Bài hát anh yêu em - Vũ Quang Trung (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
112
lượt xem
23
download

Bài hát anh yêu em - Vũ Quang Trung (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát anh yêu em - vũ quang trung (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát anh yêu em - Vũ Quang Trung (lời bài hát có nốt)

  1. Anh yeâu Em. Vuõ Quang Trung ## 4 « « ««« « « « « «. « l « « « « l « ˆ ˆ ˆ « «. « l ««« « « ««« « _ ˆ & 4 “{ _ « « « « _ « « « ====================== « ˆ ˆ ˆ ˆ « ˆ ˆ ˙ ˆ « « « « ˆ « « « j « j j j « j ˆ « « ˆ ˆ j « « « « Ngaøy thaùng troâi theo muøa laù rôi Em nhö chieác boùng voâ tìnhnôi ## « « « « J »» « « « « « « « « « ˆ « « « . « l œ œ « « « « l #ˆ « #ˆ « « « « « =l « « ˆ ˆ « ˆ « « « » « « « « « « «« « « ˆ « « j j j »» » ˆ ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « _ _ _ _ ========================= & ˆ j « ˆ « ˆ « « « ˆ « « ˆ « « « « ˆ tim anh Ñöôøng phoá cuõ haøng caây quen ly caø pheâ ñaéng höông vò nuï hoân ## « « « « « «« «« « « « « _ _ _ _ _ ˆ « « l ˆ « ˆ ˆ « « #ˆ ˆ «=l « « « « « « « « « « ˆ « l _ « « « « #« ========================= & _ « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « ˆ « « «« «« « « ˆ « « «« ˆ« « « « « ˆ « ˆ _ w _ ˆ « ˆ ˆ ## « « « « « « « « « « ñaàu Em coù nhôù chuùng mình beân nhau « « « « ˆ« « ˆ « ˆ ˆ «ˆ « « #ˆ ˆ « « « ˆ « « « « « ˆ ˙ ========================= & ˆ « « « « « « « « ˆ« ˆ « « « « « « « ˆ « l « « « « l « « « ˆ ˆ « #ˆ ˆ « =l « « «« « « « « « « «« « « « « ˆ « « ˆ ˆ nhö tia naéng ñaàu chôùm nôû khoeù moâi em Em coù nhôù chuùng mình beân nhau ## « « « « « « « « « « & #ˆ . « « « . « l nˆ . « « ˆ « ˆ « ˆ « « ˆ « j « « ========================= l« « ˆ « « « « « l « « « « _ « « « « ˆ « « « _ __ ˆ « ˆ « « « _ ˆ ˆ ˆ ˆ « « _ = _ w OÂi laøn gioù thu vôøn bay maùi toùc em ## »»» .. « « « «. « « « « « « j « l « « « «. « _ « « « ========================= l & « ˆ ˆ ˆ j j ˆ ˆ « « « ˆ ˆ ˆ « « « j « l ˙ « j ˆ « œ »œ »»» »» = j _ ˆ « Ngaøy thaùng troâi theo muøa laù rôi baøi haùt ta trao ## œ . « « « »»» œ »œ œ . »»» »» »»» »J »»» « « l œ œ »» « « « j j ˆ ˆ ˆ « « « «= « « « _ ========================= l & « ˆ ˆ « « j ˆ « ## « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ œ. nhau hö ö hö Beân ñöôøng phoá cuõ haøng caây quen ngoïn « « « « « « « « « « « « « « « ˆ ˆ « « « ˆ « ˆ « « « « « « ˆ « « ˆ « ˆ « « « « »»» « « « « « « « «= « ˆ « « ˆ l « ˆ « « ========================= l & ˆ ˆ ˆ ˆ j « gioù vui ñuøa thieáu hình boùng em Em coù bieát anh vaãn chôø em Ñeå ## »œ œ œ œ ‰ œ œ 1. . œ »œ ˙ »»» »»» »»» »»» »»» œ»»» »»» »»» w 2. . œ œ . œ »»» »œ »» »»» »J œ & »» ========================= ll » » l { ” » » » =»» « « trao em nuï hoân khaùt haù aø ha khaùt haù aø ha Nhö ## œ »œ »»œ œ »» »» » »»»» »»œ « . « « ˆ « =========================” & « l « « « « œ l j « « « « »»» ˆ « « ˆ ˆ w = _ _ ˆ ˆ « « gioït nöôùc maét ngaøy naøo khi anh noùi lôøi yeâu em.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản