intTypePromotion=1

Bài tập lớn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trình bày suy nghĩ của nhóm về vai trò của giới trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay

Chia sẻ: Dinhhai Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:20

0
596
lượt xem
91
download

Bài tập lớn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trình bày suy nghĩ của nhóm về vai trò của giới trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài có nội dung trình bày: Quan điểm của đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; thực trạng, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị của tết Nguyên Đán ở Việt Nam; vấn đề sống thử; phát huy vai trò của giới trẻ trong việc bảo tồn, giữ gìn và phát triển văn hóa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập lớn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam: Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Trình bày suy nghĩ của nhóm về vai trò của giới trẻ trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN<br /> KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ<br /> -----***-----<br /> <br /> BÀI TẬP LỚN<br /> MÔN ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN<br /> VIỆT NAM<br /> <br /> ĐỀ BÀI: Phân tích quan điểm của Đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà<br /> bản sắc dân tộc. Trình bày suy nghĩ của nhóm về vai trò của giới trẻ trong việc bảo<br /> tồn và phát huy các giá trị truyền thống của dân tộc trong điều kiện hội nhập quốc<br /> tế hiện nay.<br /> Tên Nhóm : NHÓM 4<br /> Lớp tín chỉ: Đường lối cách mạng của ĐCS VN_21<br /> <br /> Hà Nội, tháng 10 năm 2015<br /> <br /> BÀI TẬP LỚN MÔN ĐƯỜNG LỐI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM<br /> I.<br /> <br /> Quan điểm của đảng về xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.<br /> 1.1. Khái niệm, định nghĩa “văn hóa”, “tiên tiến” và “bản sắc dân tộc”<br /> Khái niệm “văn hóa”, “tiến tiến” và “bản sắc dân tộc” đã được Nghị quyết trung<br /> <br /> ương 5 khóa VIII chỉ rõ:<br /> Khái niệm văn hóa thường được tiếp cận ở hai cấp độ lý luận và thực tiễn. Ở cấp<br /> độ lý luận, văn hóa là toàn bộ những giá trị vật chất và tinh thần do loài người (cá nhân<br /> và cộng đồng) sáng tạo ra để phục vụ sự tồn tại và phát triển của xã hội. Bản chất của văn<br /> hóa là sự sáng tạo, vươn tới cái Chân - Thiện - Mỹ, vươn tới các giá trị nhân văn đem lại<br /> hạnh phúc cho con người. Văn hóa là “thiên nhiên” thứ hai do con người tạo ra để phục<br /> vụ con người. Ở cấp độ thực tiễn, văn hóa thể hiện trong toàn bộ hoạt động sống của con<br /> người, từ hoạt động sản xuất vật chất đến hoạt động tinh thần, phản ánh kiểu lựa chọn<br /> sáng tạo của cá nhân và cộng đồng.<br /> Tiên tiến là yêu nước và tiến bộ mà nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và<br /> chủ nghĩa xã hội theo chủ nghĩa Mac – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu tất<br /> cả vì con người, vì hạnh phúc và sự phát triển phong phú tự do, toàn diện của con người<br /> trong mối quan hệ hài hòa giữa cá nhân và cộng đồng, giữa xã hội và tự nhiên. Tiên tiến<br /> không chỉ về nội dung tư tưởng mà cả trong hình tức biểu hiện, trong các phương tiện<br /> chuyển tải nội dung<br /> Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng<br /> các dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng nghàn năm đấu tranh dựng<br /> nước và giữ nước. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn<br /> kết, ý thức cộng đồng gắn kết cá nhân – gia đình – làng xã – Tổ quốc; lòng nhân ái,<br /> khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính cần cù, sáng tạo trong lao động; sự tinh tế<br /> trong ứng xử, tính giải dị trong lối sống... Bản sắc văn hóa dân tộc còn đậm nét trong các<br /> hình thức biểu hiện mang tính dân tộc độc đáo. Bảo vệ bản sắc dân tộc phải gắn kết với<br /> <br /> mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu có chọn lọc những cái hay, cái tiến bộ trong văn hóa<br /> các dân tộc khác. Giữ gìn bản sắc dân tộc phải đi liền với chống lạc hậu, lỗi thời trong<br /> phong tục, tập quán, lề thói cũ.<br /> Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội được<br /> thông qua tại Đại hội lần thứ VII (6-1991) -> nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân<br /> tộc là 6 đặc trưng cơ bản cần phấn đấu và thực hiện.<br /> Tháng 7-2004, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương khóa IX đã ra<br /> Kết luận Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) -> nhiệm vụ lớn lao<br /> nhất của đảng cần vun đắp và giải quyết.<br /> 1.2. Đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam: tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.<br /> 1.2.1. Phương hướng xây dựng và phát triển sự nghiệp văn hóa<br /> 1.2.1.1. Phương hướng và phát triển nền văn hóa Việt Nam<br /> - phát huy chủ nghĩa yêu nước và truyền thống đại đoàn kết dân tộc<br /> - ý thức độc lập tự chủ tự cường, xây dựng chủ nghĩa xã hội<br /> - xây dựng phát triển văn hóa việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc<br /> - tiếp thu văn hóa nhân loại<br /> - phát triển khoa học, kĩ thuật và trình độ dân trí.<br /> 1.2.1.2. tầm quan trọng<br /> Xây dựng và phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là một yêu<br /> cầu cần thiết trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập<br /> quốc tế.<br /> 1.2.2. Đặc trưng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc<br /> 1.2.2.1. độc lập dân tộc<br /> <br /> - lý tưởng độc lập dân tộc là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình giũ gìn phát triển bảo vệ tổ<br /> quốc.<br /> - Độc lập dân tộc là điều kiện đầu tiên bảo đảm cho sự phát triển của đất nước.<br /> 1.2.2.2 chủ nghĩa xã hội<br /> Tính dân chủ của nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc là dân chủ xã hội<br /> chủ nghĩa, gắn liền với chế độ chính trị - xã hội tiến bộ “của dân, do dân và vì dân”.<br /> Chỉ có CNXH mới bảo đảm vững chắc cho độc lập dân tộc. CNXH của Việt Nam<br /> với những đặc trưng mà trên đó đặt cơ sở vững chắc cho một nền độc lập dân tộc chân<br /> chính, vững chắc.<br /> 1.2.2.3 bản sắc dân tộc việt nam<br /> Là cốt lõi bao gồm phẩm chất, tính chất, sức sống bên trong của dân tộc -> tính<br /> thống nhất, nhất quán, trong quá trình phát triển dân tộc. Thể hiện ở cách tư duy, cách<br /> sống, cách dựng nước, sang tạo, trong văn hóa khoa học công nghệ. Bản săc dân tộc phát<br /> triển thông qua thể chế kinh tế, thể chế xã hội, thể chế chính trị và tông qua hội nhập kinh<br /> tế thế giới, sự giao lưu văn hóa giữa các nước và sự tiếp thu văn minh nhân loại.<br /> 1.3. Những quan điểm chỉ đạo cơ bản và nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa Việt<br /> Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.<br /> 1.3.1. các quan điểm chỉ đạo<br /> Thứ nhât, văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu vừa là động lực<br /> thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội.<br /> Thứ hai, nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản<br /> sắc dân tộc.<br /> <br /> Thứ ba, nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng<br /> đồng các dân tộc Việt Nam.<br /> Thứ tư, văn hóa là một mặt trận, xây dựng và phát triển văn hóa là một sự nghiệp<br /> cách mạng lâu dài, đòi hỏi phải có ý chí cách mạng và sự kiên trì, thận trọng.<br /> 1.3.2. những nhiệm vụ chủ yếu<br /> - Xây dựng yếu tố con ngưới<br /> - Xây dựng môi trường, xã hội văn hóa<br /> - Phát triển sự nghiệp văn học và nghệ thuật<br /> - Bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa<br /> - Phát triển sự nghiệp đào tạo giáo dục và khoa học công nghệ<br /> - Phát triển đi đôi với quản lí tốt thông tin đại chúng<br /> - Bảo tồn và phát huy phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số<br /> - Cần có chính sách văn hóa đối với tôn giáo<br /> - Đảng và nhà nước ta chủ chương vừa bảo vệ bản sắc dân tộc vừa tiếp thu tinh hoa văn<br /> hóa nhân loại mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu chọn lọc những cái hay, trong văn hóa<br /> các dân tộc bát kịp sự phat triển của thời đại chủ động tham gia hội nhập giao lưu văn hóa<br /> với các quốc gia khác.<br /> - Đi kèm với đó là loại bỏ những cái lạc hậu lỗi thời trong phong tục tập quán.<br /> 1.3.3. các giải pháp:<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2