intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Vi xử lý - ĐH Phạm Văn Đồng

Chia sẻ: Đồng Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:166

60
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng gồm 5 chương, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về Vi xử lý như: Lịch sử phát triển, hệ thống bus, ngoại vi, kiến trúc của vi xử lý, tập lệnh, cách thức xâu dựng một hệ thống vi xử lý,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vi xử lý - ĐH Phạm Văn Đồng

TR<br /> NGăĐ I H C PH MăVĔNăĐ NG<br /> KHOA K THU T ậ CÔNG NGH<br /> <br /> BÀI GI NG<br /> <br /> VI X<br /> <br /> LÝ<br /> <br /> B c h c:ăCaoăđẳng<br /> <br /> Gi ng viên: Nguy n Ph măHoƠngăDũng<br /> B môn:ăĐi n ậ Đi n t<br /> Khoa: K thu t ậ Công ngh<br /> <br /> Quảng Ngãi, tháng 12/2014<br /> <br /> TR<br /> NGăĐ I H C PH MăVĔNăĐ NG<br /> KHOA K THU T ậ CÔNG NGH<br /> <br /> BÀI GI NG<br /> <br /> VI X<br /> <br /> LÝ<br /> <br /> B c h c:ăCaoăđẳng<br /> (S ti t: 30)<br /> <br /> Gi ng viên: Nguy n Ph măHoƠngăDũng<br /> B môn:ăĐi n ậ Đi n t<br /> Khoa: K thu t ậ Công ngh<br /> <br /> Quảng Ngãi, tháng 12/2014<br /> <br /> M CL C<br /> L I NịI Đ U ............................................................................................................1<br /> Ch<br /> <br /> ng 1 . T NG QUAN V H VI X<br /> <br /> LÝ ...........................................................2<br /> <br /> 1.1. H vi x lý ........................................................................................................2<br /> 1.2. Các thành ph n c a h vi x lý ........................................................................4<br /> 1.2.1. Lõi vi x lý ................................................................................................4<br /> 1.2.2. H th ng bus .............................................................................................8<br /> 1.2.3. C u chuy n bus .......................................................................................10<br /> 1.2.4. Ngo i vi ...................................................................................................11<br /> 1.3. L ch s phát tri n và phân lo i các b vi x lý ..............................................11<br /> Ch<br /> <br /> ng 2 . B VI X<br /> <br /> LÝ INTEL 8086 ..................................................................17<br /> <br /> 2.1. Ki n trúc bên trong c a 8086 .........................................................................17<br /> 2.1.1. S đ kh i ...............................................................................................17<br /> 2.1.2. Ch c năng vƠ ch đ làm vi c c a các chân giao ti p ............................18<br /> 2.2. Các thành ph n c a b vi x lý 8086 .............................................................22<br /> 2.3. Quá trình s lý l nh ........................................................................................29<br /> 2.3.1. Các ph<br /> <br /> ng pháp đ nh đ a ch ................................................................30<br /> <br /> 2.3.2. T p l nh 8086 ..........................................................................................34<br /> 2.4. Ngắt ................................................................................................................55<br /> 2.4.1. Gi i thi u.................................................................................................55<br /> 2.4.2. Ngắt ngoài ...............................................................................................56<br /> 2.4.3. Ngắt trong................................................................................................58<br /> 2.4.4. B ng vector ngắt .....................................................................................59<br /> 2.4.5. Quá trình x lý ngắt ................................................................................60<br /> 2.5. B đ ng x lý toán học 8087 .........................................................................62<br /> Ch<br /> <br /> ng 3 . VI ĐI U KHI N VÀ VI CH<br /> <br /> NG TRỊNH ........................................68<br /> <br /> 3.1. Gi i thi u v vi đi u khi n .............................................................................68<br /> 3.2. Đ<br /> <br /> ng dữ li u vƠ đ<br /> <br /> ng đi u khi n...............................................................69<br /> <br /> 3.3. Vi l nh ............................................................................................................73<br /> 3.4. Đ nh thì vi l nh...............................................................................................75<br /> <br /> Ch<br /> <br /> ng 4 . PH I GHÉP B<br /> <br /> VI X<br /> <br /> LÝ V I B<br /> <br /> NH<br /> <br /> VÀ CÁC THI T B<br /> <br /> VÀO/RA....................................................................................................................78<br /> 4.1. Gi i thi u v b nh .......................................................................................78<br /> 4.2. Gi i thi u v thi t b vào/ra............................................................................81<br /> 4.2.1. Phân lo i thi t b vào/ra ..........................................................................81<br /> 4.2.2. Các kh i giao ti p....................................................................................81<br /> 4.3. H th ng bus ngoài.........................................................................................82<br /> 4.4. Các chip h trợ vào/ra ....................................................................................83<br /> 4.4.1. Chip USART 8251A ...............................................................................84<br /> 4.4.2. Chip PIO 8255A ......................................................................................94<br /> 4.5. Vào/ra bằng ph<br /> <br /> ng pháp thăm dò ..............................................................103<br /> <br /> 4.6. Vào/ra bằng ph<br /> <br /> ng pháp ngắt ....................................................................105<br /> <br /> 4.6.1. Các tín hi u ngắt c a 8086 ....................................................................105<br /> 4.6.2. Quá trình x lý ngắt ..............................................................................105<br /> 4.6.3. X lý u tiên ngắt..................................................................................106<br /> 4.6.4. Chip phân x ngắt 8259A .....................................................................107<br /> 4.7. Vào/ra bằng ph<br /> <br /> ng pháp truy xu t b nh trực ti p (DMA) .....................117<br /> <br /> 4.7.1. Khái ni m DMA ....................................................................................117<br /> 4.7.2. Chip đi u khi n DMA 8237A ...............................................................118<br /> 4.7.3. Ho t đ ng c a 8237A trong h vi x lý 8086 .......................................129<br /> Ch<br /> <br /> ng 5 . L P TRÌNH PH I GHÉP ...................................................................131<br /> <br /> 5.1. L p trình cho các chip h trợ vào/ra ............................................................131<br /> 5.1.1. L p trình cho chip h trợ vào/ra n i ti p USART 8251A ....................131<br /> 5.1.2. L p trình cho chip PIO 8255A ..............................................................136<br /> 5.2. L p trình s dụng ngắt và l p trình cho 8259A ...........................................139<br /> 5.2.1. Ngắt m m vƠ ch<br /> <br /> ng trình con x lý ngắt............................................139<br /> <br /> 5.2.2. L p trình cho 8259A .............................................................................142<br /> 5.3. L p trình cho b đi u khi n truy nh p b nh trực ti p 8237A ...................145<br /> 5.4. M t s<br /> <br /> ng dụng khác ..................................................................................150<br /> <br /> 5.4.1. Ghép n i vi x lý v i bàn phím ............................................................150<br /> <br /> 5.4.2. Ghép n i v i led đ n .............................................................................154<br /> 5.4.3. Ghép n i v i led 7 đo n ........................................................................155<br /> TÀI LI U THAM KH O .......................................................................................161<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2