intTypePromotion=3

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 8: Ôn tập và bổ sung về giải toán

Chia sẻ: Võ Thanh Sơn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
77
lượt xem
18
download

Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 8: Ôn tập và bổ sung về giải toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời quý thầy cô giáo và các bạn học sinh cùng tham khảo Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 8: Ôn tập và bổ sung về giải toán thiết kế bằng Powerpoint chuyên ghiệp giúp nâng cao kĩ năng và kiến thức trong việc soạn bài giảng điện tử giảng dạy và học tập. Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 8: Ôn tập và bổ sung về giải toán trình bày bằng Slide rất sống động với các hình ảnh minh họa giúp các em học sinh dễ dàng hiểu được bài giảng và nhanh chóng năm bắt các nội dung chính bài học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán 5 chương 1 bài 8: Ôn tập và bổ sung về giải toán

 1. TOAÙN LỚP 5
 2. Toaùn Caâu 1: Moät ngöôøi laøm trong 3 ngaøy laøm ñöôïc 600 000 ñoàng tieàn coâng. Hoûi möùc traû coâng nhö theá, neáu laøm trong 5 ngaøy thì ngöôøi ñoù traû ñöôïc bao nhieâu tieàn? Caâu 2: Baøi toaùn treân thuoäc daïng toaùn gì? Neâu caùc caùch giaûi daïng toaùn lieân quan ñeán tæ leä?
 3. Tuần: 4 Tiết: 18
 4. Toaùn OÂN TAÄP VAØ BOÅ SUNG VEÀ GIAÛI TOAÙN a) Ví duï: Coù 100kg gaïo ñöôïc chia ñeàu vaøo caùc bao. Baûng döôùi ñaây cho bieát soá bao gaïo coù ñöôïc khi chia heát soá gaïo ñoù vaøo caùc bao, moãi bao ñöïng 5kg, 10kg, 20kg: Soá ki-loâ-gam gaïo ôû moãi 5kg 10kg 20kg bao 20 bao 10 bao 5 bao Soá bao gaïo Nhaän xeùt: Khi soá ki-loâ-gam gaïo ôû moãi bao gaáp leân bao nhieâu laàn thì soá bao gaïo coù ñöôïc laïi giaûm ñi baáy nhieâu laàn.
 5. Toaùn OÂN TAÄP VAØ BOÅ SUNG VEÀ GIAÛI TOAÙN Nhaän xeùt: Khi soá ki-loâ-gam gaïo ôû moãi bao gaáp leân bao nhieâu laàn thì soá bao gaïo coù ñöôïc laïi giaûm ñi baáy nhieâu laàn. b) Baøi toaùn: Muoán ñaép xong neàn nhaø trong 2 ngaøy, caàn coù 12 ngöôøi. Hoûi muoán ñaép xong neàn nhaø ñoù trong 4 ngaøy thì caàn coù bao nhieâu ngöôøi? ( Möùc laøm cuûa moãi ngöôøi nhö nhau) Thảo luận nhóm đôi tóm tắt và giải bài toán
 6. Toaùn OÂN TAÄP VAØ BOÅ SUNG VEÀ GIAÛI TOAÙN Nhaän xeùt: Khi soá ki-loâ-gam gaïo ôû moãi bao gaáp leân bao nhieâu laàn b)thì soá bao gaïo coù ñöôïc laïi giaûm ñitaét: nhieâu laàn. Baøi toaùn: Toùm baáy 2 ngaøy : 12 ngöôøi 4 ngaøy : . . .ngöôøi? Baøi giaûi: Xaùc ñònh caùc ñaïi löôïng coù trong baøi toaùn
 7. Toaùn OÂN TAÄP VAØ BOÅ SUNG VEÀ GIAÛI TOAÙN b) Baøi toaùn: Caùch 1: Caùch 2: Muoán ñaép xong neàn nhaø trong 4 ngaøy gaáp 2 ngaøy soá laàn laø: moät ngaøy, caàn soá ngöôøi laø: 4 : 2 = 2 ( laàn) (*) 12 x 2 = 24 ( ngöôøi) (*) Muoán ñaép xong neàn nhaø trong 4 Muoán ñaép xong neàn nhaø trong 4 ngaøy, caàn soá ngöôøi laø: ngaøy, caàn soá ngöôøi laø: 12: 2 = 6 ( ngöôøi ) 24 : 4 = 6 ( ngöôøi ) Ñaùp soá: 6 ngöôøi Ñaùp soá: 6 ngöôøi Qua hai caùch giaûi, haõy neâu böôùc ruùt veà ñôn vò vaø böôùc ruùt veà tæ
 8. Toaùn OÂN TAÄP VAØ BOÅ SUNG VEÀ GIAÛI TOAÙN *Luyeän taäp Giaûi Baøi 1: Toùm taét: Ñeå laøm xong coâng vieäc trong 1 ngaøy 7 ngaøy : 10 ngöôøi thì caàn soá ngöôøi laø: 5 ngaøy : . . . 10 x 7 = 70 (ngöôøi) ngöôøi? Ñeå laøm xong coâng vieäc trong 5 ngaøy thì caàn soá ngöôøi laø: 70 : 5 = 14 (ngöôøi) Ñaùp soá: 14 ngöôøi
 9. Toaùn OÂN TAÄP VAØ BOÅ SUNG VEÀ GIAÛI TOAÙN *Luyeän taäp Baøi 2: Toùm taét: Giaûi 120 ngöôøi aên: 20 Ñeå aên heát soá gaïo ñoù trong moät ngaøy ngaøy thì caàn soá ngöôøi laø: 150 ngöôøi aên: … 120 x 20 = 240 ( ngöôøi) ngaøy? Soá ngaøy 150 ngöôøi aên heát soá gaïo ñoù laø: 240 : 150 = 16 (ngaøy) Ñaùp soá:16 ngaøy
 10. Toaùn OÂN TAÄP VAØ BOÅ SUNG VEÀ GIAÛI TOAÙN *Luyeän taäp Baøi 3: Toùm taét: 3 maùy bôm: 4 giôø 6 maùy bôm : … giôø ?
 11. Toaùn OÂN TAÄP VAØ BOÅ SUNG VEÀ GIAÛI TOAÙN *Luyeän taäp Baøi 3: Giaûi Caùch 1: Caùch 2: Ñeå huùt heát nöôùc trong hoà 1 6 maùy gaáp 3 maùy soá laàn laø: giôø thì caàn soá maùy bôm laø: 6 : 3 = 2 (laàn) 3 x 4 = 12 ( maùy) 6 maùy huùt heát nöôùc hoà trong Thôøi gian 6 maùy bôm huùt heát thôøi gian laø: nöôùc trong hoà laø: 4 : 2 = 2 (giôø) 12 : 6 = 2 ( giôø) Ñaùp soá: 2 giôø Ñaùp soá: 2 giôø
 12.  Về nhà xem lại baøi.  Chuẩn bị bài “Luyeän taäp”

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản