intTypePromotion=3

Bài học kinh nghiệm về quốc tế hóa và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo

Chia sẻ: Trần Minh Luân | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
22
lượt xem
4
download

Bài học kinh nghiệm về quốc tế hóa và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết Bài học kinh nghiệm về quốc tế hóa và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo trình bày và phân tích một số nguyên nhân và bài học kinh nghiệm về hội nhập quốc tế và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài học kinh nghiệm về quốc tế hóa và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong giáo dục đào tạo

KYà NIÏÅM 70 NÙM NGAÂY THAÂNH LÊÅP TRÛÚÂNG ÀAÅI HOÅC CÖNG ÀOAÂN (15/5/1<br /> <br /> BAÂI HOÅC KINH NGHIÏÅM<br /> A NÊNG<br /> VÏÌ QUÖËC<br /> CAO HIÏÅ<br /> TÏË H<br /> HÚÅP<br /> AÁC<br /> T QUÖËC TÏË TRONG<br /> AÅO<br /> GIAÁO DU<br /> TS. NGUYÏÎN THÕ KIM THOA*<br /> 1. Khaái quaát vïì quöëc tïë hoáa trong giaáo duåc<br /> àïì taâi nghiïn cûáu mêëy nùm trûúác àêy. Tuy nhiïn,<br /> àaâo taåo<br /> trong 5 hay 7 nguyïn nhên “hoaá röìng” àaä àûúåc àuác kïët<br />  “Quöëc tïë hoáa giaáo duåc laâ xu hûúáng mang tñnh cuãa caác nûúác naây, töi vêîn cûá muöën tòm hiïíu têån cuâng<br /> toaân cêìu, nhùçm chia seã nhûäng kinh nghiïåm töët nhêët xem àêu laâ baâi hoåc kinh nghiïåm vïì höåi nhêåp quöëc tïë<br /> giûäa caác quöëc gia vïì moåi lônh vûåc trong giaáo duåc,trong giaáo duåc Viïåt Nam hiïån nay.<br /> tûâ àaâo taåo túái nghiïn cûáu, tûâ phûúng phaáp daåy hoåc 2. Kinh nghiïåm vïì höåi nhêåp quöëc tïë trong<br /> túái biïn soaån giaáo trònh, tûâ viïåc sûã duång cöng nghïå giaáo duåc àaâo taåo cuãa caác nûúác<br /> trong giaáo duåc túái caác nguöìn taâi liïåu hoåc têåp, tûâ caác 2.1. Nhêåt Baãn <br /> vêën àïì vïì giaáo viïn túái caác vêën àïì quaãn lyá, kiïím<br /> Chuáng ta àaä chûáng kiïën cêu chuyïån thêìn kyâ vïì<br /> àõnh vaâ àaánh giaá chêët lûúång. Toaân cêìu hoáa giaáoviïåc vua Minh Trõ (1852-1912) àaä canh tên àûa Nhêåt<br /> duåc nhùçm muåc àñch caãi töí quaá trònh hoåc têåp cho têët<br /> Baãn phaát triïín lïn thaânh möåt quöëc gia hiïån àaåi, thoaát<br /> caã moåi ngûúâi vaâ xêy dûång nhûäng nguyïn tùæc, giaákhoãi nguy cú trúã thaânh möåt nûúác thuöåc àõa. Nhêåt<br /> trõ chung giûäa caác nïìn giaáo duåc trong böëi caãnh thïë Baãn cuäng tûå xaác àõnh, nûúác mònh khöng àûúåc ûu aái<br /> giúái  àang tiïën  túái  nïìn kinh tïë trñ  thûác  toaân cêìu” gò vïì taâi nguyïn thiïn nhiïn, ngûúåc laåi coân bõ àöång<br /> (GS. Mai Troång Nhuêån).<br /> àêët liïn miïn, nïn ngay tûâ àêìu hoå àaä chuá yá xêy dûång<br /> Theo J. Knight (1993), quöëc tïë hoáa giaáo duåc àaåi vaâ khai thaác nguöìn taâi nguyïn con ngûúâi. Tinh thêìn<br /> hoåc laâ quaá trònh höåi nhêåp quöëc tïë vïì giaãng daåy, nghiïnthúâi múã cûãa cuãa vua Minh Trõ àûúåc thïí hiïån cuå thïí<br /> cûáu vaâ dõch vuå cuãa caác àaåi hoåc trïn thïë giúái. Theotrong cöng thûác “Tinh thêìn, àaåo àûác phûúng Àöng<br /> Hans De Wit (2011), quöëc tïë hoáa trong giaáo duåc àaåi vaâ khoa hoåc phûúng Têy” (“Eastern ethics and Westhoåc taåi Chêu Êu àaä hònh thaânh vaâ phaát triïín tûâ 20 ern science”) do nhaâ cöng nghïå nöíi tiïëng Sakuma<br /> nùm trûúác, àêìu tiïn chó laâ möåt möëi quan têm thûá Sho-zan (1811-1864) àïì xuêët. Vua Minh Trõ, möåt<br /> yïëu nhûng dêìn àaä trúã thaânh möåt nhên töë trung têm. mùåt múâi caác nûúác tû baãn phûúng Têy vaâo laâm ùn<br /> Tûâ  nùm  1978,  Àùång  Tiïíu  Bònh  àaä  chó  thõ buön baán, mùåt khaác cûã hún 200 thanh niïn, sinh<br /> phaãi quöëc tïë hoáa nhanh choáng, toaân diïån vaâ triïåt viïn, chuyïn gia trïn möåt chuyïën taâu ài tham quan<br /> àïí nïìn giaáo duåc Trung Quöëc. Vúái Viïåt Nam, nùm hoåc têåp möåt nùm rûúäi voâng quanh thïë giúái, qua Myä,<br /> 1994 taåi möåt Höåi nghõ vïì àöíi múái giaáo duåc, àaä khuyïënAnh, Phaáp, Àûác, Nga,... Àïën nûúác naâo Àoaân cuäng<br /> nghõ cêìn phaãi “höåi nhêåp quöëc tïë” nhanh choáng vaâàïí laåi ngûúâi tiïëp tuåc hoåc têåp vaâ nghiïn cûáu, quaá nûãa<br /> triïåt àïí vïì giaáo duåc, nhûng vêîn gòn giûä àûúåc baãn laâ úã Myä. Ngay tûâ ngaây êëy nûúác Nhêåt àaä coá sûå lûåa<br /> sùæc dên töåc.<br /> choån rêët chiïën lûúåc vaâ cuå thïí cêìn hoåc caái gò, hoåc úã<br />  Thûåc tïë “Hoáa röìng”<br />   Kinh nghiïåm - Thûåc tiïîn nhúâ àêu. Sau Minh Trõ duy tên, Nhêåt Baãn àaä hoåc hoãi<br /> giaáo duåc cuãa möåt söë quöëc gia trong voâng 25, 50 hoùåc khoa hoåc y tïë vaâ quên sûå tûâ nûúác Àûác, haãi quên thò<br /> 100 nùm qua, nhû Nhêåt Baãn, Singapore, Haân Quöëc,<br /> phêìn lúán hoåc tûâ nûúác Anh vaâ myä thuêåt, luêåt dên sûå<br /> Trung Quöëc,... laâ khoa hoåc, giaáo duåc, nguöìn nhên lûåc tûâ nûúác Phaáp. Sau chiïën tranh Thïë giúái thûá II, hoå<br /> vaâ noái cho roä hún laâ nhaâ nûúác àaä thûåc sûå hiïíu vai troâ<br /> tiïëp tuåc hoåc àûúåc nhiïìu kyä thuêåt quan troång tûâ cöng<br /> quöëc saách haâng àêìu cuãa khoa hoåc, giaáo duåc vaâ quan nghiïåp saãn xuêët xe húi cuãa Myä, khoa hoåc haåt nhên<br /> têm, chó àaåo, àêìu tû quyïët liïåt cho noá. Nhêåt Baãn coá cuãa Phaáp, cöng nghiïåp saãn xuêët maáy moác vaâ dûúåc<br /> Vua Minh Trõ, Singapore coá Lyá Quang Diïåu, Haân Quöëc phêím cuãa Àûác.<br /> coá Park Chung Hee, Trung Quöëc coá Àùång Tiïíu Bònh,...<br /> 2.2. Trung Quöëc<br /> Nhiïìu nguyïn nhên, baâi hoåc kinh nghiïåm quyá baáu cuãa<br /> Theo àaánh giaá cuãa Trung Quöëc vaâ caác nûúác, caác<br /> möåt söë nûúác vïì phaát triïín giaáo duåc vaâ àaâo taåo, khoatöí chûác quöëc tïë, súã dô kinh tïë Trung Quöëc tùng trûúãng<br /> hoåc vaâ cöng nghïå gùæn vúái xêy dûång àöåi nguä trñ thûác àaä<br /> àûúåc phên tñch vaâ àuác kïët rêët cöng phu trong möåt söë *  Trûúâng  Àaåi  hoåc Cöng  àoaân<br /> 46 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 4 thaáng 5/2016<br /> <br /> Kinh nghiïåm - Thûåc tiïîn<br /> liïn tuåc hún 10% trong suöët 30 nùm qua, möåt nguyïn<br /> “Trñ  tûúãng  tûúång  quan  troång  hún  caã  kiïën  thûác”<br /> nhên cú baãn laâ nguöìn nhên lûåc cuãa nûúác naây coá chêët (“Imagination is more important than knowledge”) cuãa<br /> lûúång cao. Àïí àaåt àûúåc àiïìu naây, Trung Quöëc àaä nhaâ baác hoåc vô àaåi nhêët moåi thúâi àaåi Albert Einstein,<br /> hiïån àaåi hoaá, quöëc tïë hoaá nïìn giaáo duåc nûúác mònhhoùåc quan àiïím cuãa William A. Warrd: “Ngûúâi thêìy<br /> trong viïåc thiïët kïë chûúng trònh, saách giaáo khoa, kiïím<br /> trung bònh chó biïët noái, ngûúâi thêìy gioãi biïët giaãi thñch,<br /> tra, àaánh giaá theo chuêín mûåc quöëc tïë, àaâo taåo giaáo ngûúâi thêìy xuêët chuáng biïët minh hoåa, ngûúâi thêìy vô<br /> viïn vaâ xêy dûång cú súã vêåt chêët. Trung Quöëc chuã àaåi biïët caách truyïìn caãm hûáng”. Caác nhaâ giaáo duåc<br /> trûúng duâng töëi àa caác chûúng trònh, saách giaáo khoa Anh quöëc thûúâng “chï” nhaâ trûúâng úã möåt söë nûúác<br /> hiïån àaåi quöëc tïë vaâ giaãng daåy trûåc tiïëp bùçng tiïëng<br /> khaác, vò daåy hoåc sinh hoåc thuöåc loâng quaá nhiïìu, vò<br /> Anh caác mön khoa hoåc, cöng nghïå, tùng cûúâng múâi<br /> “cûáng nhùæc” vaâ “baão thuã”. Sûå tûå tin àoá cuãa caác hoåc<br /> giaáo sû, chuyïn gia, hiïåu trûúãng, viïån trûúãng laâ Hoa giaã ngûúâi Anh cuäng coá nhûäng cú súã nhêët àõnh. Theo<br /> kiïìu hoùåc ngûúâi nûúác ngoaâi.<br /> kïët quaã cuãa möåt cuöåc thùm doâ yá kiïën àaáng tin cêåy<br /> Tûâ nùm 1978, sau chuyïën thùm Myä vïì, Àùång trïn toaân thïë giúái, trong söë 10 phaát minh khoa hoåc vô<br /> Tiïíu Bònh àaä bùæt àêìu nhiïìu caãi caách quan troång trong àaåi nhêët cuãa loaâi ngûúâi tûâ xûa àïën nay thò coá 4 laâ do<br /> phaát triïín kinh tïë, trong àöëi nöåi, àöëi ngoaåi, noái riïng ngûúâi Anh nùæm giûä.<br /> laâ trong khoa hoåc vaâ giaáo duåc cuãa Trung Quöëc. Àùång Trong söë 10 àaåi hoåc àûáng haâng àêìu thïë giúái thò<br /> Tiïíu Bònh àaä chó àaåo: Muöën Trung Quöëc phaát triïín thûúâng  Myä  chiïëm  7,  Anh  2  vaâ  Phaáp  1  (EÁcole<br /> vaâ höåi nhêåp quöëc tïë nhanh choáng thò nïìn giaáo duåc Polytechnique, thaânh lêåp nùm 1794) vaâ böën àaåi hoåc<br /> Trung Quöëc phaãi àûúåc quöëc tïë hoáa trûúác möåt bûúác,haâng àêìu thïë giúái laâ Harvard (Myä, thaânh lêåp nùm<br /> thanh niïn, hoåc sinh, sinh viïn phaãi tùng cûúâng hoåc<br /> 1636), MIT (Myä, 1861), Oxford (Anh, 1096) vaâ Camtiïëng Anh, phaãi lêåp caác trung têm hoåc vaâ thi TOEFL, bridge (Anh, 1209). Nhûng seä rêët thuá võ khi phên<br /> IELTS taåi caác thaânh phöë, phaãi tùng cûúâng húåp taáctñch kô lõch sûã hònh thaânh cuãa chuáng: Harvard laâ “con<br /> quöëc tïë vïì giaáo duåc vaâ gûãi hoåc sinh, sinh viïn ài du àeã” cuãa Oxford vaâ Cambridge! Noái röång ra, nïìn giaáo<br /> hoåc nûúác ngoaâi, theo phûúng chêm 12 chûä vaâng “chi duåc vaâ àaåi hoåc nûúác Anh àaä goáp phêìn taåo ra vaâ tiïëp<br /> trò lûu hoåc, cöí lïå höìi quöëc, lai khûá tûå do” (“khuyïëntuåc coá aãnh hûúãng to lúán trong voâng hai thïë kyã vûâa<br /> khñch du hoåc, àöång viïn vïì nûúác, ài vïì tûå do”). Chñnh qua  àïën  caác  nûúác  úã  Bùæc  Myä,  UÁc,  Nam  AÁ,  nam<br /> vò vêåy, àaä hún 30 nùm tröi qua kïí tûâ ngaây àoá, nïìn ASEAN, Hongkong vaâ caác nûúác khaác thuöåc khöëi Liïn<br /> giaáo duåc Trung Quöëc àaä taåo ra nguöìn nhên lûåc vûâa hiïåp Vûúng Quöëc Anh. Coá thïí àêy cuäng laâ möåt trong<br /> coá quy mö lúán vûâa coá chêët lûúång cao, àuã sûác lan toaãcaác lyá do laâm cho tiïëng Anh ngaây caâng trúã nïn phöí<br /> vaâ caånh tranh trïn toaân thïë giúái. Trung Quöëc àaä cûã duång trïn toaân thïë giúái? Theo thöëng kï mêëy nùm<br /> àûúåc gêìn möåt triïåu lûu hoåc sinh, kïí caã tûå tuác, ài hoåctrûúác àêy cuãa Höåi àöìng Anh (BC): Coá 370 triïåu ngûúâi<br /> úã trïn 100 nûúác vaâ vuâng laänh thöí, maâ quaá nûãa laâ àibaãn ngûä noái tiïëng Anh vaâ 375 triïåu ngûúâi sûã duång<br /> Myä. Möåt phêìn ba trong söë naây àaä trúã vïì nûúác trûåctiïëng Anh nhû möåt ngoaåi ngûä. Nhû vêåy, coá 745 triïåu<br /> tiïëp goáp phêìn xêy dûång vaâ phaát triïín Trung Hoa hiïån ngûúâi noái tiïëng Anh. Con söë naây chùæc tùng nhanh<br /> àaåi, 2/3 coân laåi laâ cêìu nöëi vaâ cöång taác viïn quanlïn haâng ngaây. Àoá laâ chûa kïí àïën haâng tyã maáy tñnh<br /> troång giuáp Trung Quöëc húåp taác, laâm ùn vúái caã thïëtrïn khùæp thïë giúái naây laåi chó àûúåc con ngûúâi “daåy”<br /> giúái. “Vïì nûúác laâ yïu nûúác, chûa vïì ngay hoùåc úã laåi àïí “noái” tiïëng Anh. Vò thïë ngûúâi ta noái: Tiïëng Anh coá<br /> nûúác ngoaâi cuäng laâ yïu nûúác”. Àoá laâ quan àiïím vaâ nhiïìu nûúác noái nhêët, coân tiïëng Trung Quöëc coá nhiïìu<br /> chiïën lûúåc toaân cêìu cuãa Trung Quöëc. Nûúác naây phêën ngûúâi noái nhêët.<br /> àêëu àïën nùm 2049 (100 nùm nûúác CHND Trung Hoa)<br /> 2.4. Singapore vaâ Malaysia <br /> seä coá ngûúâi Trung Quöëc úã trong nûúác àûúåc nhêån<br /> Nùm 1965, Singapore taách ra thaânh möåt àaão<br /> giaãi Nobel, mùåc duâ cho àïën nay àaä coá khöng ñt Hoa quöëc àöåc lêåp tûâ Malaysia vaâ Öng Lyá Quang Diïåu<br /> kiïìu àûúåc nhêån giaãi Nobel, Fields vaâ caác giaãi thûúãng (sinh nùm 1923), cûåu sinh viïn luêåt cuãa ÀH Camcao quyá khaác.<br /> bridge, nûúác Anh, laâ Thuã tûúáng trong suöët 31 nùm,<br /> 2.3. Anh<br /> tûâ 1959 cho àïën 1990. Vúái diïån tñch 697,25 km 2,<br /> Nïìn giaáo duåc Anh quöëc coá nhûäng neát àùåc trûng chó xêëp xó bùçng huyïån Cêìn Giúâ, TP. HCM, vaâ dên<br /> khaác caác nïìn giaáo duåc khaác vaâ khi noái chuyïån, ngûúâisöë 5,1 triïåu ngûúâi (nùm 2010), Singapore xuêët phaát<br /> Anh rêët tûå haâo vïì àiïìu naây. Àoá laâ: Giaáo viïn vaâ saáchtûâ möåt laâng chaâi ngheâo, àïën nûúác uöëng cuäng khöng<br /> giaáo khoa nûúác Anh trûúác hïët chuá yá reân cho hoåc coá, phaãi mua cuãa Malaysia. Vò thïë Thuã tûúáng Lyá<br /> sinh, sinh viïn cuãa hoå hoåc àïí saáng taåo chûá khöng Quang Diïåu ngay tûâ àêìu àaä xaác àõnh rùçng nûúác<br /> hoåc àïí thuöåc loâng, hoåc chó àïí coá kiïën thûác. Coá leä hoå<br /> mònh khöng coá möåt nguöìn taâi nguyïn naâo hïët, têët<br /> laâ  nhûäng  àiïín  hònh  trung  thaânh  vúái  nguyïn  tùæc: caã phaãi nhúâ caái àêìu, ài lïn bùçng caái àêìu, bùçng nguöìn<br /> <br /> 47 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 4 thaáng 5/2016<br /> <br /> KYà NIÏÅM 70 NÙM NGAÂY THAÂNH LÊÅP TRÛÚÂNG ÀAÅI HOÅC CÖNG ÀOAÂN (15/5/1<br /> nhên lûåc vaâ taâi nùng. Singapore coá ba nhoám ngûúâi nhûäng nùm 2000, khi tham dûå Höåi nghõ thûúâng niïn<br /> chñnh laâ Hoa, ÊËn Àöå vaâ Maä Lai. Caã ba vêîn duy tròcuãa caác Böå trûúãng Giaáo duåc ASEAN (SEAMEC) àûúåc<br /> tiïëng noái, vùn hoaá vaâ baãn sùæc cuãa mònh, nhûng töí chûác taåi Kinabalu (Malaysia), töi nghe Öng phaát<br /> ngön ngûä chñnh thûác àûúåc sûã duång chung trong biïíu trún tru bùçng tiïëng Anh thûá thiïåt trong suöët möåt<br /> haânh chñnh vaâ giaáo duåc laâ tiïëng Anh.<br /> giúâ àöìng höì maâ khöng cêìn cêìm giêëy túâ, trúå lyá, phiïn<br /> Hiïån nay 20% söë sinh viïn trïn àêët Singapore laâ<br /> dõch gò caã.<br /> ngûúâi  nûúác  ngoaâi,  coá  thïí  bùçng  hoåc  böíng  cuãa 3. Baâi hoåc kinh nghiïåm cho giaáo duåc àaâo taåo<br /> Singapore, nhûng sau khi töët nghiïåp àaåi hoåc, coá bùçng Viïåt Nam trong höåi nhêåp quöëc tïë<br /> thaåc sô hoùåc tiïën sô thò úã laåi laâm viïåc taåi Singapore Trong thúâi àaåi höåi nhêåp quöëc tïë vaâ thïë giúái phùèng<br /> àïí traã núå. Möåt söë trûúâng phöí thöng chêët lûúång cao ngaây nay, viïåc tham khaão coá choån loåc nhûäng kinh<br /> vaâ àaåi hoåc coá uy tñn quöëc tïë cuãa Singapore àaä trûåcnghiïåm giaáo duåc cuãa caác nûúác vaâ chuá yá àïën nhûäng<br /> tiïëp sang Viïåt Nam hoùåc qua internet, töí chûác höåi khuyïën caáo cuãa caác töí chûác quöëc tïë, trûúác hïët laâ caác<br /> thaão du hoåc, traåi heâ,... àïí tòm hoåc sinh, sinh viïn vaâ cú  quan  cuãa  Liïn  Hiïåp  Quöëc  nhû  UNESCO,<br /> NCS taâi nùng thu huát vïì hoåc têåp vaâ nghiïn cûáu úã UNICEF,... seä giuáp chuáng ta giaãm búát khoá khùn, búát<br /> nûúác hoå. Nhû vêåy, hoå khöng chó biïët khai thaác trñ tuïå maây moâ vaâ ài àuáng hûúáng vùn minh cuãa thúâi àaåi. Vaâ<br /> cuãa 4-5 triïåu ngûúâi cuãa mònh maâ caã haâng triïåu ngûúâicuäng chó khi àoá, nguöìn nhên lûåc do chuáng ta taåo ra<br /> nûúác ngoaâi, nhêët laâ ngûúâi coá taâi. Sûå khön ngoan cuãamúái àuã trònh àöå vaâ sûác maånh àïí húåp taác vaâ caånh<br /> hoå laåi laâm töi nhúá àïën cêu thú rêët hay cuãa Cao Baá tranh bònh àùèng trïn toaân cêìu.<br /> Quaát “kho trúâi chung, maâ vö têån cuãa mònh riïng”.<br /> Trong suöët thúâi gian qua, giaáo duåc àaâo taåo Viïåt<br /> Trong möåt söë lêìn sang thùm vaâ traã lúâi phoãng vêën taåiNam àaä vaâ àang cöë gùæng hoåc hoãi àûúåc nhiïìu nhêët<br /> Viïåt Nam, Öng Lyá Quang Diïåu cho rùçng àoá laâ lúåi thïë nhûäng caái hay cuãa thiïn haå vaâ quan troång hún nûäa laâ<br /> cuãa nûúác mònh trong höåi nhêåp quöëc tïë vaâ coân khuyïn hoåc hoãi ngay chñnh nhûäng caái töët trong lõch sûã giaáo<br /> thïë hïå treã nûúác ta ngaây nay phaãi nhanh choáng thaânh duåc nûúác nhaâ, möåt quöëc gia coá nïìn vùn hiïën mêëy<br /> thaåo tiïëng Anh thò múái laâm ùn vaâ caånh tranh àûúåc nghòn nùm, seä giuáp chuáng ta búát ”loay hoay”. Thûåc<br /> trïn thïë giúái.<br /> tïë chûa coá ai, chûa coá nûúác naâo trïn thïë giúái naây<br /> Trong suöët 20 nùm àêìu khi múái thaânh lêåp nhaâ ngùn cêëm Viïåt Nam hoåc hoãi vaâ tham khaão kinh nghiïåm<br /> nûúác Singapore, Öng Lyá Quang Diïåu chó àaåo Böå töët cuãa hoå. Chuáng ta hoåc hoãi vaâ tham khaão coá choån<br /> Giaáo duåc nûúác naây duâng luön saách giaáo khoa phöí loåc chûá khöng phaãi sao cheáp. Hún nûäa, khöng coá<br /> thöng cuãa nûúác Anh cho trûúâng hoåc cuãa mònh, nhêët loaåi ”thûác ùn sùén” naâo trong giaáo duåc. Tûâ tû duy àïën<br /> laâ àöëi vúái caác mön khoa hoåc tûå nhiïn, kyä thuêåt vaâhaânh àöång, tûâ triïët lyá àïën triïín khai giaáo duåc, cêìn<br /> cöng nghïå. Àêy coá leä laâ möåt trong söë caác caách nhanh thiïët vaâ coá thïí vêån duång triïåt àïí caác baâi hoåc quöëc tïë<br /> nhêët, khoa hoåc nhêët, tiïët kiïåm nhêët àïí cêåp nhêåt, vaâ lõch sûã coá giaá trõ vaâ phuâ húåp vúái mònh. Chó nhû<br /> hiïån àaåi hoaá nïìn giaáo duåc vaâ noái riïng laâ biïn soaån vêåy chuáng ta múái coá thïí hy voång tiïën nhanh hún (so<br /> saách giaáo khoa, baão àaãm caác nguyïn tùæc cuãa khoa vúái chñnh mònh úã giai àoaån trûúác) vaâ giaãm búát dêìn<br /> hoåc sû phaåm hiïån àaåi, vò caác nûúác phaát triïín lêu àúâi khoaãng caách so vúái khu vûåc vaâ thïë giúái phaát triïín. ÚÃ<br /> nhû nûúác Anh àaä coá truyïìn thöëng vúái nhiïìu chuyïn àêy chuáng töi chûa daám noái laâ chuáng ta seä “ài tùæt,<br /> gia khoa hoåc vaâ giaáo duåc rêët gioãi. Àûúng nhiïn khi àoán àêìu” caác nûúác coá nïìn giaáo duåc tiïn tiïën. Vò khi<br /> viïët saách giaáo khoa, caác taác giaã ngûúâi Anh àaä kïët ta cöë “tiïën lïn” thò hoå àêu coá dûâng maâ coân ”tiïën lïn”<br /> húåp taâi tònh nhûäng kinh nghiïåm truyïìn thöëng cuãa hoå vúái töëc àöå lúán hún. Noái theo ngön ngûä vêåt lyá thò khöng<br /> àûúåc caã thïë giúái khêm phuåc vúái nhûäng baâi hoåc quöëc<br /> chó töëc àöå maâ gia töëc cuãa caác nûúác tiïn tiïën àïìu lúán<br /> tïë àùæt giaá.<br /> hún ta.<br /> Trong khi àoá Malaysia, nûúác laáng giïìng bïn caånh,<br /> Àöëi vúái viïåc xêy dûång chûúng trònh vaâ saách giaáo<br /> thò laåi chuã trûúng duâng tiïëng Malay laâ chuã yïëu. Kïëtkhoa:  Cêìn nhêën maånh têìm quan troång cuãa viïåc tham<br /> quaã laâ rêët nhiïìu hoåc sinh, sinh viïn nûúác naây boã ra khaão coá choån loåc caác kinh nghiïåm quöëc tïë trong giaáo<br /> hoåc nûúác ngoaâi, trong àoá coá nhiïìu thanh thiïëu niïn, duåc, àùåc biïåt laâ trong viïåc xêy dûång chûúng trònh,<br /> con nhaâ giaâu, khiïën möîi nùm bõ chaãy maáu ngoaåi tïå saách giaáo khoa. Thûåc tïë laâ ngay tûâ nhûäng ngaây àêìu<br /> nhiïìu tyã Àö la Myä vaâ chêët lûúång àaåi hoåc ài xuöëng.tiïn cuãa nïìn giaáo duåc caách maång, Viïåt Nam àaä chuá<br /> Caách àêy ñt nùm, sau 22 nùm laâm Thuã tûúáng, öng<br /> yá àïën vêën àïì naây. Chuáng ta àaä tham khaão caách laâm<br /> Mahathir Mohamad àaä ruát ra baâi hoåc kinh nghiïåm giaáo duåc, tham khaão caác saách giaáo khoa chuêín mûåc,<br /> àùæt giaá vïì giaáo duåc vaâ yïu cêìu moåi ngûúâi Maä Lai haäy<br /> coá choån loåc vaâ rêët cú baãn cuãa Liïn Xö (cuä), cuãa Nga,<br /> trúã laåi vúái tiïëng Anh vaâ caá nhên Öng gûúng mêîu hoåc Phaáp, Myä, Trung Quöëc vaâ caác nûúác XHCN khaác,<br /> trûúác. Noái vêåy thöi, nhûng coá lêìn vaâo khoaãng àêìu nhû: caác cuöën saách giaáo khoa phöí thöng moãng dñnh,<br /> 48 Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc cöng àoaân<br /> Söë 4 thaáng 5/2016<br /> <br /> Kinh nghiïåm - Thûåc tiïîn<br /> kiïën thûác rêët chùæt loåc, nhûng vïì cú baãn vêîn ”àuã chêët”àaâm phaán vaâ kyá kïët thoãa thuêån tûúng àûúng bùç<br /> ng<br /> cho hoåc sinh, kïí caã “chêët àïí laâm ngûúâi”, duâ hoåc tiïëpcêëp vúái caác nûúác trong khu vûåc vaâ trïn thïë giúái.<br /> Thûá tû, thûåc hiïån töët caác chûúng trònh hoåc böíng<br /> lïn àaåi hoåc úã trong hoùåc ngoaâi nûúác, hoåc cao àùèng<br /> hay ài hoåc nghïì hoùåc ài laâm. Vñ duå trong mön toaán, cho sinh viïn nûúác ngoaâi àïën hoåc têåp taåi Viïåt Nam;<br /> caác cuöën saách giaáo khoa cêëp II vaâ III ngaây êëy do thêìyquy àõnh vïì viïåc tiïëp nhêån chuyïn gia nûúác ngoaâi<br /> Lï Haãi Chêu vaâ thêìy GS. Hoaâng Tuåy biïn soaån vûâa vaâo Viïåt Nam giaãng daåy nghiïn cûáu vaâ gûãi chuyïn<br /> gia Viïåt Nam sang giaãng daåy, laâm viïåc úã nûúác ngoaâi,<br /> ngùæn goån, suác tñch vûâa cú baãn.<br /> Hiïån nay khi biïn soaån laåi vaâ hiïån àaåi hoaá saách höî trúå caác cú súã àaâo taåo trong viïåc thûåc hiïån trao àöíi<br /> giaáo khoa chuáng ta àaä chuá yá hún nûäa àïën viïåc hoåc giaãng viïn nûúác ngoaâi àïën Viïåt Nam tham gia giaãng<br /> daåy/nghiïn cûáu, goáp phêìn xêy dûång möi trûúâng giaáo<br /> hoãi nhûäng kinh nghiïåm quöëc tïë. Àoá laâ caách laâm rêët<br /> khoa hoåc, tiïët kiïåm vaâ höåi nhêåp trong thúâi àaåi “thïëduåc quöëc tïë taåi Viïåt Nam.<br /> Toám laåi, cêìn thêëm nhuêìn sêu sùæc phûúng chêm<br /> giúái phùèng” ngaây nay. Nhûng chuáng töi cho rùçng cêìn<br /> “cú baãn, hiïån àaåi, Viïåt Nam” cuãa Àaãng ta trong giaáo<br /> phaãi maånh daån hún nûäa trong viïåc tham khaão coá<br /> choån loåc vaâ sûã duång nguöìn thöng tin, saách giaáo khoa duåc phöí thöng vaâ caã àaåi hoåc. “Tröng Bùæc tröng Nam,<br /> trïn thïë giúái, àùåc biïåt laâ àöëi vúái caác mön khoa hoåc tûåtröng caã àõa cêìu”, ngêîm laåi caã chiïìu daâi lõch sûã vaâ<br /> nhiïn, kyä thuêåt, cöng nghïå, khöng chó úã bêåc phöí hûúáng túái tûúng lai àïí hoåc hoãi, àïí xêy dûång con<br /> thöng maâ ngay caã úã bêåc àaåi hoåc vaâ sau àaåi hoåc.ngûúâi Viïåt Nam múái, àêåm àaâ baãn sùæc dên töåc, nhûng<br /> cuäng phaãi àuã baãn lônh àïí höåi nhêåp vaâ phaát triïín trong<br /> Ngay caã àöëi vúái caác mön khoa hoåc xaä höåi vaâ nhên<br /> thïë giúái phùèng ngaây nay, vúái àêìy cam go, thûã thaách<br /> vùn, chêët liïåu vïì cú baãn àûúng nhiïn laâ cuãa chuáng<br /> vaâ caånh tranh khöëc liïåt xaãy ra trong khu vûåc vaâ trïn<br /> ta, nhûng vêîn cêìn xem hoå thiïët kïë chûúng trònh vaâ<br /> thïë giúái, liïn quan túái phaát triïín bïìn vûäng, túái an<br /> daåy ra sao, àïí hoåc sinh chuáng ta luön tiïëp cêån àûúåc<br /> ninh vaâ chuã quyïìn Töí quöëc.<br /> nhûäng tû tûúãng tiïën böå nhêët trong vùn hoaá, nghïå<br /> Nhû vêåy, bùçng nhûäng baâi hoåc vaâ kinh nghiïåm<br /> thuêåt, hiïíu àûúåc vaâ hûúáng túái nhûäng giaá trõ nhên<br /> quöëc tïë àaä chûáng minh rùçng höåi nhêåp quöëc tïë möåt<br /> vùn cao caã cuãa thúâi àaåi ngaây nay.<br /> caách nhanh choáng, thûåc sûå vaâ toaân diïån, tûâ tû duy<br /> 4.  Nöåi dung  Chûúng trònh  haânh àöång  cuãa<br /> àïën haânh àöång, laâ giaãi phaáp quan troång nhêët hiïån<br /> ngaânh Giaáo duåc Viïåt Nam nhùçm nêng cao hiïåu<br /> nay àïí àöíi múái cùn baãn, toaân diïån vaâ phaát triïín nïìn<br /> quaã húåp taác quöëc tïë vïì giaáo duåc vaâ àaâo taåo<br /> giaáo duåc Viïåt Nam theo hûúáng hiïån àaåi nhûng vêîn<br /> Thûá nhêët, tiïëp tuåc thu huát, sûã duång hiïåu quaã caác gòn giûä àûúåc baãn sùæc dên töåc. <br /> <br /> nguöìn lûåc àem laåi tûâ húåp taác quöëc tïë cho cöng taác<br /> àaâo taåo vaâ nghiïn cûáu khoa hoåc. Ûu tiïn nguöìn vöën<br /> ODA cho caác cú súã giaáo duåc, vuâng coân nhiïìu khoá Taâi liïåu tham khaão<br /> khùn, caác trûúâng/àaåi hoåc, viïån nghiïn cûáu vaâ àaâo 1.  Chiïën  lûúåc  phaát  triïín  giaáo  duåc  Viïåt  Nam  giai  àoaån<br /> 2011-2020.<br /> taåo troång àiïím. Ûu tiïn caác chó tiïu cho caác trûúâng/<br /> 2.  Chûúng  trònh  haânh  àöång  cuãa  ngaânh  Giaáo  duåc  thûåc<br /> àaåi hoåc, viïån nghiïn cûáu vaâ àaâo taåo troång àiïím ài hiïån  Kïët  luêån  söë  51-KL/TW  ngaây  29/10/2012  cuãa<br /> hoåc taåi nûúác ngoaâi theo caác àïì aán sûã duång ngên Höåi nghõ lêìn thûá 6 Ban Chêëp haânh Trung ûúng Àaãng<br /> saách nhaâ nûúác vaâ caác chûúng trònh hoåc böíng cuãa<br /> khoáa  XI  vaâ  Chó  thõ  söë  02/CT-TTg  ngaây  22/01/2013<br /> cuãa Thuã  tûúáng Chñnh  phuã vïì àöíi múái cùn  baãn, toaân<br /> nûúác ngoaâi, àaâo taåo tiïën sô cho giaãng viïn caác trûúâng<br /> diïån giaáo duåc vaâ àaâo taåo (Ban haânh keâm theo Quyïët<br /> àaåi hoåc, cao àùèng. Múã röång caác chûúng trònh liïn kïët<br /> àõnh söë 1215/QÀ-BGDÀT Ngaây 04 thaáng 4 nùm 2013<br /> àaâo taåo vúái nûúác ngoaâi.<br /> cuãa Böå trûúãng Böå Giaáo duåc vaâ Àaâo taåo);<br /> Xêy dûång vaâ trònh Thuã tûúáng Chñnh phuã ban haânh<br /> 3.  Tham  khaão baâi  viïët  cuãa  caác nhaâ  khoa  hoåc:  Nguyïîn<br /> Àïì aán höåi nhêåp quöëc tïë vïì giaáo duåc vaâ daåy nghïì; Àïì Thõ Bònh, Hoaâng Tuåy, Trêìn Höìng Quên, Phaåm Minh<br /> aán àaâo taåo caán böå úã nûúác ngoaâi bùçng ngên saách nhaâ Haåc,  Nguyïîn  Thiïån  Nhên,  Phaåm  Vuä  Luêån,  Nguyïîn<br /> nûúác (thay thïë Àïì aán 322).<br /> Trêìn  Baåt,  Vùn  Nhû  Cûúng,  Nguyïîn  Minh  Thuyïët,<br /> Thûá hai, chuã àöång höåi nhêåp vúái khu vûåc vaâ thïë Mai Troång Nhuêån, J. Knight, Hans De Wit, Zha Qiang,<br /> Trêìn  Vùn  Nhung...  taåi  Höåi  thaão  “Höåi  nhêåp  quöëc  tïë<br /> giúái; tùng cûúâng caác hoaåt àöång giao lûu, trao àöíi<br /> hoåc thuêåt vúái caác töí chûác, hiïåp höåi giaáo duåc khu vûåc trong quaá trònh àöíi múái giaáo duåc àaåi hoåc Viïåt Nam” do<br /> Höåi  àöìng  Quöëc  gia  Giaáo  duåc  vaâ  Phaát  triïín  nhên  lûåc<br /> vaâ quöëc tïë.<br /> phöëi húåp  vúái ÀHQG TPHCM töí  chûác ngaây  8/6/2014.<br /> Thûá  ba,  töí  chûác  caác  hoaåt  àöång  trao  àöíi  kinh 4.  http://vietbao.vn/Giao-duc/Giao-duc-dai-hoc-Vietnghiïåm, thöng tin vúái caác hiïåp höåi giaáo duåc khu vûåc Nam-hoi-nhap-quoc-te-Nang-dong-toc-do-va-dayvaâ quöëc tïë nhùçm tùng cûúâng chêët lûúång àaâo taåo, àöíi sinh-khi/45234796/202/Tin  nhanh  Viïåt  Nam  ra  thïë<br /> múái cöng taác quaãn lyá, nghiïn cûáu khoa hoåc, tiïëp tuåc giúái vietbao.vn<br /> <br /> 49 cöng àoaâ<br /> Taåp chñ Nghiïn cûáu khoa hoåc<br /> Söë 4 thaáng 5/2016<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản