intTypePromotion=3

Bài tập trắc nghiệm cơ bản về thấu kính

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
180
lượt xem
29
download

Bài tập trắc nghiệm cơ bản về thấu kính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm cơ bản về thấu kính', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm cơ bản về thấu kính

  1. 1 C. H i t y u đ đi m h i t c a chùm sáng Bài t p th u kính phía sau th u kính và cách nó m t kho ng l n hơn tiêu c c a th u kính Câu 1: Đ i v i th u kính phân kỳ, nh n xét nào D. Song song v i quang tr c c a th u kính dư i đây vè tính ch t nh c a m t v t o là Câu 4: Ta thu đư c m t nh th t, ngư c chi u đúng? và cùng kích thư c như v t, khi v t: A. V t o luôn cho nh th t , cùng chi u và A. N m trư c m t th u kính h i t có l n hơn v t kho ng cách đ n th u kính l n hơn tiêu B. V t o luôn cho nh th t ngư c chi u và c chút ít nh hơn v t B. N m t i kho ng cách th u kính h i t 2f C. V t o luôn cho nh o, cùng chi u và C. N m trong khoăng cách gi a tiêu đi m và nh hơn v t th u kính h i t D. V t o có th cho nh th t, cùng chi u và D. N m t i tiêu đi m c a th u kính h i t l n hơn v t ho c nh o cùng chi u và l n Câu 5: Đ t m t v t cao 2cm t i kho ng cách hơn v t cách th u kính h i t m ng 16cm ta thu đư c Câu 2: nh thu đư c t th u kính phân kì c a nh cao 8cm. kho ng cách t nh đ n th u kính v t th t: b ng bao nhiêu? A. Luôn luôn l n hơn v t và là nh th t A. d’ = 8cm B. d’ = 16cm B. Luôn luôn nh hơn v t và là nh o C. d’ = 64cm D. d’ = 72cm C. Là nh th t l n hơn ho c nh hơn v t còn Câu 6: Th u kính hai m t l i đư c m b c m t ph thu c vào khoăng cách t v t đ n m t tr thành m t quang h g m m t gương và th u kính m t th u kính n m sát nhau. Xác đ nh tiêu c D. Là nh l n hơn ho c nh hơn v t còn ph c a quang h thu c vào tiêu c c a th u kính A. Ng n hơn so v i tiêu c c a gương khi Câu 3: N u phía sau m t tháu kính phân kì không có th u kính xu t hi n m t nh th t thì chùm tia sáng t i th u B. Dài hơn so v i tiêu c c a gương khi kính đó ph i: không có th u kính A. H i t m nh, đ t đi m c a chùm sáng C. B ng v i tiêu c c a gương khi không có đó ph i xu t hi n phía sau th u kính và th u kính cách nó m t kho ng nh hơn tiêu c D. B ng tiêu c c a tháu kính khi th u kính B. H i t , đ đi m h i t phía sau th u kính không có m t m b c trùng v i tiêu đi m c a th u kính
  2. 2 Câu 7: C n ph i đ t m t v t th t đâu đ th u D. C 3 tia t i, ló và khúc x luôn n m trong kính h i t có tiêu c f cho m t nh o cao g p 3 m t m t ph ng ch khi tia khúc x đi qua l n v t? tâm qu c u A. d = 3f/4 B. 4f/3 C. d = 2f/3 D. d = 3f/2 Câu 11: M t th u kính ph ng lõm tr thành th u Câu 8: Tiêu c c a m t th u kính h i t th y kính h i t , khi nó đư c đ t trong m t môi tinh nhúng trong nư c so v i tiêu c c a th u trư ng ch t l ng có chi t su t kính đó n m trong không khí s như th nào? A. Bàng chi t su t v t li u t o ra th u kính A. B ng nhau B. Dài hơn C. Ng n hơn B. L n hơn chi t su t v t li u t o ra th u D. Có giá tr âm, t c th u kính h i t b nhúng kính trong nư c s tr thành th u kính phân kì C. L n hơn chi t su t c a không khí Câu 9: Th u kính hai m t l i( rìa m ng) có tính D. Không bao gi tr thành th u kính h i t phân kí khi nó đư c đ t trong môi trư ng có Câu 12: M t v t sáng đ t cách màn M m t chi t su t: kho ng cách 1,8m. gi a v t và màn đ t m t th u A. L n hơn chi t su t c a không khí kính h i t có tiêu c 40cm. Kho ng cách t hai B. Nh hơn chi t su t v t li u t o ra th u v trí c a th u kính đ n màn, khi nó cho nh rõ kính nét trên màn, l n lư t b ng bao nhiêu? C. B ng chi t su t v t li u t o ra th u kính A. 15cm ho c 30 cm B. 60cm ho c 30cm D. L n hơn chi t su t v t li u t o ra th u C. 45cm ho c 60cm D. 60cm ho c 120cm kính Câu 13: M t th u kính có đ t 25 đi p, tiêu c Câu 10: M t qu c u th y tinh đ ng hư ng và c a th u kính đó b ng bao nhiêu? đ ng tính có chi t su t n > 1 n m trong không A. 4cm B. 12,5cm C. 25cm D. 50cm khí có chi t su t n0 = 1. n u chi u m tia sáng Câu 14: Đ t m t v t sáng cách màn M m t đơn s c lên qu c u t m t phương b t kì, thì: kho ng 4m. M t th u kính L đ thu đư c m t A. Tia t i và tia khúc x luôn n m trong m t nh rõ nét trên màn cao g p 3 l n v t m t ph ng, nhưng tia ló thì không A. Th u kính phân kì đ t cách màn 1m B. Tia ló và tia khúc x luôn n m trong m t B. Th u kính phân kì đ t cáhc màn 2 m m t ph ng, nhưng tia t i có th không C. Th u kính h i t đ t cách màn 3 m n m trong m t ph ng đó D. Th u kính h i t đ t cách màn 2m C. C 3 tia t i, ló và khúc x luôn n m trong Câu 15: Đ t m t v t sáng cách màn M m t m t m t ph ng kho ng 4m. M t th u kính L đ thu đư c m t nh rõ nét trên màn cao g p 3 l n v t. d ch chuy n th u kính đ thu đư c trên màn nh m t
  3. 3 nh rõ nét khác, nhưng có đ l n khác trư c. đ A. f= 40 cm B. f = 20 cm phóng đ i trong trư ng h p này là bao nhiêu? C. f = 45cm D. f = 60 cm A. nh l n g p 9 l n v t B. nh l n g p 3 l n Câu 20. Đ t m t v t AB vuông góc v i tr c v t chính c a m t th u kính h i t cách kính 15 cm C. nh b ng 1/9 v t D. nh b ng 1/3 v t ta thu đư c m t nh trên màn. D ch chuy n v t 3 Câu 16. M t th u kính h i t b ng thu tinh có cm l i g n kính ta thu m t nh sau cùng b n ch t chi t su t n = 1,5, f = 20 cm, th u kính d ng và cao g p đôi nh trư c. Tính f = ? l i – lõm. Bi t bán kính m t lõm l n g p đôi bán A. 12cm. B. 9 cm kính c a m t l i. Bán kính c a các m t nh n giá C. 18 cm. D. m t đáp án khác tr nào Câu 21. Đ t m t v t AB vuông góc v i tr c A. 5 và 10 cm B. – 5 và 10 cm chính c a th u kính h i t phía sau th u kính ta C. 5 và -10 cm D. m t k t qu khác đ t m t màn c đ nh. D ch chuy n th u kính d c Câu 17. M t th u kính b ng thu tinh có chi t theo tr c chính ta th y ch có duy nh t m t v trí su t n = 1,5 khi đ t trong không khí có tiêu c + c a th u kính cho nh rõ nét trên màn. Kho ng 4 dp khi nhúng vào nư c có chi t su t n’ = 4/3 cách t v t đ n màn là L. H i f = ? thì tiêu c c a nó là bao nhiêu A. f = L/2 B. f = 2L/3 A. 80 cm B. 100 cm C. . L/4 D. M t giá tr khác C. . 120 cm D. m t đáp án khác Câu 22. Đ t v t AB trư c th u kính h i t có f = Câu 18. M t v t sáng AB = 3 cm đ t vuông góc 12 cm, cho nh A’B’ l n g p 2 l n AB. V y v v i tr c chính c a th u kính cách th u kính 30 trí c a v t là cm. Bi t f = 20 cm. K t lu n nào sau A. 6cm B. 18 cm đây là sai khi nói v v trí, tính ch t, đ phóng C. C A, B D. m t đáp án khác đ i c a các nh. Câu 23. M t v t AB cao 4 cm đ t vuông góc v i A. d’ = - 60 cm. k = 2 B. d’ = 60 cm, tr c chính c a m t th u kính phân kỳ cho nh k = -2 C. d’ = 60 cm, k =- 4. D. cao 2 cm và cách v t 40 cm. v trí c a v t, nh s A,B,C đ u sai là Câu 19. Đ t m t v t ph ng AB vuông góc v i A. d = 80cm, d’ = - 40cm. C. d = 40cm, d’ = - tr c chính c a m t th u kính h i t cách th u 80cm kính 20 cm, nhìn vào th u kính ta th y có nh C. d = - 80 cm, d’ = 40cm D. d = - 80cm, d’ = cùng chi u v i AB cao g p 2 l n AB.Cho f có 40 cm giá tr nào trong các giá tr sau. Câu 24. V i d ki n như câu 23 thì tiêu c c a th u kính trên là bao nhiêu?
  4. 4 A. f = - 60 cm. B. f = - 80 cm, C. f = -90 cm D. f = 80cm. Câu 25. ch n phát bi u đúng A. Th u kính h i t luôn có dìa m ng B. Th u kính h i t luôn có dìa dày C. Th u kính h i t luôn có f >0 D. đáp án A và C Câu 26. Cho m t th u kính có hai m t l i, chi t su t n = 1,5. H i có th k t lu n đư c đi u gì? A. Th u kính ph i là th u kính h i t B. Th u kính có th là h i t có th là phân kỳ C. Th u kính có th không còn t n t i D. Chưa th k t lu n vì thi u đi u ki n Câu 27. Th u kính h i t là th u kính tho mãn A. Hai m t l i, và n > 1 B. Có th m t ph ng, m t m t l i C. Ph i có f > 0 D. Ph i có chi t su t l n hơn chi t su t c a môi trư ng Câu 28. M t ngư i m t thư ng đeo m t kính c n bơi trong nư c, ban đ u ngư i đó nhìn trong không khí thì th y choáng váng, khi bơi trong nư c thì c m th y bình thư ng như chưa đeo kính. Xác đ nh chi t su t c a ch t làm th u kính. A. 2 B. 4/3 C. 1,5 D. khg xác đ nh đư c
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản