intTypePromotion=3

Bài giảng Toán học lớp 7 - Bài 6: Tam giác cân

Chia sẻ: Thihagiang Giang | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:25

0
125
lượt xem
12
download

Bài giảng Toán học lớp 7 - Bài 6: Tam giác cân

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Toán lớp 7 Bài 6 - Tam giác cân được tiến hành với các nội dung: Định nghĩa tam giác cân, tính chất, tam giác đều. Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm vững hơn nội dung kiến thức bài giảng. Hi vọng tài liệu sẽ là nguồn tư liệu tham khảo bổ ích cho các bạn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Toán học lớp 7 - Bài 6: Tam giác cân

 1.        KÍ NH CHÀ O QUÝ  THẦ Y CÔ  ĐẾ N DỰ GIỜ  LỚ P 7/3
 2. Kiểm tra bài cũ  =C B  Câu hỏi: Cho tam giác ABC có         . Tia phân gia ̉ ́c cua  ̣ góc A cắt BC tai D. Ch ứng minh rằng: AB = AC. A Giải ́: : + B         D ABD co 1  +A  = 1800 1 1 2 ́: 2 + C         D ABD co  +A  = 1800 �  D �  =D  2 1 2 Mà  = C,        B   A  =A   (gt) 1 2 Xét ABD và ACD có: 1 2  =D      (cmt) D B D C 1 2  AD là cạnh chung  =C  GT      ABC,     B   =A A   (gt)  =A A  1 2 1 2 ̣ ABD = ACD (g.c.g)  Vây:  KL      AB = AC            AB = AC (hai góc tương ứng).  
 3.  Các dạng tam giác đã biết Tam giác nhọn Tam giác tù Tam giác vuông Tam giác cân
 4. Tuầ n 21. Tiết 35 §6. TAM GIÁC CÂN 1. Định nghĩa: A * Định nghĩa Tam giác cân là tam giác có hai cạnh  bằng nhau. ABC có AB = AC còn được goi  ̣ là  ABC cân tại A. B   C Đê ve ̉ ̃  môt tam gia ̣ ́ c cân  ta là m như thế  nà o?
 5. Cách vẽ tam giác cân Để vẽ tam giác ABC cân tại A, ta làm như sau: ­ Vẽ đoạn thẳng BC    ­ Trên nửa mặt phẳng bờ BC vẽ hai cung tròn tâm B, tâm C có cùng  bán kính (bán kính lớn hBC ơn        ) 2 ­ Hai cung tròn cắt nhau tại A.  ­ Nối AB, AC ta có tam giác cân ABC. A .           . B C 0 Cm1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
 6. Tuầ n 21. Tiết 35 §6. TAM GIÁC CÂN 1. Định nghĩa: A Góc ở đỉnh * Định nghĩa Cạnh bên Tam giác cân là tam giác có hai cạnh  bằng nhau. ABC có AB = AC còn được goi  ̣ là  ABC cân tại A. C B Cạnh đáy Góc ở đáy
 7. Tuầ n 21. Tiết 35 §6. TAM GIÁC CÂN 1. Định nghĩa: ?1 Tìm  các  tam  giác  cân  trên  hình  sau.  Kể  tên  các  cạnh bên, cạnh đáy, góc ở đáy, góc ở đỉnh của tam  giác cân đó? H Tam giác  Cạnh  Cạnh  Góc ở  Góc ở  4 cân bên đáy đáy đỉnh ABC AB, AC   BC , A             2    2   2 ADE AD, AE   DE , D   .       .   EE ACH AC, AH   CH ,   2 2                    2     B C
 8. Tuầ n 21. Tiết 35 §6. TAM GIÁC CÂN 2. Tính chất: ĐịCho tam giác ABC cân t nh lí 1: Trong tam giác cân, hai góc  ở đáy bằng nhau. ại A. Tia phân giác c ủa góc A cắt  ?2   ACD BC ở D. Hãy so sánh            và           ? ABD Giải: A Xét ADB và ADC có:  AB = AC   (gt)  =A A      (gt) 1 2 1 2  AD là cạnh chung  ADB = ADC (c.g.c)   �  ABD  = ACD                  (2  góc  tương  ứng) B C D
 9. Tuầ n 21. Tiết 35 §6. TAM GIÁC CÂN 1. Định nghĩa: A Định nghĩa ̣        Tam giác cân là tam giác có hai canh b ằng nhau.     ABC có AB = AC còn được goi la ̣ ̀  ABC cân tại  A. 2. Tính ch ất:  Định lí 1: Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau. B C ABC cân tại A   =C  B                        ?      =C B 
 10. Kiểm tra bài cũ  =C B  Câu hỏi: Cho tam giác ABC có         . Tia phân gia ̉ ́c cua  ̣ góc A cắt BC tai D. Ch ứng minh rằng: AB = AC. Giải: Ta co          D ́: 1 +  B +  A = 180 0 1 A  +C +A = 1800 �  D  =D          D 2 2 � 1 2 Ma` B  = C,  A =A  (gt) 1 2 1 2 Xét ABD và ACD có:  =D D      (cmt) 1 2  AD là cạnh chung 1 2  = C (gt) B  B D C Vây:  ̣ ABD = ACD (g.c.g)  AB = AC (hai góc tương ứng).  
 11. Tuầ n 21. Tiết 35 §6. TAM GIÁC CÂN 1. Định nghĩa: A Định nghĩa ̣     Tam giác cân là tam giác có hai canh b ằng  nhau.ABC có AB = AC còn được goi la       ̣ ̀  ABC cân tại  2. Tính ch A. ất:    Định lí 1:   Trong một tam giác cân, hai góc ở đáy bằng nhau. Định lí 2: B C    =C ABC cân tại A   B      Nếu một tam giác có hai góc bằng nhau thì   =C  ABC cân tại A   B tam giác đó là tam giác cân.
 12. Tuầ n 21. Tiết 35 §6. TAM GIÁC CÂN Trong các tam giác sau, tam giác nào là tam giác cân? Vì sao? G 700 700 400 H I (b) M  =H IHG cân tại I vì G  = 700 N (c) P MNP cân tại M vì MN = MP
 13. Tuầ n 21. Tiết 35 §6. TAM GIÁC CÂN 1. Định nghĩa: Định nghĩa     Tam giác cân là tam giác có hai canh b ̣ ằng  nhau.ABC có AB = AC còn được goi la       ̣ ̀  A       ABC cân tại A. 2. Tính chất:    Đ ịnh lí 1:                     Trong một tam giác  cân, hai góc ở đáy bằng nhau. Định lí 2: ́u một tam giác có                    Nê Tính số đo mỗi góc  B C nhọn của tam giác  hai góc bằng nhau thì tam giác đó  là tam giác cân. B vuông cân? Tam giác vuông cân: Mỗi góc nhọn trong  Định nghĩa: Tam giác vuông  tam giác vuông cân có  cân là tam giác vuông có hai  cạnh góc vuông bằng nhau. A số đo bằng 450. C ̣       ABC vuông cân tai A   =C  B  = 450
 14. Tuầ n 21. Tiết 35 §6. TAM GIÁC CÂN 3. Tam giác đều: A * Định nghĩa     Tam giác đều là tam giác có  A ba cạnh bằng nhau. B C * Cách vẽ tam giác đều .              .  B C ­ Vẽ một cạnh bất kì, chẳng hạn BC. - Trên  cùng  một  nửa  mặt  phẳng  bờ  BC,   vẽ các cung tròn tâm B và tâm C có  cùng  bán  kính  bằng  cạnh  BC  sao  cho  chúng  cắt nhau tại A. ­  Nối AB, AC ta có tam giác đều ABC. 
 15. Tuầ n 21. Tiết 35 §6. TAM GIÁC CÂN 3. Tam giác đều: ?4 Vẽ tam giác đều ABC.  = C,C   =A   a) Vì sao                    ? B  b) Tính số đo mỗi góc của tam giác ABC ? A Giải: a) Ta có: AB = AC   ABC cân tại A   =C               (1) B Ta có:  BA = BC   BAC cân tai B   ̣  =A                (2) C b) Từ (1) và (2) ở câu a), ta có:    =B A  =C Mà                              (tông ba go    ̉ ́c  B C A + B + C = 180 0 trong                      0 �A  =B  =C  = 60                                      tam gia ́c)   ? Trong m Trong mộột tam giác đ t tam giác đềều, m u, mỗỗi góc b i góc bằằng 60ng bao nhiêu? 0
 16. Tuầ n 21. Tiết 35 §6. TAM GIÁC CÂN 3. Tam giác  đều:Hệ  quả  2:  Nếu  một  tam  giác  có  ba  góc  bằng nhau thì  tam giác đó là tam giác đều. A B C
 17. Tuầ n 21. Tiết 35 §6. TAM GIÁC CÂN 3. Tam giác đều: Hệ quả 3: Nếu một tam giác cân có một góc bằng 600  thì  tam giác đó là tam giác đều. * ABC cân tai A cọ ́  gó c  ở đinh bă ̉ ̀ ng  600     ABC cân tai A            A ̣ B=C            B +C  = 1200    Mà Â = 600 nên                                           �  =C B  = 600 ?0 60               Vây: ̣ ABC là tam giác đều * ABC cân tai A co ̣ ́  1 gó c ở đá y bằ ng  600  =         = 600    ABC cân tai A  ̣ B C                Â = 600          ?600 ? Vây:       ̣ ABC là tam giác đều B C
 18. Tuầ n 21. Tiết 35 §6. TAM GIÁC CÂN 3. Tam giác đều: Tính chất: Trong tam giác đều thì:      Định nghĩa                           ­ Ba cạnh bằng nhau.                                                         ­ Ba  Tam giác đều là tam giác có  góc b Dấu hi ằng nhau và cùng b ằng 60 ệu:                            A .                   o ba cạnh bằng nhau.                                                  ­ Tam  Hệ quả: giác có ba cạnh bằng nhau là tam  giác đều.                                                ­ Trong một tam giác đều, mỗi                                     ­ Tam giác có  góc bằng 60o. ba góc bằng nhau là tam giác đều.       A M ­ Nếu một tam giác có ba góc                                          ­ Tam giác  bằng nhau thì tam giác đó là  B C o cân có một góc bằng 60  là tam giác  tam giác đều. đều. 600 ­ Nếu một tam giác cân có  một góc bằng 60o thì tam  600 giác đó là tam giác đều. B C N P
 19. Tuầ n 21. Tiết 35 §6. TAM GIÁC CÂN Bài tập 49 SGK: Trong tam giác sau, tam giác nào là tam giác cân, tam giác  nào là tam giác đều? Vì sao? O         120 120o 60o       60 o o K M N P (c) OMN là tam giác đều vì OM = ON = MN                            OMK cân tại M vì OM = MK                                              ONP cân tại N vì ON = NP OKM cân tại O vì OK = OP   $ K = P (hoặc            )
 20. Tam giác ng Có 3 Có uô  gó c bằ  v  2 c ng nh (c   cạ c  b gó (có 3 au ó     cạn nh ằng 2   1 h bằ gó ó  b C ng nh ằn nha au)  g  Tam  nh Tam  Có 1 góc  au   Có (2) giác  (4) giác  Tam giác  bằng 600 (1)  2 u) đều vuông  c ạ ông cân nh  vu  b óc ằn   g g n ó 1 ha C u (3) Tam giác vuông  cân

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản