intTypePromotion=1

Bài giảng Tràn dịch màng phổi (Phần 2)

Chia sẻ: Tu Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
158
lượt xem
46
download

Bài giảng Tràn dịch màng phổi (Phần 2)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Màng phổi được cấu tạo bởi lá thành màng phổi và lá tạng màng phổi, giữa 2 lá màng phổi là khoang ảo màng phổi. Màng phổi thành phủ lên bề mặt trong của lồng ngực, mặt trên vòm hoành và trung thất, có những sợi thần kinh cảm giác, nên khi màng phổi bị viêm sẽ gây cảm giác đau. Màng phổi tạng bọc chung quanh 2 lá phổi và từng thùy phổi, không có sợi thần kinh cảm giác nên không gây ra cảm giác đau khi bị kích thích....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tràn dịch màng phổi (Phần 2)

  1. ChÈn ®o¸n ChÈn ®o¸n X¸c ®Þnh dùa vµo: • Cã HC 3 gi¶m • Cã h×nh ¶nh xquang ®iÓn h×nh • Chäc dß KMP ®óng kü thuËt lÊy ®- îc dÞch ChÈn ®o¸n ph©n biÖt + XÑp phæi + Viªm phæi diÖn réng + U phæi Dùa vµo kh¸m l©m sµng vµ VÞ TRÝ cña MáM TIM
  2. CHäC Dß KHOANG MµNG PHæI • Môc ®Ých: • ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh,ph©n biÖt, nguyªn nh©n,vµ ®Ó ®iÒu trÞ C¸ch chäc: Kh¸m l¹i BN, ®èi chiÕu trªn phim míi nhÊt • Chän ®iÓm chäc • S¸t trïng 2 lÇn,tr¶i s¨ng, g©y tª • Kim chäc: bê trªn x.s- ên, vu«ng gãc víi mÆt da
  3. xÐt nghiÖm dÞch LÊy ®- îc dÞch: göi xÐt nghiÖm: • Protein,tÕ bµo • Vi trïng,d- ìng chÊp khi nghi ngê • NÕu cã mñ ph¶i cÊy,soi trùc tiÕp • pH,,LDH,Amylase • T×m tb K •
  4. ChÈn ®o¸n nguyªn nh©n • DÞch thÊm: do bÖnh g©y ø n- íc trong c¬ thÓ + Rivalta(-),Protein1000/mm3
  5. Nguyªn nh©n Tdmp Trµn d- ìng chÊp mµng phæi • DÞch ®ôc nh- s÷a • Triglycerit dÞch MP > 5g/l • ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh: chôp b¹ch m¹ch Th- êng ®Õn sau: + PhÉu thuËt tim, phæi + ChÊn th- ¬ng ngùc + Ung th- trong lång ngùc + Do ký sinh trïng( giun chØ, s¸n m¸ng)
  6. TRµN DICH MµNG PHæI Trµn dÞch MP tr¸i (dÞch Ýt)
  7. TRµN DÞCH MµNG PHæI Trµn dÞch MP ph¶i thÓ hoµnh
  8. TRµN DICH MµNG PHæI thÓ r·nh liªn thïy(phæi ph¶i) R·nh liªn thïy bÐ R·nh liªn thïy lín
  9. TRµN DICH MµNG PHæI (hai bªn) §- êng cong Damoiseau
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2