Bài hát lá úa - Nguyễn Nhất Huy (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
97
lượt xem
13
download

Bài hát lá úa - Nguyễn Nhất Huy (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lá úa - nguyễn nhất huy (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lá úa - Nguyễn Nhất Huy (lời bài hát có nốt)

  1. Laù uùa. Nguyeãn Nhaát Huy ## 4 « « « « « « « « 4 “{ « « «. j j ˆ ˆ ˆ « « « « « « l « « ˙. ====================== l & j j j ˆ ˆ ˆ « « « « ˆ « « j ˆ « « j = Laù uùa rôi trong loøng ñeâm vaéng Xuoáng phoá yeâu thöông giôø xa laém ## « « « « « «. & « « «. j j ˆ ˆ ˆ « « « « « « « « «. « « « l « « ˙ ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ « j « j j « « j ======================== « « j « l « « « j j ˆ ˆ ˆ « « « »J »J «=l »» »» « œ œ #ˆ j « Nöôùc maét rôi khi tình ñaõ tan Phoá cuõ nhö ñang coøn Traùi ñaát quay trong voøng nhôù mong Nöôùc maét rôi trong loøng ## œ œ ˙ œ œ 1.œ œ #ˆ « « « « »J »J »»» »» »» »J »J »» »» l »»» ======================== ” & »J « « »» « ˆ _ « l « « ˙ . j « « « j « « ˆ « ˆ ˆ « j j « « « ={ j ˆ « hôi aám Anh ñöùng ñaây hoâm naøo giôø quaù xa xaêm ñeâm vaéng Ta ñaõ... ## 2. œ œ #ˆ « »»» »J « « »» « ˆ j « « œ »»» ======================== l & l œ œ »»»˙ . »J »J »» »» l Ó Œ ‰ œ »J »»= ...chia tay roài phaûi khoâng anh? Nöôùc ## œ œ œ œ œ œ »J œ œ »J »J »J »K »K »J »œ »J »J œ »»» œ « «. œ »J & “{ »» »» »» »» »» »» » ======================== l »» »» l »J « « »» ˆ ˆ j « « »» = maét em rôi töøng ñeâm khoâng laøm böôùc anh quay veà Laù ...cuoái anh mang tình em ñi veà choán xa beân trôøi Chieác ## œ œ œ œ œ œ œ œ œ »J »J »J »K »K »J »J »J »J œ » œ « «. « »» »» »» »» »» »» »» »» ======================== l & »» l »» »J « « »» ˆ ˆ j « « «= j ˆ « uùa rôi rôi ngoaøi hieân khi ngöôøi ñaõ ñi xa ngöôøi Anh laù naêm xöa maøu xanh baây giôø uùa treân tay ngöôøi Haõy ## « « « « « « « « « « œ œ l œ. œ œ œ œ œ l »K »K »»» »»» »»» 1.» « « « ˆ ˆ ˆ ˆ j »J »J ˆ ˆ ˆ « « « « »» »» j j j « « « « ========================= & k k j »» »» »» £ ñeán beân em moät laàn roài ñi xa maõi Töøng chieác hoân nghe coøn noùi ñi anh vì sao loøng anh xa... ## œ œ ˙ »J »J »» ‰ œ 2.»»»œ . »J K »K »»» »»» « œ œ œ œ #ˆ l œ œ »»»˙ . = « »J J »» »» » »» ” ======================== ” & { »»» »» « »» »»» ñaém say Phuùt... ...maõi £ duø traùi tim chöa töøng ñoåi thay.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản