Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 6

Chia sẻ: Asda Asdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
89
lượt xem
19
download

Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 6', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 6

  1. Điện thế Trong TB Ngoài TB _ ++ + _ + K K -94 mV _ 140 mEq/l 4 mEq/l ++ _ _ ++ + _ + Na Na +61 mV _ 14 mEq/l 142 mEq/l ++ _
  2. Sù Sù khuÕch t¸n ion §iÖn thÕ khuÕch t¸n [Na+] 140 mEq/L 14 mEq/L +61 mV [K+] 4 mEq/L 140 mEq/L -94 mV [Cl-] 103 mEq/L 4 mEq/L -70 mV
  3. ĐIỆN THẾ NGHỈ Vôn kế Dịch ngoài Bào tương TB
  4. +++ +-- Th©n n¬ron: -65mV - - Sîi thÇn kinh nhá: -60mV -40mV Sîi thÇn kinh lín, c¬ v©n: -90mV §iÖn thÕ nghØ
  5. NGUY£N NH¢N T¹O §IÖN THÕ NGHØ Rß rØ ion Ion protein Na+- K+ B¬m qua mµng trong bµo t­¬ng Chªnh lÖch nång ®é ion trong vµ ngoµi mµng Chªnh lÖch ®iÖn thÕ trong- ngoµi mµng ë tr¹ng th¸i nghØ

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản