Bài hát biển chờ - Bảo Chấn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
109
lượt xem
24
download

Bài hát biển chờ - Bảo Chấn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát biển chờ - bảo chấn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát biển chờ - Bảo Chấn (lời bài hát có nốt)

  1. Bieån chôø. Baûo Chaán ### 4 « « «. « « l « « « «. « l 4 ˆ ˆ _ j « « « « « « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « « « « . =l ˙ « « _ ˆ « ˆ ======================= & j w « « « « ˆ _ l_ ˆ « ˆ « ˆ « ˆ j « Toâi vaãn chôø nghe bieån troâi aâm thaàm nghe bieån haùt yeân ### & _ « « « « l _ _ « « l ˆ « « _ w « ========================= l « « ˆ ˆ l _. « ˙ Œ = _ w _ « « ˆ « « laønh baøi haùt ru em ### « & «. « « ˆ « « ˆ « j « « « « œ. l _ « « »»» « ˆ ˆ « « ========================= œ»» l w l œ « « œ . œ l »J »»» « « »» « « » ˆ ˆ « »J »» = _ ˙ « « ˆ « Toâi vaãn chôø baøn chaân em gheù veà moät ngaøy xanh naéng ### « « « « ˆ « « ‰ œ œ œ »»»œ »J »»» »» w l ˙ «. ˆ « « «j w l « ˆ « ========================= l & l »» » = heø em seõ veà Toâi vaãn chôø em ### w « « « « « « œ »»» « « «. « « ˆ ˆ « « ˆ « l œ ˙ . l œ « « « . «=l « ˆ j ========================= & l « »»» »»» »»» « « ˆ ˆ « « ˆ « j ˆ « maõi ñeám sao khuya tìm maét em Laù thu rôi tieáng ### « « « «. « « « ˆ «. l « ˆ ˆ «. « « « « « « l ˆ j « w l « ˙ « Œ & _ « « ˆ « ˙ « « ========================= l ˆ « = thôû daøi sao muøa thu taøn phai ### « « « « »»» œ »» » « « » & «. « « ˆ « j ˆ « « « « « œ »» »œ l w l œ « « œ . œ=l l _ « « ˆ ˆ « « ========================= »»» « « »» ˆ ˆ « »J »» _ ˙ « ˆ « Ñoâng ñaõ veà coøn mình toâi vôùi bieån roäng Tìm meânh moâng gioù ### œ »»» « « « « ˙ « « « Ó #˙ . « ˆ « »»» « « ˆ ˆ « « =========================” & l j l w l « ˙ « = ñoâng veà ñeán bao giôø
Đồng bộ tài khoản