Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 5

Chia sẻ: Asda Asdad | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
83
lượt xem
12
download

Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 5

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhập bào: ẩm bào (Tb uống dịch lỏng và chất tan), thực bào (Tb ăn sản phẩm: vi khuẩn, mô chết, bc đa nhân) • Trực tiếp: Chất nhập bào gắn lên màng • Gián tiếp: Chất nhập bào gắn Re/màng. Người ta có thể phân loại tế bào dựa vào khả năng có thể tồn tại độc lập hay là không. Các sinh vật có thể bao gồm chỉ một tế bào (gọi là sinh vật đơn bào) thường có khả năng sống độc lập mặc dù có thể hình thành các khuẩn lạc. Ngoài ra, sinh vật cũng có thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng trao đổi chất qua màng tế bào part 5

  1. C¸c nh C¸c h×nh thøc VËn VËn chuyÓn ®Æc biÖt VËn chuyÓn qua mét líp tÕ bµo:Tb 1. Tb biÓu m« èng thËn, Tb biÓu m« ruét, Tb biÓu m« tuyÕn ngo¹i tiÕt, Tb Tb biÓu m« tói mËt NhËp NhËp bµo: Èm bµo (Tb uèng dÞch láng vµ chÊt tan), 2. thùc bµo (Tb ¨n s¶n phÈm: vi khuÈn, m« chÕt, bc ®a nh©n) Trùc tiÕp: ChÊt nhËp bµo g¾n lªn mµng • Gi¸n tiÕp: ChÊt nhËp bµo g¾n Re/mµng • XuÊt bµo: Gphãng chÊt cÆn b· trong qu¸ tr×nh tiªu ho¸; 3. nh gi¶i gi¶i phãng chÊt do Tb tæng hîp (Pr, hormon)
  2. VËn chuyÓn Na+- H2O qua VËn qua mét mét líp tÕ bµo Mµng nÒn Lßng èng
  3. QU¸ QU¸ TR×NH TI£U HãA CHÊT NH TRONG TRONG TÕ BµO Tói Èm bµo Tói Èm bµo Tói tiªu ho¸ Tói tiªu ho¸ ThÓ cÆn ThÓ cÆn Bµi tiÕt Bµi tiÕt
  4. Sinh Sinh lý ®iÖn thÕ mµng ®iÖn vµ ®iÖn thÕ ho¹t ®éng NguyÔn NguyÔn ThÞ B×nh Bé m«n Sinh lý häc Tr­êng Tr­êng §¹i häc Y Hµ Néi
  5. Môc Môc tiªu häc tËp 1. Nªu ®­îc nguyªn nh©n t¹o ®iÖn thÕ nghØ vµ ®iÖn thÕ ho¹t ®éng. 2. Tr×nh bµy ®­îc sù ph¸t sinh vµ lan truyÒn cña ®iÖn thÕ ho¹t ®éng.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản