Bài tập môn Excel

Chia sẻ: Nguyen Thang Thang | Ngày: | Loại File: XLS | Số trang:33

0
1.059
lượt xem
735
download

Bài tập môn Excel

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu Bài tập Excel dành cho các bạn đang làm quen với Vi tính văn phòng tham khảo chuẩn bị cho thi chứng chỉ A.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập môn Excel

 1. Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 01/23/2010 Bài tập số 01 Cho bảng tính sau A B C D E F G H 1 Thuế Chú thích Đơn Số Thành 2 Tên hàng STT giá ($) lượng tiền ($) Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 3 2% 3% 4% 4 1 CPU 100 8 ? ? 5 2 RAM 25.5 10 6 3 HDD 82.5 12 7 4 FDD 5 20 8 5 CD ROM 24.5 10 9 6 MONITOR 110 22 10 7 MOUSE 3.5 20 11 8 KEYBOARD 4 15 12 9 MAINBOARD 90 18 13 10 VGA CARD 30 20 14 11 SOUND CARD 12.5 10 15 12 SPEAKER 24 10 16 Tổng cộng: ? ? ? ? Yêu Cầu: Sử dụng các loại địa chỉ trong Excel để thực hiện: 1. Ban hành công thức để điền giá trj cho cột thành tiền. 2. Chỉ ban hành công thức ở ô F4 để điền giá trị cho cột thuế ở các tháng 1, 2, 3. Sau đó sao chép đến các ô còn lại. 3. Ban hành công thức để tính tổng số tiền ở các ô: E16, F16, G16, H16 GV: Nguyễn Thành Long Trang 106
 2. Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 01/23/2010 Bài tập số 02 B¶ng tÝnh tiÒn ®iÖn th¸ng 10­2004 H×nh thøc  ChØ sè tr­ ChØ sè  §iÖn tiªu  STT Chñ hé TiÒn ®iÖn SD íc sau thô 1 V©n S¶n xuÊt 0 500 ? ? 2 B×nh Kinh doanh 0 200 3 Kh¸nh Tiªu dïng 0 150 4 Doanh S¶n xuÊt 0 600 5 Lan Tiªu dïng 0 101 6 Thu Tiªu dïng 0 50 7 Qu¶ng Kinh doanh 0 300 H×nh thøc  TiÒn  Sè hé  SD ®iÖn S¶n xuÊt ? ? Kinh doanh Tiªu dïng Yªu cÇu: Ban hµnh c«ng thøc cho c¸c « tÝnh cã dÊu ? Víi: 1/ Gi¸ ®iÖn :  Hé S¶n xuÊt : 2000 ®/sè Hé Kinh doanh : 800 ®/sè Hé Tiªu dïng : 500 ®/sè 2/ TiÒn ®iÖn = Gi¸ ®iÖn * §iÖn tiªu thô GV: Nguyễn Thành Long Trang 107
 3. Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 01/23/2010 Bài tập số 03 b¶ng thèng kª b¸n hµng Ngµy Nh©n viªn Cöa hµng S¶n phÈm TiÒn Th­ëng 8/20/1998 H­¬ng Sè 1 KÑo 20 ? 9/3/1998 Nga Sè 2 KÑo 20 8/29/1998 Lan Sè 1 B¸nh 10 9/4/1998 V©n Sè 2 B¸nh 35 8/30/1998 Chi Sè 1 B¸nh 40 8/30/1998 Nga Sè 2 Møt 15 8/30/1998 V©n Sè 2 KÑo 25 9/3/1998 Chi Sè 1 B¸nh 30 9/3/1998 Lan Sè 1 KÑo 45 9/4/1998 Chi Sè 1 Møt 10 Yªu cÇu:    1. TiÒn th­ëng tÝnh theo quy ®Þnh sau :  Cöa hµng Th­ëng Sè 1 10 % cña TiÒn Sè 2   5 % cña TiÒn    2. Dùa vµo b¶ng trªn, dïng c«ng thøc ®iÒn c¸c gi¸ trÞ vµo b¶ng sau : Nh©n viªnSè lÇn b¸n TiÒn Cöa hµngè lÇn b¸n TiÒn S Chi ? ? Sè 1 ? ? Nga ? ? Sè 2 ? ? V©n ? ? Lan ? ? GV:Nguyễn Thành Long Trang 108
 4. Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 01/23/2010 Bài tập số 04 BẢNG TÍNH TIỀN ĐIỆN THÁNG 03 STT Khách hàng Khu vực Số cũ Số mới Định mức Tiêu thụ Tiền điệnThuê bao Tổng 1 Anh 1 468 500 ? ? ? ? ? 2 Vũ 2 160 230 3 Trang 3 410 509 4 Lan 2 436 630 5 Đoan 1 307 450 6 Thanh 3 171 205 Tổng Cộng: ? ? ? ? Yêu cầu: Ban hành công thức cho các ô tính có dấu ?, với: 1. Giá trị cột Định mức như sau: - Nếu Khu vực 1 thì Định mức là 50 - Nếu Khu vực 2 thì Định mức là 100 - Nếu Khu vực 1 thì Định mức là 150 2. Tiêu thụ = Số mới - Số cũ 3. Tiền điện tính như sau: - Nếu số KW Tiêu thụ
 5. Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 01/23/2010 Bài tập số 05 BẢNG ĐIỂM THI TIN HỌC VĂN PHÒNG Giới Điểm Điểm Điểm Kết Xếp STT Họ tên Ngày sinh tính LT TH TB quả loại 1 Phan Thanh Nam 3/4/1975 8 5 ? ? ? 2 Lê Việt Nam 12/11/1973 5 2 3 Mai Thu Thuỷ Nữ 2/3/1967 4 7 4 Nguyễn Mỹ Tâm Nam 4/5/1968 2 5 5 Trà My Trang Nữ 12/11/1975 8 7 6 Hoàng Dũng Nam 4/27/1969 9 5 7 Nguyễn Cảnh Nam 12/21/1970 8 8 8 Trần Tín Mẫn Nam 5/28/1967 8.5 7 Cao nhất ? Trung bình ? Thấp nhất ? Yêu cầu: 1. Ban hành công thức cho các ô tính có dấu ?. Với: Điểm TB được tính theo công thức: =(Điểm LT + Điểm TH *2) / 3 Xếp loại như sau: u 0 < Điểm TB < 5 thì Yếu. Nế Nếu 5
 6. Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 01/23/2010 HÒNG Vị thứ ? GV: Nguyễn Thành Long Trang 110
 7. Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 01/23/2010 Bài tập số 06 BẢNG THANH TOÁN TIÊNG LƯƠNG STT Mã NV Họ tên Tên phòng Chức vụ Phụ cấp Lương Thực lĩnh 1 A01 Hùng GĐ 200000 2 B01 Chiến PGĐ 180000 3 A02 Toàn TP 160000 4 C02 Thành NV 120000 5 B02 Tuấn PP 140000 BẢNG MÃ PHÒNG BAN BẢNG PHỤ CẤP Mã A B C GĐ 500000 Tên PB Kế hoạch Tổng hợp Kế toán PGĐ 450000 TP 300000 PP 250000 NV 150000 Yêu cầu: Ban hành công thức cho các ô tính có dấu ?, với: 1. Tên phòng dựa vào ký tự đầu tiên của Mã NV và được tra ở Bảng mã phòng ban. 2. Phụ cấp dực vào Chức vụ và được tra ở Bảng phụ cấp. 3. Thực lĩnh = Phụ cấp + Lương. GV: Nguyễn Thành Long Trang 111
 8. Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 01/23/2010 Bài tập số 07 b¶ng tÝnh tiÒn thuª phßng §¬n  Tªn  M∙  Sè  §¬n gi¸  Sè  STT Ngµy ®Õn Ngµy ®i gi¸  kh¸ch phßng tuÇn ë tuÇn ngµy ë ngµy 1 Long C1 ### ### 2 Chi B3 ### ### 3 TuÊn A2 ### ### 4 Hµ B1 ### ### 5 Minh A1 ### ### 6 BÝch B2 ### ### b¶ng ®¬n gi¸ phßng §¬n gi¸ tuÇn §¬n gi¸ ngµy Phßng TÇng 1 TÇng 2 TÇng 3 TÇng 1 TÇng 2 TÇng 3 A 100 90 80 20 16 14 B 75 70 65 15 12 10 C 50 45 40 10 8 6 Yªu cÇu: Ban hµnh c«ng thøc cho c¸c « tÝnh cã dÊu ?, víi: 1.  TÝnh sè tuÇn vµ sè ngµy ë cña mçi kh¸ch §iÒn ®¬n gi¸ tuÇn vµ ngµy cho mçi kh¸ch biÕt r»ng trong  2.  M∙ phßng vµ ®­îc tra ë B¶ng ®¬n gi¸ phßng. (Ch÷ c¸i chØ  Lo¹i phßng, con sè chØ TÇng) 3.  TÝnh sè tiÒn ph¶i tr¶ cña mçi kh¸ch 1 100 GV: Nguyễn Thành Long Trang 112
 9. Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 01/23/2010 ng TiÒn  ph¶i  tr¶ biÕt r»ng trong  g. (Ch÷ c¸i chØ  GV: Nguyễn Thành Long Trang 112
 10. Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 01/23/2010 Bài tập số 08 b¶ng thèng kª b¸n hµng Ngµy Nh©n viªnCöa hµng MÆt hµngTiÒn nhËp Phô phÝ ### H­¬ng Sè 1 KÑo 200 9/3/1998 Nga Sè 2 KÑo 100 ### Lan Sè 1 B¸nh 400 9/4/1998 V©n Sè 2 B¸nh 500 ### Chi Sè 1 B¸nh 100 ### Nga Sè 2 Møt 200 ### V©n Sè 2 KÑo 500 ### Chi sè 1 B¸nh 300 9/3/1998 Lan Sè 1 KÑo 600 9/4/1998 Chi Sè 1 Møt 100 b¶ng th«ng kª Th¸ng Nh©n viªn Sè lÇn b¸nTiÒn b¸n 8 Chi 2 400 9 Nga 1 100 Yªu cÇu: Ban hµnh c«ng thøc cho c¸c « tÝnh cã dÊu ?, víi: 1.  Phô phÝ cña c¸c mÆt hµng nh­ sau : ­ B¸nh : 2% TiÒn nhËp ­ Møt : 1%  TiÒn nhËp ­ KÑo : 3% TiÒn nhËp 2. TiÒn b¸n = TiÒn nhËp + Phô phÝ GV: Nguyễn Thành Long Trang 113
 11. Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 01/23/2010 TiÒn b¸n GV: Nguyễn Thành Long Trang 113
 12. Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 01/23/2010 Bài tập số 09 BẢNG THEO DÕI DOANH THU Tên STT Khách Ngày đến Ngày đi Loại phòng Đơn giá Số ngày ở Tiền phòng 1 Thành 3/19/2003 3/23/2003 L2-C 2 Tùng 3/21/2003 3/29/2003 TR-B 3 Huy 4/27/2003 5/2/2003 L1-A 4 Hoàng 3/14/2003 4/25/2003 L2-B 5 Vân 4/20/2003 5/15/2003 TR-B BẢNG GIÁ PHÒNG Hạng L1 L2 L3 TR A 310 290 270 250 B 300 280 260 240 C 210 190 170 150 Yêu cầu: Ban hành công thức cho các ô tính có dấu ?, với: 1. Đơn giá phụ thuộc vào Loại phòng và được tra ở Bảng Giá Phòng. 2. Tiền phòng = Số ngày ở * Đơn giá, trong đó: - Nếu số ngày ở
 13. Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 01/23/2010 Bài tập số 10 Cho các bảng tính sau: Bảng đơn giá nhập (Đơn vị: $) Nơi SX Mã hàng JAP KOR CHI CPU 120.5 100 80.5 RAM 24 23 19.5 MAI 56 53.5 49 Bảng mô tả nơi sản xuất Mã nước JAP KOR CHI Tên nước Nhật Hàn Quốc Trung Quốc Bảng mô tả tên hàng Mã hàng Tên hàng CPU Chíp vi xử lý (P4-2Ghz) RAM RAM (Kingston-128MB) MAI Mainboard (Intel-845) STT Mã hàng Tên hàng Nơi SX Ngày xuất 1 CHI-CPU 1/2/2003 2 KOR-CPU 10/10/2003 3 JAP-RAM 12/31/2004 4 CHI-MAI 11/20/2004 5 USA-RAM 12/12/2003 6 CHI-RAM 1/15/2004 7 JAP-RAM 10/13/2003 8 JAP-CPU 10/20/2003 9 JAP-MAI 10/10/2004 10 CHI-MAI 10/30/2004 Bảng thống kê Mã hàng Số lần bán Số tiền CPU MAI RAM Yêu cầu: Ban hành công thức cho các ô có dấu ? để điền giá trị cho các cột tương ứng. Biết rằng: 1. Tên hàng dựa vào 3 kí tự cuối của mã hàng và được tra ở bảng mô tả tên hàng. 2. Nơi sản xuất dựa vào 3 kí tự đầu của mã hàng và được tra ở bảng mô tả nơi sản xuất 3. Đơn giá xuất tăng 10% so với đơn giá nhập. (đơn giá nhập được tra ở bảng đơn giá nhập) 4. Thành tiền = Đơn giá xuất * Số lượng. GV:Nguyễn Thành Long Trang 116
 14. Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 01/23/2010 5. Thanh toán = Thành tiền + Thuế. Trong đó thuế được tính như sau: Nếu ngày xuất thuộc năm 2003 thì thuế là 3% Thành tiền. Nếu ngày xuất thuộc năm 2004 thì thuế là 5% Thành tiền. 6. Sắp xếp danh sách tăng dần theo Mã hàng và Số lượng. 7. Trích ra danh sách các mặt hàng do Nhật sản xuất. 8. Vẽ biểu đồ cho bảng thống kê. GV:Nguyễn Thành Long Trang 116
 15. Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 01/23/2010 USA 120 23 52 USA Mỹ Đơn giá Số Thành Thanh xuất lượng tiền toán 25 10 50 40 30 15 24 26 25 45 rị cho các cột tương ứng. ảng mô tả tên hàng. ở bảng mô tả nơi sản xuất ập được tra ở bảng đơn giá nhập) GV:Nguyễn Thành Long Trang 116
 16. Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 01/23/2010 GV:Nguyễn Thành Long Trang 116
 17. Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 01/23/2010 Bài tập số 11 BẢNG KẾT QUẢ TUYỂN SINH ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG NĂM 2003 ĐIỂM Tổng STT Mã số Họ và tên Ngành Kết quả Toán Lý Hóa điểm 1 A411 Lê Thị Hiếu 8 9 9 2 A006 Lê Thị Ngọc 10 9 0 3 A008 Nguyễn Văn Ngọc 7 3 2 4 A123 Nguyễn Hiếu 8 8 6 5 B007 Lê Thị Ngọc 8 3 7 6 B103 Trần Tiên 8 4 7 7 B243 Trần Thị Hồng 7 3 6 8 B496 Nguyễn Minh Ngọc 7 9 8 9 B902 Trần Ngọc 7 8 7 10 C317 Trần Minh Hiếu 0 7 10 11 C399 Trần Văn Ngọc 3 7 6 12 C402 Lê Thị Tiên 7 0 9 13 C411 Lê Thị Tiên 9 4 9 14 C425 Nguyễn Thảo 6 3 7 BẢNG ĐIỂM CHUẨN BẢNG THỐNG KÊ BẢNG TỔNG KẾ Ngành Điểm chuẩn Số TS đậu Ngành TS đậu TOÁN 29 Tổng số TS TOÁN LÝ 28 LÝ HÓA 27 HÓA Tổng số Yêu cầu: 1. Ban hành công thức để tự động điền giá trị cho cột Họ và tên. 2. Ban hành công thức để điền giá trị cho cột Ngành theo qui định: Nếu ký tứ tự đầu tiên là A thì Ngành là TOÁN Nếu ký tứ tự đầu tiên là B thì Ngành là LÝ Nếu ký tứ tự đầu tiên là C thì Ngành là HÓA 3. Ban hành công thức cho cột Tổng điểm: Thi ngành nào thì môn đó được nhân hệ số 2, cộng với các môn còn lại. 4. Ban hành công thức cho cột Kết quả: Thí sinh nào có tổng điểm bằng điểm chuẩn trở lên và không có môn nào bị điểm liệt (Điểm liệt là đi thì "ĐẬU", ngược lại thì "RỚT" 5. Ban hành công thức cho cột Ghi chú: Thí sinh nào Đậu với tổng điểm lớn hơn Điểm chuẩn 4 điểm sẽ được ghi chú "CÓ HỌC BỔNG" 6. Ban hành công thức cho Bảng thống kê và Bảng tổng kết. 7. Trích ra danh sách các thí sinh Có học bổng. 8. Sắp xếp thứ tự Theo Ngành và Tổng điểm giảm dần. GV: Nguyễn Thành Long Trang 117
 18. Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 01/23/2010 NẴNG NĂM 2003 Ghi chú BẢNG TỔNG KẾT TS rớt bị điểm liệt (Điểm liệt là điểm = 0) chú "CÓ HỌC BỔNG" GV: Nguyễn Thành Long Trang 117
 19. Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 01/23/2010 Bài tập số 12 Bài toán người lễ tân Ở trang tính thứ nhất (Sheet 1), cho bảng giá phòng như sau: b¶ng gi¸ phßng kh¸ch s¹n §µ N½ng QT Lo¹i A B C D Khi sè ngµy ë  10 ngµy VN 900,000 540,000 420,000 150,000 NG 1,600,000 950,000 520,000 310,000 Sau đó đổi tên trang tính thành: BG Ở trang tính thứ 2 (Sheet 2), thiết lập Sổ ghi chép như sau: GV: Nguyễn Thành Long Trang 118
 20. Trung tâm tin học TECHNIC Bài tập Excel 01/23/2010 Ở trang tính thứ 2 (Sheet 2), thiết lập Sổ ghi chép như sau: kh¸ch s¹n ®µ n½ng Sè Phßng STT Hä tªn kh¸chQuèc tÞch M∙ kh¸chNgµy ®Õn Ngµy ®i Gi¸ phßngngµy  TiÒn phßngiÒn dÞch vôCßn l¹i T thuª ë 1 Tony Adam Anh NG1 ### ### A201 100,000 2 NguyÔn Hång S¬n ViÖt Nam VN1 ### ### B309 160,000 3 Lý Hïng ViÖt Nam VN2 ### ### A207 580,000 4 ViÖt Trinh ViÖt Nam VN3 ### ### C207 120,000 5 John Smit Mü NG2 ### ### A203 1,000,000 6 Boby Robson Mü NG3 ### ### B205 159,000 7 TrÇn HiÕu Ng©n ViÖt Nam VN4 ### ### C203 168,000 8 Th¹ch B¶o Khanh ViÖt Nam VN5 ### ### B203 569,000 9 NguyÔn L©m TÊn ViÖt Nam VN6 ### ### D203 156,000 10 TrÇn Träng Kim ViÖt Nam VN7 ### ### A202 452,000 11 B¶o §¹i Ph¸p NG4 ### ### A203 6,000,000 12 Clayderman §øc NG5 ### ### A203 138,000 13 Jan Tigana Ph¸p NG7 ### ### B203 258,000 14 Van Basten Hµ Lan NG8 ### ### A207 167,000 15 Luis Figo Bå §µo Nha NG9 ### ### A208 210,000 Sau ®ã ®æi tªn trang tÝnh thµnh SG Ban hµnh c«ng thøc cho c¸c « tÝnh cã dÊu ?, theo h­íng dÉn sau: H­íng dÉn :  ­ LËp c«ng thøc dïng phèi hîp INDEX, MATCH, LEFT ®Ó tÝnh ®¬n gi¸ phßng  phô thuéc M∙ Kh¸ch, Phßng thuª, Sè ng  ( Dïng hµm HLOOKUP, VLOOKUP ®Ó lËp l¹i c«ng thøc tÝnh ®¬n gi¸ phßng ) GV: Nguyễn Thành Long Trang 119

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản