Bài giảng Tin học đại cương - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:166

0
21
lượt xem
2
download

Bài giảng Tin học đại cương - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tin học đại cương cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về: Khái niệm thông tin, biểu diễn thông tin trong máy tính, hệ thống máy tính, phần cứng, phần mềm, hệ điều hành, mạng máy tính, giải quyết bài toán bằng máy tính, các cấu trúc lập trình cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học đại cương - Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

2010<br /> TRƢỜNG ĐẠI HỌC<br /> BÁCH KHOA HÀ NỘI<br /> VIỆN CÔNG NGHỆ<br /> THÔNG<br /> TIN<br /> VÀ<br /> TRUYỀN THÔNG<br /> <br /> [BÀI GIẢNG TIN HỌC ĐẠI<br /> CƢƠNG - IT1110]<br /> [Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the contents of the<br /> document. Type the abstract of the document here. The abstract is typically a short summary of the<br /> contents of the document.]<br /> <br /> THÔNG TIN MÔN HỌC<br /> Trình độ:<br /> Sinh viên đại học các ngành<br /> Khối lƣợng:<br /> <br /> 4(3-1-1-8)<br /> <br /> <br /> <br /> Lý thuyết: 45 tiết<br /> <br /> <br /> <br /> Bài tập/BTL:<br /> <br /> 15 tiết (bài tập, thảo luận)<br /> <br /> <br /> <br /> Thí nghiệm:<br /> <br /> 5 bài (x 3 tiết) (thực hành)<br /> <br /> Mô tả vắn tắt nội dung:<br /> Khái niệm thông tin, biểu diễn thông tin trong máy tính. Hệ thống máy tính: phần cứng, phần<br /> mềm, hệ điều hành, mạng máy tính. Giải quyết bài toán bằng máy tính. Các cấu trúc lập trình cơ<br /> bản..<br /> <br /> 2<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> <br /> PHẦN 1. TIN HỌC CĂN BẢN .............................................................................. 8<br /> I.1. Thông tin và biểu diễn thông tin (5T lý thuyết)............................................. 8<br /> I.1.1. Các khái niệm cơ bản về thông tin và tin học (1T lý thuyết) ............................................8<br /> I.1.1.1. Thông tin và xử lý thông tin.......................................................................................8<br /> a. Thông tin - Dữ liệu – Tri thức.......................................................................................8<br /> b. Qui trình xử lý thông tin ...............................................................................................9<br /> I.1.1.2. Máy tính điện tử và phân loại ....................................................................................9<br /> a. Lịch sử phát triển của máy tính điện tử ........................................................................9<br /> b. Phân loại máy tính điện tử ..........................................................................................10<br /> I.1.1.3. Tin học và các ngành công nghệ liên quan ..............................................................10<br /> a. Tin học ........................................................................................................................10<br /> b. Công nghệ thông tin (Information Technology - IT)..................................................11<br /> c. Công nghệ thông tin và truyền thông ..........................................................................11<br /> I.1.2. Biểu diễn dữ liệu trong máy tính (4T lý thuyết) .............................................................11<br /> I.1.2.1. Biểu diễn số trong các hệ đếm .................................................................................11<br /> a. Hệ đếm cơ số b............................................................................................................11<br /> b. Hệ đếm thập phân (Decimal system, b=10)................................................................12<br /> c. Hệ đếm nhị phân (Binary system, b=2) ......................................................................13<br /> d. Hệ đếm bát phân (Octal system, b=8) ........................................................................13<br /> e. Hệ đếm thập lục phân (Hexa-decimal system, b=16) .................................................13<br /> f. Chuyển đổi một số từ hệ thập phân sang hệ đếm cơ số b ...........................................14<br /> I.1.2.2. Biểu diễn dữ liệu trong máy tính và đơn vị thông tin ..............................................14<br /> a. Nguyên tắc chung .......................................................................................................14<br /> b. Đơn vị thông tin ..........................................................................................................15<br /> I.1.2.3. Biểu diễn số nguyên .................................................................................................16<br /> a. Số nguyên không dấu ..................................................................................................16<br /> b. Số nguyên có dấu ........................................................................................................16<br /> c. Tính toán số học với số nguyên ........................................................................................17<br /> Cộng/ trừ số nguyên ........................................................................................................17<br /> Nhân/ chia số nguyên......................................................................................................17<br /> I.1.2.4. Biểu diễn số thực......................................................................................................18<br /> a. Nguyễn tắc chung .......................................................................................................18<br /> b. Chuẩn IEEE754/85 .....................................................................................................19<br /> I.1.2.5. Biểu diễn ký tự .........................................................................................................20<br /> a. Nguyên tắc chung .......................................................................................................20<br /> b. Bộ mã ASCII ..............................................................................................................20<br /> c. Bộ mã Unicode ...........................................................................................................22<br /> <br /> I.2. HỆ THỐNG MÁY TÍNH (7 tiết) ................................................................. 23<br /> I.2.1. Hệ thống máy tính (3T lý thuyết)................................................................................23<br /> <br /> 3<br /> <br /> a. Mô hình cơ bản của máy tính......................................................................................23<br /> b. Bộ xử lý trung tâm – CPU ..........................................................................................25<br /> c. Bộ nhớ .........................................................................................................................26<br /> d. Hệ thống vào-ra ..........................................................................................................27<br /> e. Liên kết hệ thống (buses) ............................................................................................29<br /> I.2.1.2. Phần mềm máy tính .................................................................................................30<br /> a. Dữ liệu và giải thuật ....................................................................................................30<br /> b. Chương trình và ngôn ngữ lập trình ...........................................................................35<br /> c. Phân loại phần mềm máy tính .....................................................................................37<br /> I.2.2. Mạng máy tính (2T lý thuyết) .....................................................................................37<br /> I.2.2.1. Lịch sử phát triển của mạng máy tính ......................................................................37<br /> I.2.2.2. Phân loại mạng máy tính ..........................................................................................38<br /> I.2.2.3. Các thành phần cơ bản của một mạng máy tính ......................................................38<br /> I.2.2.4. Mạng Internet ...........................................................................................................40<br /> I.2.3. Giới thiệu hệ điều hành (2T lý thuyết) ........................................................................41<br /> I.2.3.1. Các khái niệm cơ bản ...............................................................................................41<br /> a. Khái niệm hệ điều hành ..............................................................................................41<br /> b. Tệp (File) ....................................................................................................................41<br /> c. Quản lý tệp của hệ điều hành ......................................................................................42<br /> I.2.3.2. Hệ lệnh của hệ điều hành .........................................................................................43<br /> I.2.3.3. Hệ điều hành Windows ............................................................................................44<br /> a. Sự ra đời và phát triển .................................................................................................44<br /> b. Khởi động và thoát khỏi Windows XP .......................................................................44<br /> c. Một số thuật ngữ và thao tác thường sử dụng .............................................................45<br /> d. Cấu hình Windows (Control Panel) ............................................................................47<br /> e. Windows Explorer ......................................................................................................52<br /> <br /> I.3. Các hệ thống ứng dụng (4T lý thuyết) .......................................................... 56<br /> I.3.1. Các hệ thống quản lý thông tin........................................................................................56<br /> I.3.1.1. Các khái niệm về thông tin và Hệ thống quản lý thông tin ..........................................56<br /> I.3.1.2. Phân loại...................................................................................................................56<br /> a. Phân loại theo cấp bậc quản lý ....................................................................................56<br /> b. Phân loại theo chức năng nghiệp vụ ...........................................................................59<br /> c. Phân loại theo quy mô tích hợp ..................................................................................60<br /> I.3.2. Hệ thông tin bảng tính .....................................................................................................62<br /> I.3.3. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu .................................................................................................67<br /> I.3.3.1. Cơ sở dữ liệu ............................................................................................................67<br /> a. Khái niệm về Cơ Sở Dữ Liệu......................................................................................67<br /> b. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu.............................................................................................72<br /> I.3.4. Các hệ thống thông minh ................................................................................................76<br /> <br /> PHẦN II. GIẢI QUYẾT BÀI TOÁN .................................................................. 77<br /> 4<br /> <br /> II.1. Thuật toán(4 tiết LT) .................................................................................... 77<br /> II.1.1. Định nghĩa thuật toán .....................................................................................................77<br /> II.1.2. Biểu diễn thuật toán .......................................................................................................78<br /> II.1.2.1. Ngôn ngữ lưu đồ .....................................................................................................79<br /> II.1.2.2. Mã giả .....................................................................................................................83<br /> II.1.3. Thuật toán đệ qui ...........................................................................................................84<br /> II.1.4. Một số thuật toán thông dụng ........................................................................................85<br /> II.1.4.1. Thuật toán số học ....................................................................................................85<br /> II.1.4.2. Thuật toán về dãy ...................................................................................................86<br /> II.1.5. Thuật giải heuristic ........................................................................................................87<br /> II.1.5.1. Thuật giải – Sự mở rộng khái niệm của thuật toán .................................................87<br /> II.1.5.2. Thuật giải heuristic .................................................................................................87<br /> <br /> II.2. Giải quyết bài toán (4 tiết LT, 2 tiết BT) .................................................... 88<br /> II.2.1. Khái niệm về bài toán ....................................................................................................88<br /> II.2.2. Các bước giải quyết bài toán bằng máy tính ..................................................................89<br /> <br /> Bài tập về Thuật toán (2 tiết BT) ......................................................................... 90<br /> II.2.3. Các phương pháp giải quyết bài toán bằng máy tính .....................................................90<br /> II.2.3.1. Giải quyết bài toán theo hướng xác định trực tiếp lời giải: ....................................90<br /> II.2.3.2. Giải quyết bài toán theo hướng tìm kiếm lời giải ...................................................91<br /> II.2.4. Phân loại bài toán ...........................................................................................................91<br /> II.2.4.1. Độ phức tạp thuật toán ............................................................................................91<br /> II.2.4.2. Phân loại bài toán ...................................................................................................93<br /> <br /> PHẦN 3. LẬP TRÌNH .......................................................................................... 95<br /> III.1. Tổng quan về ngôn ngữ C (3 tiết LT) ........................................................ 95<br /> III.1.1. Lịch sử phát triển ..........................................................................................................95<br /> III.1.2. Các phần tử cơ bản của ngôn ngữ C .............................................................................96<br /> 1.2.1. Tập kí tự ................................................................................................................96<br /> 1.2.2. Từ khóa .................................................................................................................96<br /> 1.2.3. Định danh..............................................................................................................97<br /> 1.2.4. Các kiểu dữ liệu ....................................................................................................98<br /> 1.2.5. Hằng ......................................................................................................................99<br /> 1.2.6. Biến .....................................................................................................................100<br /> 1.2.7. Hàm.....................................................................................................................100<br /> 1.2.8. Biểu thức .............................................................................................................101<br /> 1.2.9. Câu lệnh ..............................................................................................................101<br /> 1.2.10. Chú thích ...........................................................................................................102<br /> III.1.3. Cấu trúc cơ bản của một chương trình C ....................................................................102<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản