intTypePromotion=1

Bài giảng Xây dựng cầu 1 - Đại học Vinh

Chia sẻ: Ngan Ngan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:162

0
56
lượt xem
10
download

Bài giảng Xây dựng cầu 1 - Đại học Vinh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Xây dựng cầu 1 được biện soạn nhằm phục vụ trong quá trình học tập và giảng dạy. Qua nội dung từng chương trong bài giảng, người học sẽ có cái nhìn tổng quan về thi công xây dựng cầu nói chung, phân biệt rõ được các khái niệm cơ bản trong thi công cầu, những công tác xây dựng và biện pháp công nghệ được áp dụng trong thi công cầu, công trình phụ trợ trong thi công cầu, công tác đo đạc trong thi công cầu và thi công móng mổ trụ cầu. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết của bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xây dựng cầu 1 - Đại học Vinh

BÀI GIẢNG XÂY DỰNG CẦU 1<br /> (Tài liệu dùng cho sinh viên khoa xây dựng trường đại học Vinh)<br /> <br /> Đặng Huy Khánh<br /> <br /> 1/1/18<br /> <br /> Xây dựng cầu 1<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH<br /> KHOA XÂY DỰNG<br /> BỘ MÔN CẦU ĐƯỜNG<br /> ---------- o0o -----------<br /> <br /> Ths. Đặng Huy Khánh<br /> <br /> BÀI GIẢNG<br /> HỌC PHẦN: XÂY DỰNG CẦU 1<br /> (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN KHOA XÂY DỰNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH)<br /> Mã số môn học: GT20009<br /> Số tín chỉ: 04<br /> Học phần: Bắt buộc<br /> Lý thuyết: 45 tiết<br /> Bài tập, thảo luận: 15 tiết<br /> Tự học: 120 tiết<br /> <br /> Vinh - 2018<br /> <br /> Bộ môn Cầu Đường – Đại học Vinh<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CHƯƠNG 1 ........................................................................................................................... 7<br /> NHỮNG KHÁI NIỆM CHUNG ............................................................................................ 7<br /> 1.1. Đối tượng nghiên cứu và nội dung môn học: ............................................................... 7<br /> 1.2. Quá trình thực hiện một dự án bà các bước tiến hành trong giai đoạn thi công cầu:...... 7<br /> 1.2.1. Quá trình thực hiện một dự án: ............................................................................. 7<br /> 1.2.2. Các bước tiến hành trong giai đoạn thi công cầu: .................................................. 8<br /> 1.3. Những khái niệm cơ bản trong thi công ....................................................................... 9<br /> 1.4. Thiết kế tổ chức thi công ........................................................................................... 10<br /> 1.5. Đặc điểm của môn học và phương pháp nghiên cứu .................................................. 10<br /> 1.5.1. Đặc điểm môn học: ............................................................................................. 10<br /> 1.5.2. Phương pháp nghiên cứu: ................................................................................... 11<br /> 1.6. Những công nghệ xây dựng cầu hiện đại áp dụng thành công hoặc đang được áp dụng<br /> ở Việt Nam ...................................................................................................................... 11<br /> CHƯƠNG 2 ......................................................................................................................... 14<br /> NHỮNG CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ BIỆN PHÁP CÔNG NGHỆ ĐƯỢC ÁP DỤNG<br /> TRONG THI CÔNG CẦU ................................................................................................... 14<br /> 2.1. Công tác làm đất........................................................................................................ 14<br /> 2.1.1. Khái niệm và yêu cầu chung: .............................................................................. 14<br /> 2.1.2. Xác định khối lượng thi công:............................................................................. 14<br /> 2.1.3. Các công việc chuẩn bị: ...................................................................................... 17<br /> 2.1.4. Biện pháp đào đất trong hố móng: ...................................................................... 17<br /> 2.2. Công tác khoan nổ mìn .............................................................................................. 20<br /> 2.2.1. Khái niệm về nổ mìn: ......................................................................................... 20<br /> 2.2.2. Vật liệu nổ: ......................................................................................................... 21<br /> 2.2.3 Biện pháp nổ mìn: ............................................................................................... 22<br /> 2.2.4. Tính toán lượng nổ: ............................................................................................ 23<br /> 2.2.5. Điều khiển nổ: .................................................................................................... 23<br /> 2.2.6. Nổ mìn có che chắn: ........................................................................................... 24<br /> 2.2.7. Thiết bị khoan nổ mìn: ........................................................................................ 25<br /> 2.2.8. Hộ chiếu nổ mìn: ................................................................................................ 25<br /> 2.2.9. Một số nguyên tắc cần thiết khi nổ mìn trên công trường: ................................... 25<br /> 2.3. Công tác đổ bêtông.................................................................................................... 25<br /> 2.3.1. Công tác chuẩn bị vật liệu:.................................................................................. 25<br /> 2.3.2. Chế tạo vữa bê tông: ........................................................................................... 26<br /> 2.3.3. Xác định năng suất của máy trộn: ....................................................................... 28<br /> 2.3.4. Vận chuyển vữa bê tông: .................................................................................... 29<br /> 2.3.5. Đổ và đầm bê tông:............................................................................................. 30<br /> 2.3.6. Các biện pháp đổ bê tông dưới nước: .................................................................. 34<br /> Bài giảng xây dựng cầu 1 - Đặng Huy Khánh<br /> <br /> 2<br /> <br /> Bộ môn Cầu Đường – Đại học Vinh<br /> <br /> 2.4. Công tác cốt thép....................................................................................................... 36<br /> 2.4.1. Các công việc đối với cốt thép thường: ............................................................... 36<br /> 2.4.2. Các công việc đối với cốt thép DƯL: .................................................................. 38<br /> 2.5. Công tác ván khuôn: .................................................................................................. 39<br /> 2.5.1. Vai trò và yêu cầu của công tác ván khuôn: ........................................................ 39<br /> 2.5.2. Cấu tạo ván khuôn gỗ: ....................................................................................... 40<br /> 2.5.3. Cấu tạo ván khuôn thép: .................................................................................... 41<br /> 2.5.4. Biện pháp lắp dựng ván khuôn:........................................................................... 42<br /> 2.5.5. Tính toán thiết kế ván khuôn. .............................................................................. 42<br /> 2.6. Công tác đóng cọc ..................................................................................................... 52<br /> 2.6.1. Đúc cọc BTCT trên công trường: ........................................................................ 52<br /> 2.6.2. Thiết bị đóng cọc : .............................................................................................. 52<br /> 2.6.3. Thử nghiệm cọc : ................................................................................................ 56<br /> 2.6.4. Thiết bị hạ cọc ống : ........................................................................................... 57<br /> 2.7. Công tác kích kéo: ..................................................................................................... 59<br /> 2.7.1. Thao tác thủ công: .............................................................................................. 59<br /> 2.7.2. Lao kéo : ............................................................................................................ 59<br /> 2.7.3. Những trang bị cần thiết phục vụ công tác lao kéo: ............................................. 60<br /> CHƯƠNG 3 ......................................................................................................................... 67<br /> CÁC CÔNG TRÌNH PHỤ TRỢ TRONG THI CÔNG CẦU ................................................ 67<br /> 3.1. Vai trò của các công trình phụ trợ trong thi công cầu ................................................. 67<br /> 3.2. Phân loại các công trình phụ trợ ................................................................................ 67<br /> 3.3. Nguyên tắc thiết kế các công trình phụ trợ ................................................................. 68<br /> 3.3.1. Nguyên tắc cấu tạo: ............................................................................................ 68<br /> 3.3.2. Nguyên tắc chung về tính toán: ........................................................................... 68<br /> 3.3.3. Tải trọng tác dụng:.............................................................................................. 68<br /> 3.3.4. Nguyên tắc xác định nội lực: .............................................................................. 70<br /> 3.3.5. Nguyên tắc tính duyệt: ........................................................................................ 70<br /> 3.3.6. Xác định mức nước thi công: .............................................................................. 71<br /> 3.4. Hố móng trên nền đất: ............................................................................................... 71<br /> 3.4.1. Đào trần:............................................................................................................. 71<br /> 3.4.2. Tường ván lát ngang: .......................................................................................... 72<br /> 3.4.3. Tường ván lát đứng: ........................................................................................... 74<br /> 3.4.4. Tường ván ngang tiêu chuẩn: .............................................................................. 74<br /> 3.4.5. Tính toán thiết kế tường ván tiêu chuẩn: ............................................................. 75<br /> 3.5. Các loại vòng vây ngăn nước. .................................................................................... 77<br /> 3.5.1. Đê, đập ngăn nước: ............................................................................................. 77<br /> 3.5.2. Vòng vây đất: ..................................................................................................... 78<br /> 3.5.3. Vòng vây cọc ván thép: ...................................................................................... 78<br /> Bài giảng xây dựng cầu 1 - Đặng Huy Khánh<br /> <br /> 3<br /> <br /> Bộ môn Cầu Đường – Đại học Vinh<br /> <br /> 3.5.4. Tính toán thiết kế vòng vây cọc ván thép: ........................................................... 80<br /> 3.5.5. Thùng chụp không đáy: ...................................................................................... 85<br /> 3.6. Đà giáo và trụ tạm: .................................................................................................... 88<br /> 3.6.1. Vai trò của đà giáo trụ tạm trong thi công cầu: .................................................... 88<br /> 3.6.2. Phân loại đà giáo: ............................................................................................... 89<br /> 3.6.3 Cấu tạo trụ tạm: ................................................................................................... 90<br /> 3.6.4. Cấu tạo đà giáo cố định: ..................................................................................... 90<br /> 3.6.5. Một số dạng kết cấu vạn năng thông dụng: ......................................................... 91<br /> 3.7. Hệ nổi ....................................................................................................................... 94<br /> 3.7.1. Vai trò hệ nổi trong thi công cầu: ........................................................................ 94<br /> 3.7.2. Cấu tạo hệ nổi:.................................................................................................... 94<br /> 3.7.3. Tính toán hệ nổi:................................................................................................. 95<br /> CHƯƠNG 4:...................................................................................................................... 102<br /> CÔNG TÁC ĐO ĐẠC TRONG THI CÔNG CẦU............................................................. 102<br /> 4.1. Vai trò, yêu cầu và nội dung của công tác đo đạc:.................................................... 102<br /> 4.1.1.Vai trò của công tác đo đạc: ............................................................................... 102<br /> 4.1.2. yêu cầu của công tác đo đạc: ............................................................................. 102<br /> 4.1.3. Nội dung của công tác đo đạc: .......................................................................... 102<br /> 4.2. Những tài liệu cần thiết phục vụ công tác đo đạc: .................................................... 102<br /> 4.2.1. Những tài liệu chỉ dẫn cần thiết: ....................................................................... 102<br /> 4.2.2. Quy định đối với các cọc mốc:.......................................................................... 103<br /> 4.2.3. Quy định về tỉ lệ bình đồ và số lượng cọc mốc:................................................. 103<br /> 4.3. Định vị tim mố trụ cầu: ........................................................................................... 103<br /> 4.3.1. Phương pháp đo trực tiếp: ................................................................................. 103<br /> 4.3.2. Phương pháp đo gián tiếp: ............................................................................... 105<br /> 4.3.3. Xác định tim mố trụ cầu cong: .......................................................................... 106<br /> 4.3.4. Phương pháp đo cao độ: ................................................................................... 107<br /> 4.4. Đo đạc trong quá trình thi công: .............................................................................. 108<br /> 4.4.1. Đo đạc trong thi công móng nông: .................................................................... 108<br /> 4.4.2. Đo đạc trong thi công móng cọc: tuỳ thuộc công nghệ hạ cọc ........................... 108<br /> 4.4.3. Đo đạc trong thi công móng cọc ống đường kính lớn và giếng chìm: ................ 110<br /> 4.4.4. Đo đạc các kích thước kết cấu :......................................................................... 111<br /> 4.5. Độ chính xác trong đo đạc: ...................................................................................... 111<br /> 4.5.1. Độ chính xác đo dài: ......................................................................................... 111<br /> 4.5.2. Độ chính xác đo góc : ....................................................................................... 112<br /> 4.5.3. Độ chính xác đo cao độ : .................................................................................. 113<br /> CHƯƠNG 5:...................................................................................................................... 114<br /> THI CÔNG MÓNG MỐ TRỤ CẦU .................................................................................. 114<br /> 5.1. Thi công móng khối trên nền thiên nhiên:................................................................ 114<br /> Bài giảng xây dựng cầu 1 - Đặng Huy Khánh<br /> <br /> 4<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2