intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Vật lý đại cương A1: Chương 4 - TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ

Chia sẻ: Nguyễn Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

99
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Vật lý đại cương A1: Chương 4 do Nguyễn Thị Ngọc Nữ biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức về công và năng lượng qua những nội dung sau: công, năng suất, năng lượng, cơ năng, định luật bảo toàn năng lượng, định luật bảo toàn cơ năng và cách giải bài toán bằng phương pháp năng lượng. Để hiểu rõ nội dung bài giảng, mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vật lý đại cương A1: Chương 4 - TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ

VẬT LÝ ĐẠI CƢƠNG A1 ĐẠI HỌC<br /> <br /> Chƣơng 4<br /> CÔNG VÀ<br /> NĂNG LƢỢNG<br /> Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> §4.1 – CÔNG<br /> §4.2 – CÔNG SUẤT<br /> §4.3 – NĂNG LƢỢNG<br /> §4.4 – CƠ NĂNG. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN<br /> CƠ NĂNG<br /> §4.5 – GIẢI BÀI TOÁN BẰNG PH ƢƠNG<br /> PHÁP NĂNG LƢỢNG<br /> <br /> §4.1 – CÔNG<br /> <br /> <br /> <br /> F<br /> <br /> 1 – Định nghĩa<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> dA  Fds cos   F d s  F d r<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> A   Fds cos    F d s   F d r   Fx dx  Fy dy  Fz dz<br /> (s )<br /> <br /> (s )<br /> <br /> (s )<br /> <br /> (s )<br /> <br /> Đơn vị: Jun (J)<br /> • Nếu F là lực thế: Fx=f(x), Fy=g(y), Fz=h(z)<br /> y2<br /> <br /> x2<br /> <br /> A12 <br /> <br /> <br /> x1<br /> <br /> Fx dx <br /> <br /> <br /> y1<br /> <br /> TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ<br /> <br /> z2<br /> <br /> Fy dy <br /> <br />  F dz<br /> z<br /> <br /> z1<br /> <br /> 1<br /> <br /> §4.1 – CÔNG.<br /> <br /> • Nếu F=const,  = const :<br /> <br /> <br /> <br /> F<br /> <br /> A  F.s.cos<br /> <br /> <br /> <br /> • Nếu  = 900 thì A = 0.<br /> • Nếu  < 900 thì A > 0: công phát động.<br /> • Nếu  > 900 thì A < 0: công cản.<br /> <br /> §4.1 – CÔNG<br /> 2. Công của lực ma sát, đàn hồi, hấp dẫn<br /> <br /> a – Công của lực ma sát:<br /> <br /> A    Fms ds<br /> (s)<br /> <br /> A   Fms .s<br /> <br /> Nếu Fms  const<br /> <br /> b – Công của lực đàn hồi:<br /> <br /> A<br /> <br /> 1<br /> k ( x12  x 22 )<br /> 2<br /> <br /> x1 ?<br /> x2 ?<br /> <br /> Lực đàn hồi là lực thế.<br /> <br /> §4.1 – CÔNG<br /> c – Công của lực hấp dẫn:<br /> <br /> A  Gm1m 2 (<br /> <br /> 1 1<br />  )<br /> r2 r1<br /> <br /> r1 ?<br /> r2 ?<br /> <br /> • Công của trọng lực:<br /> <br /> A  mg(h1  h 2 ) h1 ?<br /> h2 ?<br /> Lực hấp dẫn, trọng lực là những lực thế.<br /> <br /> TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ<br /> <br /> 2<br /> <br /> §4.1 – CÔNG<br /> 3. Công của lực trong chuyển động quay<br /> <br /> dA  Fds<br />  Ft Rd  MFd<br /> t<br /> A<br /> <br /> 2<br /> <br />  M d<br /> F<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nếu M F  const<br /> <br /> A  M F<br /> <br /> §4.2 – CÔNG SUẤT<br /> 1 – Định nghĩa<br /> Công suất trung bình:<br /> <br /> p tb <br /> <br /> Công suất tức thời:<br /> <br /> p<br /> <br /> Đơn vị: oát (W)<br /> Lƣu ý:<br /> <br /> A<br /> t<br /> <br /> dA<br /> dt<br /> <br /> 1hP = 736 W<br /> <br /> Đơn vị công:<br /> <br /> 1kWh = 3,6.106 J<br /> <br /> §4.2 – CÔNG SUẤT<br /> 2 – Quan hệ giữa công suất, lực và vận tốc:<br />  <br /> <br /> p  F. v  Fv cos <br /> Công suất trong chuyển động quay:<br /> <br /> p  M <br /> <br /> TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ<br /> <br /> 3<br /> <br /> §4.2 – NĂNG LƢỢNG<br /> 1 – Khái niệm năng lƣợng:<br /> Năng lƣợng là thuộc tính cơ bản của vật<br /> chất, đặc trƣng cho mức độ vận động<br /> của vật chất.<br /> Đơn vị: jun (J).<br /> Theo Einstein:<br /> E = mc2<br /> với c = 3.108m/s<br /> <br /> §4.2 – NĂNG LƢỢNG<br /> 2 – Định luật bảo toàn năng lƣợng:<br /> Năng lƣợng không tự sinh ra và cũng<br /> không tự mất đi, mà chỉ chuyển hóa từ<br /> dạng này sang dạng khác, hoặc truyền<br /> từ vật này sang vật khác, còn tổng năng<br /> lƣợng không thay đổi.<br /> <br /> §4.2 – NĂNG LƢỢNG<br /> 3 - Quan hệ giữa năng lƣợng và công:<br /> Độ biến thiên năng lƣợng trong một quá<br /> trình nào đó bằng công mà hệ nhận đƣợc<br /> hoặc sinh ra trong quá trình đó.<br /> <br /> E2 – E1  A<br /> <br /> TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ<br /> <br /> 4<br /> <br /> §4.3. CƠ NĂNG. ĐL BẢO TOÀN CƠ NĂNG<br /> 1 – Động năng của chất điểm, vật rắn<br /> Động năng của<br /> một chất điểm:<br /> <br /> Eñ <br /> <br /> Động năng của<br /> một hệ chất điểm:<br /> <br /> 1<br /> mv 2<br /> 2<br /> <br /> Eđ <br /> <br /> 1<br /> 2<br /> <br /> m v<br /> <br /> 2<br /> i i<br /> <br /> i<br /> <br /> §4.3. CƠ NĂNG. ĐL BẢO TOÀN CƠ NĂNG<br /> Động năng của vật rắn:<br /> - Động năng tịnh tiến:<br /> <br /> E tt <br /> <br /> 1<br /> mv 2<br /> 2<br /> <br /> - Động năng quay:<br /> <br /> Eq <br /> <br /> 1 2<br /> I<br /> 2<br /> <br /> - Động năng toàn phần:<br /> <br /> Eđ  E tt  Eq <br /> <br /> 1<br /> 1<br /> mvG2  IG 2<br /> 2<br /> 2<br /> <br /> §4.3. CƠ NĂNG. ĐL BẢO TOÀN CƠ NĂNG<br /> 2 – Định lí động năng<br /> Độ biến thiên động năng của một vật, hệ<br /> vật thì bằng tổng công của các ngoại lực<br /> tác dụng vào vật, hệ vật đó.<br /> <br /> Eñ  Eñ2  Eñ1   A ngoaïi löïc<br /> <br /> TS. Nguyễn Thị Ngọc Nữ<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2