intTypePromotion=1

Bài tập Cơ Điện Tử - Điều khiển đèn giao thông

Chia sẻ: Nguyen Ngoc Son Son | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

1
247
lượt xem
70
download

Bài tập Cơ Điện Tử - Điều khiển đèn giao thông

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Từ lâu đèn giao thông đã không thể thiếu trong việc giao thông vận tải của con người.Đèn giao thông ngày càng hoàn thiện hơn về sự phân bố thời gian cho các tuyến lưu thông được thuận lợi hơn. Yêu cầu của một hệ thống đèn giao thông tại một ngã tư là gồm có: + Đèn báo hiệu:xanh, đỏ ,vàng. +Hiển thị thời gian.:2 led 7 đoạn đếm ngược. Ta sẽ dùng IC 89C51 để điều khiển hệ thống này.Port0 để hiển thị led đơn,Port 1 để hiển thị led 7 đoạn.Vì có 4 cột đèn nên ta...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập Cơ Điện Tử - Điều khiển đèn giao thông

 1. Boä moân : Cô Ñieän Töû BAØI TAÄP 1 ÑIEÀU KHIEÅN ÑEØN GIAO THOÂNG Viết chương trình điều khiển đèn giao thông cho một ngã tư như sau:  Chế độ AUTO:  ĐỎ A 25s, XANH A 20s, VÀNG A 5s.  XANH B 20s, VÀNG B 5s, ĐỎ B 25s  Chế độ MANUAL  Nút nhấn điều khiển XANH A – ĐỎ B (xe được đi hướng A)  Nút nhấn điều khiển XANH B – ĐỎ A (xe được đi hướng B)  Nút nhấn điểu khiển ĐỎ A – ĐỎ B (cấm xe đi cả 2 hướng) Bảng địa chì I/O NGÕ VÀO NGÕ RA Đèn Đỏ A Auto/Manual I0.0 Q0.0 XA-ĐB Đèn Xanh A I0.1 Q0.1 XB-ĐA Đèn Vàng A I0.2 Q0.2 ĐA-ĐB Đèn Đỏ B I0.3 Q0.3 Đèn Xanh B Q0.4 Đèn Vàng B Q0.5 Taøi lieäu thí nghieäm moân PLC Trang 1
 2. Boä moân : Cô Ñieän Töû BAØI TAÄP 2 ÑIEÀU KHIEÅN MOÂ HÌNH BAØN ÑIEÄN - KHÍ NEÙN Ngoõ vaøo Ngoõ ra START I0.0 (NO) COØI Q0.0 SW I0.1 ÑOÄNG CÔ M2 Q0.1 STOP I0.2 (NC) ÑOÄNG CÔ M1 Q0.2 EM I0.3 ÑEØN XANH Q0.3 S1 I0.4 ÑEØN VAØNG Q0.4 S2 I0.5 ÑEØN ÑOÛ Q0.5 S3 I0.6 SOLENOID Y3 Q0.6 S4 I0.7 SOLENOID Y2 Q0.7 SOLENOID Y1 Q1.0 Bài 2.1 XILANH XILANH XILANH START A VỀ A RA B RA XANH XILANH CÒI B VỀ CHỚP 3 5S LẦN HỆ THỐNG ĐANG CHẠY, NHẤN STOP HỆ THỐNG DỪNG, CÁC XI LANH RÚT VỀ Taøi lieäu thí nghieäm moân PLC Trang 2
 3. Boä moân : Cô Ñieän Töû Bài 2.2 XANH XANH VÀNG XILANH XILANH START + B VỀ B RA CHỚP 5 CHỚP 4 LẦN LẦN ĐỎ XILANH XILANH CÒI A VỀ A RA 5S 5S HỆ THỐNG ĐANG CHẠY, NHẤN STOP HỆ THỐNG DỪNG, CÁC XI LANH RÚT VỀ Bài 2.3 ĐỎ XANH XILANH XILANH START A RA B RA CHỚP 4 5S LẦN ĐỎ VÀNG XILANH XILANH CÒI A VỀ B VỀ CHỚP 3 5S LẦN HỆ THỐNG ĐANG CHẠY, NHẤN STOP HỆ THỐNG DỪNG, CÁC XI LANH RÚT VỀ Taøi lieäu thí nghieäm moân PLC Trang 3
 4. Boä moân : Cô Ñieän Töû Bài 2.4 ĐỎ XANH XILANH XILANH START B RA A RA 5S CHỚP 4 LẦN ĐỎ VÀNG XILANH XILANH + CÒI A VỀ B VỀ 2S CHỚP 3 LẦN HỆ THỐNG ĐANG CHẠY, NHẤN STOP HỆ THỐNG DỪNG, CÁC XI LANH RÚT VỀ Taøi lieäu thí nghieäm moân PLC Trang 4
 5. Boä moân : Cô Ñieän Töû BAØI TAÄP 3 MOÂ HÌNH ÑIEÀU KHIEÅN MAËT NAÏ ASIMA Bài 3.1 : Điều khiển động cơ 1 a. Phần mặt nạ S0 ĐIEU KHIEN DONG CO 1 S1 S2 L1 L2 L3 F1 S5 OFF S0 S1 CHAY THUAN S2 CHAY NGHICH K1 K3 S5 Q1 PE Q1 W1 M V1 U1 3PHA B1 Mặt nạ bài 1. Taøi lieäu thí nghieäm moân PLC Trang 5
 6. Boä moân : Cô Ñieän Töû b. Yêu cầu: Điều khiển động cơ 3 pha thông qua các contactor. K1 và K3 đóng vai trò như các tiếp điểm phụ trong động cơ 3pha công suất lớn. Quy trình hoạt động như sau:  Khi nhấn nút S1thì K1 sẽ đóng và động cơ chạy.  Khi nhấn nút S2 thì K3 đóng( K1 ngắt), động cơ chạy theo chiều ngược lại.  Nhấn S0 động cơ ngừng ( các khóa K1 và K3 ngắt).  Chỉ được phép chạy một chiều tại cùng một thời điểm.  Khi cầu chì Q1( S5 bị tác động lên mức 1) bị ngắt thì động cơ cũng ngưng hoạt động. c. Địa chỉ : Input Output S0 = I0.0 K1 = Q0.0 S1 = I0.1 K3 = Q0.1 S2 = I0.2 S5 = I0.5 (Rơle nhiệt và cầu chì) Bài 3.2 : Điều khiển động cơ 2 a. Mặt nạ mô phỏng Taøi lieäu thí nghieäm moân PLC Trang 6
 7. Boä moân : Cô Ñieän Töû S0 DIEU KHIEN DONG CO 2 S1 L1 L2 L3 F1 S5 S0 STOP S1 START S5 Q1 K1 K3 K4 Q1 PE V2 W1 M U2 V1 U1 W2 3PHA B2 Mặt nạ bài 2. b. Yêu cầu : Điều khiển động cơ 3 pha chạy sao/tam giác. Đối với động cơ loại lớn khi khởi động thì sinh ra dòng khởi động rất lớn. Vì vậy, khi khởi động cần giảm dòng khởi động xuống bằng cách mắc chế độ sao, sau một thời gian thì chuyển sang chế độ tam giác ( chạy định mức). Quy trình hoạt động cụ thể như sau :  Khi nhấn S1 thì K1 và K4 đóng( K3 ngắt), động cơ chạy chế độ sao. Sau một khoảng thời gian 10s thì tự động chuyển qua chạy chế độ tam giác, ở chế độ này K1 và K3 đóng, (K4 ngắt)  Trong khi chạy nhấn S0, động cơ dừng lại( các khóa K ngắt).  Tương tự, khi chạy nếu S5 bị tác động lên 1(cầu chì và rơle nhiệt) thì động cơ cũng ngừng. c. Địa chỉ: Input Output S0 = I0.0 K1 = Q0.0 S1 = I0.1 K3 = Q0.1 S5 = I0.5 (rơle nhiệt và cầu chì) K4 = Q0.2 Taøi lieäu thí nghieäm moân PLC Trang 7
 8. Boä moân : Cô Ñieän Töû Bài 3.3 : Máy bán đồ uống. a. Mặt nạ mô phỏng S0 S0 Move Cup S1 Coffee Drinks S1 Coffee S2 Tea S2 Tea Machine S3 Sugar S3 S4 Sugar S4 Milk S5 Milk S5 Insert Coin B1 S6 off S6 Sugar Milk B1 B12 Taøi lieäu thí nghieäm moân PLC Trang 8
 9. Boä moân : Cô Ñieän Töû b. Yêu cầu : Điều khiển máy bán nước. Quy trình hoạt động như sau:  Cho ly vào vị trí, khi cảm biến Move Cup thấy có ly (gạt công tắc S0), sáng đèn báo có ly. Chọn đồ uống và gia vị thông qua các nút nhấn S1 = coffee, s2 = tea, s3 = sugar, s4 = milk.(chọn Trà hoặc Café va chọn Đường hoặc Sữa) .Khi chọn thì các đèn báo chọn thức uống và gia vị tương ứng sẽ sáng lên. Nếu đồng ý thì cho tiền xu vào. Sau khi có tiền xu thì máy bắt đầu pha chế, các đèn báo đồ uống chọn tắt. Pha chế xong thì máy sẽ cho vào ly cho tới khi cảm biến B1 bị tác động thì tắt đèn báo có ly. Hoàn thành quá trình bán nước.  Trong khi máy làm việc, nếu ly bị lấy ra khỏi vị trí thì các hoạt động dừng. c. Địa chỉ: Input Output S0 = I0.0 Coffee = Q0.1 S1 = I0.1 Tea = Q0.7 S2 = I0.2 Sugar = Q1.0 S3 = I0.3 Milk = Q.03 Đèn báo có ly = Q1.1 S4 = I0.4 S5 = I0.5 S6 = I0.7 B1 = I0.6 Taøi lieäu thí nghieäm moân PLC Trang 9
 10. Boä moân : Cô Ñieän Töû BAØI TAÄP 4 ÑIEÀU KHIEÅN TAY GAÉP PHAÂN LOAÏI SAÛN PHAÅM 1.1 Giôùi thieäu moâ hình vaø phaàn cöùng 1 3 Xylanh vaø Van ñieàu khieån qua traùi, qua Xylanh vaø Van ñieàu phaûi khieån leân xuoáng Caûm bieán quang xaùc ñònh saûn phaåm laø maøu 2 toái hay saùng(saûn phaåm maøu ñen goïi laø maøu toái, maøu ñoû vaø maøu traéng goïi laø maøu saùng ) Caûm bieán ñieän dung phaùt hieän vò trí “1” coù saûn phaåm Xylanh vaø Van ñieàu khieån haøm keïp Taøi lieäu thí nghieäm moân PLC Trang 10
 11. Boä moân : Cô Ñieän Töû 1.2 Keát noái phaàn cöùng vaø baûng ñòa chæ vaøo/ra Taøi lieäu thí nghieäm moân PLC Trang 11
 12. Boä moân : Cô Ñieän Töû ÑÒA CHÆ KÍ HIEÄU CHÖÙC NAÊNG I0.0 STOP Nuùt nhaán STOP (nomally closed) I0.1 RESET Nuùt nhaán RESET (nomally opened) I0.2 START Nuùt nhaán START (nomally opened) I0.3 1B1 –POS3 Caûm bieán xaùc ñònh vò trí tay gaép ôû vò trí GIÖÕA Caûm bieán xaùc ñònh vò trí tay gaép ôû vò trí PHẢI I0.4 1B2 –POS2 I0.5 1B3 –POS1 Caûm bieán xaùc ñònh vò trí tay gaép ôû vò trí TRAÙI I0.6 2B1 Caûm bieán xaùc ñònh vò trí tay gaép ôû vò trí DÖÔÙI I0.7 2B2 Caûm bieán xaùc ñònh vò trí tay gaép ôû vò trí TREÂN I1.0 3B2 Caûm bieán xaùc ñònh coù vaät tôùi vò trí 1 I1.1 3B1 Caûm bieán xaùc ñònh coù vaät khoâng phaûi maøu ñen (maøu saùng) Q0.0 1Y1 Tay gaép qua phaûi Q0.1 1Y2 Tay gaép qua traùi Q0.2 2Y1 Tay gaép ñi xuoáng Q0.3 2Y2 Tay gaép ñi leân Q0.4 3Y1 Môû keïp Q0.5 3Y2 Ñoùng keïp 1.3 Qui trình hoaït ñoäng cuûa tay gaép YEÂU CAÀU LAÄP TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN TAY GAÉP THEO QUY TRÌNH SAU: - Nhaán STOP heä thoáng döøng. - Nhaán RESET heä thoáng veà vò trí HOME Vò trí “Home” laø vò trí goác, taïi vò trí naøy caùc cô caáu nhö sau: (vò trí haøm keïp) + Keïp laïi + ÔÛ beân traùi + Naèm ôû phía treân - Nhaán START heä thoáng saúng saøng hoaït ñoäng: Khi vò trí “1” coù saûn phaåm (ñöôïc phaùt hieän bôûi caûm bieán ñieän dung) thì tay gaép ñi xuoáng ñeå laáy saûn phaåm. Neáu saûn phaåm laø maøu saùng (khoâng phaûi maøu ñen) thì tay gaép seõ ñöa saûn phaåm boû vaøo vò trí “3” sau ñoù veà vò trí “Home”, Neáu saûn phaåm laø maøu toái (maøu ñen) thì tay gaép ñem saûn phaåm boû vaøo vò trí “2” sau ñoù veà vò trí “Home”. Taøi lieäu thí nghieäm moân PLC Trang 12
 13. Boä moân : Cô Ñieän Töû Caùc böôùc thöïc hieän cuûa tay gaép khi gaép saûn phaåm maøu toái (saûn phaåm ñen) Böùôc 1:Môû haøm keïp Böôùc 2:Ñi xuoáng vò trí “1” Böùôc 3:Keïp saûn phaåm (ñònh thì 1S laø keïp ñöôïc vaät) Böôùc 4: Ñi leân Böôùc 5:Ñi qua phaûi ñeán vò trí giöõa (phaùt hieän bôûi caûm bieán 1B1) Böùôc 6: Ñi xuoáng vò trí “2” Böôùc 7: Nhaû saûn phaåm Böôùc 8: Veà vò trí “Home” Caùc böôùc thöïc hieän cuûa tay gaép khi gaép saûn phaåm maøu saùng(saûn phaåm ñoû hoaëc kim loïai) Böùôc 1:Môû haøm keïp Böôùc 2:Ñi xuoáng vò trí “1” Böùôc 3:Keïp saûn phaåm (ñònh thì 1S laø keïp ñöôïc vaät) Böôùc 4: Ñi leân Böôùc 5:Ñi qua phaûi ñeán vò trí phaûi (phaùt hieän bôûi caûm bieán 1B2) Böùôc 6: Ñi xuoáng vò trí “3” Böôùc 7: Nhaû saûn phaåm Böôùc 8: Veà vò trí “Home” Baøi taäp 2 Taøi lieäu thí nghieäm moân PLC Trang 13
 14. Boä moân : Cô Ñieän Töû BAØI TAÄP 5 ÑIEÀU KHIEÅN TRAÏM PHAÂN LOAÏI SAÛN PHAÅM I. CAÁU TRUÙC CUÛA MOÂ HÌNH Moâ hình traïm phaân loaïi saûn phaåm bao goàm: 1) Caûm bieán Caûm bieán quang thu phaùt ñoäc laäp phaùt hieän Workpiece ñaàu baêng taûi Hình 1 : Caûm bieán phaùt hieän Workpiece ñaàu baêng taûi Caûm bieán tieäm caän caûm öùng phaùt hieän Workpiece kim loaïi vaø khoâng kim loaïi Hình 2 : Caûm bieán tieäm caän caûm öùng phaùt hieän Workpiece kim loaïi Taøi lieäu thí nghieäm moân PLC Trang 14
 15. Boä moân : Cô Ñieän Töû Caûm bieán quang phaùt hieän Workpiece coù naép hay khoâng coù naép Hình 3 : Caûm bieán quang phaùt hieän Workpiece coù naép Caûm bieán quang phaûn xaï phaùt hieän Workpiece ñaõ ñöôïc phaân loaïi vaøo module tröôït Hình 4 : Caûm bieán quang phaûn xaï 2) Baêng taûi Hình 5 : Baêng taûi Taøi lieäu thí nghieäm moân PLC Trang 15
 16. Boä moân : Cô Ñieän Töû 3) Maùng truôït Hình 6 : Module tröôït 4) Xylanh khí neùn Hình 7 : Xylanh gaït Workpiece Taøi lieäu thí nghieäm moân PLC Trang 16
 17. Boä moân : Cô Ñieän Töû II SÔ ÑOÀ MAÏCH KHÍ NEÙN Hình 4-13 : Sô ñoà maïch khí neùn III. SÔ ÑOÀ MAÏCH ÑIEÄN Hình 4-14 : Sô ñoà maïch ñieän Taøi lieäu thí nghieäm moân PLC Trang 17
 18. Boä moân : Cô Ñieän Töû IV NHIEÄM VUÏ CUÛA TÖØNG CHI TIEÁT Trong traïm phaân loaïi saûn phaåm, caùc caûm bieán ñöôïc duøng ñeå nhaän bieát vaø phaân loaïi  Workpiece ñeå ñöa tín hieäu vaøo PLC, cuï theå laø: - Caûm bieán quang thu phaùt ñoäc laäp phaùt hieän coù Workpiece ôû ñaàu baêng taûi. - Caûm bieán quang thu phaùt chung phaùt hieän Workpiece coù naép hay khoâng coù naép. - Caûm bieán quang phaûn xaï phaùt hieän Workpiece ñaõ ñöôïc ñöa vaøo modul chöùa. - Caûm bieán tieäm caän caûm öùng phaùt hieän Workpiece kim loaïi hay khoâng phaûi laø kim loaïi. Xylanh khí neùn ñöôïc duøng ñeå chaën Workpiece taïi vò trí kieåm tra phaân loaïi hoaëc gaït saûn  phaåm vaøo module chöùa, trong ñoù: - Xylanh XL1 chaën Workpiece ñeå caûm bieán phaân loaïi - Xylanh XL2 vaø XL3 gaït Workpiece vaøo module chöùa Cuïm 3 van solenoid 5/2 coù nhieäm vuï caáp khí cho 3 Xylanh XL1, XL2, XL3  Ñoäng cô ñieän DC duøng ñeå keùo baêng taûi chuyeån ñoäng  Baûng ñieàu khieån môû roäng duøng ñeå ñieàu khieån caùc thieát bò trong moâ hình thoâng qua caùc  ngoõ vaøo/ra treân ñoù . V. LAÄP TRÌNH ÑIEÀU KHIEÅN a) Baûng ñòa chæ vaøo ra ÑÒA CHÆ KYÙ HIEÄU CHÖÙC NAÊNG I0.0 STOP Nuùt nhaán STOP I0.1 RESET Nuùt nhaán RESET I0.2 START Nuùt nhaán START I0.3 CB1 Caûm bieán phaùt hieän Workpiece ñaàu baêng taûi I0.4 CB2 Caûm bieán phaùt hieän Workpiece kim loaïi I0.5 CB3 Caûm bieán phaùt hieän Workpiece coù naép I0.6 CB4 Caûm bieán phaùt hieän Workpiece rôi xuoáng maùng chöùa Q0.0 LR Led Reset Q0.1 LS Led Start Q0.2 XL1 Taùc ñoäng leân xylanh XL1 Q0.3 XL2 Taùc ñoäng leân xylanh XL2 Q0.4 XL3 Taùc ñoäng leân xylanh XL3 Q0.5 MOTOR Ñoäng cô keùo baêng taûi Taøi lieäu thí nghieäm moân PLC Trang 18
 19. Boä moân : Cô Ñieän Töû b) QUY TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG - Nhaán nuùt STOP ñeå döøng toaøn boä chöông trình, sau khi nhaán STOP ñeøn RESET saùng. - Nhaán nuùt RESET, ñeøn RESET taét, ñeøn START saùng, caùc van khí neùn trôû veà traïng thaùi laøm vieäc : 2 xylanh gaït workpiece (XL1 vaø XL2) ñi leân, xylanh chaën workpiece (XL3) ñi vaøo, - Nhaán nuùt STATRT ñeå khôûi ñoäng toaøn boä heä thoáng vaø ñeøn START taét. Neáu khoâng coù workpiece ôû ñaàu vò trí baêng taûi thì baêng taûi khoâng hoaït ñoäng. Khi caûm bieán phaùt hieän workpiece phaùt hieän coù vaät, ñoäng cô khôûi ñoäng keùo baêng taûi vaø baét ñaàu quaù trình phaân loaïi saûn phaåm. Khi phaùt hieän coù workpiece taïi vò trí ñaàu baêng taûi, baêng taûi chaïy, xylanh chaën workpiece ñi ra chaën workpiece ñeå kieåm tra. Sau 3s, workpiece ñeán vò trí kieåm tra, caûm bieán phaùt hieän naép vaø caûm bieán phaùt hieän kim loaïi hoaït ñoäng ñeå phaân loaïi ra 3 loaïi workpiece khaùc nhau. Trong quaù trình kieåm tra workpiece, baêng taûi döøng laïi (1s). Sau 1s kieåm tra workpiece, xylanh chaën ñi vaøo vaø baêng taûi hoïat ñoäng. Neáu caûm bieán phaùt hieän naép phaùt hieän workpiece KHOÂNG COÙ NAÉP thì xylanh gaït XL2 ñöa workpiece vaøo ngaên thöù I. Neáu caûm bieán phaùt hieän naép phaùt hieän workpiece COÙ NAÉP vaø caûm bieán phaùt hieän kim loaïi phaùt hieän coù workpiece KIM LOAÏI thì xylanh gaït XL3 seõ ñöa workpiece vaøo ngaên chöùa thöù II. Neáu caûm bieán phaùt hieän naép phaùt hieän workpiece COÙ NAÉP vaø caûm bieán phaùt hieän kim loaïi phaùt hieän KHOÂNG COÙ WORKPIECE KIM LOAÏI thì workpiece seõ ñi vaøo ngaên chöùa thöù III. Sau khi workpiece ñöôïc phaân loaïi vaø ñöôïc ñöa vaøo caùc ngaên chöùa töông öùng. Caûm bieán phaùt hieän workpiece rôi vaøo trong ngaên chöùa phaùt hieän coù workpiece rôi vaøo ngaên chöùa thì döøng baêng taûi. Quaù trình phaân loaïi saûn phaåm hoaøn taát. Neáu caûm bieán phaùt hieän workpiece taïi vò trí taïi ñaàu baêng taûi phaùt hieän coù workpiece thì heä thoáng trôû laïi traïng thaùi laøm vieäc nhö ban ñaàu. Trong quaù trình phaân loaïi saûn phaåm neáu coù söï coá xaûy ra, nhaán nuùt STOP döøng heä thoáng. Sau khi khaéc phuïc söï coá nhaán RESET vaø START ñeå heä thoáng laøm vieäc laïi nhö ban ñaàu. Taøi lieäu thí nghieäm moân PLC Trang 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2