BÀI TẬP QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
170
lượt xem
23
download

BÀI TẬP QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

1.Về kiến thức: - Nắm vững hai quy tắc đếm cơ bản –các công thức về hoán vị ,các công thức chỉnh hợp,tổ hợp- Biết cách áp dụng vào các bài toán áp dụng của thực tiển 2.Về kĩ năng: -Thành thạo các kiến thức trên, biết sử dụng máy tính casio fx 570MS,500MS để tính chỉnh hợp 3.Về thái độ: - Nghiêm túc phát biểu và xây dựng bài- thảo luận theo nhĩm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP QUY TẮC ĐẾM CƠ BẢN

  1. BÀI TẬP Ngaøy soaïn: 17/10/09 Tuaàn :10 … 11CA Tieát PPCT :…28…. A.Muïc tiêu yeâu caàu: 1.Veà kieán thöùc: - Naém vöõng hai quy taéc ñeám cô baûn –caùc coâng thöùc veà hoaùn vò ,caùc coâng thöùc chænh hôïp,toå hôïp- Bieát caùch aùp duïng vaøo caùc baøi toaùn aùp duïng cuûa thöïc tieån 2.Veà kó naêng: -Thaønh thaïo caùc kieán thöùc treân, bieát söû duïng maùy tính casio fx 570MS,500MS ñeå tính chænh hôïp 3.Veà thaùi ñoä: - Nghieâm tuùc phaùt bieåu vaø xaây döïng baøi- thảo luận theo nhóm B.Chuaån bò: GV: giaùo aùn ,SGK,baûng phuï,maùy tính casio……; HS: SGK, thöôùc keõ, maùy tính casio ……. C.Phöông phaùp:- Neâu vaán ñeà ( Gôïi môû ) D.Tieán trình leân lôùp: 11CA SS: ……… Vắng: BÀI TẬP (SGK-TRANG 48-50) Baøi cuû: (3’)? Soá taäp hôïp con coù 4 phaàn töû cuûa moät taäp hôïp coù 7 phaàn töû laø: 4 a) C 7 7! b) A74 c) d) 7 4! tg Hoaït ñoäng thaày Hoaït ñoäng troø Nội dung -Cho Hsinh leân baûng trình baøy -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù BAØI TAÄP Coù bao nhieâu caùch caém 3 boâng -Goïi Hsinh laøm BT1 -HS2: hoa vaøo 5 loï khaùc nhau(moãi loï caém khoâng + Ñaùnh soá 1,2 3.Choïn 3 trong 5 loï ñeå a) A5 = 5.4.3 = 60 (caùch ) 3 quaù 1 boâng) neáu: 17’ caém hoa.Moãi caùch caém laø moät b) Soá caùch caém laø: a) Caùc boâng hoa khaùc nhau? chænh hôïp? 5.4.3 C5 = 3 = 10 (caùch) b) Caùc boâng hoa nhö nhau? + Neáu caùc boâng hoa nhö nhau thì 3! moãi caùch caém laø bao nhieâu? -Gv nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù HD: Soá tam giaùc baèng soá toå hôïp HS3: Trong maët phaúng,cho 6 ñieåm chaäp maáy cuûa 6 (ñieåm) 6.5.4 phaân bieät sao cho khoâng coù 3 ñieåm naøo C6 = 3 = 20 -Goïi Hsinh leân baûng trình baøy 3! thaúng haøng .Hoûi coù theå laäp ñöôïc bao 5’ -GV nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù nhieâu tam giaùc maø caùc ñænh cuûa noù thuoäc taäp ñieåm ñaõ cho? HD: +Haønh ñoäng 1: Cho 2 ñöôøng C4 = 2 4.3 =6 Trong maët phaúng coù bao nhieâu thaúng töø 4 ñöôøng thaúng song song(vì 2 hình chöõ nhaät ñöôïc taïo thaønh töø boán HS4: 5.4 10’ caùc ñöôøng thaúng coá ñònh) tacoù? C52 = 2! = 10 ñöôøng thaúng song songvôùi nhau vaø naêm +Haønh ñoäng 2:Choïn 2 trong 5 ñöôøng Töông öùng theo quy taéc nhaân ta ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi boán ñöôøng thaúng vuoâng goùc vôùi 4 ñöôøng thaúng coù soá hình chöõ nhaät laø: thaúng song song ñoù? song vôùi nhau C 4 .C 52 = 60 2 -Goïi Hsinh leân baûng trình baøy -Gv nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù -Goïi Hsinh leân baûng trình baøy HS5: C 5 .C 4 = 60 2 2 Moät bình ñöïng 5 quaû caàu xanh -Gv nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù vaø 4 quaû caàu ñoû.Choïn 4 quaû ,coù maáy 5’ caùch choïn ñeå ñöôïc 2 quaû xanh vaø 2 quaû ñoû.
  2. *CỦNG CỐ: (5’) --Naém vöõng hai quy taéc ñeám cô baûn –caùc coâng thöùc veà hoaùn vò ,caùc coâng thöùc chænh hôïp Ký duyệt :23/10/09 - Bieát caùch aùp duïng vaøo caùc baøi toaùn aùp duïng cuûa thöïc tieån. --Bieát söû duïng maùy tính ñeå tính chænh hôïp (söû duïng maùy tính boû tuùi) -Chuẩn bị bài taäp tieáp theo.(BT 5-7 trang 48-50 )

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản