Bài tập chương Este - lipit

Chia sẻ: Huynh Huu Tai | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

2
1.867
lượt xem
738
download

Bài tập chương Este - lipit

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu ôn tập tham khảo về các câu hỏi trắc nghiệm chương este - lipit có kèm đáp án để kiểm tra.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập chương Este - lipit

HÓA HỌC 12

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG ESTE - LIPIT 

 

Để xem nội dung chi tiết của tài liệu các em vui lòng đăng nhập website tailieu.vn và download về máy để tham khảo dễ dàng hơn. Thầy cô cùng các em học sinh quan tâm có thể tham khảo Chuyên đề Este - lipit ôn thi THPT QG môn Hóa học có lời giải chi tiết.

Hy vọng bộ đề này giúp các em học sinh lớp 12 ôn tập hiệu quả và đạt được những kết quả tốt đẹp đầu tiên của năm học mới. Chúc các em học thật tốt!

>> Bài tiếp theo: Trắc nghiệm Cacbohidrat - Hóa học 12

 

Trích dẫn Trắc nghiệm Cacbohidrat:

Câu 1: Chất béo lỏng có thành phần axit béo:

A. chủ yếu là các axit béo chưa no                             B. chủ yếu là các axit béo no

C. chỉ chứa duy nhất các axit béo chưa no                D. Không xác định được

Câu 2: Hợp chất hữu cơ (X) chỉ chứa một loại nhóm chức có công thức phân tử C3H6O2. Công thức cấu tạo có thể có của (X) là:

A. axit cacboxylic hoặc este đều no, đơn chức.         B. xeton và andehit hai chức.

C. ancol hai chức không no có một nối đôi.               D. ancol và xeton no.

Câu 3: Lipít là:

A. hợp chất hữu cơ chứa C, H, O, N                         B. trieste của axit béo và glixerol

C. là este của axit béo và ancol đa chức                   D. trieste của axit hữu cơ và glixerol

Câu 4: Este có công thức phân tử C3H6O2 có gốc ancol là etyl thì axit tạo nên este đó là:

A. axit axetic               B. Axit propanoic                   C. Axit propionic        D. Axit fomic

Câu 5: Thủy phân một este trong dung dịch NaOH chỉ thu được một sản phẩm duy nhất thì este đó là:

A. este đơn chức                     B. este vòng, đơn chức           C. este 2 chức             D. este no, đơn chức

Câu 6: Cho các phản ứng sau:

1) Thủy phân este trong môi trường axit.

2) Thủy phân este trong dung dịch NaOH, đun nóng.

3) Cho este tác dụng với dung dịch KOH, đun nóng.

4) Thủy phân dẫn xuất halogen trong dung dịch NaOH, đun nóng.

5) Cho axit hữu cơ tác dụng với dung dịch NaOH.

Các phản ứng KHÔNG được gọi là phản ứng xà phòng hóa là:

A. 1, 2, 3, 4                 B. 1, 4, 5                                 C. 1, 3, 4, 5                 D. 3, 4, 5

Câu 7: Hai hợp chất hữu cơ (A) và (B) có cùng công thức phân tử C2H4O2. (A) cho được phản ứng với dung dịch NaOH nhưng không phản ứng với Na, (B) vừa cho được phản ứng với dung dịch NaOH vừa phản ứng với Na. Công thức cấu tạo của (A) và (B) lần lượt là:

A. H–COOCH3 và CH3COOH                                              B. HO–CH2–CHO và CH3COOH

C. H–COOCH3 và CH3–O–CHO                                          D. CH3COOH và H–COOCH3

Câu 8: Cho các hợp chất hữu cơ sau: Glucozơ, Saccarozơ, Fructozơ, Tinh bột, Glyxerol. Có bao nhiêu chất KHÔNG tham gia phản ứng tráng bạc?

A. 1 chất                                 B. 2 chất                                  C. 3 chất                      D. 4 chất

Câu 9: Chất hữu cơ (A) mạch thẳng, có công thức phân tử C4H8O2. Cho 2,2g (A) phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 2,05g muối. Công thức cấu tạo đúng của (A) là:

A. HCOOC3H7                       B. C2H5COOCH3                   C. C3H7COOH           D. CH3COOC2H5

Câu 10: Thuỷ tinh hữu cơ có thể được điều chế từ monome nào sau đây?

A. Axit acrylic                        B. Metyl metacrylat                C. Axit metacrylic        D. Etilen

Câu 11: Khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở thì sản phẩm thu được có:

A. số mol CO2 = số mol H2O                                      B. số mol CO2 > số mol H2O

C. số mol CO2 < số mol H2O                                      D. không đủ dữ kiện để xác định.

Câu 12: Công thức tổng quát của este được tạo thành từ axit không no có 1 nối đôi, đơn chức và ancol no, đơn chức là:

A. CnH2n–1COOCmH2m+1                                                                 B. CnH2n–1COOCmH2m–1

C. CnH2n+1COOCmH2m–1                                                                 D. CnH2n+1COOCmH2m+1

Câu 13: Metyl fomiat có thể cho được phản ứng với chất nào sau đây?

A. Dung dịch NaOH                                                  B. Natri kim loại

C. Dung dịch AgNO3 trong amoniac                         D. Cả (A) và (C) đều đúng

Câu 14: Xà phòng hoá hoàn toàn 37,0g hỗn hợp 2 este là HCOOC2H5 và CH3COOCH3 bằng dung dịch NaOH, đun nóng. Khối lượng NaOH cần dùng là:

A. 8,0g                                    B. 12,0g                                  C. 16,0g                      D. 20,0g

Câu 15: Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo nào sau đây?

A. HCOOC3H7                       B. C­2H5COOCH3                   C. C3H7COOH           D. CH3COOC2H5

Câu 16: Chọn câu đúng trong các câu sau:

A. Tinh bột và xenlulozơ đều tham gia phản ứng tráng bạc.

B. Tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ đều có công thức chung là (C6H10O5)n.

C. Tinh bột, saccarozơ và xenlulozơ đều có vị ngọt.

D. Tinh bột và xenlulozơ đều là các polymer thiên nhiên.

Câu 17: Glucozơ và fructozơ sẽ cho cùng sản phẩm khi thực hiện phản ứng với:

A. Cu(OH)2                 B. ddAgNO3/NH3                    C. H2/Ni, nhiệt độ       D. Na kim loạị

Câu 18: Thuỷ phân 1 kg khoai có chứa 20% tinh bột trong môi trường axit. Nếu hiệu suất của quá trình là 90% thì khối lượng glucozơ thu được là:

A. 150g                        B. 166,67g                              C. 200g                       D. 1000g

Câu 19: Sản phẩm phản ứng xà phòng hóa vinyl axetat có chứa:

A. CH2=CHCl              B. C2H2                                   C. CH2=CHOH          D. CH3CHO

 

Câu 20: Khi thủy phân este etyl axetat trong môi trường axit, để tăng hiệu suất phản ứng thủy phân ta nên dùng biện pháp nào?

1) thêm H2SO4            2) thêm HCl                            3) thêm NaOH            4) thêm H2O

Trong 4 biện pháp trên, biện pháp đúng là:

A. 1, 2                         B. 3, 4                                     C. chỉ có 3                   D. chỉ có 4

Câu 21: Chỉ số xà phòng hóa là:

A. chỉ số axit của chất béo.

B. số mol NaOH cần dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam chất béo.

C. số mol KOH cần dùng để xà phòng hóa hoàn toàn 1 gam chất béo.

D. Tổng số mg KOH cần để trung hòa hết lượng axit béo tự do và xà phòng hóa hết lượng este trong 1 gam chất béo.

Câu 22: Đốt cháy hoàn toàn 4,2g một este đơn chức (E) thu được 6,16g CO2 và 2,52g H2O. (E) là:

A. HCOOCH3                        B. CH3COOCH3                     C. CH3COOC2H5       D. HCOOC2H5

Câu 23: Để trung hòa 14g một chất béo cần dung 15 ml dung dịch KOH 0,1M. Chỉ số axit của chất béo đó là:

A. 6                             B. 7                                         C. 8                             D. 9

Câu 24: Điều KHÔNG đúng khi nói về glucozơ là điều nào sau đây?

A. Glucozơ là một hợp chất gluxit.                            B. Glucozơ là một monosaccarit.

C. Glucozơ cho phản ứng tráng bạc như andehit.    D. Glucozơ là thành phần chính của mía.

Câu 25: Công thức thu gọn của xenlulozơ là:

A. [C6H5O2(OH)3]n       B. [C6H7O2(OH)3]n                 C. [C6H6O(OH)4]n         D. [C6H8O2(OH)3]n

Câu 26: Giữa Saccarozơ và glucơzơ có đặc điểm giống nhau là:

A. đều lấy từ mía hay củ cải đường                            B. đều cho phản ứng tráng bạc

C. đều cho phản ứng thủy phân                                   D. đều hòa tan Cu(OH)2 ở to thường

Câu 27: Gluxit được định nghĩa: “Gluxit là những hợp chất hữu cơ . . . . . . . . và thường có công thức chung là . . . . . . . .”.

Phần chữ còn thiếu ở 2 khoảng trống là:

A. đa chức, Cm(H2O)n                                                 B. đơn chức, Cm(H2O)n

C. tạp chức, Cm(H2O)n                                                         D. tạp chức, Cm(H2)n

Câu 28: Dãy chất nào sau đây có thể cho được phản ứng tráng bạc?

A. Andehit axetic, saccarozơ, glucozơ                        B. Glucozơ, andehit fomic, fructozơ

C. Glucozơ, saccarozơ, fructozơ                                 D. Fomandehit, tinh bột, glucozơ

Câu 29: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Fructozơ có phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozơ có nhóm chức –CHO.

B. Thủy phân tinh bột thu được glucozơ và fructozơ.

C. Cả xenlulozơ và tinh bột đều có phản ứng tráng bạc.

D. Thủy phân xenlulozơ thu được glucozơ.

Câu 30: Tinh bột là hỗn hợp của:

A. glucozơ và fructozơ.                                              B. nhiều gốc glucozơ.

C. amilozơ và amilopectin.                                         D. saccarozơ và xenlulozơ.

Câu 31: Miếng chuối xanh gặp dung dịch iốt cho màu xanh đặc trưng vì:

A. trong miếng chuối xanh chứa glucozơ.

B. trong miếng chuối xanh có sự hiện diện của một loại bazơ.

C. trong miếng chuối xanh có sự hiện diện của tinh bột.

D. trong miếng chuối xanh có sự hiện diện của saccarozơ.

Câu 32: Để tráng một chiếc gương soi, người ta phải đun nóng dung dịch chứa 18g glucozơ với lượng vừa đủ dung dịch bạc nitrat trong ammoniac. Khối lượng bạc sinh ra bám vào mặt kính của gương là bao nhiêu gam?

A. 16,2g                                  B. 21,6g                                  C. 32,4g                      D. 43,2g

Đồng bộ tài khoản