( Output ) Bé nhí trong:(RAM +ROM)
 6. Ch­¬ng  I: §¹i c ­¬ng  vÒ tin häc * ThiÕt bÞ vµo : Dïng ®Ó ®­a th«ng tin vµo m¸y tÝnh. Gåm c¸c thiÕt bÞ sau: Bµn phÝm( Keyboard), Chuét (Mouse), m¸y quÐt ( Scanner), Camera, Webcam.... a. Bµn p hÝm  ( ke y  b o ard ) Lµ thiÕt bÞ nhËp th«ng tin vµo . +Nhãm phÝm d÷liÖu gåm cã c¸c ch÷c¸i, ch÷sè, c¸c ký tù ®Æc biÖt. Tæng sè 101 hoÆc 104 phÝm. +Nhãm phÝm chøc n¨ng gåm c¸c phÝm F1, F2…., F12 cho phÐp ng­êi sö dông vµo c¸c lÖnh ë d¹ng ng¾n gän. ý nghÜa kh«ng ®­îc quy ®Þnh tr­íc mµ do phÇn mÒm ®ang ®iÒu khiÓn m¸y tÝnh quy ®Þnh. +Nhãm phÝm tr¹ng th¸i gåm: Ctrl, Alt, Shift… th­êng kh«ng sö dông riªng lÎ mµ dïng chung víi c¸c phÝm kh¸c. Tæ hîp c¸c phÝm sÏ cã t¸c dông nh­ mét phÝm míi mµ ý nghÜa sÏ do phÇn mÒm ®iÒu khiÓn m¸y tÝnh ®iÒu khiÓn quy ®Þnh.
 7. Ch­¬ng  I: §¹i c ­¬ng  vÒ tin häc +Nhãm ®iÒu khiÓn con trá gåm c¸c phÝm mòi tªn, Home, End,Tab cã t¸c dông di chuyÓn con trá .  Chø c  n¨ng  th«ng  th­ê ng  c ña m é t s è  p hÝm  d ïng   th­ê ng  xuy ª n: - ESC: Tho¸t khái mét tiÕn tr×nh( trë vÒ tr¹ng th¸i tr­íc ®ã) - Enter: Thi hµnh lÖnh hoÆc dïng ®Ó xuèng dßng khi so¹n th¶o - Delete: Xo¸ ký tù t¹i vÞ trÝ con trá. - BackSpace: Xo¸ ký tù bªn tr¸i con trá.
 8. Ch­¬ng  I: §¹i c ­¬ng  vÒ tin häc - §­a con trá sang ph¶i mét ký tù. - §­a con trá sang tr¸i mét ký tù. - §­a con trá lªn mét dßng. - §­a con trá xuèng mét dßng - Home §­a con trá vÒ ®Çu dßng. - End §­a con trá vÒ cuèi dßng - Ctrl +End: §­a con trá vÒ cuèi v¨n b¶n. - Ctrl +Home §­a con trá vÒ ®Çu v¨n b¶n. - Page down §­a con trá xuèng mét trang mµn h×nh. - Page Up §­a con trá lªn mét trang mµn h×nh. - Shift (gi÷)Ên gi÷phÝm Shift gâ ch÷in hoa, lÊy ký tù phÝa trªn phÝm cã 2 ký tù. - Capslock Gâ ch÷in hoa kh«ng dÊu
 9. Ch­¬ng  I: §¹i c ­¬ng  vÒ tin häc - Insert ChuyÓn chÕ ®é chÌn ®Ì - Tab Lïi vµo 1 kho¶ng - Numlock ( bËt/t¾t) : bËt ®Ìn Numlock sö dông khu vùc phÝm bªn tay ph¶i - PrintSceen : In th«ng tin trªn mµn h×nh ra m¸y tÝnh. b . Chué t ( Mo us e ): Lµ thiÕt bÞ ®iÒu khiÓn con trá chuét trªn mµn h×nh, chuét gåm cã 2 phÝm vµ chuét 3 phÝm bÊm. PhÝm chuét tr¸i, phÝm chuét ph¶i vµ phÝm chuét l¨n. - Nh¸y ®¬n ( Single Click): Nh¸y chuét 1 lÇn råi th¶ chuét. - Nh¸y ®óp( Double Click ): Nh¸y nhanh 2 lÇn råi th¶ chuét( nh¸y ®óp). - Rª chuét( Drag): BÊm vµ d÷nót chuét khi di chuyÓn
 10. Ch­¬ng  I: §¹i c ­¬ng  vÒ tin häc *  Bé  xö  lý trung  t©m: -CPU lµ bé n¶o cña m¸y tÝnh, ®iÒu khiÓn mäi ho¹t ®éng theo ch­¬ng tr×nh l­u trong bé nhí trong (RAM, Cache). -CPU gåm 2 bé phËn chÝnh: Bé ®iÒu khiÓn vµ bé sè häc. * Bé  nhí tro ng  ( hay g äi kh¸c  bé  nhí c hÝnh). Gåm 2 phÇn : ROM ( Read Only Memory): Bé nhí chØ ®äc RAM ( Random Access Memory): Bé nhí truy cËp ngÉu nhiªn +ROM: Chøa ch­¬ng tr×nh hÖ thèng do nhµ s¶n xuÊt n¹p s¨n, d÷liÖu kh«ng thÓ xo¸ ®­îc. C¸c ch­¬ng tr×nh trong ROM thùc hiÖn viÖc kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ vµ t¹o sù giao tiÕp ban ®Çu gi÷a phÇn cøng víi phÇn mÒm hÖ thèng( HÖ ®iÒu hµnh). Khi t¾t m¸y d÷liÖu trong ROM kh«ng bÞ mÊt ®i.
 11. Ch­¬ng  I: §¹i c ­¬ng  vÒ tin häc * Bé  nhí ng o µi Bé nhí ngoµi dïng ®Ó l­u tr÷l©u dµi d÷liÖu vµ hç trî cho bé nhí trong. Bé nhí ngoµi cña m¸y tÝnh th­ßng lµ: §Üa cøng, ®Üa mÒm, ®Üa CD, thiÕt bÞ nhí flash. §Üa cøng th­êng sö dông cã c¸c dung l­îng kho¶ng: 30 GB - 80 GB,160 GB vµ cao h¬n. §Üa mÒm: Cã ®­êng kÝnh 3,5 inch víi dung l­îng 1,44 MB §Üa CD : Mét c«ng nghÖ l­u tr÷quang häc, cã thÓ l­u tr÷®Õn 650 MB. ThiÕt bÞ nhí flash: Cã dung l­îng lín tõ 128 MB ®Õn hµng GB víi kÝch th­íc ng¾n gän vµ dÔ sö dông. ( thùc tÕ flash sö dông c«ng giao tiÕp USB nªn th­ êng gäi lµ USB * ThiÕt bÞ ra:  §­a d÷liÖu ra tõ m¸y tÝnh nh­: Mµn h×nh (Monitor),
 12. Ch­¬ng  I: §¹i c ­¬ng  vÒ tin häc II. M¹ng  m¸y tÝnh: M¹ng m¸y tÝnh bao gåm ba thµnh phÇn: *C¸c m¸y tÝnh. *C¸c thiÕt bÞ m¹ng ®¶m b¶o kÕt nèi c¸c m¸y tÝnh víi nhau. *PhÇn mÒm cho phÐp thùc hiÖn viÖc giao tiÕp gi÷a c¸c m¸y tÝnh.  1. Ph©n lo ¹i m¹ng  m¸y tÝnh. Khi c¸c m¸y ®­îc kÕt nèi víi nhau ®Ó trao ®æi th«ng tin hoÆc cïng chia sÏ ( dïng chung) tµi nguyªn ( thiÕt bÞ ngo¹i vi, d÷liÖu) ng­êi ta gäi lµ kÕt nèi m¹ng m¸y tÝnh. * Mé t s è  lo ¹i m ¹ng  tiª u b iÓu: +M¹ng LAN (Local Are Network): Cßn gäi lµ m¹ng côc bé, lµ h×nh thøc kÕt nèi c¸c m¸y tÝnh trong mét ph¹m vi hÑp th­êng trong mét phßng m¸y, mét c¬quan +M¹ng WAN ( Wide Area Network) : Cßn gäi lµ m¹ng diÖn réng lµ mét h×nh thøc kÕt nèi nhiÒu m¹ng LAN +M¹ng INTERNET lµ m¹ng m¸y tÝnh khæng lå, kÕt
 13. Ch­¬ng  I: §¹i c ­¬ng  vÒ tin häc 2.  C¸c  thiÕt bÞ kÕt nè i m¹ng +C¸p m¹ng vµ c¸c ®Çu nèi ghÐp (Connector) +C¸c bé ph©n ®­êng (HUB) +C¸c bé chØ ®­êng (ROUTER) +C¸c bé chuyÓn m¹ch ( SWITCH) +MODEM : Lµ thiÕt bÞ ®iÒu chÕ vµ gi¶i ®iÒu chÕ c¸c tÝn hiÖu sè(Digital) ®Ó truyÒn ®i xa qua ®­êng d©y ®iÖn tho¹i b»ng ph­¬ng ph¸p t¹o sãng mang *C«ng dông cña m¹ng Internet trong cuéc sèng hiÖn nay -Göi(nhËn) Th«ng ®iªp (Messege), th­ tÝn ®iÖn tö( Email) qua m¹ng cho mét ng­êi hoÆc nhiÒu ng­êi mét c¸ch nhanh chãng mµ kh«ng phô thuéc vµo vÞ trÝ ®Þa lý. -Trß chuyÖn ®Ó kÕt b¹n, lµm quen, mua b¸n hµng “giao tiÕp” qua m¹ng( ch¸t), trao ®æi kinh nghiÖm, bµy tá chÝnh kiÕn, ...vÒ mét chñ ®Ò, lÜnh vùc mµ m×nh quan t©m víi nhiÒu ng­êi kh¸c qua môc diÔn ®µn tõ kh¾p n¬i trªn thÕ giíi. -Truy cËp vµo c¸c kho t­ liÖu khæng lå trªn m¹ng víi ®Çy ®ñ kiÕn thøc vÒ c¸c lÜnh vùc cña c¸c nÒn v¨n hãa trªn thÕ giíi, trªn c¸c Website ®Ó t×m kiÕm c¸c th«ng tin mµ m×nh cÇn.
 14. Ch­¬ng  I: §¹i c ­¬ng  vÒ tin häc -Mua b¸n, qu¶ng c¸o hµng hãa, tæ chøc héi th¶o trªn m¹ng gióp tiÕt kiÖm ®­îc rÊt nhiÒu thêi gian vµ kinh phÝ; xem phim, nghe nh¹c, häc tËp,....trùc tuyÕn trªn m¹ng hoÆc t¶i vÒ m¸y tÝnh cña m×nh. -Cho kh¶ n¨ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, bµi to¸n mét c¸ch cô thÓ- Mét bµi to¸n víi hµng triÖu bé n¶o cïng suy nghÜ. 3. ø ng  dô ng  c ña m¹ng  Inte rne t tro ng  c ué c  s è ng   - Nhanh chãng truy cËp vµo c¸c kho t­ liÖu khæng lå cña c¸c th­ viÖn víi ®Çy ®ñ c¸c kiÕn thøc. - Göi mét th«ng ®iªp cho mét ng­êi hay cïng mét lóc cho rÊt nhiÒu ng­êi trong n­íc hay trªn thÕ giíi, nhËn vµ tr¶ lêi nhanh chãng nh÷ng th­ nhËn ®­îc. - Mua b¸n trªn m¹ng, ngåi ë nhµ cã thÓ lùa chän vµ mua hµng kh¾p trªn thÕ giíi. - Tham gia ch¬i trß ch¬i víi ng­êi cïng së thÝch trªn kh¾p thÕ giíi, kÕt nèi xem phim, nghe ca nh¹c trªn m¹ng. -Cã kh¼ n¨ng gi¶ quyÕt mét bµi to¸n tËp thÓ...
 15. Ch­¬ng  I: §¹i c ­¬ng  vÒ tin häc III. ViruS  tin häc  vµ c ¸c h phßng  c hè ng  1. Kh¸i niÖm c hung  vÒ VIRUS Virut m¸y tÝnh lµ c¸c ®o¹n m· ch­¬ng tr×nh do mét ng­êi nµo ®ã cã tr×nh ®é cao viÕt ra nh»m môc ®Ých trªu ®ïa hay ph¸ ho¹i. * §Æc  ®iÓm  c ña Virus +TÝnh l©y lan : C¸c ch­¬ng tr×nh nµy cã kh¶ n¨ng tù sao chÐp sang vµi m¹ng tin phñ ë æ cøng, æ mÒm. Virus cã thÓ lan truyÒn qua hÖ thèng m¸y tÝnh mét cùc kú nhanh. +TÝnh ph¸ ho¹i : T­¬ng tù nh­ Virus sinh häc sù ph¸ ho¹i cña Virót tin häc phô thuéc vµo chñng lo¹i Virut vµ còng cã thÓ chia ra Virus lµnh tÝnh hay Virus ¸c tÝnh. V×nã rÊt khã ph¸t hiÖn ®èi víi ng­êi sö dông th«ng th­ êng. * Ph©n lo¹i Virus: Cã 2 lo¹i - Virus Boot: Virus nµy chØ x©m nhËp vµo c¸c file ch­¬ng tr×nh( File hÖ thèng) - Virus File : Virus nµy chØ tÊn c«ng vµo c¸c file d÷liÖu.
 16. Ch­¬ng  I: §¹i c ­¬ng  vÒ tin häc 2.  C¸c  triÖu c hø ng  c ña Viró t +M¸y bÞ treo, m¸y ho¹t ®éng chËm +M¸y kh«ng khëi ®éng ®­îc b»ng ®Üa cøng +Khëi ®éng b»ng ®Üa mÒm nh­ng kh«ng nhËn biÕt ®­îc ®Üa cøng. +Dung l­îng æ cøng bÞ thu hÑp. +Cã thÓ tù mÊt d÷liÖu.  3.  C¸c  c h­¬ng  tr×nh diÖt Virut th«ng  dô ng   hiÖn nay +BKAV( B¸ch khoa Anti Virut), CMC, kaspersky, AVG …
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2