Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 1

Chia sẻ: Asda Asdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
120
lượt xem
16
download

Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

mọi sinh vật được cấu tạo từ một hoặc nhiều tế bào các tế bào chỉ được tạo ra từ những tế bào trước đó mọi chức năng sống của sinh vật được diễn ra trong tế bào và rằng các tế bào chứa các thông tin di truyền cần thiết để điều khiển các chức năng của mình có thể truyền vật liệu di truyền này cho các thế hệ tế bào tiếp theo

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 1

  1. trao ®æi chÊt qua mµng mµng tÕ bµo NguyÔn ThÞ B×nh Bé m«n Sinh lý häc Tr­êng Tr­êng §¹i häc Y Hµ Néi
  2. MôC MôC TI£U HäC TËP Sau khi học xong học viªn cã khả năng: Tr×nh bµy ®­îc ®Æc ®iÓm vµ c¸c chÊt ®­îc nh 1. vËn vËn chuyÓn theo h×nh thøc khuÕch t¸n Tr×nh bµy ®­îc ®Æc ®iÓm vµ c¸c chÊt ®­îc nh 2. vËn vËn chuyÓn theo h×nh thøc tÝch cùc Tr×nh bµy ®­îc hiÖn t­îng thùc bµo, Èm bµo nh 3. vµ vµ xuÊt bµo
  3. Néi Néi dung §Æc ®iÓm cÊu t¹o, chøc n¨ng của ủa  màng màng Chøc n¨ng vËn chuyÓn vËt chÊt  Chøc n¨ng t¹o ®iÖn thÕ 
  4. CÊU CÊU TRóC MµNG TÕ BµO Glycolipid Protein r×a Ngoµi tÕ bµo Protein xuyªn Líp lipid kÐp Protein r×a Protein xuyªn Protein xuyªn Trong tÕ bµo
  5. CÊU CÊU TRóC- CHøC N¡NG MµNG Phospholipid 1. Líp lipid kÐp Cholesterol •Kªnh Xuyªn mµng •ChÊt mang 2. Protein •B¬m •Receptor Ngo¹i vi 3. Glucid: TÝch ®iÖn ©m, dÝnh c¸c TB, receptor Tham gia ph¶n øng miÔn dÞch

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản