Bài hát ai đưa em về - Nguyễn Ánh 9 (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
1.061
lượt xem
238
download

Bài hát ai đưa em về - Nguyễn Ánh 9 (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo về lời bài hát có kèm theo nốt nhạc giúp cho những bạn yêu thích âm nhạc có thể tham khảo và chơi nhạc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát ai đưa em về - Nguyễn Ánh 9 (lời bài hát có nốt)

  1. Ai ñöa em veà. # C Œ ‰ œ œ « «£ « Nguyeãn AÙnh 9 £ J »»» »»» « « « « « « l l «. ˆ ˆ « ˆ « ˆ « « « « « ˆ « « ˆ ˆ «= « « « ====================== l & « « ˆ ˆ « j « « « « « « «£ « « « «£ « Ñeâm nay ai ñöa em veà Mình em treân heø phoá # « £ ˆ « « « « « ˆ ˆ ˆ . « « « « « « œ »»œ « ˆ ˆ « « & «. ˆ « ˆ ˆ « « « l « « « ˆ « « j « « « ˆ ˆ l «. J » « « « l ========================= « « « »»» ˆ ˆ « « « ˆ j « « ˆ « £ « «£ « vaéng Ñeâm nay ai ñöa em veà Maét em leä öôùt long lanh Ñeâm nay ai ñöa em # « « « « « « « «. ˆ « « « « « ˆ « ˆ « « l «. « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ ˆ j « « ========================= & j ˆ « « « l « ˆ ˆ ˆ « «« « « «£ « « « £« £ £ « ˆ œ « « « « « « « veà Ngöôøi ôi xin ñöøng hôøn doãi Ñeâm nay coâ ñôn ñi # « « « ˆ « « «. £ « « »» « « « ˆ ˆ «« « « « ‰ « « » « « « « « « « «. ˆ « « « « « « l ˙ ˆ ˆ « ˆ « « « « « ˆ « =========================l & j « ˆ l « ˆ « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ « «£ « « «£ « « «£ « « veà Xin ngöôøi haõy nhôù tình toâi Ngöôøi yeâu ôi trong tình muoän Ngöôøi yeâu # « ˆ « « « « « « « « « « »œ œ #œ »» »»» »» œ »»» « « « « ˆ « ˆ « « « « « « l « « « ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « ˆ « « ˆ ˆ =========================l & ˆ « « ˆ « £ £ £ « £ £ «ˆ œ ˆ ˆ « « « « ˆ œ ˆ « « « «£ « £ ôi trong tình buoàn Troïn tình yeâu ta ñaõ trao nhau haõy queân nieàm # ˙. »» «« » «« » « « « « « « « ˆ « »» « « « « « « « « « & » ‰ «« » « l ˆ ========================= « « « « « « « ˆ ˆ « « « ˆ « « l » « ˆ « « « « #ˆ ˆ ˆ « « « « « « l « « ˆ ˆ « «£ « ñaâu Thôøi gian ôi xin ngöøng laïi Thôøi gian ôi xin ngöøng laïi Cho ñoâi tình # « « »»»œ »»œ « ˆ « #œ »»»œ »»œ « »»» » ˆ « »»œ » »» l œ »»» ‰ œ œ J »» »»» » ˆ « « « « « « ˆ «ˆ =========================l & £ £ £ £ nhaân yeâu trong muoän maøng ñöøng khoùc ly tan Ñeâm mai anh ñöa em # « « « « « «. « « « « « « «. « « « « « l « « « « « « « . « « « «£ « « « « ˆ ˆ « ˆ « l ˆ ˆ « « ˆ « « « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ j « « ˆ ˆ « =========================l & j ˆ « « « « « « ˆ ˆ « « « j « « ˆ ˆ ˆ « «£ « £ veà Ñöôøng khuya sao trôøi laáp laùnh Ñeâm mai anh ñöa em veà Maét em sao chieáu long # J »» œ œ « « « « ˆ ˆ ˆ « « «. « « « ˆ « « «. »»» « l « ˆ « « « « ˆ « ˆ « « « « ˆ « « ˆ « » ˆ « =========================l & j « « « « «£ « « £ lanh Ñeâm mai anh ñöa em veà Tình yeâu baây giôø leân # « «. « « « « « « « ˆ. « « « « « « & ˆ « j ˆ ˆ « « « l « « « ˆ ˆ ˆ « « « « ========================= j ˆ ˆ « « ˆ ˆ « l w « « « « ˆ « ” ngoâi Ñeâm mai anh ñöa em veà AÂn tình toâ thaém bôø moâi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản