Bài hát mưa rơi - Ưng Lang & Châu Kỳ (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
117
lượt xem
17
download

Bài hát mưa rơi - Ưng Lang & Châu Kỳ (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát mưa rơi - ưng lang & châu kỳ (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát mưa rơi - Ưng Lang & Châu Kỳ (lời bài hát có nốt)

  1. Möa Rôi. Öng Lang .Chaâu Kyø ## 2 Œ ‰ « « « « « « « « « « 4 « « « ˆ l l ˙ l »œ »» j « » »»» »œ »»»œ œ » l « l « ˆ « «=l « ˙ « « « « ˆ ˆ « « « ====================== & ˆ Möa rôi... chieàu nay vaéng ngöôøi beân theàm gioù ## « « « « « « « « ˙ l « « « . ˆ l « l « ‰ « l « l œ »œ »»»œ »»»»œ=l ˆ « ˆ « ˙ « « « « « ˆ ========================= & « « ˆ « « j ˆ « « ˙ « »» »» lôi mô boùng ngaøn khôi Möa rôi... maøn ñeâm xuoáng ## « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « « «. « & « ˙ « « « « ˆ l « ˆ « ˆ ˙ « l ˆ « ˆ _ « « « « ========================= l l ˆ « ˆ = « « ˆ roài maây saàu khaép nôi thöông nhôù ñaày ## « « »J ‰ œ»» l ˙ »»» »œ »œ »»»œ « . ˆ »»» »» « « « « ˆ « « = « ˙ « l « ========================= l & ˆ « l » vôi Baâng khuaâng nghe tieáng tô dòu ## « »»»œ »»»œ œ »»»œ œ « . »»» « « « « « ˙ « »»œ » ========================= & l » »» l « ˆ « »»» l « « « « =l J œ « « « « « ˆ ˆ « ˆ. ˆ « daøng nhìn laù uùa theo hoa taøn tieác than phuùt giaây lìa ## « « « « »J ‰ œ»» l ˙ »»» »œ »»» »œ »»»œ « . « »» » « «=l « « ˆ « ˆ & ˙ « l ˆ « ========================= l tan Ai ñi nhö xoaù bao lôøi ## « « « ˙ « »œ œ œ œ œ »»œ l « . œ l œ » »»» »»» »»»» »»» » ========================= l & l ˆ « »J »» »»» œ œ »»»œ »» »»» = £ theà thuyeàn theo nöôùc troâi khoâng veà thaáu cuøng loøng ai naõo « « « « ## « « ˆ « « « & «. « « « l « « ˆ « « « ˆ « «. « j ˆ l « « ˙ « ========================= l»» œ »»»œ »»»»œ » l œ »» = « _ ˆ ˆ « % neà rieâng choán phoøng khueâ Möa rôi... ñìu hiu döôùi ## « « « « « « « « « « « « « « « & « ˙ « l « « « « ˆ ˙ « ˆ « « « ˆ ˆ « « l « l « « ˆ _ l « l « ‰ «= « « « ˆ « « « « =========================« « « ˆ « « ˙ « ˆ j ˆ ” « ˆ « « « trôøi ñeâm daøi vaéng ai thöông nhôù naøo nguoâi (1954) Möa

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản