Bài hát bạn tôi - Võ Thiện Thanh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
407
lượt xem
139
download

Bài hát bạn tôi - Võ Thiện Thanh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bạn tôi - võ thiện thanh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bạn tôi - Võ Thiện Thanh (lời bài hát có nốt)

  1. Baïn toâi. nhaïc : Voõ thieän Thanh phoûng thô : Phan minh Taán 4 Ó Œ ‰ « « ˆ « « « « « « « ll « « « ˆ ˆ « « ‰ « Am C Am &4 « ˆ « « « « _ « j _ ˆ « « ˆ « ===================== l « « « l « « « _. ˆ « ˆ « « _ ˙ « «= _ « j _ ˆ « Baïn toâi saùng nhòn aên leân giaûng ñöôøng Baïn « «« « « « « ˆ l « «« « « « « « « ‰ « œ œ ˙ « »»» »» »»» ‰ « «« « « «« « « «« « ˆ ˆ ˆ ˆ= C Am F «« « « « « « ˙ ˆ « « ˆ ˆ « « & « « « ˆ « ˆ ˆ j ˆ « ======================== l ˆ l « « « «« G toâi saùng daïp xe hai möôi caây soá Thaèng ñi daïy theâm ñöùa laøm tieáp « «« » « ˆ ˆ œ. ‰ « « «« » « « « « « « « « ˆ « ˆ « l «. « « « « « « « « « « ˆ « ‰ « « Em Em Am & « ˙ « « l » ˆ ˆ j ˆ ˆ ========================« l « « « ˙ « «= ˆ « « « « ˆ « « ˆ « « « « ˆ£ « « thò thaèng laøm quaùn côm Toái veà moät goùi mì toâm Toái « « l « ˆ « ˆ « ˆ « « « « « « « ˆ ‰ « « « « G C « _ _ « « ========================« l « « « « « « ˆ & _ _ _ ˆ « « « « « « « ˆ « « ˆ ˆ « « « ˆ ˆ « ˆ « ˆ « « « « « « « « « ˆ=ˆ « « « Em « « « F« « « veà keå chuyeän nhau nghe chuyeän buoàn vui ngaøy thaùng xa nhaø Toái « « « ˆ ˆ œ « « ˆ « ˆ ˆ œ œ « œ « ‰ « »œ »œ « « « « « »» « « » »J ˆ « « l « « « »» »» « »J l « « »» »» Am Em Am « « « « » & « « ˆ ˆ ˆ « «« « «« ˆ ˆ ======================== l « ˆ »» « ˙ « j ˆ = « « « « « « veà gioïng Baéc Trung Nam chia töøng ñieáu thuoác Sôùt chuyeän vui buoàn mieàn Taây nöôùc ˙ »»» »»» œ »»œ »»»œ œ »œ ˙ »»» « « « « « « « « « « « ˆ « « « ˆ ‰ « « #ˆ « « « « « Am Dm Em D » » » »» »»» l ========================ˆ l & « ˆ ˆ l « ˆ « ˙ « j ˆ ˆ «= « « « «« «« « lôùn ñöùng ngoài khoâng yeân mieàn Trung luõ luït suoát ñeâm khoâng ««« « ‰ « « ««« ‰ œ «« ˆ »J « « «= ««« « « « ««« ‰ « « « « »» « ˆ « l l Am D Am G C « « « ˆ « #ˆ ˆ « « l « «« & _« «ˆ ˆ « ˆ « «« j « ˆ_ _ ======================== « « « l « « « ˆ ˙ « « « « ˆ ˆ « « _ _ « « ˙ ˆ « _ _ « « j _ ˆ « « ˆ œ œ « « « « ‰ « œ. œ « « « nguû Chuùng toâi vaøo ñaïi hoïc nieâm vui chöa döùt bao noãi lo »»» œ œ œ »œ »»œ ˙ »»» »»» »» « « « ˆ«ˆ l « «« « »»» »»» « « « l «ˆ « « ˆ Em Am C D Em ˙ »»» » »» »» »» »» l ======================== & » ««« ˆ ˆ« « « « j ˆ ˆ « = « aâu Daùng Meï gaày hôn tröôùc Toùc Ba theâm sôïi baïc Chieàu nay tin baõo phöông « « «« « »»»œ. »»œ »œ »»»œ œ ‰ « ˆ « ‰ « « « « ˆ ˆ »»» « « « « « « «« « ˆ «. « ˆ « « l F C Em Am »» « ˆ «l ˆ ======================== ” & j « « « w « _ ˆ « ˆ = xa loøng con chua xoùt Con chöa veà chöa veà loøng thaét côn ñau.
Đồng bộ tài khoản