intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Viêm mũi xoang cấp mạn - ThS.BS. Nguyễn Thanh Vũ

Chia sẻ: Kinh Do | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

43
lượt xem
0
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng trình bày tổng quát viêm mũi xoang; phân loại viêm mũi xoang; viêm mũi xoang cấp tính; sinh lý bệnh học căn nguyên siêu vi; căn nguyên do vi trùng viêm xoang cấp và đợt cấp của viêm xoang mạn; định nghĩa viêm mũi xoang mạn; viêm xoang mạn vi trùng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Viêm mũi xoang cấp mạn - ThS.BS. Nguyễn Thanh Vũ

 1. VIEÂM MŨI XOANG CAÁP VAØ MAÏN ThS.BS. Nguyễn Thanh Vũ Bm Tai Mũi Họng, Khoa Y – ĐHQG-HCM
 2. NHAÉC LAÏI VEÀ GIAÛI PHAÃU Giaûi phaãu thaønh ngoaøi muõi
 3. Vieâm muõi xoang Toång Quaùt  Daïng VMX caáp do sieâu vi laø 1 phaàn cuûa trieäu chöùng caûm.  VMX caáp: than phieàn chính veà söùc khoeû ôû Hoa Kyø  87% bn caûm coù caùc xoang caïnh muõi bò aûnh höôûng  0.5-2% vieâm ñöôøng hoâ haáp treân do sieâu vi bieán chöùng thaønh nhieãm vi truøng
 4. Phaân Loaïi VIEÂM MUÕI-XOANG 1. Vieâm muõi xoang caáp 2. Vieâm muõi xoang caáp taùi phaùt 3. Vieâm muõi xoang maïn 4. Ñôït caáp cuûa vieâm muõi xoang maïn
 5. Vieâm Muõi-Xoang Caáp Tính Ñònh Nghóa  Caùc trieäu chöùng khôûi phaùt ñoät ngoät  Thôøi gian nhieãm truøng coù giôùi haïn (
 6. Vieâm Muõi-Xoang Caáp Tính Nhieãm sieâu vi hay nhieãm vi khuaån ? o Trieäu chöùng chính : o Trieäu chöùng phuï :  Soå muõi nhaøy muû  Ho  Ngheït muõi  Nhöùc ñaàu  Naëng ñau maët traùn  Hoâi mieäng  Giaûm hay voâ khöùu  Ñau nhöùc tai  Soát  Meät  Nhöùc eâ raêng
 7. Vieâm Muõi-Xoang Caáp Tính Trieäu Chöùng Hoïc  Do vi truøng neáu coù 2 trieäu chöùng chính hoaëc 1 trieäu chöùng chính vaø 2 trieäu chuùng phuï.  Trieäu chöùng keùo daøi hôn 10 ngaøy thöôøng laø do vi truøng  Trieäu chöùng nhö hoàng ban ôû maët hoaëc ñau raêng raát ñaëc hieäu nhöng ñoä nhaïy caûm thaáp.
 8. Vieâm Muõi-Xoang Caáp Tính Trieäu chöùng thöïc theå 1. Tìm caùc ñieåm ñau:  Ñieåm hoá nanh: vieâm xoang haøm  Ñieåm Grunwald: (bôø trong treân cuûa hoá maét) vieâm xoang saøng  Ñieåm Ewing (maët tröôùc xoang traùn): vieâm xoang traùn 2. Soi muõi tröôùc: sung huyeát, muû nhaày 2. Soi muõi sau: muû chaûy töø caùc khe muõi xuoáng thaønh sau hoïng
 9. Caên nguyeân sieâu vi sinh lyù beänh hoïc o Nhieãm truøng thöù phaùt coù theå do chöùc naêng nhaày loâng chuyeån cuõng nhö söï taéc ngheõn loã thoâng khe. o Söï tích tuï baïch caàu ña nhaân trung tính trong dòch tieát xoang.
 10. Caên nguyeân do vi truøng vieâm xoang caáp vaø ñôït caáp cuûa vieâm xoang maïn  Vi truøng gaây beänh laø 1 phaàn cuûa vi truøng thöôøng truù ôû muõi vaø hoïng muõi  Khoâng bieát ñöôïc ñieàu gì gaây ra söï xaâm nhaäp vaøo xoang (söï khaùc bieät veà aùp suaát ?)  Taéc ngheõn caùc xoang ñöa tôùi giaûm noàng ñoä oxy vaø taêng noàng ñoä acid lactic (Johansson, 1988)
 11. ÑÒNH NGHÓA VIEÂM MUÕI XOANG MAÏN  Trieäu chöùng cuûa vieâm muõi xoang keùo daøi > 8 tuaàn hoaëc >12 tuaàn duø ñieàu trò noäi khoa toái öu.  > 4 ñôït keùo daøi > 10 ngaøy moãi naêm  Thay ñoåi treân CT keùo daøi > 4 tuaàn sau khi ñieàu trò noäi khoa thích hôïp.  Khi tình traïng voâ truøng cuûa xoang khoâng ñöôïc duy trì
 12. Vieâm Muõi-Xoang Maïn Tính daáu hieäu laâm saøng  Ít khi xaùc ñònh ñöôïc moái lieân heä giöõa caùc daáu hieäu noäi soi, hình aûnh Xquang vaø caùc trieäu chöùng ñaëc hieäu  Vieâm muõi xoang baùn caáp laø tình traïng giöõa vieâm muõi xoang caáp vaø vieâm muõi xoang maïn.
 13. Vieâm xoang maïn do vi truøng Group 1 Group 2  Streptococcus  Staphylococcus aureus, Pseudomonas pneumoniae,  aeruginosa  Haemophilus  Huùt xoang trong beänh xô hoaù daïng nang, hoá moå Influenzae, xoang sau phaãu thuaät,.  Moraxella  Nhieãm truøng keùo daøi coù leõ catarrhalis laø nguyeân nhaân gaây beänh.  Streptococcus intermedius .
 14. Vieâm xoang maïn vi truøng Yeáu toá nguy cô Nhieãm truøng keùo daøi coù leõ phaûn aùnh moái lieân quan vôùi cô cheá thanh loïc xoang bình thöôøng qua phöùc hợp loã thoâng khe (Gwaltney, 1992)  Taéc loã thoâng khe  Baát thöôøng loâng chuyeån  Cheá tieát nhaày  Dò öùng  Suy giaûm mieãn dòch  Toån thöông tröïc tieáp
 15. BIEÁN CHÖÙNG:  BIEÁN CHÖÙNG OÅ MAÉT :  BIEÁN CHÖÙNG NOÄI SOÏ :  BIEÁN CHÖÙNG XÖÔNG:  BIEÁN CHÖÙNG TAI : vieâm tai giöõa  BIEÁN CHÖÙNG HOÏNG THANH QUAÛN: Vieâm hoïng, vieâm thanh khí pheá quaûn
 16. Xöû trí vieâm muõi xoang Muïc tieâu:  Trieät caên nhieãm truøng  Giaûm thôøi gian beänh  Döï phoøng caùc bieán chöùng  Muïc tieâu: phuïc hoài söï voâ truøng vaø bình thöôøng hoaù chöùc naêng nhaày loâng chuyeån cuûa caùc xoang baèng caùch laáy ñi söï taéc ngheõn cuûa phuùc hôïp loã thoâng khe
 17. Ñieàu trò baèng döôïc lyù hoïc  Antibiotics khaùng sinh  Corticosteroids (taïi choã)  Decongestants thoâng muõi  Muco-Evacuants loaõng ñaøm  Antihistamines AH1  Anti-Cholinergics
 18. Khaùng sinh  Khaùng sinh choáng laïi một caùch hieäu quaû treân: -- Hemophilus influenzae -- Streptococcus pneumoniae & pyogenes -- Moraxella catarrhalis  Vi truøng phaùt trieån söï ñeà khaùng ñoái vôùi khaùng sinh.  Khaùng sinh caàn coù noàng ñoä cao trong nieâm maïc bò nhieãm, oån ñònh vôùi β-lactamase vaø coù hoaït tính choáng laïi tuï caàu khaùng penicillin
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2