intTypePromotion=3

Bài ôn tập – phần câu hỏi lý thuyết

Chia sẻ: Lê Trinh | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:13

0
51
lượt xem
12
download

Bài ôn tập – phần câu hỏi lý thuyết

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài ôn tập – phần câu hỏi lý thuyết 1. Process là gì? Process khác chương trình ở điểm gì? Cho biết các công việc chính của bộ phận Process Management. 2. Cho biết các công việc chính của bộ phận.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài ôn tập – phần câu hỏi lý thuyết

 1. Bài ôn tập – phần câu hỏi lý thuyết 1. Process là gì? Process khác chương trình ở điểm gì? Cho biết các công việc chính của bộ phận Process Management. 2. Cho biết các công việc chính của bộ phận Memory Management, file management, secondary storage management? 3. Cho biết các công việc chính của bộ phận I/O system management và của Hệ thống bảo vệ? 4. System call là gì? hãy đưa ra một số ví dụ về system call. System program là gì và nó khác application program như thế nào? liệt kê các system program cơ bản. 5. Kernel mode là gì ? User mode là gì ? Cho biết sự khác nhau giữa chúng ?Các trạng thái của một quá trình? vẽ sơ đồ và giải thích sự chuyển đổi giữa các trạng thái? Khoa KTMT Vũ Đức Lung 1
 2. câu hỏi lý thuyết 6. Tại sao các hệ điều hành hiện đại hỗ trợ môi trường đa nhiệm ? Phân biệt multitask, multiprogramming và multiprocessing. 7. Khái niệm tiến trình được xây dựng nhằm mục đích gì ? Sự khác biệt, mối quan hệ giữa tiến trình và tiểu trình ? 8. Thông tin lưu trữ trong PCB và TCB ? Tổ chức điều phối tiến trình ? Phân tích ưu, khuyết của các chiến lược điều phối 9. Các cơ chế trao đổi thông tin : tình huống sử dụng, ưu, khuyết ?Các yêu cầu đồng bộ hoá ? 10. Phân biệt nhóm giải pháp busy waiting và Sleep&Wakeup. Phân biệt cách sử dụng semaphore, monitor. Khoa KTMT Vũ Đức Lung 2
 3. câu hỏi lý thuyết 11. Giải thích sự khác biệt giữa địa chỉ logic và địa chỉ physic? Giải thích sự khác biệt giữa hiện tượng phân mảnh nội vi và ngoại vi? 12. Khi nào thì xảy ra lỗi trang ? Mô tả xử lý của hệ điều hành khi có lỗi trang. Giả sử có một chuỗi truy xuất bộ nhớ có chiều dài p với n số hiệu trang khác nhau xuất hiện trong chuỗi. Giả sử hệ thống sử dụng m khung trang ( khởi động trống). Với một thuật toán thay thế trang bất kỳ : – Cho biết số lượng tối thiểu các lỗi trang xảy ra ? – Cho biết số lượng tối đa các lỗi trang xảy ra ? Khoa KTMT Vũ Đức Lung 3
 4. Các dạng bài tập  Bài tập định thời CPU với các thuật toán Tính Response time, Turnaround time, Waiting time.  Bài tập đồng bộ hóa các tiến trình – Chứng minh độc quyền truy xuất, các tính chất yều cầu, đồng bộ hóa hoạt động các tiến trình sử dụng semaphore,.. Khoa KTMT Vũ Đức Lung 4
 5. FCFS Scheduling  Ví dụ :  Thứ tự vào • P1, P2, P3 Process Burst Time  Thời gian chờ P1 24 • P1 = 0; P2 3 • P2 = 24; • P3 = 27; P3 3  Thời gian chờ trung bình • (0+24+27)/3 = 17 Gantt Chart for Schedule P1 P2 P3 0 24 27 30 Khoa KTMT Vũ Đức Lung 5
 6. Non-Preemptive SJF Scheduling  Ví duï : Process Arrival TimeBurst Time P1 0 7 P2 2 4 P3 4 1 P4 5 4 Gantt Chart for Schedule P1 P3 P2 P4 0 7 8 12 16 Average waiting time = (0+6+3+7)/4 = 4 Khoa KTMT Vũ Đức Lung 6
 7. Preemptive SJF Scheduling(SRTF)  Ví dụ : Process Arrival TimeBurst Time P1 0 7 P2 2 4 P3 4 1 P4 5 4 Gantt Chart for Schedule P1 P2 P3 P2 P4 P1 0 2 4 5 7 11 16 Average waiting time = (9+1+0+2)/4 = 3 Khoa KTMT Vũ Đức Lung 7
 8. Round Robin  Time Quantum = 20 Process Burst Time P1 53 P2 17 P3 68 P4 24 Gantt Chart for Schedule P1 P2 P3 P4 P1 P3 P4 P1 P3 P3 0 20 37 57 77 97 117 121 134 154 162 turnaround time trung bình lôùn hôn SJF, nhöng ñaùp öùng toát hôn Khoa KTMT Vũ Đức Lung 8
 9. Bài tập 1: điều phối nhiều cấp Một hđh điều phối tiến trình bằng chiến lược "điều phối nhiều cấp ưu tiên xoay vòng", dùng 3 cấp ưu tiên: Cấp 1 ưu tiên cao nhất, sử dụng giải thuật Round Robin với quantum=2ms Cấp 2 sử dụng giải thuật SJF không độc quyền Cấp 3 sử dụng giải thuật FIFO Một tiến trình nếu đã ở cấp cao 4ms sẽ được chuyển xuống cấp thấp hơn, nếu tiến trình đang ở cấp cuối cùng thì sau khoảng thời gian này sẽ được chuy ển lên cấp đầu tiên. Tiến Thời điểm vào Thời gian Độ ưu trình RL(ms) CPU(ms) tiên Xét tập các tiến trình sau P1 0 5 3 (với thời gian yêu cầu CPU P2 1 4 1 và độ ưu tiên kèm theo): P3 2 3 1 P4 4 2 3 Cho biết kết quả điều phối hoạt động của các tiến trình trên và thời gian lưu lại trong hệ thống (tính từ lúc vào RL) và thời gian chờ trong RL c ủa từng ti ến trình Khoa KTMT Vũ Đức Lung 9
 10. Bài 2. Giả sử bộ nhớ chính được phân thành các phân vùng có kích thước là 600K, 500K, 200K, 300K ( theo thứ tự ), cho biết các tiến trình có kích thước 212K, 417K, 112K và 426K ( theo thứ tự ) sẽ được cấp phát bộ nhớ như thế nào, nếu sử dụng : a) Thuật toán First fit b) Thuật toán Best fit c) Thuật toán Worst fit Thuật toán nào cho phép sử dụng bộ nhớ hiệu qủa nhất trong trường hợp trên ? Khoa KTMT Vũ Đức Lung 10
 11. Bài tập quản lý bộ nhớ Bài 03: Xét một không gian địa chỉ có 8 trang, mỗi trang có kích thước 1K. ánh xạ vào bộ nhớ vật lý có 32 khung trang. a) Địa chỉ logic gồm bao nhiêu bit ? b) Địa chỉ physic gồm bao nhiêu bit ? Bài 04: Xét một hệ thống sử dụng kỹ thuật phân trang, với bảng trang được lưu trữ trong bộ nhớ chính. a) Nếu thời gian cho một lần truy xuất bộ nhớ bình thường là 200nanoseconds, thì mất bao nhiêu thời gian cho một thao tác truy xu ất bộ nhớ trong hệ thống này ? b) Nếu sử dụng TLBs với hit-ratio ( tỉ lệ tìm thấy) là 75%, thời gian để tìm trong TLBs xem như bằng 0, tính thời gian truy xuất bộ nhớ trong hệ thống ( effective memory reference time) Khoa KTMT Vũ Đức Lung 11
 12. Bài tập quản lý bộ nhớ Bài 05: Segment Base Length Xét bảng phân đoạn sau đây : 0 219 600 Cho biết địa chỉ vật lý tương ứng 1 2300 14 2 90 100 với các địa chỉ logique sau đây : 3 1327 580 a. 0,430 4 1952 96 b. b. 1,10 c. c. 2,500 d. d. 3,400 e. e. 4,112 Khoa KTMT Vũ Đức Lung 12
 13. Virtual memory Bài 06: Xét chuỗi truy xuất bộ nhớ sau: 1, 2 , 3 , 4 , 2 , 1 , 5 , 6 , 2 , 1 , 2 , 3 , 7 , 6 , 3 , 2 , 1 , 2 , 3 , 6 Có bao nhiêu lỗi trang xảy ra khi sử dụng các thuật toán thay thế sau đây, giả sử có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 khung trang ? a) LRU b) FIFO c) Chiến lược tối ưu Khoa KTMT Vũ Đức Lung 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản