Bài hát có những con đường - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
91
lượt xem
18
download

Bài hát có những con đường - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát có những con đường - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát có những con đường - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Coù nhöõng con ñöôøng. Trònh coâng Sôn £ £ « « « « « « « « « ˆ « « « « « « « « « « 4 « « 2 Œ ‰« ˆ « ˆ « « « « « « « ˆ « “{ « ˆ ˆ « l ˆ. « « « ˆ « « ˆ « ˆ « « « « « « l « « « = ˆ « ˆ ====================== l & « ˆ « 1.Ñöôøng phoá daøi moät ñöôøng phoá daøi Ñöôøng phoá naøy moät chieàu toâi ..buoàn moät ñöôøng phoá buoàn Ñöôøng phoá buoàn moïi ngöôøi ñi 2.Ñöôøng raát beàn moät ñöôøng raát beàn Ñöôøng hao moøn töï ngaøy chinh « «£ « « « ...möøng moät ñöôøngraát möøng Ñöôøng bay ñaày moät ñaøn chim œ. »»» »œ »»»œ œ »»œ « « « »» »»» « « « ˆ « « « « « « l « « ‰ « « « « « ˆ & l » « ˆ « l «. « ========================= l ˆ « ˆ « « « ˙ « ˆ « ˆ l « ˆ « ˆ= tôùi Ñi lang thang toâi chaøo vaãy moïi ngöôøi Ñöôøng phoá cöôøi Ñöôøng phoá vaéng Trong kinh ñoâ tieâu ñieàu daáu ngöïa hoàng Ñöôøng im lìm Ñöôøng phoá chieán Nhöng tay nhanh laáp ñaày hoá tuyeät voïng Ñöôøng maùu hoàng Ñöôøng raát « «£ « « «£ « traéng Chaân thong dong khoâng coøn böôùc ngaäp ngöøng Ñöôøng noái lieàn Ñöôøng nhaân « « « « « « « « « « « « ˆ « ˆ « « « « œ. »»» « ˆ « « « ˆ l «. « ˆ « « « « « ˆ « « « ˆ « ˆ ˆ « « « « « ========================= l & ˆ l l »œ »»»œ »» = « ˆ naøo moät ñöôøng phoá naøo Ñöôøng phoá naøo coøn naèm che giaáu Cho toâi caàn moät giôø yeân laønh Ñöôøng nghieâng mình vaø naèm nghe ngoùng Nghe trong tình moät ñöôøng raát tình Ñöôøng raát gaàn töï ngaøy xöa laém Khi chaân loaïi moät ñöôøng raát daøi Ñöôøng sau naøy moät ngöôøi seõ tôùi Ñöôøng töông « « « «« « « « «« « « « « « « « « « «. ˆ « « «« ˆ ˆ « «ˆ « ˆ « l « « l ˙ « ˆ « « ˆ « « Œ ‰ « « l l œ. « « »» «« » «ˆ œ »J »» = Fine ========================= l & « ˆ l « ˆ ñi giöõa nhaân loaïi ñôùn ñau Ñöôøng haét hiu Ñöôøng ngaøy xöa mang ñeâm nhöõng caây caønh baùo tin Ñöôøng giôùi nghieâm. qua boãngnghe ñaày tieáng chim Ñöôøng traùi tim Ñöôøng tình yeâu nghe lai khoâng ai thuø gheùt ai Ñöôøng löùa ñoâi. œ . œ »»œ ˙ »»» »»» »»» « « »» Œ ‰ « ˆ œ. œ œ. J »»» »»» œ œ « »»» »» « & » l l « «l » « « ˆ « =========================ˆ l l » l ˙ l Œ ‰ _« « «« «« = « « ˆ traùi tim bình an Ñöôøng giôø ñaây ñaõ soáng bao thaêng traàm Ñöôøng phoá « « tieáng ai næ non Ñöôøng haøm oan nghe tieáng ai than thaàm Ñöôøng maùu £ « « « œ. « «« « « « « « l »»» ˆ l « j « ˙ ‰« « « « «£ « œ . « « Œ ‰ ˆ « « « Œ « « l « « « « l »»» ˆ l ˙ l j « « « « « ˆ «= & « _ « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « l _ « ˆ _« « =========================”« ˆ « « « ˆ ˆ « « ˆ ˆ { naøo coøn in nhöõng daáu chaân ngoan Ñöôøng phoá naøomeät nhoaøi ngaøy thaùng gian nan. Ñöôøng phoá.. xöông chôø lau heát daáu vinh quang Ñöôøng ñeán toâi chôø em ñaõ quaù laâu naêm. Ñöôøng raát...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản