intTypePromotion=3

Bài giảng Toán B3: Chương 2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

Chia sẻ: Ngocnga Ngocnga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
32
lượt xem
3
download

Bài giảng Toán B3: Chương 2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 trình bày về tích phân bội. Các nội dung cụ thể trong chương gồm: Tích phân hình chữ nhật, tích phân trên miền tổng quát, đổi biến sang tọa độ cực, một số ứng dụng của tích phân hai lớp, tích phân ba lớp, công thức đổi biến tổng quát. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán B3: Chương 2 - ThS. Huỳnh Văn Kha

 1. 0123456 7 89
 2. 
 3. 89
 4.   89
 5. 0123456 !"#$%& ' (&#)*+, -9
 6. 
 7. 7809 9
 8. . 89
 9. !
 10. 89
 11.  &
 12.  89
 13. / )!0 94141 (&#)*+, 89
 14. !
 15. 1$%&, 9747145 89
 16. !
 17. 1$%& 2 !"#$%&'&&( 3 45 * %!" 94141 )*+,-.,/01.+203456 0123456778191:4;?1@ABCDEDDF EGHD 647589:5;8< =>?@AB@CDEB?FDGHIJ K8LM56NOPQR8S8T5U12 B@CDV3EWXYZ[7[[\ 7]^[ 0123456378 39 3
 18. 9 01 231 4561 789
 19.  )*+  !"#3$%&!'#(%   
 20.  !"#$"%&"'( #,-./ 1"2+2$#'2,2( 0 )*+,)-.,/0"1

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản