Bài hát hạ xanh - Võ Thiện Thanh (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
96
lượt xem
11
download

Bài hát hạ xanh - Võ Thiện Thanh (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát hạ xanh - võ thiện thanh (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát hạ xanh - Võ Thiện Thanh (lời bài hát có nốt)

  1. Haï xanh. yù thô : Hoà Dzeánh nhaïc : Voõ thieän Thanh b 4 “ { « œ œ Œ ‰ « l œ . œ Œ ‰ « l « « « Œ ‰ =l 4 « »»» »J j ˆ « »» « »»» j ˆ « ====================== & »J »» « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j j j « « j ˆ « Laøn maây traéng nheï bay bay trôøi xanh xanh theá Ñaâu Bôø caùt traéng nheï eâm eâm bieån xanh xanh theá Ñaâu b « « « « Ó « « « « « Œ ‰ « « « « « Ó « « « « _ ˆ ˆ j j « « « ”“ { « « ˆ { ˆ ˆ « j j ========================= & j j ˆ ˆ « « « l « « « « j j « j j ˆ ˆ _ ˆ ˆ « « ˆ « « j ={ ” roài tieáng ve ? (Ña ña ña ña ña ña ña) roài daùng em ? b “{ « œ œ Œ ‰ « l œ « œ Œ ‰ « l « « « Œ ‰ « l « »» »J j ˆ » »» « « »J « »J ˆ »» ˆ »» j « « ========================= & « « « « ˆ ˆ ˆ ˆ « « « « j j j « j ˆ « = Bôø moâi em laø caùnh hoàng töôi moät côn möa tôùi cho Chieàu buoàn nhö moät moái saàu chung naèm im nghe thoaùng tô b « « « « Ó & « _ « « j j ˆ ˆ « « { ” « « « Œ ‰ « « « « « ˆ ˆ ˆ j j « « « ========================= « « l « « « « Ó =l ˆ ˆ _ ˆ « j j ˆ j « « « « « ˆ j ˆ « j « « ˆ j j « ñôøi thaém töôi (Ña ña ña ña ña ña ña) chuøng choán xa b »»œ œ œ œ »»» »»» »»» œ œ œ œ « Œ »»» »J »J »J « »» »» »» ˆ j « « « ˆ « « « « #ˆ ˆ « « « œ »»» ========================= l & » l l = O hay loaùng thoaùng muøa haï ñeán roài Gieo muoân maàm soáng b nœ . « « Œ « « œ « « l œ « « « œ Œ= »»» « « j ˆ ˆ « « « « »»» ˆ « ˆ « ========================= l & l ˆ « »»» « « « »J ˆ ˆ ˆ »» j j j « « « cho ñôøi Cuøng nhau haùt baøi haùt muøa haï ôi b »»œ « « « ˆ ˆ ˆ l «. « « « « « « « « « Œ « « «. « « « ‰ « « « «= ˆ « j ˆ ˆ « « ========================= l & » l ˆ « j ˆ « « ˆ j ˆ « Nhôù thöông nhau ñeán muoân ñôøi muoân ñôøi Ñôøi « « « Œ ‰ « « b & “{ « « j ˆ ˆ « « « j ˆ « « l « « « « Œ j ˆ « « _ ˆ « j « « ˆ ========================= ˆ « j j « ˆ j ‰ « «= j ˆ ” « { « xa xa laém toâi caøng muoán yeâu Ñôøi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản