Bài hát hạ trắng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

3
1.186
lượt xem
265
download

Bài hát hạ trắng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hạ trắng - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hạ trắng - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Haï traéng « Trònh Coâng Sôn c Ó Œ œ ˙ »»» œ œ œ « « « « ˙ J »J »J ‰ »»» » « ˆ »» j ˆ « « » »»» ====================== l & “{ « « ˆ » »» l ˆ j « « j j = Goïi naéng treân vai em gaày ñöôøng xa aùo bay « œ œ œ œ « « « « ˙ ‰ « « « (Goïi) naéng cho côn meâ chieàu nhieàu hoa traéng bay »J »J »J »J »» »» »» » « « « ˆ l »»» j j « « « ˆ ˆ « l « « « « « = & » ˆ ˆ ˆ j j « « « ========================= l jj « « _ _ _ « « « j « « j j ˆ _ « ˆ ˆ ˙ « « ˆ « « « ˆ j j « Naéng qua maét buoàn loøng hoa böôùm say Loái em ñi veà trôøi khoâng coù maây Cho tay em daøi gaày theâm naéng mai Böôùc chaân em veà naøo anh coù hay... « « « « « « « #ˆ « « « l « ˆ « ˆ « « « j j j « « & « « ˆ « « « ˆ ˆ l _ Œ Œ œ »»» 1. j j ˆ ˆ « « j j j _ =========================« « ={ ” w ˆ « Ñöôøng ñi suoát muøa naéng leân thaép ñaày Goïi... « J œ » « « Œ ‰ « « « « »» » »J »J « « « « œ »» œ œ l « « ˆ »J « « « « 2. & « « ˆ j j ˆ ˆ j « j » »» ˙ « l ˆ « =========================l l j j j ˆ ˆ ˆ= « « « « « « « ˙ ‰ œ œ œ « « « « « « « « ... Goïi em cho naéng cheát treân soâng daøi Thoâi xin ôn « « « »J »J »J l « « « « « « « «=l & « j ˆ ˆ ˆ ˆ « « ˆ « » « « « « « « « ˆ l »» j j j j « j j « « « ˆ ˆ « « j »» »» »» ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ ========================= j j j j « « « « « « « j j j j « « « « « ñôøi trong côn meâ naøy goïi muøa thu tôùi Toâi ñöa em veà chaân em böôùc nheï trôøi buoàn gioù ˙ »»» ‰ « œ œ œ œ œ œ « « « « « »J »J »J »J »J »J ˆ ˆ « « j ˆ »» « »» »» » »» j j « »» « « ˆ ˆ j « l « j ˙ « ‰ œ « « »J « « »» ˆ ˆ= j j « « ========================= l & l » « « « cao Ñôøi xin coù nhau daøi cho maõi sau naéng khoâng goïi saàu AÙo xöa duø « « « « « « « « l « j « ˆ « « « ˆ j ˆ « « ˆ « j « j « « ˆ ˙ Œ œ »»» ˙ »»» ‰ œ œ œ »J »J »J »» »» »= « ˆ j « ˆ « ˆ _ j « « ========================= l & « j ll » j « « « ˙ « « « « »»» œ »J œ œ « « « « ˙ nhaøu cuõng xin baïc ñaàu goïi maõi teân nhau Goïi naéng cho toùc em j ˆ « j j ˆ ˆ « « »» »» »» « « « « l »»» »J »»œ »J »J j j ˆ ˆ « « ‰ « « « « « j j ˆ ˆ «= « « & « ========================= l j ˆ « l j ˆ « j ˆ « _ j ˆ « caøi loaøi hoa traéng rôi Naéng ñöa em veà mieàn cao gioù bay AÙo em baây « J œ » «Œ Ó « « « « & _ _ « « « « « ˆ ˆ ˙ j « ˆ « « « l « « ˆ j « « »» » »J »J « « « « œ »» œ œ l w « ˆ »J j ========================= » »» « lˆ = « ” j j _ « « j ˆ « j ˆ ˆ « « j giôø môø xa neûo maây Goïi teân em maõi suoát côn meâ naøy

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản